Categories
China Japan Tour

ทัวร์จิ่วจ้ายโกว

logo-freedoka

Jiuzhaigou

นครเฉินตู • อุทยานแห่งชาติหวงหลง • อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว • บึงน้ำ 5 สี • น้ำตกโน่ยื่อหล่าง • ทะเลสาบไผ่ลูกศร • ทะเลสาบหมีแพนด้า • ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี • ลำธารไข่มุก • เมืองโบราณหวงหลงซี • ล่องเรือชมเกาะเล่อซาน •
นั่งรถของอุทยานขึ้นภูเขา • องค์ผู่เสียนทรงช้าง • วัดเป้ากั๋ว • ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ

วันที่จัดทริป

18 – 26 ตุลาคม 2024

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • นครเฉินตู
 • อุทยานแห่งชาติหวงหลง
 • อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
 • บึงน้ำ 5 สี
 • น้ำตกโน่ยื่อหล่าง
 • ทะเลสาบไผ่ลูกศร
 • ทะเลสาบหมีแพนด้า
 • ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี
 • ลำธารไข่มุก
 • เมืองโบราณหวงหลงซี
 • ล่องเรือชมเกาะเล่อซาน
 • เขาง๊อไบ๊
 • นั่งรถของอุทยานขึ้นภูเขา
 • องค์ผู่เสียนทรงช้าง
 • วัดเป้ากั๋ว
 • ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ
short brief
สรุปย่อทัวร์จิ่วจ้ายโกว

วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ • เฉินตู • เม่าเสี้ยน
วันที่ 2 | ทะเลสาบเตียซี • หวงหลง (รวมกระเช้า) • ชวนจู่ซื่อ
วันที่ 3 |ชวนจู่ซื่อ • จิ่วจ้ายโกว วันที่ 1 (ใช้รถเมล์ท้องถิ่น)
วันที่ 4 | จิ่วจ้ายโกว วันที่ 2 (ใช้รถเมล์ท้องถิ่น)
วันที่ 5 | จิ่วจ้ายโกว วันที่ 3 (ใช้รถเมล์ท้องถิ่น) • โชว์ธิเบต
วันที่ 6 | นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเฉินตู • เอ๋อเหมยซาน
วันที่ 7 | ยอดเขาจินติ่ง (ใช้รถอุทยาน(ไม่ใช่รถเหมา) + รวมรถกระเช้าขึ้นและลง) • วัดเป้ากั๋ว
วันที่ 8 | เล่อซาน • ล่องเรือชมหลวงพ่อโต • เฉินตู
วันที่ 9 | ซอยกว้างแคบ • สนามบิน • กรุงเทพ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 62,900 บาท

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • พาหนะรับส่งพร้อมคนไทยนำเที่ยว
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ทริปจิ่วจ้ายโกวที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

กรุงเทพ • เฉินตู • เม่าเสี้ยน

Day 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิไปยังเมืองเฉินตู ประเทศจีน โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG618 10.50-15.00

เดินทางถึงนครเฉินตู เมืองหลวงของมณฑลเสฉวนและมีประชากรหนาแน่นที่สุดของประเทศจีน ภูมิประเทศของเฉินตูรายรอบไปด้วยเทือกเขา และมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีฤดูร้อนที่อบอุ่นและฤดูหนาวที่ไม่หนาวนัก ประชากรส่วนหนึ่งเป็นชนกลุ่มน้อย เช่นชาวยี่, ธิเบต, เมี้ยว, หุย และเซี่ยง

เดินทางต่อไปยังเมืองเม่าเสี้ยน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) ซึ่งประชากรของที่นี่ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่าเชียง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์หมีแพนด้า

คืนนี้พักที่ เมืองเม่าเสี้ยน

Day 2

ทะเลสาบเตียซี • หวงหลง (รวมกระเช้า) • ชวนจู่ซื่อ

แวะชม ทะเลสาบเตี๋ยซี ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ผิวน้ำราบเรียบ ปราศจากริ้วคลื่น หรือแท่งตอไม้ และสีของทะเลสาปเข้มสดไร้เงาสะท้อน ตั้งอยู่ระดับความสูงเกือบ 3,000 เมตร เป็นทะเลสาบสีเขียวเทอร์คอยซ์ เป็นทะเลสาปที่ใหญ่ตระการตา ทะเลสาบเต๋อซีเป็นผลพวงจากการเกิดแผ่นดินใหวอย่างรุนแรงบ่อยครั้งและได้กลืนเมืองทั้งเมืองอยู่ใต้ทะเลสาบ

เดินทางไปยังอุทยานหวงหลง (Huanglong) ขึ้นกระเช้า ค่อยๆไต่ระดับความสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เพื่อชมความงามของธรรมชาติ

อุทยานแห่งชาติหวงหลง เป็นลำธารสายหนึ่งที่ไหลมาจากภูเขาหิมะ ผ่านกาลเวลานับพันๆ ปี จนหินปูนเกิดการตกตะกอนทับถมกันจนกลายเป็นแอ่งน้ำขนาดต่างๆกว่า 4,000 ชั้น สูงตั้งแต่ 1.5 – 4.5 เมตร น้ำสีรุ้งในอ่าง เปรียบดั่งสระเล่นน้ำของเหล่านางฟ้า สระต่างๆมีความลดหลั่นกันเป็นระยะทางกว่า 3,000 เมตร ขอบสระมีรูปร่างต่างๆ เกิดเป็นความมหัศจรรย์ที่งดงาม จนเป็นที่มาของชื่อ หวงหลง หรือมังกรเหลือง

คืนนี้พักที่ ชวนจู่ซื่อ

Day 3

อุทยานจิ่วจ้ายโกว วันที่ 1 • ชมโชว์

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว เปลี่ยนขึ้นรถโดยสารของอุทยาน เพื่อชมมรดกโลกอุทยานแห่งชาติธารสวรรค์ มีอาณาบริเวณถึง 148,260 เอเคอร์ (ประมาณ 600 ตารางกิโลเมตร) ภายในอาณาบริเวณอุทยานจิ่วจ้ายโกว ประกอบด้วยภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อน พื้นที่ส่วนใหญ่มีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นกัน จึงทำให้เกิดแอ่งน้ำน้อยใหญ่มากมายถึง 114 แอ่ง กลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวมถึง 17 กลุ่ม และแม่น้ำซึ่งไหลมาจากหุบเขาอีก 5 สาย

ชม ทะเลสาบยาว ซึ่งเป็นทะเลสาบที่อยู่สูงที่สุด และกว้างที่สุด ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว ระดับน้ำลึกที่สุดมีความลึกถึง 100 กว่าเมตร จากนั้นไปชมบึงน้ำ 5 สี บึงน้ำที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จัดว่ามีความใสมาก สีของน้ำเป็นโทนสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ขับรับกับโทนสีเหลือง และเขียวของทิวป่าสนที่เป็นฉากหลังได้อย่างงดงาม

ช่วงบ่าย เดินเท้าจากที่รับประทานอาหารกลางวัน ไปยัง น้ำตกโน่ยื่อหล่าง ซึ่งสูงจากระดับน้ำทะเล 2,365 เมตร กว้าง 320 เมตร สูง 25 เมตร เป็นน้ำตกหินปูนที่กว้างที่สุดของอุทยานจิ่วจ้ายโกว และกว้างที่สุดในประเทศจีน จากนั้นนำท่านขึ้นทางฝั่งซ้ายของจิ่วจ้ายโกว

ชม ทะเลสาบแรด เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่อันดับ 2 ของ อุทยานจิ่วจ้ายโกว รองจากทะเลสาบยาว และเป็นทะเลสาบที่มีวิวเปลี่ยนเยอะที่สุด เงาสะท้อนสวยงามอันดับ 1 โดยรอบทะเลสาบเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ในฤดูใบไม้ผลิกับฤดูร้อนจะเป็นสีเขียวทั้งหมด ในฤดูใบไม้ร่วงใบไม้จะเป็นสีแดง ส่วนต้นจะเป็นสีเขียว เงาสะท้อนบนพื้นน้ำยิ่งสวยงามมาก โดยเฉพาะส่วนของน้ำสีครามผืนใหญ่กลางทะเลสาบ

ต่อด้วย ทะเลสาบเสือ สูงจากระดับน้ำทะเล 2,298 เมตร ทะเลสาบนี้น้ำลึกและเงียบสงบ

เดินลัดเลาะไปตาม หมู่ทะเลสาบซู่เจิ้ง ชมน้ำตกซู่เจิ้ง สูงจากระดับน้ำทะเล 2,295 เมตร กว้าง 62 เมตร สูง 25 เมตร ยอดน้ำตกกว้าง 72 เมตร น้ำตกซู่เจิ้ง มีลักษณะเหมือนกับดอกบัว น้ำที่ไหลมาจากทะเลสาบข้างบน ถูกต้นไม้แยกเป็นสายน้ำเล็กๆ หลายพันสาย สุดท้ายก็มารวมกันที่ยอดน้ำตกเทลงมาทีเดียว ให้ท่านได้อิสระกับการบันทึกถ่ายภาพและดื่มด่ำกับธรรมชาติ ที่สวยสดงดงามได้อย่างเต็มที่

คืนนี้พักที่ จิ่วจ้ายโกว

Day 4

อุทยานจิ่วจ้ายโกว วันที่ 2

เข้าชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวเป็นวันที่สอง โดยเริ่มต้นด้วย ทะเลสาบไผ่ลูกศร ต่อที่ทะเลสาบหมีแพนด้า ซึ่งก่อนที่จะเปิดเป็นอุทยาน ทั้งสองทะเลสาบนี้เป็นที่อาศัยของหมีแพนด้า เพราะมีต้นไผ่เยอะ แหล่งอาหารอุดมสมบูรณ์ มักมีชาวบ้านพบหมีแพนด้ามาเล่นน้ำที่ทะเลสาบ จึงตั้งชื่อว่าทะเลสาบหมีแพนด้า

จากทะเลสาบหมีแพนด้า เดินลัดเลาะธรรมชาติด้านใน ระยะทางประมาณ 2 กม. ตลอดสองข้างทางจะมีลำธารไหลเลาะริมทางเดิน ท่ามกลางใบไม้ที่กำลังผลัดใบ มุ่งหน้าสู่ ไฮไลท์ของจิ่วจ้ายโกว ทะเลสาบดอกไม้ห้าสี หรือ ทะเลสาบหางนกยูง (เป็นทะเลสาบหางนกยูง เมื่อมองลงมาจากด้านบน) สูงจากระดับน้ำทะเล 2,472 เมตร ลึก 5 เมตร เป็นทะเลสาบที่มีวิวสวยอันดับต้นๆ ของอุทยานจิ่วจ้ายโกว เนื่องมาจากการกระจายตัวของตะกอนหินปูน สาหร่าย และพืชน้ำ ทำให้เกิดสีสันที่มีความหลากหลายเป็นจุดที่คนนิยมมาถ่าย Pre-Wedding กันมากที่สุด เพราะมีวิวที่สวยงาม และมีจุดถ่ายรูปมากมายเลยทีเดียว ให้เวลาท่านเต็มที่กับการถ่ายรูป

บ่ายไปยัง ลำธารไข่มุก สูงจากระดับน้ำทะเล 2,433 เมตร เป็นลำธารที่ไหลจากลานหินผาอันกว้างใหญ่ เดินเล่นเลาะลำธารที่จะไหลรวมกันไปบรรจบเป็น น้ำตกธารไข่มุก ซึ่งยอดน้ำตกกว้าง 310 เมตร ความสูง 40 เมตร มีสายน้ำที่ทอดยาวเป็นระยะยาวถึง 310 เมตร ไม่ขาดสาย ส่องประกายระยิบระยับ เป็นน้ำตกที่มีความงามราวกับเส้นไข่มุก แล้วจึงไปพบกันบริเวณหมู่บ้านซู่เจิ้ง อยู่ฝั่งตรงข้ามกับลำธารซู่เจิ้ง เป็นหมู่บ้านที่มีของที่ระลึกขาย (วิวรอบหมู่บ้านสวยงาม เหมาะแก่การถ่ายภาพในช่วงบ่าย-เย็น)

คืนนี้พักที่ จิ่วจ้ายโกว

Day 5

อุทยานจิ่วจ้ายโกว วันที่ 3 • ชวนจู่ซื่อ

เข้าชมอุทยานจิ่วจ้ายโกวอีกวัน เป็นวันสุดท้าย เก็บตกสถานที่สวยๆ ในอุทยานอีกครั้ง น้ำตก ทะเลสาบต่างๆ ทั้งฝั่งขวาและซ้าย

ชมการแสดงโชว์ทิเบต ชมการร่ายรำอันตระการตาและชมการแสดงวัฒนธรรมประเพณีพื้นเมืองที่สวยงามของชนเผ่าจ้าง(ทิเบต) ในโรงละครที่ตกแต่งในแบบทิเบตไม่ว่าจะชายหรือหญิงจะมีเสียงร้องที่สูงมากๆ

คืนนี้พักที่ จิ่วจ้ายโกว

Day 6

ชวนจู่ซื่อ • นั่งรถไฟความเร็วสูงกลับเฉินตู • เล่อซาน

ไปยังสถานีรถไฟนั่งรถไฟความเร็วสูงจากชวนจู่ซื่อกลับไปยังเมืองเฉินตู

และเดินทางสู่ เขาง๊อไบ๊ ในภาษาจีนกลางเรียกว่า “เอ๋อเหมยซาน” (Mount Emei) ตั้งอยู่ในมณฑลเสฉวน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) ทิวเขามีลักษณะเหมือนคิ้ว นักพรตในลัทธิเต๋าเริ่มเข้ามาสร้างศาลเจ้าในเทือกเขาแห่งนี้ในศตวรรษที่ 2 หลังจากนั้นศาสนาก็เริ่มเฟื่องฟูมาจนถึงศตวรรษที่ 6 เอ๋อเหมยซานจึงกลายมาเป็น 1 ใน 4 ภูเขาศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนา (เอ๋อเหมยซาน, อู่ไถซาน, จิ่วหัวซาน, ผู่โถซาน)

คืนนี้พักที่ เอ๋อเหมยซาน

Day 7

ยอดเขาจินติ่ง • วัดเป้ากั๋ว

เปลี่ยนนั่งรถของอุทยานขึ้นภูเขา จากนั้น โดยสารกระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่จุดชมวิวบนยอดเขาจินติ่งที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 3,077 เมตร ชมทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนของขุนเขาเหนือชั้นเมฆที่สวยงาม

นมัสการ องค์ผู่เสียนทรงช้าง พระพักตร์ 10 ทิศ สูง 48 เมตร ลักษณะพิเศษขององค์พระปฏิมาจะเป็นพระโพธิสัตว์ทรงคชสารเป็นช้างเผือก 6 งา ชมตำหนักทอง ตำหนักเงิน ตำหนักสำริด และตำหนักเหล็ก ซึ่งประหนึ่งว่าได้จำลอง 4 พุทธคีรี ท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์อันสลับซับซ้อนของขุนเขาที่อยู่เหนือชั้นเมฆ เป็นวิวที่มีความสวยงามดุจดั่งอยู่บนเมืองสวรรค์

เดินทางสู่ วัดเป้ากั๋ว เป็นวัดที่ใหญ่และสวยงามที่สุดของง๊อไบ๊ เดิมชื่อว่าฮุ่ยจงถัง สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง เพื่อบูชาพระโพธิสัตว์ผู่เสียน โพธิสัตว์แห่งปัญญาผู้สถิตย์ ณ เขาง๊อไบ๊ ซึ่งเป็นความเชื่อของ 3 ศาสนาคือ พุทธ เต๋า และลัทธิขงจื๊อ ตั้งอยู่บริเวณด้านล่างของที่ราบภูเขาฟ่งหวง สูงจากระดับน้ำทะเล 533 เมตร ต่อมารัชสมัยคังซีฮ่องเต้แห่งราชวงศ์ชิงได้ ได้เปลี่ยนชื่อจากวัดฮุ่ยจงถังมาเป็นวัดเป้ากั๋วมาจนปัจจุบัน

ถึงเวลาเดินทางกลับเมืองเฉินตู

คืนนี้พักที่ เฉินตู

Day 8

เล่อซาน ล่องเรือหลวงพ่อโต • เฉินตู

ล่องเรือชมเกาะเล่อซาน ซึ่งมีรูปพรรณดั่งพระกลางทะเล สักการะหลวงพ่อโตเล่อซาน พระพุทธรูปองค์นี้ใช้เวลาสร้างนานถึง 90 ปี โดยหลวงพ่อไท่หง ใช้เงินบริจาคของชาวบ้าน เพื่อเป็นสิริมงคลและปกป้องภัยน้ำท่วมจากแม่น้ำหมิงเจียง ที่มีความยาวกว่า 600 กิโลเมตร

พระพักตร์ของหลวงพ่อโตหันออกไปสู่แม่น้ำ หมิงเจียงเป็นพระพุทธรูปนั่งที่สกัดเข้าไปในภูเขาที่ใหญ่ที่สุดในโลก สูงถึง 71 เมตร

เดินทางกลับเมืองเฉินตู (ประมาณ 2 ชม)

คืนนี้พักที่ เฉินตู

Day 9

ซอยกว้างแคบ • สนามบิน • กรุงเทพ

เที่ยวชม ถนนโบราณควานไจ่เซี่ยงจื่อ แปลเป็นไทยได้ใจความ “ซอยกว้างแคบ” จัดว่ามีเสน่ห์ของความเป็นอาคาร ตกแต่งด้วยเรื่องราววิถีชีวิตการเป็นอยู่ของคนจีนเฉิงตูในสมัยโบราณ แต่ผสมความทันสมัยใส่เข้าไปได้อย่างลงตัว ถนนคนเดินมี 3 ซอย แต่ละซอยมีความยาวประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเล็กๆ ตั้งเรียงรายอยู่ในแต่ละซอยและตรอกให้เดิน
ช้อปปิ้งอย่างเพลิดเพลิน ทั้งร้านหนังสือ ร้านชา-กาแฟ บาร์ เสื้อผ้า ไปจนถึงร้านอาหารนานาชนิด รวมร้านค้าทุกซอยแล้วมีจำนวนหลายร้อยร้านค้า

ถึงเวลาเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG619 15.15

18.20 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
10-Oct 2024 Japan Tour

ทัวร์ฟุกุโอกะ ใบไม้แดง​

Fukuoka

เมืองฟุกุโอกะ • วัด Daikozenji • ศาลเจ้า Kamado Shrine • Okawachiyama Village • สวน Kunenan Garden • ชม Kiyomizudera Honbo Garden • ชมต้นแปะก๊วย Taiyuan Ginkgo • Yufuin Floral Village • เมืองเบปปุ

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • เมืองฟุกุโอกะ
 • วัด Daikozenji
 • ศาลเจ้า Kamado Shrine
 • Okawachiyama Village
 • สวน Kunenan Garden
 • ชม Kiyomizudera Honbo Garden
 • ชมต้นแปะก๊วย Taiyuan Ginkgo
 • Yufuin Floral Village
 • เมืองเบปปุ
short brief
สรุปย่อทัวร์ฟุกุโอกะ

วันที่ 1 | Bangkok
วันที่ 2 | ฟุกุโอกะ • Nomiyama Kannonji Temple • ศาลเจ้า Kamado Shrine • สวนญี่ปุ่น Yusentei Park
วันที่ 3 | วัด Raizansennyoji Taihioin Temple Kankyo Geijutsu No Mori Park • สวน Kunenan Garden • ศาลเจ้า Daikozenji
วันที่ 4 | ชม Kiyomizudera Honbo Garden • Kumamoto • Takachiho Gorge • Kurokawa Onsen
วันที่ 5 | Yufuin • Bebpu
วันที่ 6 | Dazaifu • Fukuoka • Free time Shoping
วันที่ 7 | ไปยังสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน thai airways เที่ยวบินที่ TG649 เวลา 11.40-15.40 น.

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 00,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • พาหนะรับส่งพร้อมคนไทยนำเที่ยว
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าแปลเอกสารทำวีซ่า (ถ้ามี)

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip
 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริปญี่ปุ่นที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

22.00 น. พบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG648 01.00-08.10

Day 2

Nomiyama Kannonji Temple • ศาลเจ้า Kamado Shrine • สวนญี่ปุ่น Yusentei Park

08.10 น. ถึงเมืองฟุกุโอกะ ในปี 2013 ฟุกุโอกะได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของโลกจากนิตยสาร Monocle ในเขตตัวเมืองมีพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก และในช่วงเดือน พย. เป็นสถานที่ที่จะได้เห็นใบไม้แดงได้สวยงามที่สุดด้วย

วัด Nomiyama Kannonji Temple เป็นวัดในนิกายชิงงน (Shingon) วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่ 16 จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 88 แห่งของเมือง เนื่องจากวัดแห่งนี้อยู่บนเขาใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยงามมาก

ศาลเจ้า Kamado Shrine ศาลเจ้าแห่งนี้โด่งดังเรื่องเอ็นมุซุบิหรือการผูกสัมพันธ์ และในฤดูใบไม้ร่วงก็มีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีทิวทัศน์งดงามจากต้นเมเปิ้ลญี่ปุ่นและต้นแปะก๊วยกว่า 300 ต้น

ชมสวนสไตล์ญี่ปุ่น Yusentei Park โดยก่อนหน้านี้เคยเป็นวิลล่าตากอากาศของผู้ครองแคว้นแห่งนี้ สวนแห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของการตกแต่งแบบญี่ปุ่นรวมถึงสระน้ำขนาดใหญ่ โรงน้ำชา และน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้น

คืนนี้พักที่เมือง Fukuoka

Day 3

วัด Raizansennyoji Taihioin Temple Kankyo Geijutsu No Mori Park• สวน Kunenan Garden • ศาลเจ้า Daikozenji

ชมใบไม้แดงที่ Raizan Sennyoji Daihioin Temple วัดพุทธที่เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ ตัววัดมีอายุประมาณ 1,300 ปี มีขื่อเสียงเรื่องการเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี โดยเฉพาะต้นเมเปิ้ลยักษ์อายุกว่า 400 ปี ชมวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเรื่องใบไม้เปลี่ยนสี Daikozenji จากต้นเมเปิ้ลกว่า 500 ต้น ซึ่งจะเปลี่ยนสีช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน นอกจากนั้นช่วงกลางคืนก็มีการจัดงานประดับไฟไลท์อัพ รวมทั้งมีการจัดงานเทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสียามค่ำคืน
จากนั้นชมสวน Kankyo Geijutsu No Mori Park ที่มีใบไม้แดงสวยๆ อีกแห่งนึ่ง

ชม Kunenan Garden จะเปิดให้คนนอกเข้าชมได้เฉพาะแค่ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 9 วัน คือ 15-23 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นสวนที่คนญี่ปุ่นนิยมมา ซึ่งมีวิวที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลย

ไปวัด Daikozenji วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเรื่องใบไม้เปลี่ยนสี จากต้นเมเปิ้ลกว่า 500 ต้น ซึ่งจะเปลี่ยนสีช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน นอกจากนั้นช่วงกลางคืนก็มีการจัดงานประดับไฟไลท์อัพ รวมทั้งมีการจัดงานเทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสียามค่ำคืน

คืนนี้เข้าพักที่ Kurume

Day 4

ชม Kiyomizudera Honbo Garden • Kumamoto • Takachiho Gorge • Kurokawa Onsen

ไปสวน Kiyomizudera Honbo Garden จำลองมาจากเจดีย์ห้าชั้นของวัดชิเทนโนจิในโอซาก้า สร้างเสร็จในปี 1836 สวน Honbo Teien ของวัดเป็นจุดชมวิวที่สร้างโดย Sesshu ในสมัย ​​Muromachi ผสมผสานความงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัว

จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอีกที่ Takachiho Gorge ในฤดูใบไม้ร่วงทั่วทั้งหุบเขาจะมีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีกระจายอยู่ทั่วและกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการพายเรือผ่านน้ำตกมานาอิโนทาคิ (Manainotaki Waterfall) เพื่อชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีอย่างใกล้ชิด ภาพหุบเขา น้ำตก และใบไม้เปลี่ยนสีผสมผสานกันเป็นภาพที่งดงามราวกับภาพวาด

ไปยัง Kurokawa Onsen แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติแบบดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยมนตร์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันเงียบสงบที่เรียกได้ว่าเป็นทิวทัศน์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ นักท่องเที่ยวนิยมสวมชุดยูกาตะเดินเที่ยวเล่นและถ่ายภาพในเมือง รวมทั้งการแช่น้ำพุร้อนกลางแจ้งพร้อมทั้งชมวิวกันอย่างเพลิดเพลิน

พักที่ Kurokawa Onsen

Day 5

Yufuin • Bebpu

เดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน (Yufuin Village) เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม ในหมู่บ้านมีร้านค้า การฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ด้านในยังมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตล์ยุโรปที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก และ ลงตัว ไม่ว่าท่านอยู่มุมไหนก็สามารถถ่ายรูปได้

เดินทางสู่เมือง “เบปปุ” แหล่งน้ำแร่และน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู และมีคุณสมบัติในการรักษาโรคได้ด้วย ที่นี่มีบ่อน้ำแร่ จิโคกุเมงูริ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันหลากหลายเช่น สีแดง สีเขียว บ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุ สามารถเลือกเดินชมได้ แต่ระยะบ่ออยู่ห่างกัน แต่บ่อที่ท่านจะได้สัมผัสคือ บ่อสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่เดียว

พักที่ Beppu

Day 6

Dazaifu • Fukuoka • Free time Shoping

เดินทางกลับฟุกุโอกะ (ประมาณ 3 ชม)

ชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าแห่งนี้คือหนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ ท่ามกลางบรรยากาศน่ารื่นรมย์แห่งฤดูใบไม้ร่วง เหมาะกับการเดินเล่นและยังได้ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของศาลเจ้ารวมทั้งมีโอกาสได้สักการะขอพรเทพเจ้าในศาลเจ้าดาไซฟุซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการงาน การค้าขาย

จากนั้น อิสระช้อปปิ้งของฝากตามอัธยาศัย

คืนนี้เข้าพักที่ Fukuoka

Day 7

สนามบิน • กรุงเทพฯ

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG649 เวลา 11.40-15.40

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม