Categories
10-Oct 2024 Aus-Nz Tour Uncategorized

ทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้

logo-freedoka

New Zealand South

Lake Tekapo • อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก • Moeraki boulders • ล่องเรือ MILFORD MONARCH CRUISE •
ล่องเรือ TSS Earnslaw • ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola • ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ • Hokitika Gorge • อาเธอร์ส พาส •
แคสเซิล ฮิลล์ • ล่องเรือชม วาฬยักษ์

วันที่จัดทริป

4 – 14 ตุลาคม 2024

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • Lake Tekapo
 • อุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (Mt. cook)
 • Moeraki boulders
 • เมืองดะนีดิน
 • ถนนบอลด์วิน
 • ศูนย์นกรอยัลอัลบาทรอส (Royal Albatross Centre)
 • ล่องเรือ MILFORD MONARCH CRUISE
 • สะพานคาวารัว (Kawarau Bridge)
 • ล่องเรือ TSS Earnslaw
 • ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola
 • Wanaka Lake
 • ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier)
 • Hokitika Gorge
 • เมืองเกรย์เมาท์ (Greymouth)
 • อาเธอร์ส พาส (Arthur’s Pass)
 • แคสเซิล ฮิลล์ (Castle Hill)
 • ล่องเรือชม วาฬยักษ์ (sperm whale)
short brief
สรุปย่อทัวร์นิวซีแลนด์ เกาะใต้

วันที่ 1 | Bangkok
วันที่ 2 | Christchurch • ทะเลสาบ เทคาโป • Mt cook
วันที่ 3 | Moeraki Boulders Beach • Dunedin city tour
วันที่ 4 | Otago Peninsula • Royal Albatross Centre • Te anua
วันที่ 5 | มิลฟอร์ดซาวด์ • เดินทางกลับ Queenstown
วันที่ 6 | ชมเมืองควีนทาวน์ • สะพานคาวารัว • ล่องเรือ TSS Earnslaw • ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูง
วันที่ 7 | แอร์โรว์ทาวน์ • Wanaka • Hasst
วันที่ 8 | Franz Jozep Glacier • Hokitika • Grey Mouth
วันที่ 9 | Kaikoura
วันที่ 10 | Whale watching • Christchurch
วันที่ 11 | Bangkok

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 129,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)
 • พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 39,000 บาท

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดร์เวอร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าแปลเอกสารทำวีซ่า (ถ้ามี)

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip
 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริปนิวซีแลนด์ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

พบกันที่สุวรรณภูมิ เตรียมตัวเชคอินสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ709 เวลา 15.30-18.55 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Singapore ต่อด้วยเที่ยวบินที่ SQ297 19.50-10.30 โดยไกด์จะรอรับที่สนามบินปลายทาง

Day 2

Christchurch • Tekapo • Mt.cook

10.30 เดินทางถึงสนามบินไครสต์เชิร์ช เมืองหลวงแห่งเกาะใต้ รับสัมภาระจากนั้น

เดินทางต่อสู่เมืองเทคาโป ชม ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ

อนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และใกล้ๆ กันนั้นจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์

ชมทะเลสาบปูคากิ จุดชมวิวของอุทยานแห่งชาติเมาท์คุก (Mt. cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขาเมาท์คุกที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี

คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Mt.cook

Day 3

Moeraki Boulders Beach • Dunedin city tour

ไปชม Moeraki boulders ซึ่งเป็นหินรูปทรงกลมที่ใช้เวลาฟอร์มตัวมากว่า 55 ล้านปี มีหินยักษ์ Moeraki เกิดจากการที่คลื่นลมได้กัดกร่อน หินดินดาน (Mudstone) โดยหินมีลักษณะค่อนข้างกลมเป็นส่วนใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 – 1 เมตร (ประมาณ 1 ใน 3 ของทั้งหมด) และส่วนที่เหลืออีก 2 ใน 3 มีขนาดประมาณ 1.5 – 2.2 เมตร

เดินทางไป เมืองดะนีดิน (Dunedin) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สกอตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ “เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอทาโก (University of Otago) อีกด้วย

ถ่ายรูปกับ First Church of Otago โบสถ์เก่าแก่แห่งนิกายเพรสไบเทเรียนแห่งแรกของเมืองดะนีดิน ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1848 เมื่อครั้งชาวสกอตมาตั้งรกรากที่ประเทศนิวซีแลนด์

ไปถนนบอลด์วิน (Baldwin Street) ถนนซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นถนนสายที่ชันที่สุดในโลก โดยมีระดับองศาความชันถึง 38 องศา

คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Dunedin

Day 4

Otago Peninsula • Royal Albatross Centre • Te anua

เข้าชมศูนย์นกรอยัลอัลบาทรอส (Royal Albatross Centre) แหล่งเพาะพันธุ์ของนกอัลบาทรอสแห่งเดียวในโลก พบกับนกทะเลอัลบาทรอสกว่า 200 ตัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของศูนย์ รวมทั้งสัตว์ป่าอื่น ๆ อีก 20 สายพันธุ์

เดินทางสู่เมือง Te Anau เป็นเมืองเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเกาะใต้ของประเทศนิวซีแลนด์ ริมทะเลสาบ Te Anau ในฟยอร์ดแลนด์โดยอุทยานแห่งชาติฟยอร์ดแลนด์ (Fiordland National Park) ถือเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของนิวซีแลนด์ ครอบคลุมพื้นที่กว่า 12,000 ตารางกิโลเมตร อีกทั้งที่นี่ยังเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติและวัฒนธรรม ที่ UNESCO ยกย่องอีกด้วย

คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Te Anua

Day 5

Te Anua • Millford • Queentown

เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวด์ โดยถนนสู่ มิลฟอร์ดซาวด์ เข้าสู่แนวป่าและสูงขึ้นเรื่อยๆ มีน้ำตกเป็นร้อยๆสายตกมาจากหน้าผาเป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้

ล่องเรือ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความงามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตร จากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ

เดินทางไปยังเมือง Queenstown เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา ขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติ ได้ชื่อว่า “Adventure Capital of the World”

คืนนี้พักที่เมือง Queenstown

Day 6

ชมเมือง Queenstown • Kawarau Bridge • TSS Earnslaw • Skyline Gondola

เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งร้านค้าต่างๆ ในตัวเมือง แวะชมสะพานคาวารัว (Kawarau Bridge) ซึ่งเป็นสะพานแห่งแรกของโลกที่ใช้สำหรับบันจี้จัมพ์ อดีตเป็นเมืองทำเหมืองเก่าที่มีเสน่ห์ซึ่งล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแอร์โรว์สีเงิน

ล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 เดินทางประมาณ 2,000 เที่ยวต่อปี ใชัถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 1 ตันต่อชั่วโมง ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู มีความยาว 84 กม. เป็นทะเลสาบที่ยาวเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์

ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง

คืนนี้พักที่เมือง Queenstown

Day 7

Arrow Town • Wanaka • Hasst

เดินทางสู่ แอร์โรว์ทาวน์ (Arrowtown city) ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด

ไปยัง Wanaka Lake ชมต้นไม้ที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวท่ามกลางทะเลสาบ Wanaka เป็นเอกลักษณ์ของทะเลสาบนี้

ผ่านเมือง Hasst เป็นเมืองเล็ก ๆ อยู่ท่ามกลางเทือกเขา Southern Alps และ Westland Tai Poutini National Park

ชมจุดชมวิว Knights Point Lookout ถ่ายรูปมุมสูงริมทะเลสาบขนาดใหญ่

Lake Matheson ถ่ายรูปทะเลสาบขนาดใหญ่กับเงาที่สะท้อนบนผืนน้ำของเทือกเขา Southern Alps

คืนนี้พักที่ Franz Jozep

Day 8

Franz Jozep Glacier • Hokitika • Greymouth

ชมธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) บริเวณรอบธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ จะมีเส้นทางเดินเท้าให้เลือกอยู่หลายระดับ

ไปยัง Hokitika เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว

ชมแครนยอน Hokitika Gorge ที่งดงามแห่งเมือง ข้ามสะพานแขวนเหนือแม่น้ำสีฟ้าคราม

เดินทางสู่เมืองเกรย์เมาท์ (Greymouth) เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณ 10,000 คน ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าของเขตนี้ และเคยเป็นเมืองที่นักขุดทองตั้งหลักแหล่งเพื่อหาทอง

ชม เมืองจำลองยุคขุดทอง (Shanty Town) ซึ่งจำลองเป็นเหมืองขุดทองเก่าและมีรถจักรไอน้ำให้นั่งชมทัศนียภาพ และมีการสาธิตการร่อนทอง ให้ท่านได้ทดลองร่อนทอง และเก็บเป็นที่ระลึก

คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Greymouth

Day 9

Kaikoura City

เดินทางไปยัง Kaikoura ซึ่งถนนเส้นนี้เลียบไปกับทางรถไฟ สาย TRANZ ALPINE TRAIN ผ่านทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเส้นทางซึ่งโอบล้อมด้วยภูเขาหิมะ และต้นไม้หลากสี เปลี่ยนไปตามฤดูกาลที่สวยที่สุด สลับกับภูเขาเขียวขจี และฝูงแกะน่ารักยืนเรียงรายเล็มหญ้า

ผ่าน อาเธอร์ส พาส (Arthur’s Pass) ตั้งชื่อตาม Sir Arthur Dudley Dobson ซึ่งเป็นผู้สำรวจพื้นที่แถวนี้ เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สวยงามมาก ผ่านแนวเขาสูงที่สำคัญ

แวะชม แคสเซิล ฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่งถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ หนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Lord of The Rings Trilogy และ The Hobbit บริเวณนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีก้อนหินขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดยักษ์ เป็นพันๆ หมื่นๆ ก้อน กระจัดกระจายรวมกันไปตามเนินเขาทุ่งหญ้าสีเขียวขจี ซึ่งดูสวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมาก

ถึงเมือง ไคคูร่า (Kaikoura City) เป็นเมืองเล็กๆ น่ารักริมฝั่งทะเลทางตะวันออก ในอดีตเมืองแห่งนี้เป็นศูนย์กลางของเมืองท่าเรือ ล่าปลาวาฬ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1843-1922 และยังเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะสำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงแกะ เมืองไคคูร่ามีชื่อเสียงด้านการจัดทัวร์ชมวาฬเป็นอย่างมาก และยังเป็นเจ้าแรกในนิวซีแลนด์ที่จัดให้มีทัวร์ชมวาฬ

คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Kaikoura

Day 10

Whale watching • Christchurch

ล่องเรือชม วาฬยักษ์ (sperm whale) สัตว์สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติของแดนกีวี เชิญชมชมวาฬอย่างใกล้ชิด โดยลงเรือยอร์ชลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย พบกับโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง (การล่องเรือชมวาฬ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน)

เดินทางกลับ เมืองไครสท์เชิร์ช เมืองใหญ่อันดับสามของประเทศนิวซีแลนด์

คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Christchurch

Day 11

Christchurch • Bangkok

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสายการบิน Singapore Airlines เที่ยวบินที่ SQ298 11.50-17.40 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Singapore จากนั้นต่อด้วยเที่ยวบินที่ SQ720 18.30

20.00 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
05-May 2024 Aus-Nz

ทัวร์นิวซีแลนด์ เหนือ-ใต้

New Zealand North South

Aucklandเดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ • ชมบ้านฮอบบิท• โรโตรัว • เมืองเทาโป •เมืองไวโตโม่ • ล่องเรือชม ปลาวาฬยักษ์ • มิลฟอร์ดซาวน์ • ล่องเรือ Milford Monarch Cruise • เมืองควีนทาวน์ • Skyline Gondola • เมืองแอร์โรทาวน์ • Christchurch

วันที่จัดทริป

26 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2024

Highlight
ไฮไลท์ทริปนิวซีแลนด์
 • Auckland เมืองหลวงของ New Zealand
 • ชมบ้านฮอบบิท และเมืองโรโตรัว
 • ถ้ำเรืองแสงเมืองไวโตโม่
 • Milford sound ชมความงดงามของฟยอร์ด
 • เมืองหลวงแห่งการผจญภัย Queenstown
 • Mt. Cook สูงที่สุดของ New Zealand
 • 3 ทะเลสาบสวยอลังการ Te anua, Tekapo และ Pukaki
short brief
สรุปย่อทัวร์นิวซีแลนด์

วันที่ 1 | สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 | ถึงซิดนีย์ รอเปลี่ยนเครื่อง ต่อด้วย QF143 เวลา 08.55-14.00 ถึง Auckland เดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์
วันที่ 3 | ชมบ้านฮอบบิท • เมืองโรโตรัว
วันที่ 4 | เมืองเทาโป • น้ำตกฮูก้า • ถ้ำเรืองแสงเมืองไวโตโม่
วันที่ 5 | Fly to Dunedin • Moeraki Boulders Beach • Dunedin city tour
วันที่ 6 | Otago Peninsula • Royal Albatross Centre • Te anua
วันที่ 7 | มิลฟอร์ดซาวน์ • เดินทางกลับ Queenstown
วันที่ 8 | ชมเมืองควีนทาวน์ • สะพานคาวารัว • ล่องเรือ TSS Earnslaw • ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูง
วันที่ 9 | แอร์โรทาวน์ • ทะเลสาบเทคาโป • โบสถ์ Church of Good Sheperd • ทะเลสาบปูคากิ
วันที่ 10 | Mt.Cook • Christchruch city tour
วันที่ 11 | Day trip to Kaikoura (Whale watching)
วันที่ 12 | เดินทางกลับไทย

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริปนิวซีแลนด์

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 135,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดรเว่อร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าแปลเอกสารทำวีซ่า (ถ้ามี)

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip

 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริปนิวซีแลนด์ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

15.00 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Qantas Airways เที่ยวบินที่ QF296 18.10-06.25 เปลี่ยนเครื่องที่ Sydney

Day 2

Sydney • Auckland • ย่านดาวน์ทาวน์

06.25 ถึงเมือง Sydney ต่อด้วย QF143 เวลา 08.55-14.00 เดินทางถึง เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland city) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ เป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม

เดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ ย่านกลางเมืองที่ถนนควีน เป็นถนนสายหลักของย่านดาวน์ทาวน์ ทอดยาวจากท่าเรือโอ๊คแลนด์ไปจนถึงย่านไบรท์มาร์ท ถนนควีนมีร้านค้าปลีกมากมาย รวมถึงร้านบูติก ร้านค้าปลอดภาษี และร้านขายของที่ระลึก โอ๊คแลนด์โดเมน เป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโอ๊คแลนด์ ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของย่านดาวน์ทาวน์ สวนสาธารณะแห่งนี้มีเนื้อที่ 164 เฮกตาร์ (405 เอเคอร์) และประกอบด้วยพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่นันทนาการ และพื้นที่วัฒนธรรม

พักที่เมือง Auckland

Day 3

Auckland • Hobbiton • Rotorua

ชมบ้านฮอบบิท (Hobbiton Movie Set) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน เเละลอร์ดออฟเดอะริงส์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง

เดินทางสู่ เมืองโรโตรัว (Rotorua) เป็นเมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เพราะเป็นแหล่งรวมน้ำแร่ น้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือดนอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เราจะใช้เวลาเดินทางไปเมืองนี้ประมาณ 3 ชั่วโมง

คืนนี้พักที่เมือง Rotorua

Day 4

Rotorua • Lake taupo • Huka Falls • Waitomo • Auckland

เดินทางสู่เมืองเทาโป (Taupo) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบเพื่อชมทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง (Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิด และทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์

ชมน้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหินที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งที่นี่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นคือการนั่งเรือเร็ว เจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์

เดินทางสู่ เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เข้าชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จากนั้นเดินทางสู่โอ๊คแลนด์

เข้าที่พักที่เมือง Auckland

Day 5

Dunedin • Moeraki Boulders Beach

จากโอ๊คแลนด์เดินทางสู่ Dunedin ด้วยสายการบิน Air new Zealand

ดะนีดิน ก่อตั้งขึ้นโดยชาวสก็อตในปี 1848 และยังคงรักษาเสน่ห์แบบดั้งเดิมไว้ได้ ดะนีดินเป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมอันงดงาม เนินเขาสูงชัน และมีสัตว์ป่าที่หลากหลาย

เดินทางไปชมหาด Moeraki Boulders เป็นชายหาดที่ตั้งอยู่บนชายฝั่ง Otago ของเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ ชายหาดมีชื่อเสียงในด้านก้อนหินกลมมนขนาดใหญ่ที่กระจัดกระจายอยู่ตามแนวชายหิน ก้อนหินเหล่านี้เรียกว่า “Concretions” และก่อตัวขึ้นเมื่อแคลเซียมคาร์บอเนตค่อยๆ ละลายลงในชั้นตะกอนใต้ทะเล เมื่อเวลาผ่านไป แร่ธาตุจะแข็งตัวกลายเป็นก้อนหินกลม เนื่องจากกระบวนการทางธรณีวิทยา ก้อนหิน Moeraki Boulders มีขนาดต่างๆ กัน โดยบางก้อนมีขนาดใหญ่เท่ากับรถยนต์ขนาดเล็ก ก้อนหินมีอายุประมาณ 65 ล้านปี และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับผู้มาเยือนนิวซีแลนด์

จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองดะนีดิน เยี่ยมชมสถานีรถไฟดะนีดิน เป็นอาคารที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของเมือง สร้างขึ้นในปี 1873 สถานีรถไฟแห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของสถาปัตยกรรมแบบโรมันเรเนซองส์

เดินเล่นบนถนน Baldwin Street ถนน Baldwin Street ขึ้นชื่อว่าเป็นถนนที่ชันที่สุดในโลก ถนนสายนี้ยาว 350 เมตร (1,150 ฟุต) และมีความลาดชัน 1 ใน 2.86 (หรือ 35 องศา)

พักที่เมือง Dunedin

Day 6

Otago • Royal albatross • Te Anau

เดินทางสู่ คาบสมุทร Otago เป็นที่ตั้งของสัตว์ป่าที่หลากหลาย รวมถึงเพนกวิน นกอัลบาทรอส และแมวน้ำ

พาชมศูนย์อนุรักษ์นกอัลบาทรอสหลวง ตั้งอยู่บนคาบสมุทร Otagoเป็นสถานที่เพาะพันธุ์นกอัลบาทรอสหลวงเพียงแห่งเดียวบนพื้นดิน

นกอัลบาทรอสเป็นนกทะเลขนาดใหญ่ที่มีปีกยาวเรียวและลำตัวอ้วนกลม พบได้ในมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ มหาสมุทรแอตแลนติกใต้ และมหาสมุทรอินเดีย นกอัลบาทรอสเป็นนกทะเลที่ใหญ่ที่สุดในโลก โดยบางชนิดมีปีกกว้างถึง 3เมตร

พาชมปราสาทลาร์นาค คฤหาสน์สไตล์บารอนเนียลที่สร้างขึ้นในปี 1871 ปราสาทแห่งนี้เปิดให้เข้าชมเป็นพิพิธภัณฑ์

จากนั้นเดินทางไปยังเมือง Te Anau เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใต้ ประเทศนิวซีแลนด์ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Te Anau ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสองของประเทศ และเป็นประตูสู่อุทยานแห่งชาติ Fiordland National Park ซึ่งเป็นอุทยานแห่งชาติที่ใหญ่ที่สุดของประเทศและได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

พักที่เมือง Te Anua

Day 7

Milford • Fjord Land • Milford Monarch Cruise • Queenstown

เดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยถนนสู่ มิลฟอร์ด ซาวด์ ตัดเลียบทะเลสาบเตอานาว (Lake Te Anau) ซึ่งเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศเดินทางต่อเส้นทางถนนจะเริ่มเข้าสู่แนวป่าและสูงขึ้นเรื่อยๆ มีน้ำตกเป็นร้อยๆสายตกมาจากหน้าผาบนเส้นทางที่เราใช้เดินทางสู่มิลฟอร์ดซาวด์ จึงนับว่าถนนเส้นนี้เป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้

ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (Fjord Land) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก

นำท่าน ล่องเรือ Milford Monarch Cruise ชมความงามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง160เมตร จากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหินอย่างสบายใจ

คืนนี้พักที่เมือง Queenstown

Day 8

Queenstown • City Tour

ชมสะพานคาวารัว Kawarau Bridge ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของบันจี้จัมพ์ ซึ่งเป็นเมืองทำเหมืองเก่าที่มีเสน่ห์ซึ่งล้อมรอบไปด้วยแม่น้ำแอร์โรว์สีเงิน

ล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เพื่อล่องเรือชม ความงามของทะเลสาบวาคาทีปู เป็นทะเลสาบที่ยาวเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์ ชมทัศนียภาพสองฝั่งทะเลสาบ สาบที่สวยงาม

ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง มีจุดชมวิวต่างๆ อยู่มากมายอยู่โดยรอบ ที่โอบล้อมไปด้วย Coronet Peak (ยอดเขาโคโรเน็ต พีค) และ The Remarkables (เดอะ รีมาร์คคะเบิล)

เดินเล่นชมเมือง และ/หรือช้อปปิ้งของฝากในเมือง ที่มีวิวสวยตระการตา

Option สามารถเลือกทำกิจกรรมที่สนใจได้เพิ่มเติม

 • บันจี้จัมพ์แห่งแรกในโลก
 • Shotover Jet

คืนนี้พักที่เมือง Queenstown 

Day 9

Arrow Town • Tekapo • Church of Good Sheperd • Lake Pukaki • Mount Cook

เดินทางสู่ แอร์โรทาวน์ (Arrowtown City) ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด

เดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ

ชมโบสถ์ขนาดเล็ก Church of Good Sheperd โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโป และยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด

ชมทะเลสาบปูคากิ Lake Pukaki ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด ทะเลสาบปูคากิเกิดจากน้ำที่ละลายจากธารน้ำแข็งบนเทือกเขาแอลป์ใต้ น้ำในทะเลสาบมีสีฟ้าเทอร์ควอยซ์สดใส ตัดกับเทือกเขาแอลป์ใต้ที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน ทำให้เกิดทัศนียภาพที่สวยงามตระการตา

แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเมาท์คุ้ก (Mt. Cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์นแอลป์ ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี

คืนนี้พักที่ Mount Cook

Day 10

Christchurch • City Tour

เดินทางเข้าสู่เมือง Christchurch เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาะใต้ประเทศนิวซีแลนด์

เดินเล่นชมเมือง Christchruch แวะ New Regent Street ที่ครองตำแหน่งเป็นถนนที่สวยที่สุดของนิวซีแลนด์ประสบการณ์การช็อปปิ้งของคุณจะไม่เหมือนใคร เป็นสถานที่ที่จะเป็นถ้าคุณเป็นแฟนของเครื่องประดับทำมือ ไม่ควรพลาด

ถ่ายรูปด้านนอกมหาวิหารไครสต์เชิร์ช เป็นมหาวิหารที่สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1865 มหาวิหารแห่งนี้ได้รับความเสียหายอย่างหนักจากแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 2011 แต่ปัจจุบันได้ทำการบูรณะเสร็จสิ้นแล้ว

คืนนี้พักที่เมือง Christchurch

Day 11

Day trip to Kaikoura (ชมปลาวาฬ)

เดินทางสู่เมืองไคคัวร่า (2.30 ชม) เพื่อล่องเรือชมปลาวาฬยักษ์ (Sperm Whale) ปลาวาฬยักษ์พันธุ์ซเพิม สัตว์สง่างามที่สุดของโลกในธรรมชาติของแดนกีวี เชิญชมปลาวาฬยักษ์อย่างใกล้ชิด โดยลงเรือลำใหญ่ที่มีความจุได้ถึง 40-50 คน สู่กลางทะเลเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์การผจญภัย พบกับปลาโลมาสีเทา นกทะเลหลากชนิด แมวน้ำ และปลาวาฬอีกหลากหลายพันธุ์ ที่แวะเวียนเข้ามาเยือนชายฝั่ง ในบางฤดูกาลอีกด้วย ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นเดินทางกลับโรงแรม

คืนนี้พักที่เมือง Christchurch

Day 12

Christchurch • Bangkok

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพ โดยสายการบิน Qantas Airways เที่ยวบินที่ QF138 เวลา 06.05-07.35 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Sydney จากนั้นต่อด้วยเที่ยวบินที่ QF295 เวลา 09.50

16.40 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม