Categories
07-Jul 09-Sep 2024 Mid Asia

ทัวร์คีร์กีซสถาน

logo-freedoka

Kyrgyzstan

เมืองบิชห์เคก • Suusamyr Valley • หมู่บ้าน Kyzyl Oi • ชมทะเลสาบ Song Kul Lake • เมือง Naryn 7 เมือง Bokonbayevo • Bokonbayevo Village  • ผา Skazka Canyon  • Sobor Svyatoy Troitsky • สุเหร่าดันแกน • หอคอยบูราน่า 

วันที่จัดทริป

Update เร็วๆนี้

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • เมืองบิชห์เคก
 • จัตุรัส Ala Too Square
 • Töö Ashuu Pass
 • Kyzyl Oi
 • ทะเลสาบ Song Kol Lake
 • เมือง Naryn
 • ทะเลสาบ Issyk
 • Skazka Canyon
 • Jeti Oguz Gorge
 • เมืองคาราโคล
 • สุเหร่าดันแกน
 • หอคอยบูราน่า
short brief
สรุปย่อทัวร์คีร์กีซสถาน

วันที่ 1 | Bangkok • Bishkek • เดินเล่นบริเวณจตุรัส Pobeda Square • ชมสวนสาธารณะ Dubovi Park • จัตุรัส Ala Too Square
วันที่ 2 | เดินทางข้าม Too Ashuu Pass • ไปยังหมู่บ้าน Kyzyl Oi
วันที่ 3 |เดินทางไปยัง Song Kol Lake • ชมทะเลสาบ Song Kนl Lake
วันที่ 4 | เช้าเดินเล่นตามอัธยาศัย • ไปยังเมือง Naryn เดินเล่นชมเมือง
วันที่ 5 | ไปยังเมือง Bokonbayevo ชมวิถีชีวิตคนท้องถิ่น • ไปยัง Bokonbayevo Village
วันที่ 6 | ชมความสวยงามของผา Skazka Canyon • ชม Jeti Oguz Gorge ไปเมือง เมืองคาราโคล
วันที่ 7 | ชม Sobor Svyatoy Troitsky • สุเหร่าดันแกน • เดินทางผ่านทะเลสาบ อือซิคุล • ชม หอคอยบูราน่า • เดินทางกลับเข้าสู่เมือง Bishkek
วันที่ 8 | อิสระช้อบปิ้ง และเดินทางไปสนามบิน
วันที่ 9 | ถึงกรุงเทพ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 000,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • พาหนะรับส่งพร้อมคนไทยนำเที่ยว
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าแปลเอกสารทำวีซ่า (ถ้ามี)

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ทริปคีร์กีซสถานที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ • Bishkek

09.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเช็คอินสายการบิน Air Arabia

12.15 น. ออกเดินทางสู่เมือง Bishkek โดยสายการบิน Air Arabia เที่ยวบินที่ G9824 12.15-15.40 น. เปลี่ยนเครื่องที่ ชาร์จาห์ ต่อด้วย G9351 21.30-03.20 น.

03.20 ถึงสนามบิน เมืองบิชห์เคก (Bishkek) ซึ่งเป็นเมืองหลวงและเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศคีร์กีซสถาน และยังเป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดชุย โดยมีฉากหลังของเมืองที่สวยงามและมีแม่น้ำชุยที่ไหลผ่านในพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์สำหรับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์

เดินเล่นบริเวณจัตุรัส Pobeda Square เป็นจัตุรัสกลางเมือง ศูนย์กลางธุรกิจ ศาลาว่าการเมือง ธนาคาร ห้างร้านต่างๆ

ชมสวนสาธารณะ Dubovi Park ซึ่งเป็นที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ประติมากรรมกลางแจ้งซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 1984 มีงานแกะสลักคีร์กีซกว่า 200 ชิ้นกระจายอยู่รอบ ๆ พิพิธภัณฑ์ทางอากาศที่มีประติมากรรมเริ่มต้นนับเป็น 93

จัตุรัส Ala Too Square สร้างขึ้นในปี 1984 เพื่อฉลองครบรอบ 60 ปีของ Kyrgyz SSR ซึ่งครั้งหนึ่งมีรูปปั้นขนาดใหญ่ของเลนินวางอยู่ตรงกลางจัตุรัส จัตุรัสแห่งนี้เป็นที่รู้จักในฐานะเลนินสแควร์ จนกระทั่งคีร์กีซสถานได้รับอิสรภาพจากสหภาพโซเวียตในปี 2534

พักที่ Bishkek

Day 2

Bishkek • Too Ashuu Pass • Suusamyr Valley • Kyzyl Oi

เดินทางข้าม Töö Ashuu Pass ทางหลวงที่ลัดเลาะไปตามร่องเขา เพื่อไปยัง Suusamyr Valley หุบเขาที่มีความสูง 2,000-2500 เมตรจากระดับน้ำทะเล บนแนวเขา Suusamyr Too กับ Kyrgyz Ala-Too ส่วนหนึ่งของภูเขาเทียนชาน ซึ่งในช่วงหน้าร้อนจะงดงามด้วยทุ่งดอกไม้มากมาย

เดินทางไปยัง Kyzyl Oi หมู่บ้านแบบชาวคีร์กีซดั้งเดิมบนที่ราบที่ล้อมรอบด้วยภูเขาสูง หมู่บ้านคีซีลโอยได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่หนาวที่สุดในประเทศ

พักที่ Kyzyl Oi 

Day 3

Kyzyl Oi • Song Kol Lake

ออกเดินทางจาก Kyzyl Oi ผ่านเส้นทางที่สวยงามไปยัง Song Kol Lake ระหว่างทางชื่นชมกับทัศนยภาพแปลกตา 

ชมทะเลสาบ Song Kol Lake ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศคีร์กีซสถาน ทะเลสาบอยู่บนความสูงประมาณ 3,016 เมตร จากระดับน้ำทะเลมีพื้นที่ประมาณ 278 ตร.กม. ลึกประมาณ 14 เมตร ในช่วงฤดูร้อนรอบๆทะเลสาบจะเต็มไปด้วยดอกไม้นานาชนิดมากมาย

เย็นนี้ดื่มด่ำชื่นชมกับบรรยากาศที่พักแบบกระโจมริมทะเลสาบ Song Kol 

พักที่ Yurt Camp (ห้องน้ำรวม)

Day 4

Song Kol Lake • Naryn

ตื่นเช้ารับอากาศบริสุทธิ์แห่ง Songkol lake เดินเล่น ถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นอำลา Yurt camp เดินทางลงสู่เขตเมือง  

เดินทางไปยังเมือง Naryn ประมาณ 120 กม. เป็นศูนย์กลางของการบริหารในภาคกลางของคีร์กีซสถาน มีประชากรประมาณ 40,000 คน ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นป้อมปราการบนเส้นทางคาราวานในปี ค.ศ. 1868

เดินเล่นชมเมืองและมอสที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเส้นทางสายไหมโบราณ

พักที่ Naryn

Day 5

Naryn • Bokonbayevo • Eagle Hunting Show• Bokonbayevo Village

เดินทางไปยังเมือง Bokonbayevo (ประมาณ 5 ชม.)

มีหมู่บ้านขนาดใหญ่ที่สุดทางด้านใต้ของทะเลสาบ Issyk ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มคนที่ยังคงฝึกนกอินทรีย์ออกล่าเหยื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานเดินทางชมวิถีชีวิตคนท้องถิ่นผู้มีความสามารถในการใช้ นกอินทรีย์ล่าเหยื่อ (Eagle-hunter) โดยจะมีการแสดงวิธีการล่าเหยื่อด้วยวิธีการดังกล่าว ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมที่หาดูได้เพียงไม่กี่แห่งในโลกใบนี้

ไปยัง Bokonbayevo Village หมู่บ้านที่มีการเลี้ยงและผสมพันธุ์ม้า ชมการเลี้ยงม้าของชาวคีร์กีซซึ่งในอดีตเป็นชุมชนเร่ร่อน ซึ่งมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ม้าร่วมกับสุนัขในการล่าในชีวิตประจำวัน

พักที่ Bel Tam Yurt Camp

Day 6

Skazka Canyon • Jeti Oguz Seven Bulls Rock • Karakol

ชมความสวยงามของผา Skazka Canyon หรือ Fairy Tale canyon ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ ของทะเลสาบ Issyk-Kul เป็น Canyon ที่มีอายุนับล้านปีที่เกิดจากการกัดเซาะของน้ำและลม

นำท่าน ชม Jeti Oguz Gorge เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เกิดจากการกัดเซาะของกองหินตามธรรมชาติที่มีชื่อว่า ‘Jeti-Oguz’ มีความหมายว่าวัวเจ็ดตัว เนื่องจากมีหินที่มีรูปทรงคล้าย ‘วัวเจ็ดตัว’ (Seven Bulls) เป็นแนวภูเขาหินสีแดงโค้งขึ้นลงเหมือนหลังวัว อีกหนึ่งสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติที่สวยงาม

ออกเดินทางไปยัง เมืองคาราโคล (Karakol) เป็นเมืองที่มีความใหญ่โตเป็นอันดับที่ 4 ของประเทศรองจากเมือง จาลาล อาบัด โอสห์และบิสห์เค๊ก และอยู่ห่างจากพรมแดนของจีน ประมาณ 150 กม. มีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 67,100 คน

คืนนี้พักที่ Karakol

Day 7

Sobor Svyatoy Troitsky • Dungan • Burana Tower • Bishkek

ชม Sobor Svyatoy Troitsky เมื่อเมืองคาราโคลได้กลายเป็นที่ตั้งของกองทหารของพระเจ้าซาร์แห่งอาณาจักรรัสเซียเมื่อปี ค.ศ.1869  ดินแดนแห่งนี้ก็ได้มีการสร้างโบสถ์ขึ้นมาและได้เกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในปี ค.ศ.1889 ทำให้บ้านเรือนได้รับความเสียหายพร้อมด้วยสิ่งมีชีวิตอีกอย่างมากมาย ต่อมาอีก 6 ปีก็ได้มีการซ่อมแซมบูรณะสิ่งต่างๆจนเสร็จเรียบร้อย และในระหว่างนั้นก็พร้อมด้วยการสร้างโบสถ์ขึ้นมา และได้มีการตกแต่งให้สวยงามจนถึงทุกวันนี้

ชม สุเหร่าดันแกน (Dungan Mosque) เป็นสุเหร่าที่ตั้งอยู่ในเมืองของพวกดันแกนที่ได้อพยพมาอยู่ในบริเวณและได้สร้างชุมชนแห่งนี้ ขึ้นมาเมื่อปี ค.ศ.1877 สุเหร่าถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1904 และเสร็จเรียบร้อยในปี ค.ศ.1907 โดยช่างสถาปนิกของชาวจีนและช่างฝีมืออีก 20 คน การก่อสร้างที่ใช้ประโยชน์ของไม้ทั้งหมดโดยมิได้ใช้ตะปู และยังมีการทาสีที่สดใสสวยงาม สีแดง สีเขียวและสีเหลือง นอกจากนั้นยังมีการวาดภาพดอกไม้ รูปสัตว์ในนิยายมังกรและนกฟีนิกซ์อีกด้วย

เดินทางต่อเลาะเลียบทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในคีร์กีซสถาน อือซิคุลเป็นทะเลสาบในเทือกเขาเทียนชาน ลึกเป็นอันดับที่ 7 และใหญ่เป็นอันดับที่ 10 ของโลกตามปริมาตร และเป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองรองจากทะเลแคสเปียน อือซึก-เกิลแปลว่า ทะเลสาบอุ่น ในภาษาคีร์กีซ แม้ว่าจะล้อมรอบด้วยยอดเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะ แต่ก็ไม่เคยเป็นน้ำแข็ง

ชม หอคอยบูราน่า (Burana Tower) ที่ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ให้เป็นหอมินาเร่ท์ โดยข่านเนทแห่งคาราข่านนิดส์ ซึ่งเป็นหนึ่งเดียวที่ถูกสร้างขึ้นในเอเชียกลาง ซึ่งต่อมาในราวศตวรรษที่ 15 ได้เกิดแผ่นดินไหวจึงทำให้ส่วนสูงลดลงมาเหลือเพียงประมาณ 35 เมตร

เดินทางกลับเข้าสู่เมือง Bishkek เมืองหลวงของสาธารณรัฐคีร์กีซ ตั้งอยู่ในเทือกเขา Tien Shan ตัวเมืองวางผังแบบตาราง มีถนนกว้างขนาบข้างด้วยคลองชลประทานและต้นไม้ขนาดใหญ่ อาคารที่มีอาคารหินอ่อนและอาคารอพาร์ตเมนต์ถูกสร้างในสมัยโซเวียตปกครอง

พักที่ Bishkek 

Day 8

Free Shopping • Bangkok

อิสระช้อบปิ้งในตลาดท้องถิ่นของเมือง Bishkek ที่มีสินค้าอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผลไม้แห้งเป็นถั่วนัตหรือเป็นหัตถกรรมพื้นเมืองรวมถึงหมวกตามแบบสไตล์ของชาว nomad

13.00 น. เดินทางไปยังสนามบิน เพื่อกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Air Arabia เที่ยวบิน G9333 15.40-17.40 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ชาร์จาห์ ต่อด้วย เที่ยวบินที่ G9821 22.25-07.50

Day 9

Bangkok

07.50 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
09-Sep 2024 North America

ทัวร์แคนาดา • Rocky • Niagara

Canada
Rocky • Niagara

Vancouver • Stanley Park • Calgary • Emerald Lake • Lake louise • Moraine Lake • Peyto Lake และ Herbert Lake • ขึ้นกระเช้า Jasper Tramway • Athabasca Falls • น้ำตก Sunwapta • ทุ่งน้ำแข็ง Columbia Icefield Skywalk • Banff Gondol • Niagara on the lake • ล่องเรือ • ช้อปปิ้ง Outlet 

 

วันที่จัดทริป

6 – 15 ตุลาคม 2024

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • ชม Stanley Park
 • บินสู่เมือง Calgary
 • Emerald Lake ทะเลสาบน้ำสีเขียวมรกต
 • Lake Louise ทะเลสาบที่โด่งดังแห่งเทือกเขา Rocky
 • Moraine Lake
 • ทะเลสาบ Peyto Lake
 • Herbert Lake
 • Pyramid Lake
 • ขึ้นกระเช้า Jasper Tramway
 • Columbia Icefields
 • ทะเลสาบ Minnewanka
 • น้ำตกไนแอการา
 • ล่องเรือ Hornblower
short brief
สรุปย่อทัวร์แคนาดา (บินภายในประเทศ)

วันที่ 1 |พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์ สายการบิน EVA AIR
วันที่ 2 | ชมสวนสาธารณะ Stanley Park • เที่ยวชมเมือง Vancouver • Fly to Calgary
วันที่ 3 | Canmore • Emerald Lake • Lake Louise
วันที่ 4 | ทะเลสาบ Moraine Lake • ชมทะเลสาบ Peyto Lake และ Herbert Lake • เดินทางไปเมือง Jasper
วันที่ 5 | ทะเลสาบ Pyramid Lake • ทะเลสาบ Maligne Lake • ขึ้นกระเช้าชมวิว Jasper Tramway
วันที่ 6 | Athabasca Falls • น้ำตก Sunwapta • ทุ่งน้ำแข็ง Columbia Icefield Skywalk • Glacier Adventure • ชมโค้ง Morant’s Curve • Banff
วันที่ 7 | ขึ้น Banff Gondola • ชมทะเลสาบ Minewanka Lake • เดินทางกลับ Calgary • บินไป Toronto
วันที่ 8 | Niagara on the lake • Niagara • ล่องเรือ Horn Blower ชมน้ำตกไนแอการา
วันที่ 9 | ช้อปปิ้ง Outlet • ไปสนามบิน กลับกรุงเทพ
วันที่ 10 | ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ (เวลาข้าม Timezone)

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 139,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดร์เวอร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าแปลเอกสารทำวีซ่า (ถ้ามี)

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip
 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริป แคนาดา ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

13.30 น. พบกันที่เคาน์เตอร์สายการบิน Eva Air เพื่อเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์โดยเที่ยวบิน BR68 ออกเดินทางเวลา 16.45 น. ถึงไทเป เวลา 21.30 น. แวะเปลี่ยนเครื่อง จากนั้นต่อเที่ยวบิน BR10 ออกเดินทางเวลา 23.40 น. ถึงแวนคูเวอร์เวลา 19.25 น.

Day 2

Stanley Park • Vancouver • Fly to Calgary

ชม Stanley Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ ล้อมรอบไปด้วย Burrard Inlet และ English Bay อันเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของแคนาดา โดยโอเอซิสสีเขียวแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวเมืองและนักท่องเที่ยว ท่ามกลางภูมิทัศน์เมืองที่มีความหนาแน่น

เดินทางไปสนามบิน เพื่อบินต่อไปเมือง Calgary โดยสายการบินภายในประเทศ

เมืองคาลการีเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กสิกรรม และการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคนาดา เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดอันดับ 2 ในแคนาดา มีประชากรมากกว่า 150 เชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาร็อกกี้ จึงสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งมากมายตลอดทั้งปี

พักที่ Calgary

Day 3

Canmore • Emerald Lake • Lake louise

ออกเดินทางจาก Calgary ไปยังเมือง Canmore เมืองเล็กๆในบรรยากาศ สบายๆ แวะพักเมื่อยจากการเดินทางด้วยร้านขายของฝาก ของที่ระลึกในราคาไม่แพง 

ชม Emerald Lake ทะเลสาบน้ำสีเขียวมรกต เกิดจากธารน้ำแข็งละลายบนเทือกเขา President Range, Mount Burgess และ Wapta Mountain ผสมกับแร่ธาตุไลม์สโตน เกิดเป็นสีสันอันงดงาม ชวนมอง

ชม Lake Louise ทะเลสาบที่โด่งดังแห่งเทือกเขา Rocky ในแคนาดา ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ รัฐแอลเบอร์ตา ทะเลสาบแห่งนี้มีสีฟ้างดงาม ค้นพบโดยนักสำรวจ Tom Willson ในปี 1882 และตั้งชื่อตามพระนามพระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย

คืนนี้พักที่ Lake Louise

Day 4

Moraine Lake • Peyto Lake และ Herbert Lake • Jasper

ชม Moraine Lake ตั้งอยู่ในหุบเขา Valley of the Ten Peaks ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงในแคนาดา ภาพทะเลสาบแห่งนี้มักปรากฎในของที่ระลึกต่างๆ เช่น โปสการ์ด ปฏิทิน และโฆษณา

ชมทะเลสาบ Peyto Lake ทะเลสาบสีฟ้าน้ำนม (Glacier Milk) ติดอันดับ 1 ใน 5 ของแคนาดา เกิดจากดินร่วนปนทรายและแร่ธาตุจากธารน้ำแข็ง เมื่อหน้าร้อนมาเยือน ดินทรายและแร่ธาตุเหล่านี้จะละลายลงมาในทะเลสาบ ทำให้น้ำมีสีฟ้าสดใส

ชม Herbert Lake ทะเลสาบขนาดใหญ่ ยาว 10 กิโลเมตร กว้าง 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของภูเขาและป่าไม้ น้ำทะเลสาบมีความลึกเฉลี่ย 30 เมตร และลึกที่สุด 80 เมตร

เดินทางสู่เมือง Jasper เมืองที่มีขนาดเล็กกว่า Banff อยู่ทางตะวันตกของ Alberta ของแคนาดา เป็นเมืองขนาดเล็ก บรรยากาศสบาย  มีร้านค้า ร้านขายของฝาก และโบสถ์เล็กๆ ประจำเมือง เหมาะกับการเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ

คืนนี้พักที่เมือง Jasper

Day 5

Pyramid Lake • Maligne Lake • Jasper Tamway

ชมความงามของ Pyramid Lake ทะเลสาบที่น้ำใสราวกระจก สะท้อนเงาภูเขาชัดเจน จากนั้นเดินทางไปชม Patricia Lake ทะเลสาบที่ตั้งชื่อตามเจ้าหญิง Patricia แห่ง Connaught หลานสาวของ Queen Victoria

ชม Maligne Lake ทะเลสาบที่มีคนไปถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น้ำในทะเลสาบสีเขียวมรกตเงียบสงบนิ่ง สะท้อนฉากหลังที่เป็นภูเขาสูงชันรอบทิศทาง รวมถึงเกาะ Spirit Island อันเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบแห่งนี้

ขึ้นกระเช้า Jasper Tramway เพื่อสัมผัสกับเทือกเขาร๊อคกี้ในมุมสูง เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่ควรพลาด

คืนนี้พักที่เมือง Jasper

Day 6

Athabasca Falls • น้ำตก Sunwapta • ทุ่งน้ำแข็ง Columbia Icefield Skywalk • Glacier Adventure • ชมโค้ง Morant’s Curve • Banff

ชมน้ำตก Athabasca Falls ซึ่งเกิดจากธารน้ำแข็ง Columbia Icefield ละลายไหลลงสู่แม่น้ำ Athabasca เสียงกระทบระหว่างสายน้ำกับหินควอร์ไซต์ นั้นไพเราะและทรงพลัง เป็นเสียงที่ธรรมชาติสรรสร้าง

ชมน้ำตก Sunwapta Falls ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Jasper เป็นน้ำตกคู่ที่มีความสูง 18 เมตร น้ำตกชั้นบนและล่างไหลมาจากธารน้ำแข็ง Athabasca เรายังสามารถชมน้ำตกด้านบนได้จากจุดชมวิวที่อยู่ใกล้ๆ

ชม Columbia Icefields ทุ่งน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาร็อกกี้ ประกอบไปด้วยธารน้ำแข็งถึง 6 แห่ง ท่านสามารถเดินทางสู่ลานน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยรถล้อโตของอุทยาน หรือจะท้าทายความกล้าด้วยการเดินบนทางเดินพื้นกระจก Columbia Glacier Skywalk ที่ยื่นออกไปจากหน้าผา มองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของธารน้ำแข็งและเทือกเขาร็อกกี้ได้แบบพาโนรามา

ชมโค้ง Morant’s Curve ทางโค้งยาว 300 เมตร ที่ตัดผ่านเทือกเขา Rocky ด้วยทางรถไฟสาย Transcanada เป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด เนื่องจากเป็นมุมมองที่สวยงามและแปลกตา

คืนนี้พักที่เมือง Banff

Day 7

Banff Gondola • Minewanka Lake • Calgary • Fly Toronto •ชมวิวเมืองแบมฟ์แบบ 360 องศา บน Banff Gondola

ขึ้นชมวิวเมือง Banff แบบ 360 องศา บน Banff Gondola

ชมทะเลสาบ Minnewanka ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ ภาษาท้องถิ่นของคนอินเดียนแดงเรียกว่า ทะเลสาบแห่งจิตวิญญาณ ด้วยน้ำที่ใสราวกระจกและความลึกถึง 140 เมตร จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

เดินทางสู่สนามบิน Calgary แล้วบินภายในประเทศสู่เมือง Toronto โดยสายการบิน Air Canada

คืนนี้พักที่ Toronto

Day 8

Niagara on the lake • Niagara • ล่องเรือ Horn Blower ชมน้ำตกไนแอการา

ชมเมืองไนเแอการาออนเดอะเลค หมู่บ้านเก่าแก่ของรัฐออนตาริ เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก เงียบสงบ มีชื่อเสียงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมไวน์

ชมน้ำตกไนแอการา หนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างแคนาดาและอเมริกา พาทุกท่านล่องเรือ Hornblower ชมความงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิด

คืนนี้พักที่ Niagara

Day 9

ช้อปปิ้ง Outlet • ไปสนามบิน กลับกรุงเทพ

อิสระในการถ่ายรูปหรือเดินเล่นรอบน้ำตก  ท่ามกลางแดดยามเช้าที่สาดส่องกระทบละอองน้ำ

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังของอเมริกาและทั่วโลกลดกระหน่ำตั้งแต่ 30-70% ที่ Outlets Collection at Niagara ศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีขนาดใหญ่ใจกลางเมือง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาเดินทางไปสนามบินกลับกรุงเทพ

Day 10

กรุงเทพ

ออกเดินทางโดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR35 เวลา 01.45-05.25 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป จากนั้นต่อด้วย BR75 เวลา 08.20 ถึงกรุงเทพ เวลา 11.10

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
09-Sep 10-Oct 2024 Scandinavia

ทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเทน เบอร์เกน

Norway • Lofoten • Bergen

โลโฟเทน • ทรอมโซ • Arctic Cathedral  • หมู่บ้าน Hamnoy •  Nusfjord • Reine • Uttakleiv Beach • Henningsvear • Bergen • Flamsbana • ล่องเรือ Naeroyfjord • สต๊อกโฮม

วันที่จัดทริป

Update เร็วๆนี้

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • ทรอมโซ สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกในการชมแสงเหนือ
 • Sami Village เรียนรู้วิถีชาวเผ่าท้องถิ่นผู้เลี้ยงกวางเรนเดียร์
 • Reine หมู่บ้านชาวประมงที่มีจุดชมวิวงามล้ำๆ
 • Hamnoy ซิกเนเจอร์แห่ง Lofoten
 • Uttakleiv Beach หาดหินชื่อดัง อีกสถานที่ชมแสงเหนือที่มีฉากหน้าเป็นห้วงมหาสมุทร
 • Henningsvaer เมืองชาวประมงที่กลายเป็นเมืองอาร์ทๆ เล็กๆ ให้ได้เดินแบบ ชิคๆคูลๆ รวมถึงสนามบอลที่โอมล้อมด้วยหน้าผาหิน 
 • Ramberg Beach เมื่อน้ำทะเลสีเทอร์ควอยซ์ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าและบ้านสีแดงสด
 • บินสู่ เบอร์เกน เมืองท่าระดับโลก และอ่าวจอดเรือที่มีบ้านเรือนสีสันสดใส
 • รถไฟสายฟลอมบาสนา รถไฟสายโรแมนติกแห่งนอร์เวย์ สักครั้งในชีวิตที่ต้องไป
 • เมืองฟลอม และจุดชมวิว Stegastein มองเห็น Aurlandfjorden
 • ล่องเรือชม NarroyFjorden
short brief
สรุปทัวร์นอร์เวย์โดยย่อ

วันที่ 1 | สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 | Oslo • Tromso • City Tour
วันที่ 3 | Reindeer and Sami village
วันที่ 4 | Harstad • วิวภูเขาเคิปเพน • Kasfjord City – Mini Town • Trondenes Church
วันที่ 5 | Uttakleiv and Haukland Beach • Ramberg beach • สะพานข้ามเกาะ Fredvang • Hamnoy
วันที่ 6 | ชมเมือง Svolvaer • หมู่บ้านสุดเกาะ A • หมู่บ้านโบราณ Nusfjord • หมู่บ้านไฮไลท์ Reine • จุดชมวิวสะพาน Reinebrua
วันที่ 7 | หมู่บ้านสีเหลือง Sakrisoy • Henningsvaer • Svolvaer
วันที่ 8 | เบอร์เกน • เดินชมอ่าวเบอร์เกน • ชมแหล่งมรดกโลก Bryggen Wharf • ขึ้นกระเช้าชมเมือง
วันที่ 9 | นั่งรถไฟสายฟลอมบาสน่า • ผ่าน Mydral • เมือง Flam • Stegastein
วันที่ 10 | ล่องเรือ Naeroyfjord • Bergen • น้ำตก Tvindafossen
วันที่ 11 | บินสู่ Oslo • เดินทางกลับประเทศไทย
วันที่ 12 | ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 149,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดรเว่อร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip

 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริป นอร์เวย์ ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

Bangkok • Oslo

Day 1

21.30 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG954 เวลา 00.25-07.25 เดินทางไปยัง Oslo

Day 2

Oslo • พาขึ้นกระเช้าไฟฟ้า Fjellheisen • ชมอ่าวและท่าเรือ

07.25 เดินทางถึง Oslo จากนั้นต่อเครื่องภายในไปยังเมือง Tromso โดยสายการบิน SK4416 เวลา 11.35-13.25 (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง) เมืองทรอมโซ ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติก 350 กม. เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติก

 • มหาวิหารอาร์กติก สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น สร้างด้วยคอนกรีตสีขาว รูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายภูเขาน้ำแข็ง ประดับด้วยกระจกสีที่สะท้อนแสงแดดระยิบระยับ ยามค่ำคืนไฟส่องสว่างจากภายในสร้างบรรยากาศงดงามตระการตา
 • มหาวิหารทรอมโซ โบสถ์ลูเธอรันในเมือง ทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์ เป็นมหาวิหารประจำสังฆมณฑลทรอมโซ และเป็นอาสนวิหารของบิชอปแห่งทรอมโซ
 • Fjellheisen กระเช้าไฟฟ้าที่พาคุณขึ้นสู่ยอดเขา Storsteinen ชมวิวเมือง ทรอมโซ แบบพาโนรามา 360 องศา ทิวทัศน์ของ ฟยอร์ด ทะเลสาบ และเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
 • ชมอ่าวและท่าเรือ ในเขตเมืองทรอมโซชมบ้านสีสันสดใสในบรรยากาศสุดชิล

พักที่ Tromso

Day 3

Reindeer Farm and Sami village

ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์และวัฒนธรรมซามิ ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ กวางเรนเดียร์หลายร้อยตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวซามิ

หมู่บ้านซามิตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์ม สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวซามิ ซึ่งชาวซามิเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบอาร์กติก หมู่บ้านซามิมีพิพิธภัณฑ์ โรงเลี้ยงกวางเรนเดียร์ และร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารซามิแบบดั้งเดิม มีร้านขายของที่ระลึกซึ่งขายสินค้าที่ทำจากหนังกวางเรนเดียร์และเขาสัตว์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้เลือกทำหลากหลาย

คืนนี้พักที่ Tromso

Day 4

Harstad • Mt . Keipen • Kasfjord City • Mini Town • Trondenes Church

ออกเดินทางจาก Tromso มุ่งหน้าสู่เมือง Harstad (300 km 4Hr)

ถึง Harstad พาเดินสู่จุดชมวิว Mount Keipen (ขึ้นกับสภาพอากาศและหิมะ) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมือง เส้นทางเดินสู่ยอดเขามีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาที จากยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองฮาร์สตัดและบริเวณโดยรอบได้ (โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับสภาพหิมะระหว่างทาง)

ชม Kasfjord City – Mini Town เป็นเมืองจำลอง เมืองประกอบด้วยอาคารเล็ก ๆ กว่า 100 หลัง รวมถึงร้านค้า โบสถ์ เวทีดนตรี และแม้แต่สนามกีฬาโอลิมปิก ส่วนใหญ่ของเมืองสร้างขึ้นด้วยวัสดุรีไซเคิล

แวะชม Trondenes Church โบสถ์หินที่อยู่เหนือสุดของโลก สร้างขึ้นในยุคกลางตอนปลาย โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงามและมีสมบัติล้ำค่ามากมายและการตกแต่งภายในที่สวยงาม

คืนนี้พักที่ Harstad

Day 5

Uttakleiv and Haukland Beach • Ramberg beach • สะพานข้ามเกาะ Fredvang • Hamnoy

ชม Uttakleiv Beach หาดที่มีชื่อเสียงที่สุดใน Lofoten เป็นหาดที่มีโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายเป็นรูปทรงแปลกตา

Haukland Beach หาดยอดนิยม เป็นทั้งจุดถ่ายแสงเหนือ / Seascape และเป็นจุดเริ่มต้นใน
การเดินเขาหลากหลายเส้นทาง

แวะถ่ายรูปที่ Ramberg Beach ทรายสีขาวและน้ำทะเลสีเทอควอยซ์ตัดกันสวยเป็นอย่างมาก

พาชมสะพาน Fredvangskrysset ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของนอร์เวย์ มีลักษณะคล้ายกับ Ocean Road สร้างขึ้นเมื่อปี 1988 นี้เอง เชื่อมต่อเกาะ Fredvang กับโลกภายนอก

พาเข้าที่พักที่หมู่บ้านอันเลื่องชื่อ Hamnoy เป็นหมู่บ้านที่มีฉากธรรมชาติงดงามมาก มีทิวเขาตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลัง และมีบ้านชาวประมงสีแดงตั้งอยู่ริมโขดหิน อันเป็นภาพจำของคนทั้งโลกที่มีต่อ Lofoten

พาถ่ายรูปที่จุดชมวิวหลักของเมือง Lofoten บนจุดชมวิวหลักหน้าหมู่บ้าน Hamnoy ที่ถือว่าเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของช่างภาพทั่วโลก และที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งมุมที่ดีที่สุดของการดูแสงเหนือบนเกาะ Lofoten

คืนนี้พักที่ Hamnoy

Day 6

หมู่บ้านสุดเกาะ Å • หมู่บ้านโบราณ Nusfjord • หมู่บ้านไฮไลท์ Reine

พาชมหมู่บ้าน Å village ออกเสียงว่า ออ เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่อยู่ปลายสุดของถนนสาย E10 และด้วยความบังเอิญ Å ก็เป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายในอักษรนอร์เวย์อีกด้วย

ชม Nusfjord เป็นหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในนอร์เวย์ และ Rorbuer ของหมู่บ้านนี้เป็นโนบูเออร์ดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 รวมถึงยังค้นพบหลักฐานว่าหมู่บ้านนี้มีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ 425 ก่อนคริสตกาล

ชมหมู่บ้านชาวประมง Reine หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดของ Lofoten พาไปจุดชมวิวที่มองเห็นโค้งอ่าวที่จอดเรืออันมีฉากหลังเป็นขุนเขาสูงชันและฉากหน้าเป็นบ้านชาวประมงสีแดงตั้งเรียงรายอยู่

ไปยังจุดชมวิวสะพาน Reinebrua สะพานแห่งนี้เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน Reine กับเกาะ Sakrisøy จากสะพาน จะสามารถชมวิวของหมู่บ้าน Reine ฟยอร์ด Reine และภูเขา Reinebringen ได้

คืนนี้พักที่ Hamnoy

Day 7

หมู่บ้านสีเหลือง Sakrisoy • Henningsvaer • Svolvaer

เดินทางสู่ Sakrisoy หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่มีบ้านสีสันแตกต่างจากหมู่บ้านอื่น ที่เชิงเขา Olstind ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สำคัญแห่งหนึ่งของ Lofoten และที่นี่ ตระกูลของ Gylseth ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประมง และอาหารทะเลที่มีคุณภาพสูงมาเกือบ 130 ปีแล้ว

เดินทางต่อไปยัง Henningsvaer เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมง ที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงทำประมงกันอย่างคึกคัก หมู่บ้านชาวประมง ที่สวยเหมือนโปสการ์ด มีประชากรประมาณ 500 คน และยังเป็นท่าเรือของชาวประมงที่ยังใช้งานอยู่เป็นประจำสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม สมัยก่อนเข้าถึงได้ทางเรือเท่านั้น จนได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งโลโฟเทน”

แล้วเดินทางสู่ Svolvaer เมืองที่มีประวัติยาวนานถึงการตั้งถิ่นฐานในเขต Nordland กว่า 1200 ปี เมืองเเห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรของเหล่าสัตว์น้ำ จนกลายเป็นเเหล่งจับปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ มีการติดต่อซื้อขายกับโลกภายนอก รวมถึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของหมู่เกาะ Lofoten อีกด้วย

คืนนี้พักที่ Svolvær

Day 8

เบอร์เกน • เดินชมอ่าวเบอร์เกน • ชมแหล่งมรกดโลก Bryggen Wharf • ขึ้นกระเช้าชมเมือง

เดินทางไปสนามบินเพื่อไปยังเบอร์เกน โดยสายการบิน Wideroe Airline เที่ยวบิน WF823 07.20-07.45 เปลี่ยนเครื่องที่ Bodoo ต่อด้วย WF1321 08.15-10.05 (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ถึงเบอร์เกน เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมอ่าวเบอร์เกน มีบริเวณชายหาดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีท่าเรือที่สำคัญ

เดินเล่นชม Bryggen Wharf ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การ UNESCO ประกอบด้วยอาคาร Hanseatic และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเบอร์เกน บริเวณนี้มีบรรยากาศโบราณและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง

ขึ้นกระเช้า ชมวิวมุมสูงของเมืองเบอร์เกนเป็นภาพทิวทัศน์ของเมืองเบอร์เกนที่ตั้งอยู่ริมทะเลและเรือสินค้าที่ทอดสมออยู่เต็มอ่าว

พักที่ Bergen

Day 9

นั่งรถไฟสายฟลอมบาสน่า • ผ่าน Mydral • เมือง Flam • Stegastein

นั่งรถไฟสายพิเศษจากเมือง Bergen โดย Flamsbana เป็นรถไฟสายพิเศษอันเลื่องชื่อของ Noway แวะเปลี่ยนรถที่ Mydral แล้วรถไฟจะลัดเลาะตามภูเขา ผ่านน้ำตก Kjosfossen Falls น้ำตกขนาดใหญ่ (รถไฟจะจอดให้เราลงไปถ่ายรูปได้) จากนั้นก็จะค่อยๆเดินทางลงสู่เมืองฟลอม

เมื่อรถไฟถึงเมืองฟลอม เดินเล่นชมความงามของเมืองตามอัธยาศัย เมืองฟลอม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขา Nærøyfjord ประเทศนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Nærøydalselva และล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงตระหง่าน มีทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา Nærøyfjord ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก

พาชมจุดชมวิว Stegastein เป็น platform ที่ยื่นออกจากขอบหน้าผาออกไป ที่นี่เป็นจุดชมวิวฟยอร์ดออร์แลนด์ จากมุมสูง มองเห็นฟยอร์ดไปไกลสุดสายตา

พักที่ Flam

Day 10

ล่องเรือชม Naeroyfjord • Bergen • น้ำตก Tvindafossen

ล่องเรือชม Nærøyfjord มีความยาว 20 กม. กว้างเพียง 250 เมตร เป็นฟยอร์ดแคบที่สุด ภูเขาที่อยู่รายรอบมีความสูงถึง 1,660 เมตร มีแนวชายฝั่งที่สวยงาม กับเทือกเขาสูง และธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด ฟยอร์ดนี้ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของนอร์เวย์ เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งยังมีทะเลสาบลึกที่สุดในยุโรปอีกด้วย (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

เดินทางกลับเมืองเบอร์เกน ระหว่างทาง ชม น้ำตก Tvindefossen เป็นน้ำตกที่มีความสูง 152 เมตร ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อยู่ทางเหนือของ Voss ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ได้เข้าไปชื่นชมมากถึง ปีละ 2 แสนคนเลยทีเดียว จากนั้นเดินทางกลับเมือง Bergen

คืนนี้พักที่ Bergen

Day 11

บินสู่ Oslo • Airport

เดินทางไปยังสนามบินกลับเมือง Oslo โดยสายการบิน Norwigian Airlines เที่ยวบินที่ DY611 09.20-10.15 (เที่ยวบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลง)

จากนั้นต่อเครื่องกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG955 14.15-06.15

Day 12

เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริปนอร์เวย์
 • พักห้องคู่ ท่านละ 139,000 บาท
 • พักเดี่ยว 00,000
 • ที่พักระกับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน (3 ดาวในพื้นที่ห่างไกล)
 • เตียงคู่หรือเตียงใหญ่ ขึ้นกับความพร้อมของห้องของทางโรงแรม แต่เราจะ Request ให้ ณ วันที่ทำการจอง
 • ต้องการปรับที่พักเป็นระดับ 5 ดาว หรือพักแบบ Apartment มีครัว สามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับ
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทำวีซ่า
  ผลการพิจารณาวีซ่าขึ้นกับดุลยพินิจของสถานทูต
 • ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • ทีมงานมีบริการออกตั๋วเครื่องบินและให้คำแนะนำไฟลท์บินที่เหมาะสม

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
09-Sep 10-Oct 2024 Scandinavia Tour

ทัวร์สวีเดน คิรูน่า อิวาโล คีร์เคเนส

Sweden • Kiruna • Ivalo • Kirkenes

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

วันที่จัดทริป

Update เร็วๆนี้

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง
 • Snow Castle
 • Santa Claus Village
 • เส้นอาร์คติกเซอร์เคิล
 • Reindeer Farm
 • นั่งสุนัขลากเลื่อน
 • เมืองคีร์คิเนส
 • Snow Hotel
 • King Crab Safari
 • Ice Fishing
short brief
สรุปย่อทัวร์สวีเดน ฟินแลนด์ คิรูน่า คีร์คิเนส

วันที่ 1 |พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเดินทางไปเฮลซิงกิ ต่อเครื่องไปเมืองโอวลุ
วันที่ 2 | ชมเมืองโอวลุ • เดินทางไปเคมิ ล่องเรือตัดน้ำแข็งรอบบ่าย • เย็นไปชม Snow Castel
วันที่ 3 | Kemi • Lapland • โบสถ์ Rovaniemi Church • Rovaniemi บ้านซานตาคลอส • ที่ทำการไปรษณีย์ • รูปกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล
วันที่ 4 | Rovaniemi ไปสวนสัตว์ขั้วโลกที่ Ranua • City tour Rovaniemi
วันที่ 5 | เดินทางไป Aurora Village • ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ • กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน • เข้าที่พักที่ Kakslautanen
วันที่ 6 | เดินทางข้ามสู่นอร์เวย์ ไปยังเมือง Kirkenes • ชม Andersgrotta WWII Bomb Shelter • เดินเล่นชมเมือง
วันที่ 7 | Snow Hotel • กิจกรรมจับปูยักษ์
วันที่ 8 | เดินทางไปเมือง Ivalo • ผ่านชมทะเลสาบ Inari • กิจกรรมตกปลาน้ำแข็ง
วันที่ 9 | ไปสนามบินเดินทางกลับกรุงเทพ
วันที่ 10 | ถึง กรุงเทพ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 149,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดรฟ์เวอร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip
 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริปฟินแลนด์ สวีเดนที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

กรุงเทพ • เฮลซิงกิ • โอวลุ

Day 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Finn Air เดินทางไปยังเมืองโอวลุ เที่ยวบินที่ AY142 08.05-15.35 แวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ ต่อด้วย AY455 17.00-18.10

เดินทางถึงเมืองโอวลุ ตั้งอยู่บนชายฝั่ง Bothnian Bay ใกล้กับเส้นอาร์กติก ซึ่งเป็นเมืองที่มีอายุมากที่สุดในภาคเหนือของฟินแลนด์ เป็นศูนย์กลางในด้านเมืองเทคโนโลยี และกีฬาสกี

คืนนี้พักที่เมือง Oulu

Day 2

ชมเมืองโอวลุ • เมืองเคมิ • ล่องเรือตัดน้ำแข็ง • เย็นไปชม Snow Castel

เดินเล่นชมสถานที่ท่องเที่ยวเด่นๆในตัวเมืองโอวลุ เช่น Market Hall, City Hall, Market Square และ Toripolliisi รูปปั้นตำรวจ ซึ่งถ้าทุกคนมาเยือนที่เมืองนี้ จะต้องไม่พลาดมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก

เดินทางไปเมืองเคมิ ตั้งอยู่ริมอ่าวบอธเนีย บริเวณทางเหนือของทะเลบอลติค เพื่อล่องเรือตัดน้ำแข็งหรือไอซ์เบรกเกอร์ ที่เป็นที่รู้จักและมีชื่อเสียงที่สุดในโลก สร้างขึ้นในปี 1976 ได้ปลดประจำการแล้ว และเปิดให้นทุกคนได้พบกับความหรูหราและประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้น นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม Ice Swimming ลอยน้ำกลางทะเลที่เย็นจัดและล้อมรอบไปด้วยน้ำแข็ง โดยมีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส โดยจะสวมใส่ชุดพิเศษ Water Right Thermal Suit ที่จะช่วยให้รู้สึกอบอุ่นและมั่นใจในการลอยน้ำที่เย็นจัดนี้

(หมายเหตุ : กรณีที่ปริมาณน้ำแข็งไม่เพียงพอในการล่องเรือ ทีมงานขอปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม)

ช่วงเย็นพาชม Snow Castle ปราสาทน้ำแข็งที่มีการแกะสลักเป็นรูปร่างต่างๆ แบ่งเป็นโซนๆ และการใช้แสงไฟสีสันประดับอย่างสวยงาม

คืนนี้พักที่ Kemi

Day 3

Lapland • Rovaniemi Church • Santa claus Village • Lapland Post office • Arctic Circle Line

เดินทางสู่เขตแลปแลนด์ อันมีมีเมืองโรวาเนียมิ เป็นเมืองหลวง มีภูมิอากาศแบบหนาวเย็นแบบอาร์กติก อุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด -40 C และสูงสุดที่ 15 C เป็นที่ตั้งของชนเผ่าซามี (Sami) ซึ่งเป็นชนพื้นเมือง

ชมโบสถ์ Rovaniemi Church เป็นโบสถ์ลูเธอรัน สร้างขึ้นในปี 1950 ภายในมีการตกแต่งอย่างสวยงาม ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่ แท่นบูชามีรูปปั้นของพระเยซูคริสต์ มีเครื่องเล่นเพลง 45 ตัวที่ผลิตโดยโรงงานเครื่องเล่นคริสเตนสัน

ชมหมู่บ้านซานตาคลอส (Santa Claus Village) อยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ที่เที่ยวสุดฮิตของฟินแลนด์

ชมที่ทำการไปรษณีย์ของลุงซานตา เป็นจุดรวมสำหรับการส่งของขวัญ และจดหมายสำหรับส่งของขวัญไปยังคนที่เรารัก โดยมีกิมมิกน่ารักๆ คือ แสตมป์ที่ประทับตราพิเศษของ Santa Claus Village รวมถึงการกำหนดเวลาที่จะส่งจดหมายได้ล่วงหน้าอีกด้วย

ถ่ายรูปกับเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล (Arctic Circle) ซึ่งเป็นเส้นแบ่งเขตแดนตามเส้นรุ้งและเส้นแวง และเป็นสัญลักษณ์ที่บอกขอบเขตของบริเวณซีกโลกเหนือ

มีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ อยู่ภายในหมู่บ้าน

คืนนี้พักที่ Rovaniemi

Day 4

Ranua Wildlife Park • Arktikum

เดินทางไปยังเมืองรานัว ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลบอลติกทางเหนือของประเทศฟินแลนด์

ชมสวนสัตว์ Ranua Wildlife Park เป็นสถานที่อยู่ของหมีขั้วโลก (Polar Bear) เพียงแห่งเดียวในฟินแลนด์ รวมถึงสัตว์จำพวกอื่นๆในแถบอาร์กติกและภูมิภาคทางเหนือ ประกอบด้วยสัตว์จำพวกต่างๆไม่น้อยกว่า 50 สายพันธุ์ ทั้งหมีขั้วโลก อาร์คติกฟ็อกซ์ และกวางมูส รวมถึงสัตว์อื่นๆ อีกมากมาย ประมาณ 150 ตัว

เดินทางกลับ Rovaniemi จากนั้นอิสระเดินเล่นชมเมือง (Option เยี่ยมชม Arktikum พิพิธภัณฑ์ที่อุทิศให้กับภูมิภาคอาร์กติก เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมของขั้วโลกเหนือ

คืนนี้พักที่เมือง Rovaniemi

Day 5

Aurora Village • ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์ • กิจกรรมสุนัขลากเลื่อน • เข้าที่พักที่ Kakslautanen

เดินทางสู่เมือง Ivalo อันเป็นที่ตั้งของ Aurora Village ด้านหนึ่งของห้องพักจะถูกแต่งเติมด้วยกระจกใสขนาดใหญ่ สามารถมองทะลุเห็นทัศนียภาพที่สวยงามด้านนอก โรงแรมแห่งนี้ถูกออกแบบให้มีลักษณะคล้ายกับรังนกท่ามกลางอ้อมกอดใจกลางป่าบนเส้นขั้วโลก เหมาะสำหรับการรอดูแสงเหนืออย่างใกล้ชิด

สัมผัสกับความน่ารักของ กวางเรนเดียร์ และให้อาหารกวางเรนเดียร์ นั่งรถลากเลื่อนโดย กวางเรนเดียร์ ที่เป็นยานพาหนะของซานตาคลอสไปบนลานหิมะ

ทดลองนั่งสุนัขลากเลื่อน สุนัขฮัสกี้เป็นสายพันธุ์สุนัขลากเลื่อนที่มีอายุมากกว่า 3,000 ปี ใช้สำหรับลากเลื่อนบรรทุกของหนักๆ ในพื้นที่ที่มีน้ำแข็งและหิมะ มีความคล่องตัว แข็งแรง อดทนต่อความหนาวเย็น และสามารถทนต่อความเหนื่อยได้ดีเยี่ยม

คืนนี้พักที่ Kakslauttanen

Day 6

เดินทางข้ามสู่นอร์เวย์ ไปเมือง Kirkenes • ชม Andersgrotta WWII Bomb Shelter • เดินเล่นชมเมือง

สายๆ ออกเดินทางไปยังเมืองคีร์คิเนส (Kirkenes) ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของนอร์เวย์ ภายในเขตอาร์คติกซิร์เคิล ซึ่งติดชายแดนกับประเทศรัสเซีย (240 Km)

ชม Andersgrotta WWII Bomb Shelter เป็นบังเกอร์ที่สร้างขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง บังเกอร์แห่งนี้เป็นสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับชาวเมือง Kirkenes ในช่วงสงคราม

เดินเล่นชมเมืองถ่ายรูปรอบๆเมืองตามจุดสวยๆต่างๆ ชมโบสถ์ Kirkenes Church เป็นโบสถ์ประจำเขตของคริสตจักรแห่งนอร์เวย์ สร้างขึ้นในปี 1952 ในสไตล์สมัยใหม่ โบสถ์มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีหน้าต่างขนาดใหญ่ที่ด้านข้าง หลังคาโบสถ์เป็นทรงแบน และมีหอระฆังอยู่ด้านข้าง ภายในโบสถ์ตกแต่งอย่างเรียบง่าย มีแท่นบูชาไม้และหน้าต่างกระจกสี โบสถ์แห่งนี้เป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาและวัฒนธรรมของเมือง Kirkenes

คืนนี้พักที่เมือง Kirkenes

Day 7

Snow Hotel • กิจกรรมจับปู

เที่ยวชมโรงแรมหิมะ (Snow Hotel) ทำจากน้ำแข็งและหิมะและเปิดให้บริการเฉพาะช่วงฤดูหนาว ตั้งแต่เดือนธันวาคม – เมษายนเท่านั้น ภายในโรงแรมและห้องพักมีการตกแต่งด้วย ปะติมากรรมน้ำแข็งและหิมะในรูปแบบต่างๆ และอุปกรณ์ต่างๆ เช่น บาร์ เตียง โต๊ะ และเก้าอี้ที่ทำจากน้ำแข็ง อุณหภูมิภายในโรงแรมจะรักษาไว้ที่ -4 องศาเซลเซียส แต่อุณหภูมิภายนอกอาจต่ำถึง -30 องศาเซลเซียส

สัมผัสกับประสบการณ์แปลกใหม่ กิจกรรมการจับปูยักษ์ (King Crab Safari) เป็นกิจกรรมที่มีไม่กี่แห่งบนโลก โดยนั่งรถลากเลื่อน Snowmobile ไปยังบริเวณทะเลสาบน้ำแข็งและเจาะช่องว่างเพื่อจับปูยักษ์ (Red Kinf Crab) ขึ้นมา ปูยักษ์มีขนาดใหญ่ถึง 2 เมตร และมีน้ำหนักถึง 10 กก. โดยประมาณ จะได้เรียนรู้วิธีการจับปูยักษ์จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ และได้มีโอกาสถ่ายรูปกับปูยักษ์ รวมถึงได้ลิ้มรสเนื้อปูยักษ์สดๆ และสัมผัสกับบรรยากาศทะเลสาบอย่างเต็มอิ่มกับอาหารมื้อกลางวันที่แสนอร่อย

คืนนี้พักที่เมือง Kirkenes

Day 8

เดินทางไปเมือง Ivalo • ผ่านชมทะเลสาบ Inari • กิจกรรมตกปลาน้ำแข็ง

เดินทางกลับเมือง Ivalo (ประมาณ 3-4 ชม) ระหว่างทางผ่านชมความงามของทะเลสาบอินารีที่กลายเป็นน้ำแข็ง เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในฟินแลนด์ และเป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามในภูมิภาคอาร์กติก

ช่วงบ่าย ทดลองตกปลา ในทะเลสาบน้ำแข็ง ซึ่งไกด์ของเราจะแสดงอุปกรณ์และเทคนิคสำหรับการตกปลาในน้ำแข็ง วิธีเจาะทะลุผ่านน้ำแข็ง และวิธีเตรียมคันเบ็ดและเหยื่อในน้ำแข็ง หลังจากที่ทุกอย่างพร้อมแล้ว ก็ผ่อนคลาย ฟังความเงียบ และสัมผัสความเงียบสงบของธรรมชาติได้ มาลองดูว่าจะจับปลาได้กี่ตัว

คืนนี้พักที่เมือง Ivalo

Day 9

ไปสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Finn Air เที่ยวบินที่ AY635 08.55-11.30 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Helsinki จากนั้นต่อด้วย AY141 13.55-06.25

Day 10

กรุงเทพ

06.25 ถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพ

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
09-Sep 10-Oct 2024 Northernlight Scandinavia

ทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเทน

Norway • Tromso • Lofoten

Tromso • ชมมหาวิหารไม้ •  Arctic Cathedral • Harstad • Svolvear • Henningsvaer • หาด Uttakleiv Beach • Haukland Beach • สะพาน Fredvang • Hamnoy • Å village • Ramberg Beach 

วันที่จัดทริป

Update เร็วๆนี้

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • ทรอมโซ สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกในการชมแสงเหนือ
 • Sami Village เรียนรู้วิถีชาวเผ่าท้องถิ่นผู้เลี้ยงกวางเรนเดียร์
 • Reine หมู่บ้านชาวประมงที่มีจุดชมวิวงามล้ำๆ
 • Hamnoy ซิกเนเจอร์แห่ง Lofoten
 • Uttakleiv Beach หาดหินชื่อดัง อีกสถานที่ชมแสงเหนือที่มีฉากหน้าเป็นห้วงมหาสมุทร
 • Henningsvaer เมืองชาวประมงที่กลายเป็นเมืองอาร์ทๆ เล็กๆ ให้ได้เดินแบบ ชิคๆคูลๆ รวมถึงสนามบอลที่โอมล้อมด้วยหนาผาหิน 
 • Ramberg Beach เมื่อน้ำทะเลสีเทอร์ควอยซ์ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าและบ้านสีแดงสด
short brief
สรุปย่อทัวร์นอร์เวย์ โลโฟเทน

วันที่ 1 | Bangkok • Oslo
วันที่ 2 | บินภายในไปยังเมือง Tromso • พาขึ้นกระเช้าไฟฟ้า Fjellheisen • ชมอ่าวและท่าเรือ
วันที่ 3 | Reindeer and Sami village
วันที่ 4 | Harstad • วิวภูเขาเคิปเพน • Kasfjord City – Mini Town • Trondenes Church
วันที่ 5 | ชมเมือง Svolvaer • หมู่บ้านสุดเกาะ A • หมู่บ้านโบราณ Nusfjord • หมู่บ้านไฮไลท์ Reine • จุดชมวิวสะพาน Reinebrua
วันที่ 6 | Uttakleiv and Haukland Beach • Ramberg beach • สะพานข้ามเกาะ Fredvang • Hamnoy
วันที่ 7 | หมู่บ้านสีเหลือง Sakrisoy • Henningsvaer • Svolvaer
วันที่ 8 | แวะถ่ายรูป Ramberg Beach และไปสนามบินไปยังเมือง Oslo
วันที่ 9 | อิสระช่วงเช้า และไปสนามบินขึ้นเครื่องกลับไทย
วันที่ 10 | ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 119,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดรเว่อร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าแปลเอกสารทำวีซ่า (ถ้ามี)

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip
 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริป นอร์เวย์ ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

Bangkok • Oslo

Day 1

21.30 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG954 เวลา 00.25-07.25 เดินทางไปยัง Oslo

Day 2

Oslo • Tromso City tour

07.25 เดินทางถึง Oslo จากนั้นต่อเครื่องภายในไปยังเมือง Tromso โดยสายการบิน SK4416 เวลา 11.35-13.25 (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง) เมืองทรอมโซ ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติก 350 กม. เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติก

 • มหาวิหารอาร์กติก สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น สร้างด้วยคอนกรีตสีขาว รูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายภูเขาน้ำแข็ง ประดับด้วยกระจกสีที่สะท้อนแสงแดดระยิบระยับ ยามค่ำคืนไฟส่องสว่างจากภายในสร้างบรรยากาศงดงามตระการตา
 • มหาวิหารทรอมโซ โบสถ์ลูเธอรันในเมือง ทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์ เป็นมหาวิหารประจำสังฆมณฑลทรอมโซ และเป็นอาสนวิหารของบิชอปแห่งทรอมโซ
 • Fjellheisen กระเช้าไฟฟ้าที่พาคุณขึ้นสู่ยอดเขา Storsteinen ชมวิวเมือง ทรอมโซ แบบพาโนรามา 360 องศา ทิวทัศน์ของ ฟยอร์ด ทะเลสาบ และเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
 • ชมอ่าวและท่าเรือ ในเขตเมืองทรอมโซชมบ้านสีสันสดใสในบรรยากาศสุดชิล

พักที่ Tromso

Day 3

Reindeer Farm and Sami village

ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์และวัฒนธรรมซามิ ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ กวางเรนเดียร์หลายร้อยตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวซามิ

หมู่บ้านซามิตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์ม สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวซามิ ซึ่งชาวซามิเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบอาร์กติก หมู่บ้านซามิมีพิพิธภัณฑ์ โรงเลี้ยงกวางเรนเดียร์ และร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารซามิแบบดั้งเดิม มีร้านขายของที่ระลึกซึ่งขายสินค้าที่ทำจากหนังกวางเรนเดียร์และเขาสัตว์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้เลือกทำหลากหลาย

คืนนี้พักที่ Tromso

Day 4

Harstad • Mt. Keipen • Kasfjord City • Mini Town • Trondenes Church

ออกเดินทางจาก Tromso มุ่งหน้าสู่เมือง Harstad (300 km 4Hr)

ถึง Harstad พาเดินสู่จุดชมวิว Mount Keipen (ขึ้นกับสภาพอากาศและหิมะ) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมือง เส้นทางเดินสู่ยอดเขามีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาที จากยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองฮาร์สตัดและบริเวณโดยรอบได้ (โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับสภาพหิมะระหว่างทาง)

ชม Kasfjord City – Mini Town เป็นเมืองจำลอง เมืองประกอบด้วยอาคารเล็ก ๆ กว่า 100 หลัง รวมถึงร้านค้า โบสถ์ เวทีดนตรี และแม้แต่สนามกีฬาโอลิมปิก ส่วนใหญ่ของเมืองสร้างขึ้นด้วยวัสดุรีไซเคิล

แวะชม Trondenes Church โบสถ์หินที่อยู่เหนือสุดของโลก สร้างขึ้นในยุคกลางตอนปลาย โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงามและมีสมบัติล้ำค่ามากมายและการตกแต่งภายในที่สวยงาม

คืนนี้พักที่ Harstad

Day 5

หมู่บ้านสุดเกาะ Å • หมู่บ้านโบราณ Nusfjord • หมู่บ้านไฮไลท์ Reine

พาชมหมู่บ้าน Å village ออกเสียงว่า ออ เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่อยู่ปลายสุดของถนนสาย E10 และด้วยความบังเอิญ Å ก็เป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายในอักษรนอร์เวย์อีกด้วย

ชม Nusfjord เป็นหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในนอร์เวย์ และ Rorbuer ของหมู่บ้านนี้เป็นโนบูเออร์ดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 รวมถึงยังค้นพบหลักฐานว่าหมู่บ้านนี้มีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ 425 ก่อนคริสตกาล

ชมหมู่บ้านชาวประมง Reine หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดของ Lofoten พาไปจุดชมวิวที่มองเห็นโค้งอ่าวที่จอดเรืออันมีฉากหลังเป็นขุนเขาสูงชันและฉากหน้าเป็นบ้านชาวประมงสีแดงตั้งเรียงรายอยู่

ไปยังจุดชมวิวสะพาน Reinebrua สะพานแห่งนี้เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน Reine กับเกาะ Sakrisøy จากสะพาน จะสามารถชมวิวของหมู่บ้าน Reine ฟยอร์ด Reine และภูเขา Reinebringen ได้

คืนนี้พักที่ Hamnoy

Day 6

Uttakleiv and Haukland Beach • สะพานข้ามเกาะFredvang • Hamnoy

ชม Uttakleiv Beach หาดที่มีชื่อเสียงที่สุดใน โลโฟเทน เป็นหาดที่มีโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายเป็นรูปทรงแปลกตา

Haukland Beach หาดยอดนิยม เป็นทั้งจุดถ่ายแสงเหนือ / Seascape และเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินเขาหลากหลายเส้นทาง

พาชม สะพาน Fredvangskrysset  ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของนอร์เวย์ มีลักษณะคล้ายกับ Ocean Road สร้างขึ้นเมื่อปี 1988 นี้เอง เชื่อมต่อ เกาะ Fredvang กับโลกภายนอก

พาเข้าที่พักที่หมู่บ้านอันเลื่องชื่อ Hamnoy เป็นหมู่บ้านที่มีฉากธรรมชาติงดงามมาก มีทิวเขาตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลัง และมีบ้านชาวประมงสีแดงตั้งอยู่ริมโขดหิน อันเป็นภาพจำของคนทั้งโลกที่มีต่อ Lofoten

พาถ่ายรูปที่จุดชมวิวหลักของเมืองโลโฟเทนบนจุดชมวิวหลักหน้าหมู่บ้าน Hamnoy ที่ถือว่าเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของช่างภาพทั่วโลก และที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งมุมที่ดีที่สุดของการดูแสงเหนือบนเกาะโลโฟเทน 

คืนนี้พักที่ Hamnoy 

Day 7

ชมเมือง Svolvaer • ไปพักที่เมือง Henningsvaer • Svolvaer

เดินทางสู่เมือง Svolvaer (150km 3Hr) เมืองที่มีประวัติยาวนานถึงการตั้งถิ่นฐานในเขต Nordland กว่า 1200 ปี เมืองเเห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรของเหล่าสัตว์น้ำ จนกลายเป็นเเหล่งจับปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ มีการติดต่อซื้อขายกับโลกภายนอก รวมถึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของหมู่เกาะ Lofoten

พาชม Henningsvaer เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมงที่สวยเหมือนโปสการ์ด ปัจจุบันชาวบ้านยังคงทำประมงกันอย่างคึกคัก มีประชากรประมาณ 500 คน

ในสมัยก่อนเข้าถึงได้ทางเรือเท่านั้น จนได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งโลโฟเทน” เมื่อมีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น เมืองแห่งนี้ก็คึกคักขึ้น มีร้านค้าร้านอาหารน่ารักๆ ให้เดินเล่นแบบชิคๆ รวมถึงจุดถ่ายบ้านเรือนอันมีภูเขาสูงชันเป็นฉากหลัง ที่ปลายเกาะมีสนามฟุตบอลที่สร้างอยู่กลางเขาหินที่โอบล้อมอันโด่งดังไปทั่วโลก

คืนนี้พักที่ Svolvaer

Day 8

Ramberg Beach • Svolvear • Oslo

แวะถ่ายรูปที่ Ramberg Beach ทรายสีขาวและน้ำทะเลสีเทอควอยซ์ตัดกันสวยเป็นอย่างมาก

เดินทางไปสนามบิน เชคอินสายการบิน Wideroe Airline เดินทางกลับสู่กรุง Oslo เที่ยวบินที่ WF831 13.30-13.55 เปลี่ยนเครื่องที่ Bodo จากนั้นต่อด้วย SK4113 14.45-16.15 (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

Day 9

ออสโล • สนามบินกลับกรุงเทพ

อิสระช่วงเช้า เตรียมเก็บสัมภาระ เดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG955 14.15-06.15

Day 10

เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
07-Jul 08-Aug 09-Sep 2024 Nepal

ทัวร์มาร์ดิ หิมาล

Mardi Himal

กาฐมันฑุ • โพครา • หมู่บ้านกานเด • เดวราลี • เทรคสู่หมู่บ้าน Low Camp และ High Camp • Mardi Base Camp • หมู่บ้านซิดิง 

short brief
สรุปทัวร์ Mardi Himal โดยย่อ

วันที่ 1 | สุวรรณภูมิ • กาฏมัณฑุ
วันที่ 2 | กาฐมันฑุ • โพครา • หมู่บ้านกานเด • เดวราลี
วันที่ 3 | เทรคสู่หมู่บ้าน Low Camp (2,990 เมตร)
วันที่ 4 | เทรคสู่หมู่บ้าน High Camp (3,580 เมตร)
วันที่ 5 | เช้าตรู่เดินไป Mardi Base Camp (4500 เมตร) • เทรคไปที่ Low Camp (2990 เมตร)
วันที่ 6 | เดินเทรคไปหมู่บ้านซิดิง (1,850 เมตร) • เดินทางไปโพครา
วันที่ 7 | บินภายในกลับกาฏมัณฑุ 
วันที่ 8 | กาฏมัณฑุ • สนามบินกลับกรุงเทพ

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG319 10.15-12.25 เดินทางไปเมือง กาฏมัณฑุ 

พาไปช้อปปิ้งอุปกรณ์เทร็คกิ่งในย่านทาเมล 

คืนนี้พักที่ Kathmandu

เดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ บินไป โพครา 

หมายเหตุ หากสภาพอากาศไม่ดีและททำให้ไฟลท์ถูกยกเลิกเราจะเปลี่ยนเป็นการเดินทางด้วยรถไปยังเมือง Pokhara (200 กม ใช้เวลาประมาณ 7-8 ชั่วโมง ขึ้นกับสภาพการจราจร) และแผนการเดินทางจะมีการปรับใหม่ 

ถึงเมืองโพคราแล้วเดินทางต่อด้วยรถไปหมู่บ้านกานเด (Kande) ระยะเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อเริ่มต้นการเดินเทรค เดินทางไปสู่ เดวราลี (Pitam Deurali) (2,100 เมตร) เส้นทางเดินเทรคจากหมู่บ้านกานเดไปยังหมู่บ้านเดวราลี ลาดชันเล็กน้อย ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะผ่านหมู่บ้านเล็กๆ หลายหมู่บ้าน และวิวสวยๆตลอดเส้นทาง 

พักที่ Deurali

เส้นทางเดินเทรคจากหมู่บ้านกานเดไปยังหมู่บ้าน Low Camp เป็นเส้นทางที่ลาดชันเล็กน้อย ใช้เวลาเดินประมาณ 6 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะผ่านหมู่บ้านเล็กๆ รวมถึงทุ่งนาเขียวขจีและภูเขาสูงตระหง่าน เมื่อถึงหมู่บ้าน Low Camp จะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขาและเทือกเขาต่างๆ 

พักที่ Tea house

เดินทางสู่ หมู่บ้าน High Camp (3,580 เมตร) เส้นทางเดินเทรคเป็นเส้นทางที่ลาดชันขึ้นเรื่อยๆ ใช้เวลาเดินประมาณ 6 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 8.5 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะผ่านป่าสนและทุ่งหญ้าสูง 

พักที่ Tea house

ช่วงแรก ตื่นเช้าเดินขึ้นไปสู่ Mardi Base Camp (4,500 เมตร) ระยะทางประมาณ 4.5 กิโลเมตร 

ช่วงสอง เดินลงจาก Base camp กลับมา High Camp (3,580 เมตร) และต่อไปยัง Low Camp (2,990 เมตร) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร 

วันนี้จะต้องเดินรวมประมาณ 17.5 กิโลเมตร 

พักที่ Tea house

เดินสู่ หมู่บ้านซิดิง (Siding) (1,850 เมตร) ใช้เวลาเดินประมาณ 5-6 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ตลอดเส้นทางจะผ่านป่าสนและทุ่งหญ้าสูง เมื่อถึงหมู่บ้าน Siding จะได้ชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของภูเขา Mardi Himal 

จากนั้นไปโพคราด้วยรถ (นั่งรถประมาณ 2 ชั่วโมง) ถึงโพคราแล้วเช็คอินโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย 

พักที่เมือง Pokara 

ไปสนามบินภายในประเทศ กลับเมืองกาฏมัณฑุ (หากเที่ยวบินมีการยกเลิกเราจะเดินทางโดยรถแทน) 

ถึงโรงแรมที่กาฏมัณฑุ ร่วมรับประทานอาหารส่งท้ายทริปอันเหน็ดเหนื่อย 

คืนนี้พักที่ Kathmandu

อิสระช่วงเช้า เตรียมเก็บสัมภาระ เดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG320 13.30-16.15

ทริป Mardi Himal
ค่าใช้จ่ายทริป
 • พักห้องคู่ ท่านละ 00,000 บาท
 • พักเดี่ยว 00,000
 • ที่พักระกับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน (3 ดาวในพื้นที่ห่างไกล) 
 • เตียงคู่หรือเตียงใหญ่ ขึ้นกับความพร้อมของห้องของทางโรงแรม แต่เราจะ Request ให้ ณ วันที่ทำการจอง 
 • ต้องการปรับที่พักเป็นระดับ 5 ดาว หรือพักแบบ Apartment มีครัว สามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับ
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทำวีซ่า
 • ผลการพิจารณาวีซ่าขึ้นกับดุลยพินิจของสถานทูต
 • ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • ทีมงานมีบริการออกตั๋วเครื่องบินและให้คำแนะนำไฟลท์บินที่เหมาะสม

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริปมาร์ดิ หิมาลที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

Categories
09-Sep 2024 North America

ทัวร์อลาสก้า