logo-freedoka

Faroe Islands

Trøllkonufingur • หมู่บ้านไคว์วิค • เกาะ kalsoy • หมู่บ้าน Trøllanes • Klaksvík • Torshavn •  Drangarnir • Múlafossur • Trælanípan • เกาะ Mykines ชมนกพัฟฟิน

วันที่จัดทริป

14 – 23 มิถุนายน 2024

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • Trøllkonufingur
 • หมู่บ้านไคว์วิค
 • หมู่บ้าน Saksun
 • เกาะ kalsoy
 • ประภาคาร Kallur
 • หมู่บ้าน Trøllanes
 • Klaksvík
 • Viðareiði
 • Torshavn Old Town
 • Tinganes
 • จุดชมวิว Drangarnir
 • น้ำตก Múlafossur
 • ทะเลสาบ Trælanípan
 • เกาะ Mykines ชมนกพัฟฟิน
short brief
สรุปย่อทัวร์หมู่เกาะแฟโร

วันที่ 1 | พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 | Arriving at Faroe island • เสาหิน Trøllkonufingur • หมู่บ้านไคว์วิค • หมู่บ้าน Kirkjubøur
วันที่ 3 | เดินทางไปหมู่บ้าน Saksun • Eiði • Gjogv
วันที่ 4 | Kasoy Island • Kallur lighthouse • Trøllanes village • Klaksvík • ชุมชน Viðareiði • Viðoy
วันที่ 5 | Vestmanna • เดินเล่นเมืองเก่า Torshavn • Tinganes
วันที่ 6 | ล่องเรือ Drangarnir • หมู่บ้าน Gasadalur • Múlafossur Waterfall • Bøur Village
วันที่ 7 | ทะเลสาบ Trælanípan
วันที่ 8 | นั่งเรือ ferry ไปยัง Mykines Island Hike ชมรอบเกาะ
วันที่ 9 | บินกลับ Copenhagen • ต่อเครื่องกลับไทย
วันที่ 10 | ถึง กทม โดยสวัสดิภาพ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 139,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดรเว่อร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip

 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริปหมู่เกาะแฟโรที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

Bangkok • Copenhagen

Day 1

22.30 น. นัดพบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG950 เวลา 01.20-07.40

Day 2

Arriving at Faroe island • เสาหิน Trøllkonufingur • หมู่บ้านไคว์วิค • หมู่บ้าน Kirkjubøur

07.40 ถึง Copenhagen ต่อเครื่องภายในไปยังสนามบิน Sorvagur แห่งแฟโร โดยสายการบิน SAS 1777 11.10-12.15

ชม Trøllkonufingur (Witches Finger) เสาหินรูปร่างประหลาดและโดดเด่นที่ขึ้นตรงชายฝั่ง Vágar คนแฟโรตั้งชื่อนี้เป็นเพราะมีลักษณะที่คล้ายนิ้วของแม่มดและมีตำนานว่าแม่มดได้สร้างเสาหินนี้ขึ้นมายังชายฝั่งอีกด้วย

ชมหมู่บ้านไคว์วิค (Kvívík) หนึ่งในหมู่บ้านที่เก่าแก่ที่สุดบนหมู่เกาะแฟโร ปัจจุบันมีการค้นพบหลักฐานที่อยู่อาศัยของชาวไวกิ้งในสมัยก่อนตั้งแต่ในสมัยประมาณศตวรรษที่ 18

Kirkjubøur หมู่บ้านที่อยู่ทางตอนใต้ของ เกาะ Streymoy เกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแฟโร ที่นี่เป็นหมู่บ้านที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากเป็นที่ตั้งของ โบสถ์หินโบราณแมกนาส (Magnus Catherdral) ที่ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่สมัยชาวไวกิ้งในยุคกลาง

พักที่เมือง Torshavn

Day 3

หมู่บ้าน Saksun • Eiði • Gjogv

เดินทางสู่ หมู่บ้าน Saksun อีกหนึ่งหมู่บ้านที่มีเสน่ห์อันโดดเด่นด้วยบ้านและโบสถ์ที่มีหลังคาปกคลุมด้วยผืนหญ้า ชมบรรยากาศของทะเลสาบที่ถูกโอบล้อมไว้ด้วยภูเขา

เดินทางขึ้นเหนือสู่ ชม หมู่บ้าน Eiði ที่ตั้งอยู่บนปลายแหลมของเกาะ Eysturoy ในอดีตเคยเป็นหมู่บ้านที่อยู่อาศัยของชาวไวกิ้งมาก่อน สันนิษฐานว่าชาวไวกิ้งได้ตั้งรกรากอยู่ที่นี่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ปัจจุบัน Eiði เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีประชากรประมาณ 600 คน

ชมหมู่บ้าน Gjogv หมู่บ้านอันเก่าแก่ที่ถูกกล่าวถึงตั้งแต่ปี 1584 อย่างไรก็ตาม มีหลักฐานบ่งบอกว่าหมู่บ้านนี้มีอายุยาวนานกว่านั้น อาชีพหลักของคนในหมู่บ้านคือ การตกปลาและขายปลาแห้ง

พักที่เมือง Torshavn 

Day 4

Kalsoy Island • Kallur lighthouse • Trøllanes village • Klaksvík • ชุมชน Viðareiði • Viðoy

นั่งเรือเฟอรี่ไปยังเกาะ Kalsoy เป็นหนึ่งในหมู่เกาะแฟโร ซึ่งเป็นหมู่เกาะภูเขาไฟ 18 เกาะในมหาสมุทรแอตแลนติกเหนือ เกาะนี้มีประชากรประมาณ 75 คน และขึ้นชื่อเรื่องหน้าผาสูงชัน ทิวทัศน์ที่สวยงาม และประภาคาร Kallur

ชม ประภาคาร Kallur ประภาคารตั้งอยู่บนหน้าผาสูง 490 ฟุต (150 ม.) เหนือระดับน้ำทะเล เป็นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เจมส์ บอนด์เรื่อง No Time to Die

ชมหมู่บ้าน Trøllanes หมู่บ้านเล็ก ๆ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะ เป็นที่รู้จักกันดีจากบ้านที่มีหลังคาหญ้า

เดินทางกลับ Klaksvík เป็นเมืองใหญ่อันดับสองของหมู่เกาะแฟโร ตั้งอยู่บนเกาะ Borðoy ทางตอนเหนือของหมู่เกาะ เป็นศูนย์กลางการค้าและการประมง และยังเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยว

Viðareiði เป็นหมู่บ้านเล็กๆ บนเกาะ Viðoy ทางตะวันตกเฉียงเหนือของหมู่เกาะแฟโร หมู่บ้านนี้มีประชากรประมาณ 60 คน และขึ้นชื่อเรื่องทิวทัศน์ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยหน้าผาสูงชันและทะเล หมู่บ้านนี้มีถนนสายเดียวที่เชื่อมต่อกับโลกภายนอก

พักที่เมือง Torshavn

Day 5

Vestmanna • เดินเล่นเมืองเก่า Torshavn • Tinganes

ชมหมู่บ้าน Vestmanna เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่บนเกาะ Streymoy ซึ่งเป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแฟโร หมู่บ้านนี้ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของเกาะ เป็นที่รู้จักจากหน้าผาสูงชันและถ้ำทะเลที่สวยงาม

ชมเมืองเก่า Torshavn Old Town ที่ยังมีบ้านเรือนที่เป็นสถาปัตยกรรมโบราณ บ้านสีแดงหลังคาหญ้ารวมถึงสภาแห่งแรกของหมู่เกาะแฟโร ชมอ่าวจอดเรือและมุมถ่ายรูปเก๋ๆ รวมถึงร้านค้า คาเฟ่เล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ในเขตเมืองเก่า ให้ได้เสพย์อารมณ์สุนทรีย์ ปล่อยชีวิตให้ไหลช้าๆ ตามสไตล์ชาวไวกิ้ง

เดินเล่นใน Tinganes และช้อปปิ้งในเมืองเก่า “Ting” แปลว่า “รัฐสภา” เป็นศูนย์กลางของอำนาจในหมู่เกาะแฟโรตั้งแต่ยุคไวกิ้ง ประมาณปี ค.ศ. 900 แหลมหินนี้เคยใช้เป็นสถานที่สำหรับการประชุมรัฐสภาประจำปี เป็นบริเวณที่เก่าแก่ที่สุดของธอร์ฮาวน์ ให้ท่านเดินเที่ยวชมบ้านไม้สีแดงและมีหลังคาหญ้าปกคลุม อาคารนี้ ซึ่งมีอายุตั้งแต่ศตวรรษที่ 16-17 นอกจากนี้ยังมีสำนักนายกรัฐมนตรี และสถานที่ราชการอื่นๆ ของเกาะแฟโรอยู่ที่นี่

คืนนี้พักที่ Torshavn

Day 6

ล่องเรือ Drangarnir • หมู่บ้าน Gasadalur • Múlafossur Waterfall • Bøur Village

ล่องเรือไปยังจุดชมวิว Drangarnir มองเห็นหินที่ขึ้นขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่กลางทะเล ความอัศจรรย์คือหินนั้นมีรูขนาดใหญ่ที่เป็นจุดเด่นและเอกลักษณ์ของเกาะแฟโร เรือจะพาชมถ้ำ และหลืบผาอีกด้านของภูเขาที่ไม่ค่อยมีคนได้ไปชม

ชมหมู่บ้าน Gasadalur หมู่บ้านอันมีภาพโด่งดังไปทั่วโลกเพราะที่นี่คือจุดชมน้ำตกอันเป็นสัญลักษณ์ของหมู่เกาะแฟโรนั่นเองนั่นคือ น้ำตกมูลาฟอส เซอร์ ซึ่งเป็นน้ำตกที่เปรียบเสมือนซิกเนเจอร์ของหมู่เกาะแฟโร

ชมน้ำตก Múlafossur เป็นน้ำตกที่สวยงามตั้งอยู่บนเกาะ Vagar ของหมู่เกาะแฟโร น้ำตกนี้สูงประมาณ 60 เมตร ไหลลงมาจากหน้าผาสูงชันสู่มหาสมุทรแอตแลนติก

เดินทางต่อสู่ หมู่บ้านโบ (Bøur Village) ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขาหินเลียบฝั่งทะเลหมู่บ้านเล็กๆ ที่มีความสวยงามมาก อยู่ฝั่งตะวันตกของเกาะ Vágar ในหมู่เกาะแฟโร ตั้งอยู่ใน Sorvagsfjord ที่ล้อมรอบไปด้วยภูเขาและทัศนียภาพอันงดงามของทะเล อีกทั้งเกาะ Tindholmur ที่เต็มไปด้วยหินซึ่งมียอดเขามากมาย หมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านไม้เก่าแก่ที่มีเสน่ห์และโบสถ์แบบดั้งเดิมจากปี ค.ศ. 1865 ใกล้กับ Tindholmur มีหินที่เรียกว่า Eiriksboði

พักที่เมือง Sørvágur

Day 7

ทะเลสาบ Trælanípan

เดิน trek ระยะสั้น (ใช้เวลาประมาณ 2 ชม. มายังทะเลสาบ Trælanípan ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล เมื่อถ่ายรูปออกมาจะเห็นเป็นภาพลวงตา เหมือนกับภูเขาเป็นแอ่งและมีน้ำอยู่ข้างใน และลอยอยู่บนมหาสมุทร ซึ่งจริงๆ แล้วทะเลสาบ Sørvágsvatn ทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดของหมู่เกาะแฟโร สูงกว่าระดับน้ำทะเลเพียงแค่ 30 เมตรเท่านั้น และที่ปลายสุดของทะเลสาบจะมีน้ำตก Bøsdalafossur อีกหนึ่งสถานที่ที่สวยงามแปลกตา

พักที่เมือง Sørvágur

Day 8

นั่งเรือ Ferry ไปยัง Mykines Island Hike ชมรอบเกาะ

นั่งเรือ Ferry ไปยังเกาะ Mykines เกาะ Mykines เปรียบเสมือนบ้านเกิดของนกพัฟฟิน ชมนกตัวน้อยจงอยปากสีส้มอันแสนน่ารัก หรือหากมีแรงก็สามารถเดินขึ้นเขาไปยังประภาคารที่ปลายเกาะ Mykinesholmur ได้ (ขึ้นกับระยะเวลาที่เรือรอรับกลับ)

การเดินรอบเกาะ จะสามารถเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่เกาะแฟโร มีความยาวประมาณ 4 กม.และใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมง เส้นทางเริ่มต้นที่หมู่บ้าน Mykines และมุ่งหน้าขึ้นไปยังยอดเขา Knúkur ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเกาะ จากยอดเขา ชมวิวที่สวยงามของเกาะ Mykines อื่นๆ รวมถึงเกาะ Vágar และ Tindhólmur เส้นทางจากนั้นจะลงไปทางทิศตะวันตกของเกาะ ผ่านทุ่งหญ้าและหน้าผาสูงชัน ระหว่างทาง จะได้เห็นนกทะเลหลายชนิด รวมถึงนกพัฟฟิน นกนางนวล และนกกระเรียน

พักที่เมือง Sørvágur

Day 9

บินกลับ Copenhagen • ต่อเครื่องกลับไทย

เดินทางไปยังสนามบิน กลับเมือง Copenhagen โดยสายการบิน Atlantic Airways RC450 08.20-11.25

เดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG951 14.25-06.00

Day 10

Bangkok

06.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม