logo-freedoka

Pakistan

อิสลามาบัด • สการ์ดูร์ • Upper Kachura และ Lower Kachura • หมู่บ้าน Khaplu • เมือง Kharmang • น้ำตก Manthokha Waterfall • ทะเลทราย Sarfaranga Cold Desert •  Chunda valley •  ชมมัสยิด Faisal Mosque

วันที่จัดทริป

23 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2024

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • จุดชมวิว Rakaposhi View Point
 • Hunza
 • ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ Lady finger peak
 • ธารน้ำแข็งฮอปเปอร์ (Hopper Glacier)
 • Nagar Village
 • ทะเลสาบ Attabad lake
 • Skardu
 • Upper Kachura
 • Lower Kachura
 • ทะเลทรายซาฟรารังกา Sarfaranga Cold Desert
 • Kharmang ดินแดนแห่งหุบเขา
 • ทะเลทราย Katpana
 • ชมพิธีสวนสนามปิดด่านอินเดีย-ปากีสถาน
short brief
สรุปย่อทัวร์ปากีสถาน

วันที่ 1 |พบกันที่สนามบิน เดินทางไปเมืองอิสลามาบัด โดยสายการบิน Thai Airways
วันที่ 2 | เดินทางสู่ Skardu • จุดชมวิว ราคาโปชิ • เมือง GIlgit • Hunza
วันที่ 3 | ชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ Lady finger peak ชม Baltit Fort • Hopper valley • Nagar Valley • Hussaini suspension bridge
วันที่ 4 | ธารน้ำแข็ง Passu Glacier • Passu cone • หมู่บ้าน Khyber Village แวะชมวิว Batura Glacier View Point ถ่ายรูปทะเลสาบ Attabad lake
วันที่ 5 | เดินทางกลับ Skardu • ชม Upper/Lower Kachura • ไปยังเมือง Shigar
วันที่ 6 | ทะเลทรายซาฟรารังกา • หมู่บ้าน Khaplu Village • ชมพระราชวังโบราณ Khaplu Fort
วันที่ 7 | เดินทางไปยังหุบเขา Kharmang • ชมน้ำตก Manthokha Waterfall • เดินทางเพื่อพักที่เมือง พักที่ Skardu
วันที่ 8 | ทะเลทราย Katpana • Chunda valley ถ่ายภาพใบไม้เปลียนสี
วันที่ 9 | บินกลับเมืองอิสลามาบัด • พิพิธภัณฑ์ตักศิลา • มัสยิด Faisal Mosque
วันที่ 10 | เดินทางสู่เมืองละฮอร์ • พิธีปิดด่าน
วันที่ 11 | กลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 69,900 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 1000000 บาท

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าอาหารและค่าเครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ
 • ค่าแปลเอกสารยื่นวีซ่า (ถ้ามี

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ทริปปากีสถานที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

สนามบินสุวรรณภูมิ • อิสลามาบัด

Day 1

16.00 น. นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG349 19.00

22.10 น. เดินทางสู่กรุงอิสลามาบัด เมืองหลวงของปากีสถาน สร้างขึ้นในคริสต์ทศวรรษ 1960 เพื่อเป็นเมืองหลวงของประเทศแทนนครการาจี 

คืนนี้เข้าพักที่ ISLAMABAD 

Day 2

Fly to Skardu • Rakaposhi • GIlgit • Hunza

บินสู่ Skardu โดย Pakistan Airlines (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง) แวะ จุดชมวิว Rakaposhi View Point ชมบรรยากาศยอดเขาและความงดงามของยอดเขาราคาโปชิอย่างใกล้ชิด จุดนี้เป็นจุดที่ 3 เทือกเขาและสองแม่น้ำไหลมาบรรจบพบกันโดยคำว่า Rakaposhi แปลว่า หิมะปกคลุม โดยภาษาท่องถิ่นจะเรียกว่า Dumani ซึ่งแปลว่า Mother of Mist หรือ Mother of Cloud) มีความสูงเป็นอันดับที่ 27 ของโลก แล้วเดินทางต่อสู่ สการ์ดู

เดินทางสู่เมือง Gilgit เป็นเมืองสำคัญทางตอนเหนือของจังหวัด Gilgit Balistan เปรียบเสมือนสำนักงานใหญ่ของพื้นที่ภาคเหนือ และเป็นดั่งศูนย์กลางสำหรับการผจญภัยบนเส้นทางคาราโครัม ไฮเวย์ Karakorum highway (KKH)

เดินทางต่อสู่ Hunza ดินแดนที่สูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 2,400 เมตร ผู้คนที่นี่มีอายุยืนยาวนับ 100 ปี พืชพันธุ์หลากหลาย แม่น้ำใหญ่ไหลผ่าน เทือกเขาสูงสลับซับซ้อนยอดเขาปกคลุมด้วยหิมะเชื่อมยาวไปถึงหิมาลัย

ระหว่างทางมี Photo stop ไปตลอดเส้นทาง

คืนนี้พักที่ Hunza

Day 3

Lady finger peak • Baltit Fort • Hoppar valley • Nagar Valley • Hussaini suspension bridge

เช้าไปชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ Lady finger peak หรือ ยอดเขานิ้วมือหญิงสาว โดยลักษณะของยอดเขานี้จะเป็นยอดแหลมๆ ซึ่งหากมองบางมุมก็จะคล้ายกับนิ้วมือของผู้หญิง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อยอดเขาแห่งนี้นั่นเอง ยอดเขานิ้วมือของหญิงสาวนี้ตั้งอยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 6,000 เมตร

Baltit Fort แลนมาร์คสำคัญของหุบเขาฮุนซ่า ซึ่งเคยใช้เป็นที่อยู่ในอดีตของกลุ่มผู้ปกครองฮุนซ่า จากจุดนี้สามารถเห็นวิวรอบๆ เมืองฮุนซ่า บัลติทฟอร์ดมีอายุกว่า 700 ปี โดยได้ถูกต่อเติมส่วนต่างๆ เช่นระเบียง หน้าต่าง กำแพง เรื่อยมา ที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บัลติสถานผสมผสานกับทิเบต

เดินทางสู่ฮอปเปอร์ วัลเลย์ เพื่อชมและถ่ายรูปกับธารน้ำแข็งฮอปเปอร์ (Hopper Glacier) ที่สีของธารน้ำแข็งเป็นสีเทาดำซึ่งแตกต่างจากที่อื่นอย่างเห็นได้ชัด เนื่องจากธารน้ำแข็งในบริเวณนี้ได้สั่งสมจากอดีตมาอย่าง ยาวนานรวมกับแร่ธาตุในบริเวณนี้ ได้เปลี่ยนให้น้ำแข็งกลายเป็นหินนั่นเอง

ไปยังหมู่บ้าน Nagar Village หมู่บ้านแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องวัฒนธรรมอันยาวนาน วิถีชีวิตแบบดั้งเดิม และทัศนียภาพที่สวยงาม ผู้คนใน Nagar Village ขึ้นชื่อเรื่องอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งได้รับอิทธิพลจากภูมิภาคใกล้เคียง เช่น อัฟกานิสถาน จีน และทาจิกิสถาน

แวะ Hussaini Suspension Bridge สะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำของคนท้องถิ่น ซึ่งมีฉากหลังเป็นภาพของ หุบเขาพาสสุ (Passu Valley)

คืนนี้พักที่เมือง Pazzu

Day 4

Passu Glacier • Passu cone • หมู่บ้าน Khyber Village • Batura Glacier View Point • Attabad lake

ชม Passu Glacier ธารน้ำแข็งสีขาวขนาดใหญ่ที่จะต้องเดินเท้าเข้าไปใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมงในการเดินเท้าไปกลับ Photo stop กับ Gojal valley กับฉากหลังเป็นยอดเขาสูงสัณฐานแปลกตาอย่าง Passu Cathedral หรือที่เรียกกันอีกชื่อว่า Passu Cones

Khyber Village เป็นหมู่บ้านในหุบเขา Hunza Valley ของ Gilgit–Baltistan ในปากีสถาน แวะจุดชมวิว Batura Glacier View Point เห็นวิวภูเขา Batura ที่เป็นที่นิยมในการเดินเทรค เพราะมีภูมิประเทศที่น่าสนใจรวมถึงธารน้ำแข็ง Batura ยาว 57 กิโลเมตร แวะ Hussaini Suspension Bridge สะพานที่ใช้ข้ามแม่น้ำของคนท้องถิ่น ซึ่งมีฉากหลังเป็นภาพของ หุบเขาพาสสุ (Passu Valley)

ชมวิว Batura Glacier View Point ที่อดีตเคยมีหนองน้ำเล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวหลายคนรู้จักในนาม Batura Lake แต่ตอนนี้ ทางน้ำเปลี่ยน ทำให้ Batura Lake น้อย ถูกน้ำพัดหายไปหมดแล้ว วิวแม่น้ำ Hunza ก็สวยงาม มีโค้ง มีหิน มุมสูงก็สวย มุมริมน้ำก็สวยถูกใจ มุมริมถนนก็สวยงาม

ชมวิวและถ่ายรูป ทะเลสาบ Attabad lake สีฟ้าเขียวแปลกตา เป็นทะเลสาบที่เกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อปี ค.ศ. 2010 ทำให้ดินถล่มปิดเส้นทางน้ำไหลของ Hunza River ทะเลสาบนี้มียอดเขาสูงล้อมรอบทะเลสาบ เมื่อก่อนที่นี่เคยเป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ด้านล่าง ปัจจุบันก็ยังมองเห็นซากของเมืองที่จมอยู่ใต้ทะเลสาบนี้ด้วย

คืนนี้พักที่เมือง Hunza

Day 5

Skardu • Upper - Lowe Kachura • Shigar

เดินทางกลับเมือง Skardu ชม Upper Kachura พื้นที่ส่วนใหญ่ทำเกษตรเป็นสวนแอปเปิ้ลและแอพริคอท ประกอบด้วย Upper Kachura ที่ตลอดเส้นทางสามารถชมธรรมชาติสวยงามของต้น HIMALAYAN POPLAR เรียงรายนับพันต้น แนวเทือกเขาหิมาลัย และทะเลสาบสีเทอคอยส์ และ Lower Kachura สัมผัสทะเลสาบที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 2,500 เมตร ถือเป็นแหล่งชุมชนและความเจริญ มีจุดท่องเที่ยวที่โดดเด่น ชื่อว่า “ทะเลสาบแชงกรีลา” หรือ “LOWER KACHURA LAKE” ทะเลสาบแห่งนี้อยู่ในพื้นที่ของแชงกรีล่า รีสอร์ท ก่อตั้งขึ้นในปี 2526

เดินทางไปยังเมือง Shigar เป็นเมืองสำคัญและชุมชนโบราณในอ้อมกอดของเทือกเขาการาโกรัม (KARAKORUM) โดยผู้คนมีเชื้อสาย Balti ของธิเบต (TIBET) และยังคงมีวัฒนธรรมแบบธิเบตปะปนอยู่ในวิถีชีวิตชาวมุสลิม

คืนนี้พักที่ Shigar

Day 6

Safararangah • Khaplu Village • Khaplu Fort

เดินทางไปยัง ทะเลทรายซาฟรารังกา Sarfaranga Cold Desert ทะเลทราย Sarfaranga Cold Desert ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,226 เมตร (7,303 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่จะมีกิจกรรมหลากหลายให้ท่านเลือกเล่น รถจิ๊บลุยทะเลทราย ขี่ม้า Atv และพาราไกด์ดิ้ง (ไม่รวมในราคาทัวร์) ชมความงามของแสงสะท้อนจากต้นไม้หลากสีที่สะท้อนกับแม่น้ำอินดุส อิสระให้เดินเล่นในหมู่บ้าน

Khaplu Village ชุมชนเล็กๆ อายุกว่า 100 ปีตั้งอยู่ริมแม่น้ำ ชยอค (SHYOK RIVER) ใช้เวลาขับรถ 3 ชั่วโมงจาก SKARDU มีวิวสวยๆให้ถ่ายรูปตลอดเส้นทาาง เทือกเขาและตลิ่งที่เป็นทรายขาวตัดแม่น้ำสีฟ้าใสๆ ที่เกิดจากการละลายของหิมะบนเทือกเขาสูง เฝ้ามองดูวิถีชีวิตของผู้คนที่เรียบง่ายและเป็นมิตร

ชม Khaplu Fort พระราชวังโบราณอายุกว่า 200 ปี สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 อยู่ที่ระดับความสูง 2600 เมตร สถาปัตยกรรมและโครงสร้างของพระราชวังแห่งนี้เป็นการผสมผสานกับของศิลปะธิเบต แคชเมียร์ ลาดัก และ เอเชียกลาง

คืนนี้พักที่เมือง Khaplu

Day 7

Kharmang • Manthokha Waterfall • Skardu

Kharmang
เดินทางไปยัง Kharmang ดินแดนแห่งหุบเขา ชื่อเดิมของหุบเขาแห่งนี้คือคาร์ทิคชา แต่ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นคาร์มัง

Kharmang
กลายเป็นเขตที่แยกออกมาในปี 2558 ก่อนหน้านั้นที่นี่เป็นส่วนหนึ่งของเขตสการ์ดู หุบเขาขะมังอุดมด้วยน้ำตกขนาดใหญ่ ทุ่งหญ้าเขียวขจี ทุ่งหญ้า ภูเขาสูง ผลไม้สด ทุ่งหญ้าและทุ่งหญ้าเขียวขจีที่จะทำให้ถ่ายภาพได้ทุกช่วงเวลา ระหว่างทางมีวิวที่น่าตื่นตาตื่นใจมากมาย

Manthokha Waterfall
ชมน้ำตก Manthokha Waterfall น้ำตกนี้สูงจากพื้นดินประมาณ 180 ฟุต และอยู่ห่างจากตัวเมืองสการ์ดูเกือบ 80 กิโลเมตร

จากนั้นเดินทางไปยัง Skardu

คืนนี้พักที่ Skardu

Day 8

Katpana • Chunda valley

ไปชม ทะเลทราย Katpana หรือที่เรียกว่าทะเลทรายเย็น เป็นทะเลทรายที่ระดับความสูง ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง Skardu ในเขต Shigar ของ Gilgit-Baltistan ทะเลทรายมีเนินทรายขนาดใหญ่ที่บางครั้งปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว ทะเลทราย Katpana Cold อยู่ที่ระดับความสูง 2,226 เมตร (7,303 ฟุต) เหนือระดับน้ำทะเล เป็นหนึ่งในทะเลทรายที่สูงที่สุดในโลก

ไปยัง Chunda valley ถ่ายภาพใบไม่เปลี่ยนสี ต้นไม้ที่พบมากที่สุดในหุบเขาชุนดาคือต้นป็อปลาร์ ต้นเบิร์ช และต้นเมเปิ้ล เมื่อใบไม้เปลี่ยนสี หุบเขาจะเต็มไปด้วยเฉดสีต่างๆ เช่น สีเหลือง สีส้ม สีแดง และสีม่วง ครั้งหนึ่งเคยน้ำท่วมใหญ่ ผู้รอดชีวิตจากเมืองอื่นๆ ทั้งหมดจึงรวมตัวกันที่หุบเขานี้เพื่อให้รอดพ้นจากน้ำท่วม ระหว่างทางขึ้นสู่หมู่บ้านด้านบนมีวิวใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงามมาก

คืนนี้พักที่เมือง Skardu

Day 9

Islamabad • Taxila Museum • Faisal Mosque

ไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางกลับเมือง อิสลามาบัด โดยสายการบิน Pakistan Airlines (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

**หากอากาศปิดบินไม่ได้เราจะเปลี่ยนเป็นนั่งรถมา อิสลมาบัดแทน ใช้เวลา 12-14 ชั่วโมง)

ชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา (Taxila Museum) สถานที่จัดแสดงพุทธประติมากรรมล้ำค่า อาธิเช่น พุทธศิลป์แบบกรีก จิตรกรรม ประติมากรรม เหรียญกษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา และงานศิลปะอื่น ๆ นำชมโบราณสถานมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาสองแห่ง มหาวิทยาลัยจูเลียนและโมห์รา

จากนั้นถ่ายภาพที่มัสยิด (Faisal Mosque) เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามาบัด สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ลักษณะคล้ายเต็นท์กลางทะเลทราย

คืนนี้พักที่ Islamabad

Day 10

Lahore • Wagha-Attari Border Ceremony • Airport • Bangkok

เดินทางไปยังเมืองละฮอร์ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสอง ของประเทศปากีสถานเคยเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิโมกุลและอังกฤษจึงได้เห็นการก่อสร้างสถาปัตยกรรมหลายสิ่งที่ยังคงหลงเหลือ

ชมพิธีสวนสนามปิดด่านอินเดีย-ปากีสถาน (Wagha-Attari Border Ceremony) ซึ่งจะจัดขึ้นในทุกช่วงเย็นประมาณ 16.30 น. ของทุกวัน จนเป็นสัญลักษณ์แห่งการให้เกียรติ “มิตรและศัตรู” ของทั้งสองประเทศ พิธีการนี้จึงเป็นเหมือนสนามประลองขนาดย่อมที่มีไว้เพื่อประชันลีลาและความสง่างามระหว่างกัน โดยทหารปากีสถานแต่งกายในชุดทหารสีดำและสวมหมวกทรงคล้ายพัดสีดำ ส่วนทหารอินเดียจะอยู่ในชุดทหารสีน้ำตาล สวมหมวกทรงคล้ายพัดสีแดง

ถึงเวลาเดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG350 23.30-06.15 น.

(ถึงไทยเช้าวันรุ่งขึ้น)

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม