logo-freedoka

Austria • Czech

Vienna • พระราชวัง Schönbrunn Palace • Grinzing • Melk • วิหาร Melk Abbey • เหมืองเกลือ • Hallstatt • Salzburg • เมืองเทพนิยาย Krumlov • Prague • ย่าน Lesser Town • Prague Castle • Telc

short brief
สรุปทัวร์ออสเตรียโดยย่อ

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : Vienna • ชมพระราชวัง Schönbrunn Palace • เดินเล่นเมืองเก่า • ไป Grinzing
วันที่ 3 : ไปเมือง Melk • เยี่ยมชมวิหาร Stift Melk • ชมวิหาร Melk Abbey • ไปหมู่บ้าน St wolfgang 
วันที่ 4 : รถรางชมวิว • เหมืองเกลือ • Hallstatt 
วันที่ 5 : ทะเลสาบ Mondsee • City tour เมือง Salzburg 
วันที่ 6 : เมืองเทพนิยาย Krumlov • วิวโค้งแม่นํ้าวัลตาวา • หอคอยชมเมือง • เดินชมเมืองเก่า
วันที่ 7 : Prague สะพานชาร์ลส์ • จุดชมวิว 3 สะพาน
วันที่ 8 : ย่าน Lesser Town • Prague Castle • นาฬิกาดาราศาสตร์ • Old Town
วันที่ 9 : เมือง Telc • เดินทางไปเมือง Vienna • Airport
วันที่ 10 : ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

Trip Summarize
สรุปการเดินทาง

ข้อจำกัดของการเดินทางแบบ Road Trip

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
 • พักห้องคู่ ท่านละ xxx,000 บาท
 • พักเดี่ยว xx,000 บาท
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บา
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว

วีซ่า

 • วีซ่าเชงเก้นใช้ระยะเวลาทำประมาณ 30 วัน
 • เอกสารเบื้องต้นที่จะต้องเตรียม
  • หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
  • รูปถ่าย ขนาด 3.5×4.5 CM จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ประกันเดินทาง

 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
 • การล่าช้าของสัมภาระ 1,000 บาท
 • หากต้องการความคุ้มครองเพิ่มขึ้นสามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะ

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

เดินทางสู่เวียนนา โดยสายการบิน Austrian Airline เที่ยวบินที่ OS26 23.40-05.35

Day 2

Vienna • Schönbrunn Palace • Oldtwon • Grinzing

ชม พระราชวังเชินน์บรุนน์ เป็นพระราชวังที่งดงามตระการตา ตั้งอยู่ในกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย เคยเป็นที่ประทับของจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ฮาพส์บวร์ค ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 18 จนถึง พ.ศ. 2461 ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก มีสถาปัตยกรรมแบบบาโรก ตกแต่งอย่างหรูหราด้วยหินอ่อนและทองคำ ภายในพระราชวังมีห้องต่างๆ มากมาย เช่น ห้องสปา ห้องนอน ห้องรับรอง ห้องดนตรี ห้องสมุด ฯลฯ จุดเด่นของพระราชวังเชินน์บรุนน์ ได้แก่ สวนสาธารณะขนาดใหญ่ สวนสัตว์แห่งแรกของโลก และห้องโถงกระจกที่งดงาม

ชมเขตเมืองเก่า เดินลัดเลาะตรอกซอกซอย ทำความคุ้นเคยกับกรุงเวียนนา อาธิเช่น

ย่าน Graben เป็นย่านช้อปปิ้งและร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในกรุงเวียนนา เต็มไปด้วยร้านรวงต่างๆ มากมาย

ถนน Karntnerstabe ที่มีทุกอย่างจากร้านดังสุดแพง จนถึงอาหารจานด่วนในราคาประหยัด

อาคารรัฐสภาออสเตรีย เป็นอาคารรัฐสภาที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 19 สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก

พระราชวัง Hofburg อดีตที่พำนักของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก

 • มหาวิหารเซนต์สตีเฟน (St. Stephen’s Cathedral) สัญลักษณ์ของกรุงเวียนนามหาวิหารโกธิกที่มีความสูงที่สุด อยู่คู่บุญเมืองเวียนนามาอย่างยาวนานมากกว่าแปดร้อยปีแล้ว 

เดินทางสู่ กรินซิ่ง (Grinzing) หมู่บ้านประวัติศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางไร่องุ่นในหุบเขาติดกับป่าเวียนนา มีบ้านสวย ทิวทัศน์และบรรยากาศอันรื่นรมย์เหมาะกับการเดินเล่นเพลินๆ ที่จุดชมวิวจะมองเห็น เมืองเวียนนาในอีกมุมหนึ่ง ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามอย่างมาก

 

คืนนี้พักที่เมือง Vienna

Day 3

Melk • Stift Melk • Melk Abbey • St.Wolfgang

เดินทางสู่เมือง Melk อันมีความโดดเด่นในเรื่องของศาสนสถานขนาดใหญ่ (Melk Abbey)  

 

ชม วิหารสตีฟท์เมลค์ (Stift Melk) ที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาริมแม่น้ำดานูป เป็นอารามของลัทธิเบ็นนาดิคตินของนิกายโรมันคาทอลิกที่ตั้งอยู่บนเนินเขาเหนือแม่น้ำดานูบเหนือเป็นหนึ่งในอารามที่มีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดในประเทศออสเตรีย

 

วิหารสตีฟท์เมลค์เป็นสถาปัตยกรรมแบบบาโรก โดดเด่นด้วยหอระฆังคู่ที่สูงตระหง่าน ตกแต่งด้วยลวดลายหินอ่อนและปูนปั้นอย่างวิจิตรบรรจง ภายในวิหารมีการตกแต่งอย่างหรูหราด้วยภาพวาด ประติมากรรม และสมบัติล้ำค่ามากมาย

 

ชมหมู่บ้านซังคท์ โวล์ฟกัง (St. Wolfgang) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ห้อมล้อมไปด้วยทะเลสาบโวล์ฟกัง (Wolfgang see) โดยหมู่บ้านนี้ตั้งชื่อตามนักบุญ Wolfgang ซึ่งเป็นชาวเยอรมันโดยกำเนิด และยังเป็น 1 ใน 3 นักบุญที่โดดเด่นในช่วงศตวรรษที่10 อีกด้วย เป็นเมืองที่โรแมนติคที่สุดเมืองหนึ่ง ของออสเตรีย

 

คืนนี้พักที่ St. Wolfgang 

 

Day 4

Hallstatt • Hallstatt Viewpoint • Salt mine

ชมหมู่บ้านมรดกโลก ฮัลล์ซตัทท์ (Hallstatt) ซึ่งเป็นหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 4500 ปี เมืองแห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆ แต่มีมนต์เสน่ห์จับใจ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงชัน ตัวบ้านได้ถูกสร้างลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆตามแนวเขาริมทะเลสาบ เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจและไม่ค่อยได้เห็นกันนัก

พาชมวิวมุมสูงโดยรถรางไฟฟ้าสู่ จุดชมวิวแบบพาโนราม่าของเมือง ที่มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมยื่นออกไป เรียกว่า Skywalk Platform ‘Welterbeblick’ มีความสูง 360 เมตร

ชมเหมืองเกลือ Hallstatt Salt Mine เหมืองเกลือแห่งฮอลสตัด อันเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากว่า 5000 ปี จนเรียกยุคนั้นว่า Hallstatt Iron Age เนื่องจากสมัยก่อนใช้เกลือในการถนอมอาหาร เกลือจึงมีความสำคัญมาก เรียกได้ว่าที่ตรงไหนมีเกลือ ก็เปรียบเหมือนมีทองนั่นเอง ในปัจจุบัน Hallsatt salt mine ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกสำหรับการเดินทางเข้าสู่เหมือง เราจะเปลี่ยนเป็นชุดหมีสีแดงและสีเขียว โดยวิทยากร จะนำบรรยายประวัติศาสตร์การทำเหมือง ระหว่างนี้ก็จะมีกิจกรรมสนุกๆให้ได้ทำกัน

คืนนี้พักที่ Hallstatt

 

Day 5

Mondsee • Salzburg

เดินทางสู่เมือง Mondsee ตั้งอยู่ติดกับทะเลสาบชื่อเดียวกันกับเมือง ว่า มอนด์ แปลว่า พระจันทร์ และ ซี แปลว่า ทะเลสาบ ภายในตัวเมืองมีบ้านเรือนปลูกอยู่ริมทะเลสาบพระจันทร์ น่ารักและสวยงาม แวะถ่ายรูปกับทะเลสาบ Mond see ในภาษาเยอรมัน มีความหมายว่า ทะเลสาบพระจันทร์ ทะเลสาบแห่งนี้มีความยาว 12 กม.กว้างสุด 2 กม. เป็นหนึ่งในทะเลสาปที่อบอุ่นที่สุดในเทือกเขาแอลป์ โดยมีอุณหภูมเฉลี่ยอยู่ที่ 27 องศา ตลอดทังปี และยังเป็นหนี่งในทะเลสาบที่งดงามที่สุดใน Salzkammergut

เดินทางสู่ Salzburg เมืองแห่งเสียงดนตรีนี้ เป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก โมสาร์ท เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ พื้นที่ราบสลับเนินเขาเตี้ยๆ 

เดินเลียบ แม่น้ำ Salzach ที่เริ่มต้นในประเทศออสเตรียและไหลผ่านไปยังประเทศเยอรมัน มีความยาวประมาณ225 กิโลเมตร ชื่อ salz หมายถึงเกลือ ach รวมความหมาย Salzach จึงแปลว่าคลองเกลือ น้ำในแม่น้ำมีสีออกเขียวมรกตสวยงามมาก

ชมสะพาน Staatsbrucke ที่มีกุญแจคู่รักคล้องอยู่เต็มราวสะพาน พาทุกท่านชอปปิ้งเบาๆเพลินๆ ที่ ตลาดเก่า Alter Market เพื่อซื้อของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ เพราะจากจุดนี้ไม่ไกลมากนัก จะเป็น จัตุรัส Residenzplatz พร้อมถ่ายรูปกับน้ำพุและบรรยากาศแสนสวย 

เดินเล่นที่ถนนเกไทรเดร้ (Getreidegasse) ถนนสายเล็กๆผ่ากลางเมืองเก่า บ้านเรือนรูปแบบอาคารพาณิชย์ ตั้งขนานไปกับถนนสายนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 15-18 ลักษณะเด่นคือป้ายเหล็กดัดที่ทำด้วยมือและกรอบหน้าต่างเป็นภาพปูนปั้นแกะสลัก ปัจจุบันเป็นย่าน shopping ที่มีร้านค้าแบรนด์เนมมากมาย รวมถึงบ้านที่โมสาร์ทเคยอาศัยอยู่ บัดนี้เป็นพิพิธภัณฑ์สามารถเข้าชมได้

จากนั้นนั่งรถรางสู่ ป้อมปราการโบราณ Hohensalzburg Fortress ที่ถูกสร้างขึ้นมากว่า 1000 ปี ต่อมาได้มีการสร้างและต่อเติมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงศตวรรษที่ 17 สถานที่แห่งนี้จึงถูกใช้เป็นที่พำนักของอาร์ชบิชอปผู้ครองนคร โดยป้อมปราการโบราณแห่งนี้ ยังเป็นป้อมขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการอนุรักษ์ไว้ในยุโรปกลาง จุดนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมือง Salzburg จากมุมสูงได้ทั้งเมือง พร้อมอำลาแสงสุดท้ายของวันจากมุมสูง

คืนนี้พักที่ Salzburg 

Day 6

Krumlov • Valtava River

เดินทางไป เชสกี้ คลุมลอฟ (Krumlov ) ซึ่งถือเป็นเมืองมรดกโลกอันเก่าแก่ สุดแสนจะน่ารัดังเมืองเทพนิยาย ส่วนใหญ่ถูกตกแต่งแบบศิลปะโกธิค , เรเนสซอง และ บาร็อค ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ในสมัยก่อนเมืองแห่งนี้ได้เกิดการล่มสลาย เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากนั้น จึงได้มีการฟื้นฟูเมืองขึ้นมาใหม่องค์การยูเนสโกจึงยกให้เป็นเมืองมรดกโลก

ชมวิวโค้งแม่น้ำวัลตาวา ที่เห็นสามสะพานเรียงกันราวกับภาพในฝัน มองเห็นเป็นโค้งน้ำรูปตัว S ไปตามเนินเขา ซึ่งแม่น้ำวัลตาวา เป็นแม่น้ำที่หล่อเลี้ยงชาวเมืองมาตั้งแต่โบราณ 

ชมวิวเมืองจาก หอคอยชมเมือง บนหอคอยที่สูงที่สุดอันดับสองของประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่จะได้ภาพเมืองตุ๊กตาหลังคาสีส้ม ที่เคยได้เห็นตาม Postcard

เดินชมเมืองเก่า  มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เมืองนี้ต้องมีเวลาเดินถ่ายรูป เพราะในบรรยากาศละมุนละไม จะแวะดื่มกาแฟ ตามร้านคาเฟ่เล็กๆ น่ารักริมแม่น้ำ เดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยที่มีร้านขายของที่ระลึกสวยๆ หรือ จะเดินเล่นชมเมืองเก่าตามแนวโค้งของแม่น้ำวัลตาวาที่อ่อนโยน

คืนนี้พักที่ Krumlov

Day 7

Prague • Charles bridge • Astronomy Clock

เดินทางสู่กรุงปราก (3 ชม) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของประเทศเช็กเกีย ตั้งอยู่ริมแม่น้ำวัลตาวา ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 1,000 ปีมาแล้ว กรุงปรากเป็นเมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดเมืองหนึ่งของโลก

บ่ายพาเดินเที่ยว สะพานชาร์ลส์ อันสวยงามและมีชื่อเสียง ซึ่งต้องมาก่อนคลื่นมหาชนจะมาถึง พร้อมเก็บรูปตัวเองกับบรรยากาศอันแสนสวยและสงบ ให้สมกับการเป็นสะพานอันดับ 1 ในโลก ที่ทุกคนจะต้องดั้นด้นมาถึงให้ได้ ชื่นชมรูปปั้นนักบุญคนสำคัญที่ยืนเรียงรายบนสองฝั่งสะพาน โดยเฉพาะนักบุญเนโปมุก พร้อมสัมผัสกับหมาน้อย ใต้แท่นของนักบุญตามความเชื่อ แล้วท่านจะได้กลับมาอีกครั้ง

พาชม จุดชมวิว 3 สะพาน มุม Unseen ที่มองเห็นสะพานข้ามแม่น้ำวัลตาว่า เรียงรายกันอยู่ในแสงแดดและสายหมอกยามอาทิตย์อัสดง

คืนนี้พักที่ Prague

 

Day 8

Lesser Town • Prague Castle • Astronomy Clock

เดินเล่น ย่าน Lesser Town ที่มีบรรยากาศของเมืองเก่าคลาสสิคและนิยมใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์ 

ชมปราสาทแห่งปราก (Prague Castle) สร้างอยู่บนเนินเขาตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 9 ในสมัยเจ้าชาย Borivoj แห่งราชวงศ์ Premyslids ซึ่งปัจจุบันเป็นทำเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1918

เดินชม เมืองเก่า โอลด์ทาวน์ ตามรอยเส้นทางพระราชดำเนินของเจ้าผู้ครองกรุงปรากในอดีตซึ่งมีจตุรัสเมืองเก่าอยู่ใจกลางเมือง 

ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ อันเก่าแก่ที่มีอายุหลายร้อยปี เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกทั่วสารทิศให้มารวมตัวกัน เมื่อเข็มนาฬิกาหมุนครบชั่วโมงจะมีการแสดงเล็กๆจากตุ๊กตาในนาฬิกาดาราศาสตร์ 

รอบๆเขตเมืองเก่ามีตึกแถวอาคารโบราณ สีหวานสไตล์ร็อคโคโค ที่หน้ามุขตกแต่งด้วยภาพเขียนภาพแกะสลักและลวดลายปูนปั้นที่งามวิจิตร แต่ละแห่งจะมีเลขบ้านและรูปสัตว์หลากหลายชนิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาดูได้ยาก

คืนนี้พักที่ Prague

Day 9

Telc • Vienna • Airport

ชมเมือง Telc เมืองมรดกโลกอีกแห่งของประเทศเชคที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ เมือง Telc ได้ก่อตั้งขึ้นกว่า 800 ปีมาแล้ว ซึ่งเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่าง โบฮีเมีย โมราเวีย และออสเตรีย ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ได้มีการสร้างอาคาร บ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างเรเนสซองและบาร็อค ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอย่างลงตัวจึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก

เดินทางกลับกรุงเวียนนาและเดินทางต่อไปยังสนามบินเพื่อกลับ กรุงเทพ โดยสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS26 23.25-14.40 น.

Day 10

14.40 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริป xxx
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 32,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป ออสเตรีย ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม