ทัวร์ซาปา มูคางไช

ทัวร์เวียดนาม ซาปา มูคางไซ

เส้นทาง : เวียดนาม ซาปา มูคางไซ

 •  ค่าทริป 21,900 บาท 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000 บาท

รูปแบบทริป

 • ทริปนี้ เฉพาะสำหรับขาลุย เพราะต้องมีการเดิน เข้าไปในเขตหมู่บ้านและตามคันนา
 • จุดชมวิวในมูกางจาย มีหลายจุด แต่ละจุดต้องใช้เวลาเดินเท้าเข้าไป มีมอเตอร์ไซค์จ้างเหมาให้บริการ (ต้องจอง) แต่ผู้เดินทางต้องดูแลตนเอง เนื่องจากรถจะวิ่งไปตามคันนา
 • ที่พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ในเมือง นอกเมืองจะเป็ฯโณงแรมที่ดีที่สุดตามสภาพพื้นที่

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฮานอย  และภาษีสนามบิน
 • โรงแรม 2-3 ดาวในเขตเมือง / เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้นๆ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าขึ้นกระเช้าฟานซีปัน
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ ท่านละ 4 Euro/วัน/คน
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 5,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์เวียดนาม ซาปา มูคางไซ

ทัวร์ซาปา มูคางไช 1

05.00 น.

นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ประตู 8 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน สายการบิน LION AIR เที่ยวบินที่ SL180  ออกเดินทางเวลา 07.10 น.  บินสู่ฮานอย ประเทศเวียด ใช้เวลาเดินทางสู่ฮานอย ประเทศเวียดนาม ประมาณ 1ชั่วโมงครึ่ง  

09.05 น.

ดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ปัจจุบันสภาพตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สไตส์ โคโลเนียล เป็นอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอยตั้งอยู่ริมแม่น้ำดำและแม่น้ำแดง หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว จากนั้นจึงนำท่านเดินทางนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ

ออกเดินทางสู่จังหวัด เอี่ยนบ๋าย (Yen Bai) เพื่อมุ่งไปยังเมืองลอ ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 32 ซึ่งระหว่างทางนั้นท่านจะเห็นทุ่งนาสีเขียวที่ทอดยาวสองฟากฝั่งถนน ได้บรรยากาศธรรมชาติที่แสนสบายไปตลอดทาง

บ่าย

เดินทางต่อผ่าน ปากแม่น้ำแดง ( Red River Delta ) ไปที่ เมืองลอ หรือ เมืองเหงี่ยโหละ (Nghia Lo) อยู่ห่างจากฮานอยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 190 กิโลเมตร มีพื้นที่เป็นเนินเขา ที่อุดมสมบูรณ์ ถูกปกคลุมไปด้วยไร่ชา ตระการตาไปด้วยนาขั้นบันไดและสวนยางบริเวณหุบเขาหรือเนินเขาสูงลาดลงมาเป็นขั้นๆ ลงไปจนถึงจุดต่ำสุดของหุบเขาหรือเนินเขา บางแห่งสวยงามเหมือนภาพวาด จากนั้นจะเข้าสู่หมู่บ้านของชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวไท ชาวไทม้งและไทนุง เป็นต้น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น จากนั้นเข้าที่พัก

**คืนนี้พักที่เมืองลอ (เหงี่ยนโละ)**

•••

ทัวร์ซาปา มูคางไช 2 เมืองลอ ( เหงี่ยโหละ ) – มูกางจ๋าย – ถ่านเหวียน

เช้า-เย็น

เมืองมูกางจ๋าย (Mu Cang Chai) ท่านจะได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย ชาวม้ง  ชาว La Ha และชาวไทด่อน หรือ ไทขาว เยี่ยมชมนาขั้นบันได Che Xu Phinh ที่ Che Cu Nha แวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตลอดทาง

ค่ำ

**คืนนี้พักที่เมืองถานเหวียน**

•••

ทัวร์ซาปา มูคางไช 3ถานเหวียน – ซาปา – น้ำตก Silver – ฮามลอง

เช้า

ซาปา (Sapa) ชมน้ำตก Silver น้ำตกสูงกว่า ร้อยเมตร ที่ตกมาจากหน้าผาสูงชัน เมื่อละอองน้ำสาดกระทบโขดหินสะท้อนแสงแดด เกิดเป็นรุ้งสีสันสวยงามจับใจ จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองซาปา เก็บสัมภาระเขาที่พัก แล้วเดินเล่นเพลินๆ เพื่อชมเมืองตากอากาศบนเทือกเขาสูงแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นตลาดผ้าชนเผ่า หรือศาลากลางดาว 7 แฉก

บ่าย

เนินเขา Ham Rong หรือ หุบเขาปากมังกร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนที่มีชื่อเสียงมากมายในตัวเมืองซาปา มีจุดชมวิวสำหรับชมเมืองซาปาได้รอบด้าน และมองเห็นเทือกเขาที่รายล้อม ซาปาซึ่งเป็นเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และยังสามารถมองเห็นยอดเขาฟานสีบังของเทือกเขาฮว่างเหลี่ยนเซิน ภายในเส้นทางบนภูเขาฮามรองยังมีการจัดเส้นทางเดินไว้อย่างดีและมีจุดให้เที่ยวชมทั้งหมด 11 จุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสวนไม้ดอกและไม้ผลหลากสีสัน

ค่ำ

รับปะทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อน นอนนับดาวตามอัธยาศัย หรือจะออกไปเดินเล่นยามราตรีก็ได้

•••

ทัวร์ซาปา มูคางไช 4ฟานซีปัน – หมู่บ้าน CAT CAT – ตาวาน

เช้า

ยอดเขาฟานซีปัน สูง 3,143 เมตร สูงที่สุดในอินโดจีน

นั่งกระเช้าไฟฟ้า ในอดีตต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน เดินเท้าขึ้นมายังยอดเขาแห่งนี้ กระเช้าแห่งนี้เพิ่งเปิดให้บริการในปี 2559 นี้เอง สัมผัสความสวยงามของขุนเขาอันยิ่งใหญ่ ด้วยสายตาของท่านเอง

บ่าย

จากนั้นนำท่านชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ด กั๊ด หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมือง

ซาปาเพียง 3 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเขาเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน เมื่อกว่า 300 ปีก่อน เครื่องแต่งกายของชาวเขาจะนิยมใช้สีน้ำเงินเข้ม หรือสีดำซึ่งสวมใส่กันเป็นประจำทุกวัน นอกจากจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

ตาวาน – เล่าชัย เป็นหมู่บ้านที่มี นาขั้นบันไดสวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก ซึ่งได้รับการยืนยันจากช่างภาพมืออาชีพหลายๆคน  ใช้เวลาเดินประมาณ 3 ชม. ทางไม่ชัน เดินสบายๆ เดินไปถ่ายรูปไป ไม่ต้องเร่งรีบมาก เพลิดเพลินกับความสวยงามของทุ่งนาขั้นบันใด

เย็น

รับประทานอาหารค่ำ พักที่เมืองซาปากันอีกสักคืน

•••

ทัวร์ซาปา มูคางไช 5ลาวไก – ฮานอย –  ช้อปปิ้งถนน 36 สาย – กรุงเทพฯ

เช้า

นำท่านเดินทางกลับเมืองฮานอย (เดินทางประมาณ 6 ชม.) ระหว่างทางจะพบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของนาขั้นบันไดตลอดสองข้างทาง ระหว่างทางลงสู่เมืองลาวไก

เที่ยง

เดินทางถึงฮานอย พาท่านเลือกซื้อของฝาก ช๊อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ จนถึงเวลาอันสมควร เพื่อไปยังสนามบินกลับกรุงเทพฯ (อิสระอาหารเย็น) จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อทำการเช็คอิน เดินทางกลับกรุงเทพฯ
20.20 น.

เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Lion Air เที่ยวบิน SL 185

22.20 น.

เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


***โปรแกรมทัวร์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

 

Trip Review

error: Content is protected !!