ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูร์มันสค์

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูรมันสค์

เส้นทาง : รัสเซีย แสงเหนือ มูรมันสค์

 •  

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ xxxx บาท

Highlight Trip

 • อลังการแสงเหนือ แห่งมูรมันสก์ พร้อมโอกาสเฝ้ารอแสงเหนือถึง 3 คืน
 • ฟาร์มกวางเรนเดียร์
 • สนุกกับกิจกรรมสุนัขลากเลื่อนและ Snow mobile (ตามสภาพอากาศ)
 • ชมครบ Highlight แห่งเมือง เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก และมอสโคว
 • ชอปปิ้งเพลินๆที่ตลาด Izmilovo
 • ลองชิมอาหารพื้นเมืองรัสเซียในหลากหลายสไตล์
 • ลองชิมปูยักษ์ แห่งทะเลเบเรียต *ขึ้นกับฤดูกาล

รูปแบบทริป

 •  

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-มอสโคว และภาษีสนามบิน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในระหว่าง มอสโคว-มูรมันสก์ , มูรมันสก์-เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก ,เซ็นต์ปีเตอร์เบิร์ก-มอสโคว
 • โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่าสุนัขลากเลื่อน , ค่าขี่ Snow Mobile
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ (ในกรณีมีหัวหน้าทัวร์ตามไปดูแล)
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ ท่านละ 4 Euro/วัน/คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูรมันสค์

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูร์มันสค์ 1

09.30 น.
นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว P ประตู 7 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU 273 ออกเดินทางเวลา 12.40 น. บินสู่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ใช้เวลาเดินทางสู่กรุงมอสโก ประเทศรัสเซีย ประมาณ 10 ชั่วโมง

18.40 น.
ถึง กรุงมอสโก จากนั้นเตรียมตัวต่อเครื่องสายการบินภายในประเทศสู่เมือง มูรมันสก์ สายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU1322 เวลา 22.25 น. (เดินทางถึงมูรมันสก์เวลา 01.00 น.)

เข้าที่พัก เมืองมูรมันสก์
พักที่ Park inn Hotel Murmansk หรือเทียบเท่า

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูร์มันสค์ 2

DAY 2 : Murmansk – City Tour Alyosha Monument – Lenin Icebreaker

เช้า
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางชม อนุสาวรีย์อโลชา (Alyosha Memorial) ที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้กับเหล่าทหารกองทัพของโซเวียตที่สามารถตรึงกองกำลังเพื่อหยุดยั้งการรุกคืบจากกองทัพเยอรมัน เป็นรูปปั้นขนาดสูงถึง 35.5 เมตร สูงเป็นอันดับสองของรัสเซียและมีน้ำหนักกว่า 5,000 ตัน

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น นําท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์ (Nuclear Powered Icebreakers) รุ่น Lenin ซึ่งเป็นเรือทําลายน้ำแข็งพลังนิวเคลียร์รุ่นแรก เปิดตัวเมื่อปี ค.ศ. 1957 และได้ปลดประจำการแล้ว ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ได้ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชม จอดเทียบท่าอยู่ที่เมืองมูร์มันสค์ (Murmansk) ในอดีตเรือลำนี้ใช้ตัดน้ำแข็งเพื่อเปิดทางน้ำแข็งให้เรือเดินสมุทรในการขนส่งสินค้า โดยในปัจจุบันยังมีเรือทีปฏิบัติการตัดน้ำแข็งอยู่

เย็น
รับประทานอาหารเย็น นำท่านล่าแสงออโรร่า โดยปรากฏการณ์ แสงออโรร่านั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นด้วย (ล่าแสงเหนือเวลาประมาณ 21.00-00.00)

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูร์มันสค์ 3

DAY 3 : Murmansk – Teriberka or Safari – Snowmobile

เช้า
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง เทอริเบอก้า (Teriberka) ซึ่งเป็นเมืองชนบทของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ในแคว้นมูรมันสก์ แถบชายผั่งทะเลบาร์เร้นทส์ (Barents Sea) สัมผัสกับความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและธรรมชาติอันสวยงาม นำท่านชมเมืองเก่าอันมีมนต์เสน่ห์ตรึงใจ เพราะบ้านแต่ละหลังได้สร้างไว้อย่างเรียบง่ายแต่คงความเป็นเอกลักษณ์สไตล์รัสเซีย พร้อมเที่ยวชมบริเวณ อ่าวเทอริเบอก้า ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบ บริเวณนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังของรัสเซีย เรื่อง Leviathan จากนั้นเยี่ยมชมวิถีชีวิตของ หมู่บ้านชาวประมง ที่น่าประทับใจอีกด้วย

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงแบบปิคนิค พาท่านเที่ยวชมเมืองเทอริเบอก้า จนได้เวลาอันสมควร จึงนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมูรมันสก์

เย็น
รับประทานอาหารเย็น นำท่านล่าแสงออโรร่า โดยปรากฏการณ์ แสงออโรร่านั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นด้วย
*** หากเส้นทางไปเทอริเบอก้า ไม่สามารถเดินทางได้ เช่นหิมะตกหนัก ถนนปิด เราจะเปลี่ยนเส้นทางไปที่ Safari Snow Village แทน ***

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูร์มันสค์ 4

DAY 4 : Murmansk – Sami Village – Snow village

เช้า
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านซามี่ (Saami Village) เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง หมู่บ้านซามี่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอาชีพล่าสัตว์ โดยลักษณะของหมู่บ้านได้สร้างคล้ายกับพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่า ภายในหมู่บ้านจะเห็นชนเผ่าเลี้ยงกวางเรนเดียร์ไว้สำหรับลากเลื่อน และมีสัตว์อื่นๆอีกมากเช่น สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า ท่านจะได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การให้ขนมปังเรนเดียร์ ร่วมสนุกสนานไปกับการละเล่นพื้นเมืองของชนเผ่า ชม Majestic Idols ประติมากรรมอันเป็นตัวแทนของธรรมชาติ ได้แก่ ไฟ โลก น้ำ อากาศ โดยมีความเชื่อว่าหากมาอธิษฐานขอพรกับประติมากรรมชิ้นนี้ จะทำให้เกิดความโชคดีแก่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของสุขภาพที่ดี รวมถึงเรื่องความรักก็จะสมปรารถนาอีกด้วย จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความน่ารักและให้อาหารฝูงกวางใน ฟาร์มกวางเรนเดียร์ จากนั้นท่านจะได้สัมผัสกับความน่ารักแสนรู้ของสุนัขลากเลื่อน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลน

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง Husky Farm ให้ท่านได้ชมความน่ารักของสุนัขแสนรู้ เป็นพันธุ์ที่ฉลาดเฉลียวและแข็งแรงมาก โดยอาศัยอยู่ในเขตหนาว ซึ่งชาวแลปป์ได้เลี้ยงสุนัขพันธุ์นี้เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบนน้ำแข็งหรือหิมะ ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์นั่งรถเทียมสุนัขฮัสกี้ลากเลื่อน (Husky Sledding)

เย็น
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูร์มันสค์ 5

DAY 5 : Murmansk – Pushkin – St.Peterburg

เช้า
อาหารเช้าที่โรงแรม (จัดเป็น SET BOX) เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเหินฟ้าสู่ กรุง St.peterburg ด้วยสายการบิน ภายในประเทศ เที่ยวบินที่ …… เวลา………….. จากนั้นเดินทางออกนอกตัวเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กไปยัง “เขตปุชกิน” ที่ตั้งของ “ซาร์สโกเย เซโล” หรือหมู่บ้านพระเจ้าซาร์ ภายในประกอบด้วยสวนพฤกษาและพระราชวังอดีตที่ประทับรอบนอกของสมาชิกราชวงศ์โรมานอฟ นำท่านเข้าชมความวิจิตรงดงามภายใน “พระราชวังแคทเธอรีน”

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น

บ่าย
เดินทางกลับสู่เมือง St. peterburg นำชม “ถนนเนฟสกี” ถนนสายหลักใจกลางเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กที่สองข้างทางเต็มไปด้วยทิวทัศน์อาคารซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 18
ที่ตั้งของ “มหาวิหารคาซาน” สถานที่ปลุกขวัญจนกองทัพของรัสเซียสามารถเอาชนะกองทัพของนโปเลียนได้ อีกทั้งยังเป็นฉากของนวนิยายคลาสสิคเรื่อง “อาชญากรรมและการลงทัณฑ์”

ชม “วิหารหยดเลือด” แลนด์มาร์คในรูปสถาปัตยกรรมรัสเซียโรแมนติคทรงโดมหลากสีสวยงาม สร้างขึ้นเป็นอนุสรณ์ถึงการลอบปลงพระชนม์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2
ชมแลนด์มาร์คและสถาปัตยกรรมภายในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมืองที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจักรพรรดิพระองค์แรกของจักรวรรดิรัสเซีย พบกับ “อนุสาวรีย์ซาร์ปีเตอร์บนหลังม้า” สร้างเพื่อระลึกถึงพระองค์ในฐานะผู้วางรากฐานของจักรวรรดิรัสเซีย “จัตุรัสรัฐสภา” สถานที่เกิดกบฎเดือนธันวาคม “วิหารเซนต์ไอแซค” วิหารขนาดใหญ่ที่ประดับด้วยเสาหินอ่อนต้นมหึมาและยอดโดมสีทองสูงใหญ่อันเป็นเอกลักษณ์

เย็น
รับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
พักที่ Best western Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูร์มันสค์ 6

DAY 6 : St. PeterBurg – Hermitage

เช้า
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเฮอร์มิเทจ หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในโลก อาคารจัดแสดงหลักตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเนวา อดีตเคยเป็นพระราชวังที่ประทับของจักรพรรดิและจักรพรรดินีแห่งรัสเซียในช่วงฤดูหนาว รวบรวมผลงานชิ้นเอกของศิลปินระดับโลก เครื่องใช้ของราชวงศ์ รวมถึงบรรณาการจากราชวงศ์ทั่วโลก จัดแสดงในห้องซึ่งประดับประดาอย่างงดงามกว่าพันห้อง เบื้องหน้าของพระราชวังคือ “จัตุรัสพระราชวัง” ฉากประวัติศาสตร์ของรัสเซียหลายครั้งเกินขึ้นที่นี่รวมถึงการลุกฮือซี่งนำไปสู่การปฏิวัติล้มระบอบซาร์ กลางจัตุรัสมีอนุสาวรีย์ “เสาอเล็กซานเดอร์” ประติมากรรมรูปทรงสูงเด่นตั้งอยู่เป็นสง่า

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น หลังอาหารกลางวันนำชม “ป้อมปีเตอร์และปอล” ณ ริมฝั่งแม่น้ำเนวา เข้าชมพื้นที่ในป้อมปราการรูปทรงหกแฉกที่สร้างขึ้นเพื่อคุ้มกันเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจากศัตรูทางน้ำ เข้าชม “วิหารปีเตอร์และปอล” ที่บรรจุพระบรมศพของกษัตริย์ราชวงศ์โรมานอฟและเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์ ก่อนพาท่านออกมาริมฝั่งแม่น้ำเนวา พบกับ “บ้านไม้ซาร์ปีเตอร์” ที่ประทับของพระเจ้าปีเตอร์มหาราชครั้งเริ่มสร้างเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ก่อนเลือกชมเลือกซื้อเครื่องประดับอำพัน หินสี และอัญมณี ที่ร้านค้าบริเวณใกล้เคียง

เย็น
รับประทานอาหารเย็น เดินทางกลับที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูร์มันสค์ 7

DAY 7 : St. PeterBurg – Moscow

เช้า
หลังอาหารเช้า เดินทางสู่สนามบินพูลโคโว่ เตรียมตัวเดินทางสู่กรุงมอสโคว โดยสายการบิน ภายในประเทศ เที่ยวบินที่ ………… เวลา ……. เมื่อเดินทางถึงมอสโคว นำท่านไปรับประทานอาหารเที่ยง

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ที่ร้านอาหารท้องถิ่นแล้ว จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ “จัตุรัสแดง” ลานประวัติศาสตร์ใจกลางกรุงมอสโก สถานที่จัดพิธีระดับชาติและที่ตั้งแลนด์มาร์คสำคัญของรัสเซียตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เข้าชม “สุสานเลนิน” ที่บรรจุร่างของเลนิน ผู้นำการปฏิวัติรัสเซียในปี ค.ศ. 1917 ซึ่งถูกเก็บรักษาไว้เป็นเวลาเกินกว่าครึ่งศตวรรษ พบกับ “วิหารเซนต์บาซิล” วิหารยอดโดมหลากสี เอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นไม่เหมือนใคร ทั้งในรัสเซียเองหรือที่อื่นใดในโลกก็ตาม และทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาของสถาปัตยกรรมอื่นๆ ที่ตั้งอยู่บริเวณจัตุรัสแดง เช่น “ลานหน้าผาก” สถานที่ประกาศกฎหมายและคำสั่งของพระเจ้าซาร์

“อนุสาวรีย์มินินและโปชาร์สกี” สองวีรบุรุษผู้กอบกู้กรุงมอสโกจากการรุกรานของกองทัพโปล พักผ่อนบริเวณ “ห้างสรรพสินค้ากุม” ที่ผสมผสานไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่เข้ากับสถาปัตยกรรมโบราณอายุกว่า 200 ปี
ผ่านชม “คฤหาสถ์ขุนนางโรมานอฟ” ต้นกำเนิดของปฐมบรมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ที่ปกครองรัสเซียยาวนานกว่า 300 ปี ชมทิวทัศน์แม่น้ำมอสโกและเข้าชมพื้นที่ภายใน “มหาวิหารพระคริสต์ผู้ไถ่บาป” วิหารโดมทองขนาดใหญ่ความสูง 103 เมตร ที่เคยถูกทำลายในสมัยโซเวียต ก่อนจะได้รับการบูรณะจากศรัทธาของประชาชนในช่วงทศวรรษ 1990 ก่อนเดินทางไปเข้าชมและทำความรู้จักกับประวัติของ “สำนักชีสาวพรรมจรรย์ – โนโวเดวิชี” สถานที่สำคัญทีประกอบด้วยวิหาร ที่คุมขังนักโทษการเมือง สวนดอกไม้ และสุสานที่ฝังร่างบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซีย ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยยูเนสโก

เย็น
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม
พักที่ Best western Hotel หรือเทียบเท่า

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูร์มันสค์ 8

DAY 8 : Moscow – Kremlin

เช้า
เดินทางสู่ “เครมลินแห่งกรุงมอสโก” ศูนย์กลางของมอสโกตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 จุดรวมศูนย์อำนาจรัฐของรัสเซียตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 15 จนถึงปัจจุบัน เข้าชมพื้นที่ภายในบริเวณกำแพงเครมลิน พบกับ
“หอระฆังพระเจ้าซาร์อิวานมหาราช” ซึ่งเคยเป็นสิ่งปลูกสร้างที่สูงที่สุดในกรุงมอสโก “ระฆังพระเจ้าซาร์” และ “ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์” ขนาดมหึมา เดินชมภายใน “จัตุรัสวิหาร” ที่ล้อมรอบด้วยวิหาร 3 แห่ง ซึ่งเคยใช้ประกอบพิธีของสมาชิกราชวงศ์โรมานอฟ ได้แก่ “วิหารแม่พระรับเกียรติ” ที่ใช้ประกอบพิธีราชาภิเษก “วิหารแม่พระรับสาร” โบสถ์ประจำราชวงศ์สำหรับงานพิธีมงคล และ “วิหารอัครทูตสวรรค์” สถานที่บรรจุพระศพของสมาชิกราชวงศ์ซาร์รัสเซียยุคก่อนจักรวรรดิ

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น
จากนั้นเลือกชมเลือกซื้องานศิลปะพื้นบ้านและของที่ระลึกในบริเวณ “ตลาดอิสไมโลโว” หลังจากนั้นหากยังมีเรี่ยวแรงและเวลาเหลือสามารถเทียวชม “สวนดอกไลลัก” ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ ได้เวลาสมควรเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเชเรมิตเตโว เชคอินสายการบิน AEROFLOT เที่ยวบิน SU 270 เครื่องออกเวลา 19:25 น.

ทัวร์รัสเซีย แสงเหนือ มูร์มันสค์ 9

DAY 9 : Bangkok

08.20 น.

เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

——————————————————————–
.. โปรแกรมทัวร์อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ..

•••

Trip Review

error: Content is protected !!