ทัวร์ Road Trip โปแลนด์

ทัวร์โปแลนด์

เส้นทาง : โปแลนด์

 • กรุณาติดต่อทีมงาน

รูปแบบทริป

 • เส้นทาง มีนั่งรถไกล สมบุกสมบัน ถึงโรงแรมดึก มีเดินเยอะบ้างในบางวัน
 • เหมาะกับผู้ที่ทานง่ายอยู่ง่าย สบายๆกันเอง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-วอร์ซอร์/คราคูฟ-กรุงเทพ และภาษีสนามบิน
 • โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ (ในกรณีมีหัวหน้าทัวร์ตามไปดูแล)
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ ท่านละ 4 Euro/วัน/คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
  หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

• 

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 15 ท่าน
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 60 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์แกรนด์โปแลนด์

ทัวร์ Road Trip โปแลนด์ 1Bangkok

20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน FINNAIR เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แกท่าน

23.05 น. ออกเดินทางไปยังวอร์ซอร์ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY144 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ เฮลซิงกิ ถึงเวลา 05.20 น.

ทัวร์ Road Trip โปแลนด์ 2

Warsaw – Lazienki Palace – St. Alexander’s Church – Old Town

09.45 น. เดินทางต่อสู่วอร์ซอร์ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY1143

10.25 น. เดินทางถึงสนามบินโชแปง กรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร นำท่านขึ้นนั่งรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่ กรุงวอร์ซอว์ เมืองเก่าแก่อายุมากกว่า 700 ปี ของประเทศโปแลนด์ เป็นเมืองที่นอกจากจะเต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์อันน่าหลงใหลแล้ว ยังเป็นเมืองใหม่แห่งหน้าประวัติศาสตร์โลกที่น่าสนใจ เนื่องจากในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น กรุงวอร์ซอว์ได้ถูกทำลายล้างโดยกองกำลังนาซี จนไม่เหลือเค้าแห่งความเป็นเมืองหลวงแม้แต่น้อย หากแต่หลังสงครามเป็นต้นมา ชาวโปลิชจึงได้ช่วยกันบูรณะและทำการซ่อมแซมเมืองขึ้นมาใหม่ จนเมืองกลับมาสวยงามเหมือนเดิม

บ่าย ชม พระราชวังลาเซียนสกี้ (Lazienki Palace) สถานปัตยกรรมอันสวยงามและเลื่องชื่อแห่งกรุงวอร์ซอว์ ประเทศโปแลนด์ เป็นสถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และยังถือเป็นพระราชวังในทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญมากกับโปแลนด์ ขณะเดียวกันยังเคยเป็นสถานที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ เมื่อ ปี ค.ศ. 1897 ซึ่งในกาลครั้งนั้น พระองค์ได้เสด็จประพาสกรุงวอร์ซอว์ สำหรับพระราชวังลาเซียนสกี้แห่งนี้ ได้ถูกสร้างขึ้นเมื่อศตวรรษที่ 18 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นพระราชวังที่สวยงาม เทียบเท่ากับพระราชวังแวร์ซายส์แห่งฝรั่งเศสอีกด้วย

ชม St. Alexander’s Church Mon สถานที่ที่สร้างขึ้นโดยพลเมืองของกรุงวอร์ซอว์เพื่อระลึกถึงอเล็กซานเดอร์แห่งรัสเซีย ซึ่งเป็นผู้มอบรัฐธรรมนูญให้แก่อาณาจักรรัสเซีย จากนั้นนำท่านชม จัตุรัสเมืองเก่าแห่งกรุงวอร์ซอ (Warsaw Old Town) ที่มากไปด้วยสีสันของอาคารบ้านเรือนในสไตล์ยุโรปตะวันออกเรียงรายกันเป็นแถว และยังเป็นศูนย์รวมของร้านขายของที่ระลึกจำนวนมาก อีกทั้งยังมีมนต์เสน่ห์ที่น่าหลงใหล เพราะมีรถม้าไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวให้นั่งชมเมืองกันอย่างเพลิดเพลิน

ทัวร์ Road Trip โปแลนด์ 3

Warsaw – Malbork – Gdansk – Gdansk Shipyard

เช้า เดินทางสู่เมือง Malbork ชมความสวยงามในสถาปัตยกรรมของ ปราสาทมาลบอร์ก (Malbork Castle) ปราสาทอิฐแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก และมีความสำคัญมากที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป เพราะถือเป็นแบบอย่างของปราสาทอิฐ อีกทั้งยังได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกเมื่อ ปี ค.ศ. 1997 ขณะเดียวกัน ปราสาทแห่งนี้ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์คือ เป็นฐานทัพของเหล่าอัศวินติวตัน (Teutonic Knights) เมื่อราวศตวรรษที่ 13–14

เดินทางสู่เมืองกดังส์ (Gdansk) หรือชื่อเดิมคือ Danzig เมืองที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมทางเศรษฐกิจ ตลอดจนสหภาพแรงงานโวลิแดริตี้ ที่มีนายเลค วาเวนซ่าเป็นประธาน ได้มีการต่อสู้ของสหภาพแรงงาน จนเป็นเหตุให้โปแลนด์เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้ากว่าอีกหลายประเทศในยุโรป ที่พ้นจากสหภาพโซเวียตในเวลาไล่เลี่ยกัน ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวต่างๆที่สำคัญ สำหรับเมืองกดังส์นั้น แต่เดิมได้มีการร่างแบบต้นเมืองไว้เมื่อปี ค.ศ.1886 ชาวโปแลนด์จึงได้ทำการสร้างเมืองขึ้นมาใหม่ตามต้นแบบที่ร่างไว้ จนสำเร็จหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 (เดินทางประมาณ 4 ชม.)

บ่าย ชมเขตท่าเรือเก่า Gdansk Shipyard ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เนื่องจากในสมัยนั้น นายเลคธ์วาไลช่า ได้ก่อตั้งพรรค SOLIDARTY ขึ้น เพื่อทำการประท้วงต่อต้านรัสเซีย เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 1980

ทัวร์ Road Trip โปแลนด์ 4Gdansk – Sopot -Westery Platte – St. Mary Basilica – Prison Tower

เช้า เดินทางไปยังเมือง Sopot เมืองเล็กๆทางชายฝั่งทะเลบอลติก ที่เมืองแห่งนี้ท่านจะได้ชมความสวยงามของชายหาด และตื่นตาไปกับท่าเรือไม้ที่มีความยาวมากที่สุดในยุโรป

เดินทางสู่ ปากแม่น้ำวิสลา เก็บภาพสวยๆจาก ป้อม Westery Platie ป้อมแห่งนี้ เป็นจุดที่เสียงปืนนัดแรกดังขึ้น อันเป็นชนวนเหตุของสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเอง

ชม ประตูเมือง (Upland Gate) ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้สำหรับเป็นเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินของกษัตริย์

ชม หอคอยเรือนจำ (Prison Tower) ถนนโรแยลเวย์ สัมผัสความตระการตาของตลาดกลางเมืองที่ยาวที่สุดในยุโรปมากกว่า 200 เมตร เดินเล่นชมน้ำพุเนปจูน และสถาปัตยกรรมของศาลาว่าการเมืองเก่า ฯลฯ

บ่าย
นำท่านเข้าชม ST. MARY BASILICA เป็นโบสถ์ที่สร้างจากอิฐแดงซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป จึงเรียกกันว่าเป็นเสมือน “เพชรน้ำเอกแห่งกดรั๊งค์” หลังจากนั้น ให้ท่านได้เดินเลือกซื้อของตามอัธยาศัย ช้อปปิ้งถนนสายน่ารักมาเรียสก้าสตรีท ย่านการค้าอำพันราคาถูกและสินค้าพื้นเมืองอันแปลกตาที่มีให้เลือกจำนวนมาก

ทัวร์ Road Trip โปแลนด์ 5

Gdansk – Torun – Szeroka Street – Poznan

เช้า เดินทางสู่ โตรัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นเมืองมรดกโลกที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของโปแลนด์ เพราะที่เมืองแห่งนี้ มีสถาปัตยกรรมอันสวยงามของปราสาท ท่านผู้มาเยือนยังได้สัมผัสกับกลิ่นไอของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามและคงความเป็นธรรมชาติได้อย่างลงตัว

นำท่านเข้าสู่ถนนช้อปปิงสายหลักของเมืองโตรัน ที่คราคร่ำไปด้วยผู้คน ถนน Szeroka Street ท่านจะได้ชมความปราณีตของรูปปั้นนักดาราศาสตร์ชื่อดังของ Nicholas Copernicus ขณะเดียวกันก็จะได้สัมผัสกับกลิ่นไอในเขตเมืองเก่าของเมือง Torun พร้อมชมบ้านเรือนที่ Nicholas Copernicus ซึ่งถือกำเนิดขึ้นเมื่อ ปี1473

บ่าย เดินทางสู่เมืองพอซนัน เป็นเมืองเก่าแก่มากที่สุดในโปแลนด์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำวอร์ตา ปัจจุบันถือเป็นเมืองสำคัญของโปแลนด์ลำดับที่ 2 รองจากเมืองวอร์ซอว์ เนื่องจากมีความเจริญและก้าวหน้า เติบโตทางด้านอุตสาหกรรมและการศึกษา จึงเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญ หากแต่ในอดีตนั้นเมืองพอซนัน ก็ยังมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์เมื่อคริสต์ศตวรรษที่ 15-17 เพราะเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญในยุโรป จึงทำเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามีความเจริญก้าวหน้าสูงสุดในยุโรป หากแต่หลังสงครามเกรตนอร์เทิร์น เมื่อปี ค.ศ. 1700-1712 เมืองพอซนันที่เคยคึกคักก็กลับเงียบเหงาและเสื่อมโทรมลง จนในที่สุดจึงตกเป็นของรัสเซียในปี ค.ศ.1793 และได้กลับมาเป็นของโปแลนด์อีกครั้งในปี ค.ศ. 1918

ชม Stary Rynek หรือ Old Town Square เดินเล่นเพลินๆชมทัศนียภาพในเมืองพอซนัน เริ่มจาก จัตุรัสใจกลางเมืองเก่า ที่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมสถานที่สำคัญต่างๆในทางประวัติศาสตร์ ทั้งป้อมปราการ ปราสาท ศาลากลาง ที่สร้างขึ้นเป็นสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่สไตล์โกธิค เมื่อศตวรรษที่ 13 และถูกใช้งานมาอย่างต่อเนื่อง จนถึงเมื่อปี ค.ศ. 1939 ได้กลายเป็นพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ของเมือง นอกจากนี้บริเวณจตุรัส ยังมากไปด้วยสถาปัตยกรรมและสีสันของอาคารต่างๆที่ยังคงรูปแบบมาจากศตวรรษที่ 16 จึงถือเป็นเสน่ห์อีกอย่างหนึ่งของเมืองพอซนันที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเยือนอยู่เรื่อยๆ

ทัวร์ Road Trip โปแลนด์ 6

Poznan – Waoclaw – Cathedral of St. John’s – Swidnica Church – Wroclaw old town

เช้า เดินทางสู่ เมืองวรอตสวัฟ (Wroclaw) เมืองใหญ่ลำดับ 4 ของโปแลนด์ ท่านจะได้พบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นจุดนัดพบของชาวโปแลนด์และยังถือเป็นจุดนัดพบที่มีความสำคัญในยุโรปอีกด้วย จึงไม่แปลกว่าเมืองแห่งนี้จะมากไปด้วยผู้คน ทำให้เห็นการผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลายแต่ลงตัว มีความทันสมัย แต่ก็เต็มไปด้วยพื้นฐานในทางประวัติศาสตร์ ประกอบกับความโดดเด่นของเมืองวรอตสวัฟ ที่มากไปด้วย สถาปัตยกรรมอันเก่าแก่สวยงาม จึงเป็นอีกเมืองหนึ่งของโปแลนด์ที่ไม่ควรพลาด

บ่าย ชม Church of Peace in Swidnica เป็นโบสถ์ 1 ใน 2 แห่งที่สร้างด้วยไม้และดินเหนียวที่มีขนาดใหญ่มากที่สุดในยุโรป สร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1693 และยังคงความสวยงามของสถาปัตยกรรมมาจนถึงทุกวันนี้ จนกลายเป็นมรดกโลกแห่งเมืองสวิดนิกา จากนั้นนำท่านเที่ยวชมและเดินเล่นตามอัธยาศัยพร้อมถ่ายภาพความสวยงามของอาคารบ้านเรือนต่างๆที่หลากสีสัน เรียงรายในจตุรัสเมืองเก่า Old town ไม่ว่าจะเป็น ศาลาว่าการ และโบสถ์ประจำเมือง เป็นต้น

ทัวร์ Road Trip โปแลนด์ 7

Wroclaw – Katowice – Zakopane

เช้า เดินทางสู่เมือง Katowice บริเวณอ้อมวงเวียน General Jerzy Zietek ท่านจะได้ชมอนุสาวรีย์ชาวซิลีเซีย อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการต่อต้านและเข้าร่วมการสู้รบของเยอรมัน

บ่าย เดินทางต่อสู่เมือง Zakopane มีที่ตั้งอยู่บนเทือกเขาทาทร่า โดยมีความสูงจากระดับน้ำทะเล ราว 750-1000 เมตร ซึ่งถือว่าเป็นเมืองที่มีความสูงที่สุดในโปแลนด์ มีความสำคัญคือ ถูกใช้เป็นศูนย์กลางการแข่งขันกีฬาฤดูหนาวหลากหลายชนิด ขณะเดียวกันที่เมืองแห่งนี้ ยังเป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมและประเพณีต่างๆของโปแลนด์อีกด้วย

ทัวร์ Road Trip โปแลนด์ 8

Zakopane – Morskie Oko Lake – Krupowki Street – Krakow

เช้า ไปย่านถนนครูพูฟกี้ Krupowki Street ถนนที่ถือว่าเป็นที่นิยมมากที่สุดของเมือง โดยตลอดสองเส้นทางนั้น ท่านจะได้พบกับเหล่าอาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

บ่าย ชม Morskie Oko Lake หรือ Sea Eye ทะเลสาบที่มากไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติที่รายล้อม ไม่ว่าจะเป็นพืชพรรณต่างๆ สัตว์น้ำหลากหลายชนิด อีกทั้งความสวยงามของทัศนียภาพโดยรอบของทะเลสาบที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา Rybi Potok เป็นทะเลสาบที่มีความลึกเป็นอันดับที่ 4 ของทะเลสาบทุกแห่งในอุทยานแห่งชาติ Tatra อีกทั้งยังมีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในเขตเทือกเขา Tatra อีกด้วย แต่นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชม ต้องเดินเท้าเข้ามาอีกราว 2 ชั่วโมง จากถนนสายหลักของอุทยาน

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง Krakow (เดินทางประมาณ 2.30 ชม.)

ทัวร์ Road Trip โปแลนด์ 9

Krakow – Wieliczka Salt Mine – Sukiennice – Rynek Glowny Square

เช้า เดินทางสู่เหมืองเกลือวิลลิกซ์กา (Wieliczka Royal Salt mine)  ที่ถือได้ว่าเป็นเหมืองเกลือใต้ดินที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีเกลือธรรมชาติมานานกว่า 20 ล้านปี โดยมีการขุดลึกลงไปมากกว่า 327 เมตร มีชั้นใต้ดินทั้งหมดรวม 9 ชั้น มีห้องโถงและโบสถ์เซนกิงก้า (Chappel of St. Kinga) โดยในห้องโถงนั้นได้มีการประดับตกแต่งด้วยแชนเดอเลียร์ที่ทำจากเกลือสลักรูปนูนต่ำบนหินแร่เกลือได้อย่างสวยงามลงตัว ตามแบบผลงานศิลปะของ ลีโอนาโด ดาวินชี ภายในเหมืองเกลือแห่งนี้ยังมากไปด้วยแกลอรี่และห้องต่างๆที่แกะสลักจากเกลือ นำท่านเดินทางลึกลงไปยังชั้น 3 ซึ่งถือเป็นใจกลางของเหมืองที่น่าทึ่งอย่างมาก เนื่องจากมีทะเลสาบอยู่ในเหมืองอีกด้วย หลังจากเที่ยวชมความอัศจรรย์ของเหมืองเกลือที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว จึงนำท่านกลับขึ้นด้านบนด้วยลิฟท์โดยสาร

บ่าย ให้เวลาท่านได้อิสระตามอัธยาศัยเลือกซื้อสินค้าที่ระลึก หรือ แฟชั่นจากห้างสรรพสินค้าซูเคียนนีส(Sukiennice) ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งนึงของยุโรป

นำท่านชมย่านจตุรัสเมืองเก่า Rynek Glowny Square ซึ่งเป็นจัตุรัสกลางเมืองอันเป็นดังหัวใจของการเที่ยวชมเมือง โดยจัตุรัสแห่งนี้เพียบพร้อมไปด้วยบรรยากาศของบ้านเมืองในยุคกลางมากที่สุด ตามถนนหนทางจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าต่างๆทั้งร้านกาแฟ, ผับ, ร้านอาหารต่างๆ และอาคารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

ทัวร์ Road Trip โปแลนด์ 10

Krakow – Wawel Cathedral – Kladka Ojca Bernatka – Bangkok

เช้า ชม มหาวิหารวาเวล (Wawel Cathedral) มหาวิหารที่เคยใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีราชาภิเษกของกษัตริย์ทุกพระองค์ อีกทั้งยังเป็นที่ฝังศพของกษตัริย์ ขุนนาง ผู้นำทางศาสนา ตลอดจนวีรบุรุษที่มีชื่อเสียง

บ่าย ชมวิวสะพาน Kladka Ojca Bernatka สะพานที่สามารถเดินเท้าและจักรยานเหนือแม่น้ำ Vistula ใน Cracow สร้างขึ้นจากที่ตั้งของสะพาน Podgórze เก่า ได้รับการตั้งชื่อตามนักบวช Laetus Bernatka จากศตวรรษที่ 19 และ 20 ซึ่งเป็นผู้นำในการก่อสร้างโรงพยาบาล Bonifratrow ในคราคูฟ

สะพานสร้างขึ้นตามการออกแบบของนักออกแบบและสตูดิโอศิลปะศาสตราจารย์ Andrzej Getter มีรูปแบบเป็นเหล็กโค้ง โครงสร้างทั้งหมดมีน้ำหนักมากกว่า 700 ตัน

จากนั้นเมื่อถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางไปยังสนามบิน

19.45 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ ด้วยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY1164 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่เฮลซิงกิ ถึงเวลา 22.40 น.

ทัวร์ Road Trip โปแลนด์ 11Bangkok

00.40 น. ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY143

15.35 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Trip Review

error: Content is protected !!