ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้

ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ เหนือ-ใต้

เส้นทาง : แกรนด์นิวซีแลนด์ เหนือ-ใต้

 • กรุณาติดต่อทีมงาน

รูปแบบทริป

 • เส้นทาง มีนั่งรถไกล สมบุกสมบัน ถึงโรงแรมดึก มีเดินเยอะบ้างในบางวัน
 • เหมาะกับผู้ที่ทานง่ายอยู่ง่าย สบายๆกันเอง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไปกลับ โอ๊คแลนด์-ไคร้สท์เชิร์ช และภาษีสนามบิน
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – โอ๊คแลนด์
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่ากิจกรรมที่นอกเหนือจากรายการที่ระบุ
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 • มีความเป็นส่วนตัวและกันเอง เดินทางกลุ่มเล็กๆ ใช้รถตู้ คันละ 6-7 ท่าน
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย สื่อสารง่าย ยืดหยุ่น
 • อาหารเลือกกินเองตามใจชอบ
 • โรงแรม 3-4 ดาว หรือเทียบเท่าในเมือง และโรงแรมน่ารักๆ Butique หรือ Antique ในเขตชนบท

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip และ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 25,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์แกรนด์นิวซีแลนด์ เหนือ-ใต้

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 1Bangkok-Auckland

16.00 น.
นัดพบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ แถวH/J ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG491 ออกเดินทางเวลา 18.45 น. บินสู่เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 11 ชั่วโมง

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 2Aukland

12.05 น.
เดินทางถึงสนามบินเมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าและรับรถเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมืองโอ๊คแลนด์ (Auckland city) ที่ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของเกาะเหนือของนิวซีแลนด์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดและทันสมัยบนมหาสมุทรแปซิฟิก โอบล้อมไปด้วยหมู่เกาะกว่า 50 เกาะ มีประชากรประมาณ 9 แสนคน และเป็นเมืองที่สำคัญทางด้านการค้า การศึกษา และการเงินของนิวซีแลนด์ อีกทั้งที่นี่ยังมีท่าเรือริมอ่าวที่สวยงาม

บ่าย
เดินเล่นย่านดาวน์ทาวน์ ,ย่านกลางเมืองที่ถนนควีน ,โอ๊กแลนด์โดเมน

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ก่อนจะเข้าที่พัก

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 3
Aukland – Hobbiton – Rotorua

เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่เมืองมาทามาทา ชนบทเล็กๆ ทางตอนเหนือของนิวซีแลนด์ พื้นที่ที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาสวยงาม และฟาร์มที่แสนอุดมสมบูรณ์ ได้กลายเป็นดินแดนมิดเดิลเอิร์ธ ที่เราได้เห็นในฉากภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ฮอบบิท ซึ่งนอกจากภาพยนตร์เรื่อง เดอะ ฮอบบิทแล้ว ภาพยนตร์ไตรภาคที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง เดอะ ลอร์ด ออฟ เดอะ ริงส์ ก็มาใช้สถานที่นี้ถ่ายทำภาพยนตร์ด้วยเช่นกัน เรียกได้ว่าหมู่บ้านฮอบบิตันเป็นโลเคชั่นที่แสนเริ่ดเลยก็ว่าได้ ชมบ้านฮอบบิท (Hobbiton movie set) สถานที่หลักสำหรับถ่ายทำฉากภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงจำนวนหลายเรื่อง เช่น ปีเตอร์แจ็คสัน เเละลอร์ดออฟเดอะริงส์ ซึ่งปัจจุบันรัฐบาลนิวซีแลนด์ ได้ตัดสินใจปรับให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวหลักของเมือง

บ่าย
นำทุกท่านออกเดินทางสู่เมืองโรโตรัว (Rotorua) เป็นเมืองของนิวซีแลนด์ที่เรียกได้ว่า “เมืองแห่งสปาและการท่องเที่ยว” เพราะเป็นแหล่งรวมน้ำแร่ น้ำพุร้อน บ่อโคลนเดือด สาเหตุที่ขึ้นชื่อในแหล่งท่องเที่ยวประเภทนี้ เพราะ ใต้ดินของพื้นที่มีอุณหภูมิสูงมาก นอกจากนี้ยังเป็นเมืองโบราณที่สั่งสมวัฒนธรรมของชาวเมารี ทำให้เมืองนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เราจะใช้เวลาเดินทางไปเมืองนี้ประมาณ 3 ชั่วโมง

เย็น
เดินทางถึงเมืองโรโตรัว รับประทานอาหารเย็น ก่อนจะเข้าที่พัก เพื่อ
คลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง
** หากไม่เหนื่อยเกินไปสามารถออกมาชื่นชมความงามของทะเลสาบโรโตรัว เพื่อเก็บบรรยากาศยามเย็นได้ **

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 4

Rotorua – Lake taopo – Waitomo – Aukland

เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่เมืองเทาโป (Taupo) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบเพื่อชมทะเลสาบเทาโป (Lake Taupo) ทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์ และเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาเทร้าสีรุ้ง (Rainbow Trout) ซึ่งทะเลสาบเกิดจากการที่ภูเขาไฟระเบิดแล้ว ทำลายส่วนยอดของภูเขาไฟไปเมื่อราว 2,000 ปีมาแล้ว ตั้งอยู่ใกล้กับต้นน้ำไวกาโต ซึ่งเป็นแม่น้ำที่ยาวที่สุดในนิวซีแลนด์

จากนั้นไป ชมน้ำตกฮูก้า (Huka Falls) ต้นน้ำของแม่น้ำไวกาโต ไหลผ่านชั้นหินที่เป็นหน้าผาสูง 11 เมตร เป็นน้ำตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งที่นี่มีกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นคือการนั่งเรือเร็ว เจ็ทโบ๊ท (Jet boat adventure) และกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) ที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของนักท่องเที่ยวที่มาถึงประเทศนิวซีแลนด์
(Option : การเล่นกิจกรรมพาดโผน อาทิเช่น รายการเรือเร็วเจ็ทโบ๊ท [ Huka Jet Boat ราคาโดยประมาณ 3,000 บาท ] หรือกระโดดบันจี้ [ Bridge Bungy Jump ราคาโดยประมาณ 4,500 บาท ]สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มได้ที่ทีมงาน)

บ่าย
นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองไวโตโม่ (Waitomo) ที่มีสถานที่สำคัญอีกแห่งที่จะพลาดไม่ได้ เมื่อมาเที่ยวเกาะเหนือของประเทศนิวซีแลนด์ คือ เข้าชม ถ้ำไวโตโม่ (Waitomo Glowworm Caves) ถ้ำที่มีหนอนเรืองแสง เปรียบเสมือนได้ดูดาวอยู่ใต้โลก นอกจากนี้ยังมีหินงอก หินย้อยที่งดงามเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ถ้ำไวโตโม่มีอายุมากกว่า 30 ล้านปี นำท่านล่องเรือชมถ้ำอันเงียบสงบซึ่งเป็นที่อยู่ของหนอนเรืองแสงนับล้านๆ ตัว ที่อยู่ตามผนังถ้ำ จนได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่โอ๊คแลนด์

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ก่อนเข้าที่พัก

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 5

Christchurch – Timaru – Omaru

เช้า
เดินทางสู่ Christchurch ด้วยสายการบิน Jet Star เที่ยวบิน JQ229 AKL-CHC เที่ยวบินเวลา 09.15 น.

10.40 น.
ถึงไครเชิรชแล้วเดินทางต่อสู่เมือง Timaru มาจากภาษาเมารี Te Maru มีความหมายว่า ” Place of Shelter ตื่นตาตื่นใจกับการชม ไข่ไดโนเสาร์ที่ Moeraki boulders ซึ่งเป็นหินรูปทรงกลมที่ใช้เวลาฟอร์มตัวมากว่า 55 ล้านปี หาดทรายแห่งนี้มีชื่อว่า หาด Koelohe Beach ไข่ไดโนเสาร์ นั้นแท้จริงคือหิน ที่มีชื่อเรียกว่า หินยักษ์ Moeraki (Boulders of Moeraki) เกิดจาก การที่ คลื่นลมได้กัดกร่อน หินดินดาน(Mudstone) โดยตำนานของชนเผ่าเมาลี กล่าวถึงหินประหลาดนี้ไว้ว่า มันคือตะกร้าใส่ปลา ตะกร้าผลcalabashes และตะกร้าkumara ที่ถูกซัดขึ้นชายฝั่งหลังจากเรือแคนนูขนาดใหญ่ที่ชื่อว่า Arai-te-uru ล่ม โดยหินไข่ไดโนเสาร์นี้มีลักษณะค่อนข้างกลม เป็นส่วนใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.5 – 1 เมตร(ประมาณ 1 ใน 3 ของทั้งหมด) และส่วนที่เหลืออีก 2 ใน 3 มีขนาดประมาณ 1.5 – 2.2 เมตร

ช่วงเย็น พาชม Penguin ตัวน้อย พาเรดขึ้นจากชายหาดเข้าสู่รัง ซึ่งจะมีไม่กี่ที่ ใน newzealand ที่ได้เห็นใกล้ชิดขนาดนี้

ค่ำ
เข้าพักที่เมือง Timaru

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 6

Omaru – Dunedin – Larnach Castle – Omaru

เช้า
พาชมเมือง ดะนีดิน (Dunedin) เป็นเมืองใหญ่อันดับสองในเกาะใต้ของนิวซีแลนด์ และเมืองหลักในภาคโอทาโก (Otago Region) ยังถือว่าเป็นหนึ่งในสี่เมืองหลักของประเทศนิวซีแลนด์ในด้านประวัติศาสตร์, วัฒนธรรม
เมืองดะนีดิน ได้รับการขนานนามว่าเป็น “สก๊อตแลนด์แห่งนิวซีแลนด์ “เป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดของนิวซีแลนด์ คือ มหาวิทยาลัยโอตาโก้ (University of Otago) อีกด้วย

ชมความงดงามของ สถานีรถไฟดะนีดิน (Dunedin Railway Station) ไฮไลท์ที่สำคัญของเมืองดะนีดิน โดยสถานีรถไฟถูกสร้างขึ้นในปี 1906 ได้รับการออกแบบโดย George Troup สถานีรถไฟดะนีดิน ตั้งอยู่ในจัตุรัสแอนแซค (Anzac Square) ตัวอาคารถูกสร้างขึ้นในสไตล์ Flemish ลักษณะเด่นคือ หินที่ใช้ในการก่อสร้างเป็นหินบะซอลต์สีดำที่เกิดจากการระเบิดของภูขาไฟที่นำมาจากดินแดนใกล้เมือง ทางด้านใต้ของสถานีมีหอนาฬิกาสูง 37 เมตร มีรูปแบบการก่อสร้างเหมือนกับอาคารในสกอตแลนด์ที่ต้องมีหอนาฬิกาอยู่ตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึ่งของอาคาร

บ่าย
พาไปถ่ายรูปกับ First Church of Otago โบสถ์เก่าแก่แห่งนิกายเพรสไบเทเรียนแห่งแรกของเมืองดันนีดิน ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1848 เมื่อครั้งชาวสกอตมาตั้งรกรากที่ประเทศนิวซีแลนด์ นับเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมและแลนด์มาร์คยุคศตวรรษที่ 19 ที่มีชื่อเสียงของประเทศนิวซีแลนด์ ไป ถนนบอลด์วิน (Baldwin Street) ถนนซึ่งได้ถูกบันทึกไว้ในกินเนสบุ๊กว่าเป็นถนนสายที่ชันที่สุดในโลก โดยมีระดับองศาความชันถึง 38 องศา

นำท่านเข้าชม ปราสาทลาร์นัค (Larnach Castle) ปราสาทหรือคฤหาสน์แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศนิวซีแลนด์ สร้างขึ้นโดยนักการธนาคารชาวออสเตรเลียน นาม วิลเลียม ลาร์นัค สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1871 ใช้เวลา 3 ปีจึงสร้างเสร็จ ยังไม่รวมถึงเวลาตกแต่งจนสมบูรณ์อีกราว 12 ปี จากนั้นก็เกิดโศกนาฏกรรมอาถรรพ์ขึ้น จึงถูกขายต่อเป็นทอดๆจนมาถึงมือของครอบครัวบาร์เกอร์ซึ่งซื้อขึ้นมาไว้ครอบครองในปี ค.ศ. 1967 และเปิดให้บุคคลภายนอกได้เข้า

พานั่งรถแปดล้อลัดเลาะบนเนินเขาเลียบชายฝั่งเพื่อเดินทางสู่ Natures Wonder เพื่อชมธรรมชาติของสัตว์หายากตามธรรมชาติที่ใกล้สูญพันธุ์สีสันแปลกตาซึ่งหาดูได้เฉพาะในแถบนี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็น เพนกวินตาเหลือง (Yellow Eyed Penquin) เพนกวินจิ๋วสีฟ้า (Little Blue Penquin) แมวน้ำขน (New Zealand Fur Seal) นกกาน้ำ (Cormorant) นกอัลบาทรอส (Albatross)

จากนั้นเดินทางกลับที่พักที่เมือง Omaru

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 7

Lake Tekapo – Mt Cook- Tekapo

เช้า
หลังอาหารเช้า เดินทางต่อสู่ทะเลสาบเทคาโป (Lake Tekapo) ที่สวยงามและเงียบสงบน้ำในทะเลสาบมีสีเขียวอมฟ้าหรือบางท่านเรียกว่าทะเลสาบสีน้ำนม สีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งของภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปีไหลลงมาสู่ทะเลสาบ ชมอนุสาวรีย์สุนัขต้อนแกะ และใกล้ๆ กันนั้นท่านจะได้เห็นโบสถ์ขนาดเล็ก CHURCH OF GOOD SHEPHERD โบสถ์ที่เล็กที่สุดในประเทศนิวซีแลนด์ ที่ยังคงใช้ในการการประกอบพิธีทางศาสนาอยู่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน หากท่านเข้าไปด้านในมองผ่านหน้าต่างออกมาด้านนอกแล้ว ท่านจะประทับใจกับวิวของทะเลสาบเทคาโป และยอดเขาที่สวยงามราวกับภาพวาด

บ่าย

นำท่านเดินทางผ่านชมทะเลสาบปูคากิ ที่มีความงดงามดั่งภาพวาด แวะจุดชมวิวของ อุทยานแห่งชาติเม้าท์คุ้ก (Mt. cook) บริเวณเทือกเขาเซาท์เทิร์น แอลป์ ยอดเขาเม้าท์คุ้กที่มีความสูงถึง 3,754 เมตร ยอดเขามีหิมะและธารน้ำแข็งปกคลุมตลอดปี หลังจากนั้นเดินทางผ่านเมืองโอมาราม่า เมืองขนาดเล็กบนที่ราบสูง ผ่านเมืองครอมเวลล์ เมืองแห่งสวนผลไม้ ให้ท่านได้แวะซื้อผลไม้สด แห้ง และแปรรูปนานาชนิด
ของนิวซีแลนด์ จนได้เวลาอันสมควรเดินทางกลับสู่เทคาโป

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ก่อนจะเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 8

Tekapo – Arrow town – Queen town

เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่ แอร์โรทาวน์ (arrowtown city) ชมเมืองของนักขุดทอง “แอร์โรว์ทาวน์” ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขา ที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองขุดทองเก่าที่อนุรักษ์เอาไว้อย่างดีที่สุด โดยเล่ากันว่าในยุคตื่นทองปี1865 เคยมีประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 7,000 คน และที่นี่ยังเป็นหนึ่งในเมืองขุดทองสมัยเก่าที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง ซึ่งไม่ได้แปรสภาพเป็นเมืองร้าง หรือเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างทันสมัย แม้ว่าแอร์โรว์ทาวน์เป็นเมืองเล็กๆ แต่ก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวที่ให้ความสนใจมาเที่ยวชมอย่างไม่ขาดสาย พร้อมแวะชมกิจกรรมอันท้าทาย “บันจี้จัมพ์” และ SHOTOVERJET เหนือแม่น้ำคาวารัว

บ่าย
จากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองควีนส์ทาวน์ เมืองที่ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือกเขา
ขนาดใหญ่ที่ชื่อ The Remarkables อุดมไปด้วยธรรมชาติอันสวยงามบนชายฝั่งของทะเลสาบวาคาติปู ทำให้วิวทิวทัศน์งดงามราวกับภาพฝัน เมืองนี้ยังเป็นที่นิยมมากที่สุดของนักท่องเที่ยวที่มานิวซีแลนด์ ได้ชื่อว่า “Adventure Capital of the World” และเป็น the “second most attractive tourist destination in the world” มีนักท่องเที่ยวมาเยือนปึละ 1.2 ล้านคน เหมาะเป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวของคนทั่วไป และคู่ฮันนีมูนที่ต้องการความโรแมนติกแบบส่วนตัว พาท่านเดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งร้านค้าต่างๆ ซึ่งเปิดบริการ 24 ชม.

เย็น
รับประทานอาหารเย็น ก่อนจะเข้าที่พัก เพื่อคลายความเมื่อยล้า

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 9

Queen town – Lake Te Anau – Millford – Te Anua

เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ มิลฟอร์ดซาวน์ โดยถนนสู่มิลฟอร์ด ซาวด์ ตัดเลียบทะเลสาบเตอานาว (Lake Te Anau) ทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ ผ่านทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ก่อนจะเข้าสู่แนวป่าสนและไต่ระดับสูงขึ้นเรื่อยๆ เข้าสู่เขตอุทยานแห่งชาติมิลฟอร์ดซาวด์ เมื่อผ่านแนวป่าจะพบกับจุดแวะพักจุดแรก คือ Mirror Lake โดยจะจอดรถให้ชมทะเลสาบที่ใสราวกระจก ที่ท่านจะสามารถมองสะท้อนภาพภูเขา และให้ท่านดื่มน้ำแร่บริสุทธิ์จากธรรมชาติที่ MONKEY CREEK และแวะชมน้ำตกที่มีความยิ่งใหญ่ที่ CHASM จากนั้นเดินทางต่อ เส้นทางถนนจะเริ่มเข้าสู่แนวป่าและสูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นถนนที่สวยมากเส้นหนึ่งในโลกก็ว่าได้ จนเข้าสู่วนอุทยานแห่งชาติมิล ฟอร์ดซาวด์ ( MILFORD SOUND) ในดินแดนส่วนที่เป็นฟยอร์ดแลนด์ (FIORD LAND) ซึ่งถูกประกาศให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติของขั้วโลกใต้ ซึ่งมีในลักษณะนี้เพียง 2 แห่งในโลก กล่าวคือภูมิประเทศแบบทะเลที่เคยเป็นธารน้ำแข็งในยุคโบราณ กัดเซาะหินทำให้น้ำท่วมแทนที่กลายเป็นอ่าวลึก

เที่ยง
นำท่าน ล่องเรือสำราญ MILFORD MONARCH CRUISE ชมความ
งามของธรรมชาติ ตื่นตาตื่นใจกับภาพของสายน้ำตกอันสูงตระหง่านของ น้ำตกโบเวน ซึ่งมีความสูง 160 เมตร จากหน้าผา ชมแมวน้ำนอนอาบแดดบนโขดหิน พร้อมรับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์บนเรือ จากนั้นล่องเรือกลับสู่ท่าเรือ

เย็น
เดินทางกลับสู่เมืองควีนส์ทาวน์ รับประทานอาหารเย็น ก่อนเข้าที่พัก

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 10

Te Anua – Queentown

เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางกลับสู่เมือง Queen town

บ่าย
นำท่านล่องเรือ TSS Earnslaw เรือกลไฟโบราณ เรือจักรไอน้ำประวัติศาสตร์ TSS Earnslaw 1912 เดินทางประมาณ 2,000 เที่ยวต่อปี ใช่ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงประมาณ 1 ตันต่อชั่วโมง เพื่อล่องเรือชมความงามของทะเลสาบวาคาทีปู มีความยาว 84 กม. ทะเลสาบที่ยาวเป็นอันดับสองในนิวซีแลนด์ ชมทัศนียภาพสองฝั่งทะเล สาบที่สวยงาม
ขึ้นกระเช้า Skyline Gondola ชมวิวมุมสูงของเมือง christchruch

ค่ำ
พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 11

Franz Josef Glacier

เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า ออกเดินทางสู่ Franz Josef เมืองเล็กๆที่มีชื่อเสียงมากในเรื่องธารน้ำแข็ง จึงทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดของฝั่งตะวันตก ระหว่างทางให้ท่านได้แวะเที่ยวชมทะเลสาบวานาก้า โดยชมทัศนียภาพที่สวยงามระหว่างทางที่เป็นภูเขาสูง ผ่านไร่องุ่นที่นำมาผลิตไวน์ที่มีชื่อเสียง จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองฮาสท์

นำท่านเดินทางสู่ ธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ (Franz Josef Glacier) บริเวณรอบธารน้ำแข็งฟรานซ์โจเซฟ จะมีเส้นทางเดินเท้าให้เลือกอยู่หลายระดับ และใช้เวลามากน้อยต่างกันไป แต่ละเส้นทางก็จะมีจุดชมวิวธารน้ำแข็งที่งดงามและไม่ไกลเกินไป

Option
เดินชมเส้นทางเดินฟรานซ์โจเซฟกลาเซียร์ (Franz Josef Glacier Walk) ใช้ระยะเวลาเดินประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง (ไป-กลับ) เริ่มต้นเดินที่ปลายถนนกลาเซียร์แอ็คเซสเพื่อเข้าไปดูธารน้ำแข็ง

หรือเลือกขึ้นเฮลิคอปเตอร์ ชมความงามของธารน้ำแข็งแห่งซีกโลกใต้
http://book.totallytourism.co.nz/the-helicopter-line/franz-josef-glacier-heli-hike/franz-josef-glacier-heli-hike

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ และเข้าสู่ที่พัก

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 12

Hokitika – Punakaiki – Greymount

เช้า
พาท่านเที่ยวชม เมืองโฮกิติกะ (Hokitika) เมืองศูนย์กลางการผลิตหินสีเขียวหรือหยก ชาวเมารีเชื่อกันว่าหินสีเขียวนี้จะช่วยรักษาความสงบ แข็งแรง และจะนำอำนาจมาสู่ตนและครอบครัว อิสระเชิญท่านเลือกซื้อหยกเพื่อเป็นของฝาก

ออกเดินทางผ่านเมืองเกรย์เมาท์ (GREYMOUTH) เมืองเล็กๆ ที่มีประชากรประมาณหมื่นคน ตั้งอยู่ที่ปากเมืองน้ำเกรย์ ทางฝั่งตะวันตกของประเทศนิวซีแลนด์ เป็นศูนย์กลางทางการค้าของเขตนี้ และเคยเป็นเมืองที่นักขุดทองตั้งหลักแหล่งเพื่อหาทอง

นำท่านเข้าชม เมืองจำลองยุคขุดทอง (SHANTY TOWN) ซึ่งจำลองเป็นเหมืองขุดทองเก่าและมีรถจักรไอน้ำให้นั่งชมทัศนียภาพ มีการสาธิตการร่อนทอง ให้ท่านได้ทดลองร่อนทองและเก็บเป็นที่ระลึก เพลิดเพลินกับเมืองจำลองในยุคขุดทอง จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

บ่าย
เดินทางสู่เมือง พูนาไคคี (Punakaiki) ชม Pancake Rock เกิดจากการฟอมตัวและกัดเซะของน้ำทะเลและสายลม ทำให้เกิดหินรูปร่างแปลกตา

ชม Blow Hole เมื่อคลื่นขนาดใหญ่ซัดเข้ามาในโพรงด้านใต้แพนเค้กรอค น้ำทะเลจะปะทุขึ้นมาในปล่องของ pancake rock คล้าย น้ำพุร้อน

เย็น
เดินทางกลับเข้าที่พักที่เมือง greymount

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 13

Arthur’s Pass – Castle Hill – Aukland

เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า เราจะตัดข้ามจากฝั่งตะวันตกของเกาะไปยังฝั่งตะวันออก ซึ่งถนนเส้นนี้เลียบไปกับทางรถไฟ สาย TRANZ ALPINE TRAIN โดยระหว่างทางผ่านชมทัศนียภาพอันงดงามของเทือกเขาแอลป์แห่งซีกโลกใต้ เพลิดเพลินไปตลอดสองข้างทาง อาเธอร์ส พาส (Arthur’s Pass) ตั้งชื่อตาม Sir Arthur Dudley Dobson ซึ่งเป็นผู้สำรวจพื้นที่แถวนี้ เป็นเส้นทางการคมนาคมที่สวยงามมาก ผ่านแนวเขาสูงที่สำคัญ

บ่าย
ออกเดินทางต่อ โดยระหว่างทาง ให้ท่านได้แวะชม แคสเซิล ฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่งถูกใช้เป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำ หนังฟอร์มยักษ์อย่าง The Lord of The Rings Trilogy และ The Hobbit บริเวณนี้เป็นอุทยานแห่งชาติที่มีก้อนหินขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ ไปจนถึงขนาดยักษ์ เป็นพันๆ หมื่นๆ ก้อน กระจัดกระจายรวมกันไปตามเนินเขาทุ่งหญ้าสีเขียวขจี ซึ่งดูสวยงามและแปลกตาเป็นอย่างมาก

จากนั้นเดินทางสู่สนามบินไครเชิท เตรียมตัวเดินทางต่อสู่เมือง Aukland โดยสายการบิน Jetstar เที่ยวบิน JQ242 CHC – AKL เที่ยวเวลา 20.10 น.

21.30 น.
เดินทางถึงเมือง Aukland นำท่านเดินทางเข้าที่พัก

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 14

Auckland city

เช้า-เย็น
วันสบายๆ ที่ออคแลนด์ พาทุกท่านชมเมือง และ hightlight สำคัญ แห่งเมืองหลวงของ Newzealand

นำชม

 • Auckland Sky Tower
 • Waitemata Harbour
 • One Tree Hill
 • Viaduct Harbour
 • Albert Park

ทัวร์ Road Trip แกรนด์นิวซีแลนด์เหนือใต้ 15

Aukland – Bangkok

เช้า
เตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเพื่อบินกลับไทย

13.10 น.
บินสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG492 เดิน ทางถึงไทยเวลา 20.25 น. ด้วยความสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Trip Review

error: Content is protected !!