ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค • Painaima

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค

ทัวร์ NORWAY SUMMER TREK

เส้นทาง : NORWAY SUMMER TREK

 • 13 ก.ค. – 23 ก.ค. 2562 ค่าทริป 129,000 บาท 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 25,000 บาท

รูปแบบทริป

 •  

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในประเทศไปกลับ Oslo-lofoten/Leknes-Trondheim และภาษีสนามบิน
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ –  ออสโล
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

Accordion Content

โปรแกรม ทัวร์ไอซ์แลนด์ WINTER

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 1Bangkok – Oslo

21.30 น.
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงานคอยอำนวยความสะดวก แจกเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

•••

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 2Oslo – Leknes – Lofoten

00.55 น.

เดินทางสู่ออสโล โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954 (ถึงเวลา 07.25)


10.45 น.
จากนั้นต่อเครื่องไปยัง Leknes โดยสายการบิน Scandinavian Airlines เที่ยวบินที่ SK 4106 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน Bodo สายการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF 810


13.05 น.
นำท่านเดินทางบน Atlantic Road ซึ่งเป็นถนนที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก จากนั้นจึงนำท่านเที่ยวชมความสวยงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติ ของ หมู่เกาะ Lofoten  ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของนอร์เวย์ ภายในอาร์กติกเซอร์เคิล ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด 4 เกาะ มีชื่อเสียงที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและการตกปลา  อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงอีกด้วย โดยมีจุดเด่นคือ เป็นหมู่บ้านขนาดเล็ก ที่สร้างบ้านเรือนเรียงรายอยู่บนเกาะ โอบล้อมไปด้วยภูเขาน้ำแข็งอันสวยงาม ที่พิเศษไปกว่านั้น เมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ของพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่งดงามที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง


ค่ำ

คืนนี้เราจะพักที่เมือง Leknes

•••

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 3Lofoten – Trondheim

เช้า

หลังรับประทานอาหารเช้า เที่ยวชม และ สัมผัสกลิ่นไอวิถีชีวิต ใน Lofoten เมืองลุพสเตด (Laupstad), Sildfpolines Church, เยี่ยมชมร่องรอยแห่งประวัติศาสตร์ในพิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum)

บ่าย

ชมความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักๆบนหมู่เกาะโลโฟเตน ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมง Hamnoy ซึ่งพวกเขามีอาชีพหลักๆ คือ การเลี้ยงปลาแซลมอนและปราคอดในฟาร์ม

20.00 น.

จากนั้นเดินทางสู่ เมืองทรอนไฮม์ โดยสายการบินภาย Wideroe เที่ยวบินที่ WF817 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ Bodo ถึงเวลา 20.25 น.

20.55 น.

เหินฟ้าต่อสู่เมือง Trondheim โดยสายการบิน Scandinavian Airlines เที่ยวบินที่ SK 4587

21.55 น.

เดินทางถึง  Trondheim แล้วเข้าพักที่โรงแรม

•••

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 4Trondhiem – Kristiansund – Atlantic Ocean Road – Alesund

เช้า

รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมือง Alesund โดยขับผ่านถนนสาย The Atlantic Ocean Road ถนนที่เชื่อมระหว่างเมือง Kristiansund กับเมือง Molde ขึ้นชื่อว่าทั้งสวยและทั้งโหด เพราะมีทั้งโค้งทั้งเนิน แต่ถึงยังไงก็ยังเป็นที่น่าท้าทายของนักท่องเที่ยวที่ชอบความหวาดเสียว แถมยังติดอันดับ 9 ที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในนอร์เวย์อีกต่างหาก ขับผ่าน เมือง Kristiansund เมืองชายฝั่งตะวันตกของนอร์เวย์ มีชายฝั่ง อ่าวธรรมชาติที่สวยงามและหมู่เกาะเล็กๆเป็นจำนวนมาก และยังมีสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์

บ่าย

ถึง เมือง Alesund เมืองที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีบ้านเรือนสีสันสดใสอย่างมาก เป็นสถาปัตยกรรมแบบ Art Nouveau  รับประทานอาหารกลางวัน จากนั้นนำท่านชม The Atlantic Sea-Park อควาเรี่ยมที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปเหนือและเป็นสถานที่ที่แสดงสัตว์น้ำเค็มที่ใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวียอีกด้วย ในส่วนของพื้นที่กลาางแจ้งนั้น ยังมีสวนนกเพนกวินที่ชอบออกมาเล่นกับนักท่องเที่ยวด้วย

เย็น

คืนนี้พักที่ เมือง Alesund

 

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 5Alesund – Flam

เช้า

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง Jostedalsbreen National Park
(ประมาณ 3 ชม.)

บ่าย

หลังอาหารเที่ยง เดินทางถึง Jostedalsbreen National Park อุทยานแห่งชาติที่ถูกปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งเกือบทั้งหมด และยังเป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรป อุทยานแห่งนี้มีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นหุบเขาที่สวยงาม ป่าที่เขียวชะอุ่ม หรือแม้กระทั่งธารน้ำแข็งที่หนาวเหน็บ

 

จากนั้น นำท่านเดินทางไปยัง เมือง Flåm เมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางของนอร์เวย์ฟยอร์ด อยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) ทางตะวันตกของนอร์เวย์

ค่ำ

คืนนี้พักที่ เมือง Flåm

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 6Flåm – Bergen

เช้า

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง เมือง Bergen เมืองแห่งภูเขาทั้งเจ็ด เมืองนี้เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาค เป็นหนึ่งในเก้าเมืองที่ถูกยกย่องให้เป็นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรปในปีสหัสวรรษ มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ มีบ้านไม้เก่าแก่สไตล์สแกนดิเนเวียน ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก นำท่านชม Bryggen หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวหลักของ Bergen และนอร์เวย์ Bryggen สร้างขึ้นหลังจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ในปี ค.ศ. 1720 และรวมอยู่ในรายการมรดกโลกของยูเนสโก
ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศคล้ายยุคกลางด้วยการเดินเล่นบนถนนหินในเมือง และสำรวจตรอกซอกซอยแคบๆ ที่มีบ้านไม้เก่าแก่สไตล์สแกนดิเนเวียน ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก

จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าชมความงามของ Bergen จากมุมสูง และชม พิพิธภัณฑ์ดนตรี Troldhaugen Edvard Grieg Museum ที่ตั้งอยู่ไม่ไกล

ค่ำ

คืนนี้พักที่ เมือง Bergen

 

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 7

Bergen – Steinsdalsfossen – Agatunet – Trolltunga

เช้า-บ่าย

รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง น้ำตก Steinsdalsfossen ให้ท่านได้ชื่นชมธรรมชาติอันงดงาม หนึ่งในน้ำตกที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เป็นน้ำตกที่ตกลงมาจากความสูง 50 เมตร ความพิเศษของน้ำตกแห่งนี้คือท่านจะสามารถเดินอ้อมไปทางด้านหลังของน้ำตก โดยที่ไม่เปียกน้ำ เพื่อฟังเสียงน้ำตกที่ดึงกึกก้องจากพลังน้ำอันมหาศาล โดยน้ำตกแห่งนี้จะมีปริมาณน้ำมากที่สุดเมื่อยามที่หิมะเริ่มละลาย น้ำตกแห่งนี้มีต้นทางมาจากแม่น้ำ Fosselva ที่ไหลมาจากทะเลสาบ Myklavatnet ซึ่งตั้งอยู่เหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 814 เมตร ในเทือกเขาเหนือน้ำตก

บ่าย

นำให้ท่านได้เที่ยวชมหมู่บ้าน Agatunet หมู่บ้านเล็กๆ ที่แสนอบอุ่น จากนั้นจึงออกเดินทาง จากนั้นมุ่งหน้าไปยังเมือง Odda ที่ถือเป็นแหล่งพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังน้ำที่มีบทบาทสำคัญของประเทศนอร์เวย์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังจุดเริ่มต้นก่อนขึ้นสู่เส้นทางพิชิต Trolltunga

 

เย็น

ค่ำนี้เราจะพักบริเวณ Trolltunga

 

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 8

Trolltunga

เช้า-บ่าย

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านไปยัง โทรลล์ทุงกา (Trolltunga) หน้าผาที่มีชื่อเสียงที่สุดของฟยอร์ดนอร์เวย์ เป็นภาษานอร์เวย์ แปลว่า ลิ้นของโทรลล์ ตามลักษณะที่เป็นหินแผ่นบางยื่นออกไปจากหน้าผา ที่ความสูง 2,300 ฟุตเหนือทะเลสาบ Ringedalsvatnet ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ Sørfjorden Fjord ในเมือง Odda ทางตะวันตกของประเทศนอร์เวย์ เราจะได้เห็นวิวงดงาม เป็นฟยอร์ด Fjord ที่มีลักษณะเป็นหุบเขาเว้าแหว่งบริเวณปากอ่าว

ค่ำ

คืนนี้เราจะพัก บริเวณ Trolltunga

 

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 9

Trolltunga – Odda – Låtefossen – Pulpit Rock

เช้า-บ่าย

ชม น้ำตกเลทฟอสเซ่น (Låtefossen) มีความสูงประมาณ 165 เมตร (541 ฟุต) ด้านหน้าน้ำตกมีสะพานหินพาดผ่านซึ่งถือว่าเป็นจุดที่สามารถชมน้ำตกได้อย่างใกลชิด

จากนั้นนำท่านเดินทางชม Pilpit Rock หรือ Preikestolen หน้าผาสูงชันถึง 604 เมตร (1,982 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล เหนือ Lysefjorden ซึ่งเป็นอ่าวเล็กๆ ที่ถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจนเว้าแหว่งเป็นร่องลึก และฝั่งตรงข้ามคือที่ราบสูง Kjerag หน้าผา Pulpit Rock นี้เกิดขึ้นในยุคน้ำแข็งประมาณ 10,000 ปีก่อน เมื่อธารน้ำแข็งสูงถึงขอบหน้าผาและได้แช่แข็งตรงรอยแยกของภูเขาไว้ กัดเซาะจนภูเขาเป็นเหลี่ยม จนธารน้ำแข็งละลายไป หน้าผาจึงกลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบปัจจุบัน ด้วยรูปทรง ความสูง และความสวยงามของหน้าผาและทิวทัศน์ ทำให้ Pulpit Rock ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

ค่ำ

คืนนี้เราพักกันที่ Pulpit Rock

 

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 10

Pilpit Rock – Kjerag – Oslo

เช้า-บ่าย

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง Kjerag ภูเขาที่มีก้อนหินยักษ์อย่าง Kjeragbolten หินที่คั่นกลางระหว่างเขาทั้งสองลูก สูงจากพื้นดินประมาณ 1,000 เมตร ดูน่าหวาดเสียวแต่ก็โดนใจนักท่องเที่ยวที่ชอบความท้าทายอยู่ไม่น้อย

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ (7.30 ชั่วโมง)

ค่ำ

คืนนี้พักที่ เมืองออสโล

 

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 11

Olso – Bangkok

14.15 น.

เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 955

เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร

•••

ทัวร์ Roadtrip นอร์เวย์ โลโฟเตน โทรลทุงก้า พิลพิทร๊อค 12

Bangkok

06.15 น.

เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

***โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม***

Trip Review

error: Content is protected !!