ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส • Painaima

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส

ทัวร์กรีซ ซานโตรินี่ มิโคลอส

เส้นทาง : กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส

 • xx/xxx/xxxx ค่าทริป 99,000 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 24,000บาท

รูปแบบทริป

 • สำหรับคนคอเดียวกัน เดินทางไม่เร่งรีบ
 • เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่ ไม่ต้องรอกันเหมือนกรุ๊ปใหญ่ อิสระมากกว่า
 • เราดูแลเรื่องวีซ่าให้ ไม่ต้องปวดหัวเรื่องการจัดการเอกสาร (การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น)
 • อิสระเลือกตั๋วเครื่องบินสายการบินเองได้ตามต้องการ เพราะความต้องการนั้นแตกต่าง บางท่านอาจจะอยากแลกไมล์ หรือจะใช้ตั๋วโปรโมชั่น จะนอนฝันหวานบน Business Class ท่านเลือกได้เอง หรือจะให้ทีมงานเราดูแลหาตั๋วราคาพิเศษให้
 • อิสระเลือกทานอาหาร อยากจะลองของแปลก อยากลองของล้ำ หรือไม่ทานมื้อเย็น ยังอิ่มอยู่ อยากเที่ยวต่อ ไม่อยากต่อคิวร้านอาหาร เราจึงเลือกรูปแบบที่ไม่รวมอาหารเพราะจะได้อิสระได้ตามใจท่าน

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายในจากเอเธนส์ -ซานโตรินี่
 • ค่าเรือ จาก ซานโตรินี่ – มิโคนอส / มิโคนอส-เอเธนส์
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)  
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศไปกลับ กรุงเทพ-เอเธนส์ และภาษีสนามบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 • มีความเป็นส่วนตัวและกันเอง เดินทางกลุ่มเล็กๆ ใช้รถตู้ คันละ 6-7 ท่าน
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย สื่อสารง่าย ยืดหยุ่น
 • อาหารเลือกกินเองตามใจชอบ
 • โรงแรม 3-4 ดาว หรือเทียบเท่าในเมือง และโรงแรมน่ารักๆ Boutique หรือ Antique ในเขตชนบท

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 25,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

Accordion Content

โปรแกรม ทัวร์กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส 1

กรุงเทพ

พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิช็คอิน สายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบินที่ EY401 ออกเดินทางเวลา 20.45 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี ถึงเวลา 00.15 น.

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส 2

เอเธนส์

เดินทางต่อไปยังเอเธนส์ โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน EY93


เดินทางถึงสนามบินเอเธนส์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นำท่านชมจัตุรัสซินตักมา (Sintagmar Square)  จากนั้นแวะเดินเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย

**พักเมืองเอเธนส์**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส 3

เอเธนส์-เดลฟี่-เมธีโอร่า

เดินทางต่อสู่เมืองเดลฟี่ (Delphi)  เป็นแหล่งโบราณคดีที่ถือว่ายิ่งใหญ่มากอีกแห่งหนึ่ง  เป็นที่ตั้งของวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเทพอพอลโลที่สร้างขึ้น และยังเป็นที่ตั้งของสถานที่ศักิดสิทธิ์อื่นๆรวมทั้งโรงละครหินที่จุคนได้ 5,000 คน

ชมวิหารศักดิ์สิทธิ์ของเทพอพอลโล และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ เที่ยวโรงละครหิน The Delphi Theatre เที่ยวพิพิธภัณฑ์ Delphi ที่เก็บรูปปั้นชิ้นสำคัญ รูปหินอ่อนกลม  ถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังเมือง Kalambaka 

**พักเมืองเมธีโอร่า**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส 4

เมธีโอร่า-เอเธนส์

เยี่ยมชม Meteora หนึ่งในสถานที่พิเศษสุดและไม่เหมือนใคร ป่าหิน Meteora ชม Meteora Klöster วัดหรือสำนักสงฆ์ ตั้งอยู่บนยอดเขาหิน

**พักที่เมืองเอเธนส์**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส 5

เอเธนส์-เพเธนอน

เที่ยวชม อะโครโพลิส (Acropolis) ป้อมปราการหรือเมืองบนเทือกเขาสูงมีสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อเสียงตั้งอยู่ เยี่ยมชมมหาวิหารพาเธนอน (Parthenon) เป็นวิหารที่ได้รับการกล่าวขวัญถึงในด้านความงดงาม 

**พักเมืองเอเธนส์**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส 6

เอเธน-ซานโตรินี

เดินทางสู่เกาะซานโตรินี่ โดยสายการบิน  OLYMPIC AIR เที่ยวบินที่ OA352 เวลา 07.15-08.00 น.

ชมหมู่บ้านเอีย (Oia) หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ทางตอนบนสุดของซานโตรินี่ ชาวบ้านในเมืองนี้มักสร้างบ้านทรงกลมสีขาว

แวะชม ชิม ช๊อป ของน่ารักๆ ในร้านค้าท้องถิ่น ถ่ายรูปกับการประดับประดาของชาวซานโตรินี 

เข้าที่พักที่หมู่บ้านฟีร่า เมืองฟีร่า (Fira) เมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดบนเกาะ Santorini 

**พักที่เกาะซานโตรินี่**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส 7

ซานโตรินี

ตื่นแต่เช้ารับลมทะเลงามกันอีกวัน แวะเก็บตกจุดถ่ายภาพสวยๆที่เราจะพาคนไปชมแบบ exclusive กับมุมถ่ายภาพเก๋ๆ ของ Santorini ที่ดังไปทั่วโลก

แวะจุดชมพระอาทิตย์ตก   รอคอยตะวันตกลงสู่ทะเลอีเจี้ยน ดังภาพวาดอันยิ่งใหญ่ที่ได้มาเห็นด้วยตาตนเอง

**พักที่เกาะซานโตรินี่**
ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส 8

ซานโตรินี่ – มิโคนอส

เดินทางไปเกาะมิโคนอส โดยเรือเฟอรี่ SEAJETS  สู่เกาะมิโคนอส  ให้ท่าน ชมเมืองเก่ามิโคนอส เอกลักษณ์อาคารบ้านเรือนทาสีขาวสะอาด ตัดกับประตูหน้าต่างที่ทาสีฟ้าสด 

เยี่ยมชม Little Venice คล้ายกับที่เมืองเวนิซ อิตาลี เดินเที่ยวคอร่า (Chora) ซึ่งเป็นศูนย์กลางของเกาะ สะดุดตากับ กังหันลม 5 หลัง Mykonos Famous Windmill 

**พักที่เกาะมิโคนอส**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส 9

มิโคนอส – เอเธนส์

ชมเมือง Mykonos  ถ่ายรูปกับบ้านเรือนขาวตัดฟ้า รวมถึงเลือกซื้อของฝากน่ารักๆ  ที่มิโคนอสมีเอกลักษณ์ รวมถึงช๊อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง 

เดินทางสู่เอเธนส์ โดยเรือเฟอรี่ SEAJETS 

**พักที่เอเธนส์**

ทัวร์ Road Trip กรีซ ซานโตรินี่ มิโคนอส 10

เอเธนส์-กรุงเทพ

 ซื้อของฝากที่ระลึก จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน โดยสายการบิน ETIHAD AIRWAYS  เที่ยวบิน EY90 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี 

ออกเดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน  ETIHAD AIRWAYS เที่ยวบิน EY402

เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Trip Review

error: Content is protected !!