ทัวร์ Road Trip แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

ทัวร์ แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์

เส้นทาง : สวิตเซอร์แลนด์

 •  
 • 11 พ.ค. – 20 พ.ค. 2562 ค่าทริป 94,900 บาท 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 25,000 บาท

Highlight Trip

 • สำหรับคนคอเดียวกัน เดินทางไม่เร่งรีบ
 • เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่ ไม่ต้องรอกันเหมือนกรุ๊ปใหญ่ อิสระมากกว่า
 • เราดูแลเรื่องวีซ่าให้ ไม่ต้องปวดหัวเรื่องการจัดการเอกสาร (การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น)
 • อิสระเลือกตั๋วเครื่องบินสายการบินเองได้ตามต้องการ เพราะความต้องการนั้นแตกต่าง บางท่านอาจจะอยากแลกไมล์ หรือจะใช้ตั๋วโปรโมชั่น จะนอนฝันหวานบน Business Class ท่านเลือกได้เอง หรือจะให้ทีมงานเราดูแลหาตั๋วราคาพิเศษให้
 • อิสระเลือกทานอาหาร อยากจะลองของแปลก อยากลองของล้ำ หรือไม่ทานมื้อเย็น ยังอิ่มอยู่ อยากเที่ยวต่อ ไม่อยากต่อคิวร้านอาหาร เราจึงเลือกรูปแบบที่ไม่รวมอาหารเพราะจะได้อิสระได้ตามใจท่าน

รูปแบบทริป

 •  

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าขึ้นชม Matterhorn และ ค่าขึ้นกระเช้า Grindelwald
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – ซูริค
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 • มีความเป็นส่วนตัวและกันเอง เดินทางกลุ่มเล็กๆ ใช้รถตู้ คันละ 6-7 ท่าน
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย สื่อสารง่าย ยืดหยุ่น
 • อาหารเลือกกินเองตามใจชอบ
 • โรงแรม 3-4 ดาว หรือเทียบเท่าในเมือง และโรงแรมน่ารักๆ Butique หรือ Antique ในเขตชนบท

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 25,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์ไอซ์แลนด์ WINTER

ทัวร์ Road Trip แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 1

Bangkok – Zurich

22.00 น.

นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว H/J ประตู 4  สายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG970 ออกเดินทางเวลา 00.35น. (ของวันถัดไป)บินสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ใช้เวลาเดินทางสู่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ประมาณ 12 ชั่วโมง

•••

ทัวร์ Road Trip แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 2

Zurich – Stien am Rhine- Appenzell

06.55 น.        

เมืองซูริค เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นรับกระเป๋าแล้วออกเดินทาง

ชมน้ำตก Rhine Fall

Stain am Rhine  เมืองเล็ก ๆ ที่สถาปัตยกรรมยุคกลาง ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมทั้งแบบบ้านและโครงสร้างเก่า รวมทั้งภาพวาดตามอาคารบ้านเรือน ซึ่งเรียกว่าภาพวาด สีน้ำปูนเปียกหรือเฟรสโก้ (Fresco)

บ่าย

Appenzell เมืองชนบทขนาดย่อมทางจะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่ยังคงเอกลักษณ์และกลิ่นอายของชาวสวิสมาตั้งแต่อดีตกาล อีกทั้งเมืองนี้ยังมีชื่อเสียงด้านผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นที่แปรรูปจากการเลี้ยงวัว อาทิเช่น ช๊อคโกแลต เนย และชีสที่ทำจากนมท้องถิ่น แวะเที่ยวถ่ายรูปไปเรื่อยๆ สไตล์ Road trip อยากจอดตรงไหนก็จอด ไม่รีบเร่งทำเวลา

เย็น

หลังอาหารเย็น นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

•••

ทัวร์ Road Trip แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 3
Appenzell – Davos – Chur

เช้า

อัพเพนเซล(Appenzell) เมืองในนิยายของชาวสวิสฯ ตั้งอยู่ในหุบเขา อีเบนนาลพ์ (Ebenalp) ติดกับประเทศลิคเทนสไตน์เป็นเมืองที่รายล้อมด้วย เทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี อาคารบ้านเรือนยังคงอนุรักษ์ไว้ในสไตล์ดั้งเดิมซึ่งมีลักษณะโดดเด่น และหลังคาที่ทำจากกระเบื้องที่มีชื่อเสียงของที่นี่ Kulturzentrum Te Ziegelh

บ่าย

วาดุซ เมืองหลวงของประเทศลิกเตนสไตน์ และเป็นที่ตั้งของรัฐสภาแห่งชาติ เมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำไรน์ พาท่านไปถ่ายรูปกับ สะพานทางรถไฟข้ามหุบเข้าที่เป็นเอกลักษณ์ของทางรถไฟสายกลาเซียเอ๊กเพลส

หมู่บ้านลาเวอร์เตซโซ่ เมืองเล็กๆ ทางตอนใต้ ใกล้ชายแดนอิตาลี รายล้อมด้วยขุนเขาและลำธาร สูดอากาศสดชื่นในบรรยากาศอันแสนสงบ

เย็น

หลังอาหารเย็น นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

•••

ทัวร์ Road Trip แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 4

Verzasca River – Ponte dei Salti- Madonna Degli Angeli – Fiesch

เช้า

Verzasca River แม่น้ำคริสตัลใสที่สุดในโลก สำหรับ Verzasca River  เป็นแม่น้ำสุดอัศจรรย์อยู่ใจกลางหุบเขาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ความพิเศษของแม่น้ำแห่งนีเก็คือมีความลึกกว่า 50 ฟุตแต่ว่าถึงจะลึกอย่างนั้นเรากลับสามารถมองเห็นไปถึงก้นแม่น้ำเลยทีเดียวละครับ ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในแม่น้ำที่ใสที่สุดในโลกใน

Ponte dei Salti สะพานหินโรมัน Ponte dei Salti ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 โดยสะพานลักษณะเป็นสะพานหินโค้งคู่เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำเวอร์ซาสก้า ปัจจุบันสะพานหินนี้ ได้กลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่โดดเด่นที่สุดในหมู่บ้านอีกด้วย

โบสถ์มาดอนนา เดกลี อันกีโอลี (Madonna Degli Angeli) อีกหนึ่งจุดท่องเที่ยวที่มีความโดดเด่นมากแห่งหนึ่งของหมู่บ้าน ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18

ปัจจุบันได้กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมไม่แพ้จุดท่องเที่ยวอื่นๆในละแวกเดียวกัน

เมือง Foroglio หมู่บ้านเล็กๆ ตัวบ้านทำจากหิน ซึ่งมีความแตกต่างจากสถาปัตยกรรมในเมืองอื่นๆของสวิส ดูแปลกตาและน่ารักน่าถ่ายรูป นอกจากนั้นยังมีน้ำตก Foroglio เป็นฉากหลัง สำหรับรูปของคุณ อีกด้วย

บ่าย

Fiesch (bettmeralp) นั่งกระเช้าเคเบิ้ลคาร์ เพื่อขึ้นสู่ จุดชมวิวยอดเขา  แองกิสฮอร์น (Eggishorn) ที่ระดับความสูง 2,926 เมตร (Round 45 CHF) ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สามารถ มองเห็นความงามของธารน้ำแข็ง อเลิท์ซ กลาเซียร์ (ALETSCH GLACIER) ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การ UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ

เดินทางต่อสู่เมือง zermatt (เมือง Zermatt นำรถเข้าไม่ได้ เราจะพักกันที่เมือง Tasch แล้วนั่งรถไฟต่อเข้าเมือง zermatt ในวันถัดไป)

เย็น

หลังอาหารเย็น นำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

•••

ทัวร์ Road Trip แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 5

Zermatt  – Matterhorn – Riffelsee

เช้า   

เมืองแซร์มัท เมืองผู้เป็นเจ้าของมงกุฎแห่งสวิสหรือ Matterhorn สัญลักษณ์แห่งสวิสเซอร์แลนด์นั่นเอง   จากนั้นเดินทางสู่ สถานีรถไฟสายภูเขาหิมะกรอนาแกร็ตซึ่งท้าทายเป็นอย่างมาก เพราะต้องนั่งรถไฟพิชิตความสูงกว่า 4000 เมตร เพื่อ ชื่นชมบรรยากาศของ ยอดเขา Matterhorn ยอดเขารูปทรงแปลกตา สัมผัสลานสกีที่ถูกปกคลุมด้วยหิมะขาวสุดลูกหูลูกตากว่า 32 ลาน หรือเรียกได้ว่าเป็น Heaven Snow ของโลก ตื่นตาตื่นใจกับลานกว้าง ณ จุดที่สูงที่สุดบริเวณ Klein Matterhorn ที่จะทำให้ทุกท่านชมวิวได้แบบพานอรามา 360 องศา

ทะเลสาบ Riffelsee ในวันที่ฟ้าใส ผิวน้ำจะสะท้อนให้ได้เห็นเทือกเขา Matterhorn อันสูงตระหง่า

บ่าย

เดินเล่นชมเมือง zermatt ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควร เดินทางกลับสู่เมือง tasch

ค่ำ

พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พักในเมือง Tasch

•••

ทัวร์ Road Trip แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 6

Oeschinen –  Stockhorn – interlaken

เช้า  

Oeschinensee ทะเลสาบทางเหนือของ Kandersteg เป็นทะเลสาบบนภูเขาที่เก่าแก่ และยังเป็นที่บรรจบของน้ำแข็งจาก 4 ยอดเขา ได้แก่ Blüemlisalp, Oeschinenhorn, Fründenhorn และ Doldenhorn โดยน้ำในทะเลสาบอุ่นขึ้นถึง 20 องศาเซลเซียสในช่วงฤดู​​ร้อน สนุกกับกิจกรรมมากมายที่นี่ พายเรือในช่วงฤดู​​ร้อน หรือเลื่อนหิมะในช่วงฤดูหนาว ที่เเห่งนี้ยังเต็มไปด้วยพันธุ์พืชมากมาย กล้วยไม้ และ Gentian Edelweiss ฝูงแกะ ฝูงวัวที่กำลังเล็มหญ้า สร้างความประทับใจเเก่ผู้ที่ไปเยือน

บ่าย

Stockhorn ภูเขาที่สามารถมองเห็นพื้นที่ของทะเลสาบ Thun ใน Bernese Oberland ตั้งอยู่ทางเหนือของเมือง Erlenbach im Simmental ภูเขา Stockhorn สูง 2,190 เมตร (7,190 ฟุต) สามารถนั่งรถกระเช้าไฟฟ้าจาก Erlenbach ขึ้นไปได้ (56 CHF)

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง interlaken เดินเล่นชมเมือง intelaken ตามอัธยาศัย

ค่ำ

พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมที่พักในเมือง interlaken

•••

ทัวร์ Road Trip แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 7

Interlaken – Grindelwald First – Interlaken

เช้า-บ่าย

Grindelwald เพื่อขึ้นสู่ยอดเขา Grindelwald First โดยมีความสูงกว่า 2,168 เมตร พาทุกท่านขึ้นกระเช้า เพื่อชมวิว ทิวทัศน์ อันสวยงาม มีเวลาให้ทุกท่านได้เก็บภาพความประทับใจ หรือจะเดินทางเท้า (ใช้เวลาประมาณ 1 ชม.)  เพื่อไปชมทะเลสาบ Bachalpsee ที่น้ำใสราวกับกระจก  

เย็น

เดินทางเข้าสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย ค่ำนี้พักที่  เมือง Interlaken

•••

ทัวร์ Road Trip แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 8

Interlaken – Stanserhorn- Lucerne

เช้า

เดินทางสู่เมือง Stans พาทุกท่านขึ้นกระเช้า (Cabrio) เพื่อชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบน ยอดเขา  Stanserhorn ที่ระดับความสูง 1850 เมตร (74 CHF)ความพิเศษของกระเช้าที่นี่คือ เป็นแบบ Open Air เป็นกระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้นแห่งแรกของโลก ทำให้เราได้มองเห็นทัศนียภาพอันกว้างขวางของเมืองลูเซิร์น และทะเลสาบทั้งหมด

บ่าย

เมืองลูเซิร์น (Lucerne) หลังคาแห่งทวีปยุโรปเป็นเมืองที่น่าอยู่อันดับต้นๆ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติอันบริสุทธิ์ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา

สะพานไม้ Kapell Bruecke และ หอคอยน้ำ Wasserturm ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ศตวรรษที่ 14 โดยมีตัวสะพานที่เปรียบเสมือนกับปราการของเมือง ส่วนหอคอยน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์และคุมขังนักโทษ

อนุสรณ์สถานสิงโตแสนเศร้า สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่ทหารชาวสวิสฯ ที่มีความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และจงรักภักดีที่เสียชีวิตในประเทศฝรั่งเศส ในสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่ 16  

ทุกท่านจะได้ตะลุยแหล่งชอปปิ้งในเขตเมืองเก่า ที่ถูกออกแบบด้วยสไตล์สวิสฯผสมฝรั่งเศสอย่างสวยงามลงตัว โดยมีถนน Kapellgasse เป็นศูนย์กลางของย่านชอปปิ้ง

เย็น   

หลังอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย ที่เมือง lucern

•••

ทัวร์ Road Trip แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 9

Lucern – Zurich

เช้า

เมืองซูริก Zurich เมืองที่มีแม่น้ำ Limmat ไหลผ่านใจกลางเมืองเริ่มต้นกันที่ “แหล่งช้อบปิ้งถนน Bahnhofstrasse”  ย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งช้อบปิ้งสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย  

โบสถ์ St. Peter โบสถ์นาฬิกายักษ์ที่เป็นเจ้าของนาฬิกาที่มีหน้าปัดใหญ่ที่สุดในยุโรป

โบสถ์ Fraumuenster ที่ตั้งอยู่ใกล้ๆกัน ซึ่งที่โบสถ์ที่มีศิลปะกระจกอันงดงามจับใจ

Grossmunster โบสถ์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง สัญลักษณ์ของซูริก และหากท่านมาที่นี่ช่วงเวลาครบโมงยามพอดี จะได้ยินเสียงระฆังจากโบสถ์ทั้ง 2 โบสถ์ ดังกังวานประสานเสียงกันเป็นเอกลักษณ์   จากนั้นสามารถชอปปิ้งตามอัธยาศัย จนได้เวลาอันสมควร ออกเดินทางสู่สนามบิน

13.15     
ออกเดินทางด้วยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG971 มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

•••

ทัวร์ Road Trip แกรนด์สวิตเซอร์แลนด์ 10

Arrive at  BKK

06.10 น.        

เดินทางถึง สุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม โดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

Trip Review

error: Content is protected !!