ทัวร์ Road Trip เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย

ทัวร์ไบคาล ทะเลสาบน้ำแข็ง แห่งไซบีเรีย

เส้นทาง : เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย

 • 6-15 เม.ย. 62 ค่าทริป 74,900 บาท

 

รูปแบบทริป

 •  

 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

  • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
  • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
  • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
  • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่าขึ้น Cable car ชมยอดเขา Zugspitze
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – มิวนิค
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
  • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 • สภาพทริปอาจไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเส้นทางอื่น เนื่องจากเป็นเขตชนบทที่ยังไม่เจริญมากนัก โปรดเตรียมกายและใจ เปิดใจเพื่อสัมผัสความแท้จริงของชีวิต
 • ในเมือง 4 ดาว (ไสตล์รัสเซีย)
 • บนเกาะเป็นเกสเฮ้าส์บนเกาะ มีน้ำอุ่น ผ้าห่มไฟฟ้า
 • ไฟฟ้า 220 V ปลัํกกลมแบบยุโรป
 • ไม่มีไดร์เป่าผมบนเกาะ
 • บนเกาะเป็นอาหาร local คล้ายๆจีน หมูผัด มันบด ซุปต่างๆ / ในเมืองเป็นอาหารจีน และอาหารท้องถิ่น

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์ไอซ์แลนด์ WINTER

ทัวร์ Road Trip เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 1

Bangkok – Munich

21.00 น.

นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว H/J ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924  


ทัวร์ Road Trip เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 2

Munich – Rothenburg

เช้า

เดินทางถึงมิวนิค รับสัมภาระแล้วออกเดินทางสู่เมือง Rothenburg

บ่าย

พาทุกท่านเดินเล่นที่ Market Square ที่ถือว่าเป็นศูนย์กลางของเมืองแห่งนี้

ท่านจะได้พบกับ Town Hall Tower ที่นี่ถือว่าเป็นจุดชมวิวและถ่ายภาพที่ดีที่สุดเลยทีเดียว 

เย็น

 ** คืนนี้พักที่ เมือง Rotenberg **


ทัวร์ Road Trip เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 3

Rotenberg – Heidelberg – Strasbourg

เช้า

ออกเดินทางต่อไปยังเมือง Heidelberg ซึ่งเป็นเมืองที่มีอาคารเก่าแก่  โดยรอบๆ ตลาดแห่งนี้จะมีโบสถ์ Church of the Holy Spirit ซึ่งเป็นโบสถ์ที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือนกันทุกราย 

จากนั้นออกเดินทางสู่เมือง Strasbourg ประเทศฝรั่งเศส เมือง Strasbourg 

เย็น

คืนนี้พักที่ เมือง Strasbourg **

ทัวร์ Road Trip เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 4

Strasbourg – Colmar – Riquewihr

เช้า
นำทุกท่านไปสู่เมืองเล็กๆ ที่มีชื่อว่า Riquewihr เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลก และเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงโด่งดังในการผลิตไวน์อีกด้วย

บ่าย
พาท่านเดินทางเข้าสู่เมือง Colmar ซึ่งได้รับการขนานนามว่า ลิตเติ้ลเวนิช

เย็น

 ** คืนนี้พักที่ เมือง Colmar **

ทัวร์ Road Trip เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 5

Freiburg – Stein am Rhein – Fussen

เช้า
เดินทางสู่เมือง Freiburg (ไฟรบวร์ก) เมืองที่ได้ชื่อว่าสวยที่สุดในเขตป่าดำ อากาศดีมีแดดตลอดทั้งปี

ชม โบสถ์ Freiburg Muenster

เดินทางต่อสู่ เมือง Stein am Rhein เป็นเมืองเล็กๆ ที่ได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมทั้งรูปแบบของบ้านและตัวโครงสร้าง 

บ่าย

เดินทางสู่เมือง Fussen หรือเมืองสีลูกกวาด เป็นเมืองเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่ยุคของจักรวิรรดิโรมัน

เย็น

 ** คืนนี้พักที่ เมือง Fussen **ทัวร์ Road Trip เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 6

Neuschwanstein – Zugsplitze – Innsbruck


เช้า
 

ชม ปราสาทนอยชวานชไตน์ ( Neuschwanstein Castle )

จากนั้นนำชม ยอดเขา Zugspitze ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศเยอรมัน ซึ่งถือว่า

 

เย็น

 ** คืนนี้พักที่ เมือง Innsbruck **

ทัวร์ Road Trip เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 7

Innsbruck – Lienz


เช้า

ชม เมือง Innsbruck ประเทศออสเตรีย 

บ่าย

เดินทางสู่เมือง Lienz เป็นเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยภูเขา

เย็น

 ** คืนนี้พักที่ เมือง Lienz **


ทัวร์ Road Trip เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 8

Lienz – Koningsee – Berchtesgarden – Hallstatt

เช้า

เดินทางข้ามเส้นทาง Grossglockner  ในระหว่างทางจะมีจุดชมวิวให้ทุกท่านออกมาเก็บภาพความสวยงามของยอดเขาแห่งนี้เป็นระยะๆ นับเป็นเส้นทางที่โรแมนติกที่สุดเส้นหนึ่งในออสเตรีย

จากนั้นเดินทางเข้าสู่ เมือง Berchtesgadener เป็นเมืองที่ตั้งอยู่หุบเขา พาล่องเรือชม ทะเลสาบ Königssee ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นทะเลสาบที่มีน้ำใสที่สุดในประเทศเยอรมัน จากนั้นเรือจะไปสิ้นสุดที่โบสถ์ St.Bartholomä 

พักที่เมือง Berchtesgadener

 

ทัวร์ Road Trip เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 9

Hallstatt – Salzburg – Munich

เช้า 

เดินทางสู่เมือง Ramsau เมืองเล็กๆบรรยากาศสงบๆ แวะถ่ายรูปโบสถ์กลางหมู่บ้านรับแสงแรกแห่งวัน  จากนั้นออกเดินทางกลับเมืองมิวนิค มุ่งหน้าสู่สนามบินมิวนิคฟรานซ์โยเซฟชเทราซ์ เช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG925

ทัวร์ Road Trip เยอรมัน ฝรั่งเศส ออสเตรีย 10

Bangkok


06.05 น.

เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

Trip Review

error: Content is protected !!