ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค

ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค

เส้นทาง : ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค

 • xx/xxx/xxxx ค่าทริป 74,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 บาท

Highlight Trip

 • ทะเลสาบน้ำแข็ง
 • Snowmobile และสุนัขลากเลื่อน
 • ฟองอากาศในน้ำแข็ง ถ้ำน้ำแข็ง และแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่
 • อากาศเย็นๆ มีไว้ให้วัดใจ
 • ทริปสไตล์นี้ ผู้เดินทางต้องช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เช่น การยกกระเป๋าเข้าที่พักเอง
  (บาง รร ย่านเมืองเก่าอาจจะไม่มีลิฟท์)
 • Road Trip ออกเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน หากมีจำนวนไม่ถึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับราคา ตามจำนวนผู้เดินทาง (Road Trip กรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดจำนวนผู้เดินทางเองได้ )
 • เนื่องจากเราใช้รถคันเล็ก กระเป๋าขนาดที่เหมาะสมคือไม่เกิน 24-26 นิ้ว
 • ทริปนี้อาจจะเดินค่อนข้างเยอะ แนะนำให้ออกกำลังกายมาก่อนไปทริป
 • ทริปนี้จะไม่รวมอาหารกลางวัน และเย็น งบประมาณค่าอาหารนั้นอยู่ราวๆ 6-800 บาท แล้วแต่สไตล์การรับประทานของแต่ละท่าน
 • ไม่แนะนำให้นำของมีค่าสูง ติดตัวไป หรือหากเป็นอุปกรณ์จำเป็น เช่นกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์ แทปเล็ด ฯลฯ ผู้เดินทางจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านเอง หากมีการสูญหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธความรับผิดชอบ
 • เพราะเดินทางกลุ่มเล็ก ผู้ร่วมทริปควรแชร์ความรู้สึกผู้ร่วมทริปกัน

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

   

 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 •  
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – มิวนิค
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 • มีความเป็นส่วนตัวและกันเอง เดินทางกลุ่มเล็กๆ ใช้รถตู้ คันละ 6-7 ท่าน
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย สื่อสารง่าย ยืดหยุ่น
 • อาหารเลือกกินเองตามใจชอบ
 • โรงแรม 3-4 ดาว หรือเทียบเท่าในเมือง และโรงแรมน่ารักๆ Butique หรือ Antique ในเขตชนบท

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 25,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 1สุวรรณภูมิ – มิวนิค

21.00 น. พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถวH/J ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG924  ออกเดินทางเวลา 00.50 น. บินสู่ เมืองมิวนิค ประเทศเยอรมันนี

•••

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 2มิวนิค – ซัลเบิร์ก

07.05 น. เดินทางถึงกรุงมิวนิค เดินทางสู่ Salzburg (180 km.) เมืองแห่งเสียงดนตรีนี้ อันเป็นบ้านเกิดของคีตกวีเอกของโลก “โมสาร์ท” เป็นเมืองที่มีแม่น้ำ Salzach ไหลผ่านกลางเมือง โดยแบ่งเมืองออกเป็นสองฝั่ง

ชม สวนมิราเบล สวนสวยประจำเมืองซัลเบิร์ก

บ่าย เดินเล่นเลาะ ริมน้ำ Salzach โดยมีจุดหมายปลายทางที่ย่านเมืองเก่า เริ่มต้นจาก สะพาน Staatsbrucke ทีมีกุญแจคู่รักคล้องอยู่เต็มราวสะพาน

ชอปปิ้งเบาๆเพลินๆ ที่ ตลาดเก่า Alter Market เพื่อซื้อของที่ระลึกเล็กๆน้อยๆ และ จัตุรัส Residenzplatz พร้อมถ่ายรูปกับน้ำพุและบรรยากาศแสนสวย

นั่งรถรางสู่ ป้อมปราการโบราณ Hohensalzburg Fortress ที่ถูกสร้างขึ้นมากว่า 1000 ปี ต่อมาได้มีการสร้างและต่อเติมมากขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงศตวรรษที่ 17 สถานที่แห่งนี้จึงถูกใช้เป็นที่พำนักของอาร์ชบิชอปผู้ครองนคร โดยป้อมปราการโบราณแห่งนี้ ยังเป็นป้อมขนาดใหญ่ที่สุดที่มีการอนุรักษณ์ไว้ในยุโรปกลาง จุดนี้สามารถชมวิวทิวทัศน์ของเมืองซัลเบิร์กจากมุมสูงได้ทั้งเมือง

•••

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 3ซัลเบิร์ก – ฮอลสตัท – เหมืองเกลือ ฮอลสตัท เซาร์ มายด์

เช้า เดินทางสู่เมือง Hallstatt เป็นหมู่บ้านมรดกโลกแสนสวย ที่มีอายุเก่าแก่มากกว่า 4500 ปี เมืองแห่งนี้เป็นเมืองเล็กๆ ตั้งอยู่ริมทะเลสาบอันถูกรายล้อมไปด้วยภูเขาสูงชัน ตัวบ้านได้ถูกสร้างลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นๆตามแนวเขาริมทะเลสาบ เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจและไม่ค่อยได้เห็นกันนัก

บ่าย นำทุกท่านสู่จุดชมวิวมุมสูง ที่สามารถมองเห็นเมือง Hallstatt และทะเลสาบอันโอบล้อมด้วยขุนเขาอยู่เบื้องล่าง ถ่ายรูปกันอย่างจุใจแล้ว

ชม เหมืองเกลือ Hallstatt Salt Mine เหมืองเกลือแห่งฮอลสตัด อันเก่าแก่และมีประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมากว่า 5000 ปี จนเรียกยุคนั้นว่า Hallstatt Iron Age เนื่องจากสมัยก่อนใช้เกลือในการถนอมอาหาร เกลือจึงมีความสำคัญมาก เรียกได้ว่าที่ตรงไหนมีเกลือ ก็เปรียบเหมือนมีทองนั่นเอง ในปัจจุบัน Hallsatt salt mine ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกสำหรับการเดินทางเข้าสู่เหมือง เราจะเปลี่ยนเป็นชุดหมีสีแดงและสีเขียว โดยวิทยากร จะนำบรรยายประวัติศาสตร์การทำเหมือง ระหว่างนี้ก็จะมีกิจกรรมสนุกๆให้ได้ทำกัน เพราะในเหมืองจะมีไม้เลื่อน ให้ได้ประลองความเร็ว เรียกว่าสนุกสนานแบบเพลินๆ จนพลาดกิจกรรมนี้ไม่ได้ เมื่อมาถึงเหมืองเกลือ
ชมเหมืองเกลือจนได้เวลาสมควรแล้ว ก็จะพาทุกท่านเดินทางลงจากเหมือง จากนั้นอิสระเดินเล่นชมหมู่บ้านที่เป็นดินแดนในฝันของใครหลายคน มีมุมถ่ายรูปต่างๆมากมายให้ได้ครีเอทและเก็บเป็นที่ระลึก

•••

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 4ฮอลสตัท – กรินซิง – เพรเตอร์ – เวียนนา

เช้า เดินทางกลับสู่เวียนนา ระหว่างทางผ่านทะเลสาบที่มีวิวสวยๆ เช่น traunsee ที่มีภูเขาเป็นฉากหลัง

เดินทางสู่ ทะเลสาบ เซนต์ โวล์ฟกัง เป็นหนึ่งเมืองเล็กๆน่ารักขนาดกะทัดรัด มีเทือกเขาสูงใหญ่เป็นฉากหลัง เชิญทุกท่านล่องเรือชมความงามอันสงบกลางทะเลสาบ

บ่าย เดินทางถึงเวียนนา เมืองหลวงแห่งดนตรีคลาสสิก อันแสนโรแมนติกเมืองหนึ่งของโลก

นั่งรถรางไป กรินซิ่ง หมู่บ้านประวัติศาสตร์ ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางไร่องุ่นในหุบเขาติดกับป่าเวียนนา ที่จุดชมวิวจะมองเห็น เมืองเวียนนาในอีกมุมหนึ่ง ที่มีแม่น้ำดานูบไหลผ่าน เป็นภาพบรรยากาศที่สวยงามอย่างมาก

เดิน Prater ซึ่งเป็นสวนสนุกแห่งแรกของยุโรป ที่มีชิงช้าสวรรค์ อายุกว่า 150 ปี (ไม่รวมค่าขึ้น) ไว้ให้ท่านที่ชอบทำกิจกรรมได้นั่งเล่นกันบนชิงช้าสวรรค์อันเก่าแก่แห่งนี้

ค่ำ
นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก พักที่ กรุงเวียนนา พักผ่อนตามอัธยาศัย

•••

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 5เวียนนา – พระราชวังเชินบรุนน์ – เมลค์

เช้า เยี่ยมชม พระราชวังเชินน์บรุนน์ พระราชวังฤดูร้อนของราชวงศ์ฮับส์บูร์ก สร้างขึ้นเพื่อประชันความวิจิตรโอฬารกับพระราชวังแวร์ซาย ด้านนอกสร้างตามแบบศิลปะบาร็อคซึ่งกำลังอยู่ในยุคทอง ส่วนด้านในตกแต่งด้วยศิลปะแบบร็อกโคโคที่เน้นความปราณีตอ่อนช้อย โปร่งเบา สบายตา ตามพระบัญชาของพระจักรพรรดินีมาเรีย เทเรเซีย แวดล้อมด้วย อุทยานสวนดอกไม้แบบบาร็อค อันสวยงาม ใจกลางอุทยานคือลานน้ำพุเนปจูนที่น่าตื่นตา
นอกจากนี้ยังมีสวนวงกตและสวนสัตว์ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกให้ทุกท่านได้สัมผัส บนเนินเขาด้านบนมีอนุเสาวรีย์ขนาดเล็กชื่อ กลอเรียตเต้ (Gloriette) เป็นศิลปะยุคนีโอคลาสสิคที่น่าชมมากอีกชิ้นหนึ่ง จากบนนั้น ยืนชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองเวียนนาและป่าเวียนนาที่อยู่ไกลออกไปสุดลูกหูลูกตา

บ่าย พาเดินลัดเลาะตรอกซอกซอยทำความคุ้นเคยกับกรุงเวียนนา ไปทักทาย โยฮันน์ สเตราสส์ คีต กวีเอกเลื่องชื่อใน สวนสวย Stad Park พร้อมชมความงามของสวนดอกไม้ที่ตระการตาไปด้วยมวลดอกไม้และกลิ่นหอมอันอบอวล พาชมอีกหนึ่งอันซีน ย่ำไปบนถนนโบราณ ผ่านโบสถ์พระราชวัง อนุเสาวรีย์ อาคารสวยๆ อันเป็นมนต์เสน่ห์ ที่ปรากฎอย่างโดดเด่นในเมืองหัวใจของยุโรปที่มั่งคั่งด้วยศิลปะและวัฒนธรรมตะวันตก

เยี่ยมชม โบสถ์ Karlskirche ซึ่งเป็นโบสถ์สุดสวยสไตล์ไบเซนไทน์และบาร็อคสวนสาธารณะ พระราชวัง พิพิธภัณฑ์เวียนนา โรงโอเปร่า โรงแรมซ่าเค่อร์ Sacher Hotel (เจ้าของเค้กช็อคโกแลต Sachertorte ชื่อดังที่เป็นหนึ่งในตำนานของเวียนนาที่ใครมาเวียนนาต้องลิ้มลอง)

ชมความหรูหราของร้านค้าสองฟาก ถนน Karntnerstabe ที่มีทุกอย่างจากร้านดังสุดแพง จนถึงอาหารจานด่วนในราคาประหยัด

ชื่นชม Stephan Cathedral มหาวิหารโกธิกที่มีความสูงที่สุด อยู่คู่บุญเมืองเวียนนามาอย่างยาวนานมากกว่าแปดร้อยปีแล้ว

เดินเข้า ย่าน Graben ถนนดังอีกสายที่มีร้านคลาสสิคสุดสวยขายงานศิลปะอันเลื่องชื่อรวมไปถึงของแบรนด์เนม และร้านเค้กชื่อดัง Cafe Damel ที่มี Creme Schnitte (cream slice) แสนอร่อย แดดร่มลมโชยเดินทางกลับโดยรถรางในเส้นทาง Old ring road ผ่าน พระราชวัง Hofburg รัฐสภาและศาลาว่ากลางเมือง

เดินทางสู่เมือง Melk อันเป็นเมืองที่อยู๋ไปทางตะวันตกของเวียนนาประมาณ 1.30 ชั่วโมง

•••

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 6เมลค์ – เทวค์ – ปราก

เช้า ชม เมือง Melk ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของศาสนสถานขนาดใหญ่ (วัดของชาวคริสต์ ที่เรียกว่า Melk Abbey)

ชม วิหารสตีฟท์เมลค์ (Stift Melk) ที่ตั้งอยู่บนชะง่อนผาริมแม่น้ำดานูป ซึ่งปัจจุบันเป็นสำนักสงฆ์ที่มีความสำคัญยิ่งในการอบรมบาทหลวงและเหล่านักร้องรุ่นเยาว์ที่ขับกล่อมในโบสถ์หลวง สำหรับทางลงของตัวปราสาท เป็นที่ตั้งของเมืองเล็กๆ มีเวลาให้สมาชิกได้เดินหามุมเก๋ๆเพื่อถ่ายรูปกันโดยเฉพาะในตัวโบสถ์ที่มีภาพวาด ที่นับได้ว่าสวยงามที่สุดในออสเตรีย

เดินทางข้ามสู่ประเทศเชคสู่ เมือง Telc เมืองมรดกโลกอีกแห่งของประเทศเชคที่มีความสวยงามทางด้านสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ เมือง Telc ก่อตั้งขึ้นกว่า 800 ปีมาแล้ว ซึ่งเคยเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญระหว่าง โบฮีเมีย โมราเวีย และออสเตรีย ต่อมาในสมัยศตวรรษที่ 17 ยุคฟื้นฟูศิลปวิทยา ได้มีการสร้างอาคาร บ้านเรือนที่มีสถาปัตยกรรมผสมผสานระหว่างเรเนสซองและบาร็อค ด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมที่แปลกตาอย่างลงตัวและเป็นเอกลักษณ์ จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก ในปี 1992

บ่าย เดินทางเข้าสู่ กรุงปราก ทุกท่านจะได้ชมวิวโค้งแม่นํ้าวัลตาวาที่เห็นสามสะพานเรียงกัน นั่งรถรางขึ้นสู่จุดชมวิวเมืองปราก จากมุมสูงจะเห็นปราสาทปรากอันยิ่งใหญ่ตระการตาอยู่ข้างๆ

•••

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 7

สะพานชาร์ลส์

เช้า เดินเที่ยว สะพานชาร์ลส์ อันสวยงามและมีชื่อเสียง ชื่นชมรูปปั้นนักบุญคนสำคัญที่ยืนเรียงรายบนสองฝั่งสะพาน โดยเฉพาะนักบุญเนโปมุก พร้อมสัมผัสกับหมาน้อย ใต้แท่นของนักบุญตามความเชื่อ แล้วท่านจะได้กลับมาอีกครั้ง

เดินเล่น ย่าน Lesser Town ที่มีบรรยากาศของเมืองเก่าคลาสสิคและนิยมใช้เป็นฉากถ่ายทำภาพยนตร์

เยี่ยมชม โบสถ์ St.Nicholas ศิลปะยุคบาร็อกอันโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์

ชมความยิ่งใหญ่มโหฬารตระการตาของ ปราสาทปราก เมืองหลวงและพระราชวังที่ยิ่งใหญ่ของราชวงศ์เชค ซึ่งมีมหาวิหาร St.Vitus สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 9 ใช้เวลาสร้างและขยายเพิ่มเติมติดต่อกันเป็นเวลามากว่า 900 ปี จากนั้นจึงเดินเล่นใน Golden Lane ตรอกทองคํา ถนนเล็กๆ ที่ในอดีตเป็นที่อยู่ของนักเขียนและศิลปินระดับเทพของชาวเชค

บ่าย ชม เมืองเก่า “โอลด์ทาวน์” ตามรอยเส้นทางพระราชดำเนินของเจ้าผู้ครองกรุงปรากในอดีตซึ่งมีจตุรัสเมืองเก่าอยู่ใจกลางเมือง

ชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์ ที่มีอายุหลายร้อยปี อันเป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทุกทั่วสารทิศให้มารวมตัวกัน เมื่อเข็มนาฬิกาหมุนครบชั่วโมง โดยมีศาลาประชาคมที่โดดเด่นด้วยศิลปะอาร์ทนูโวอยู่หัวถนนเคียงข้างกับประตูดินปืน ที่งดงามไปด้วยศิลปะโกธิกอันน่าเกรงขาม

เยี่ยมชม Church of St.Nicholas และ Church of Our Ladybefore Tyn และเพลิดเพลินไปกับการฟังประวัติความเป็นมา ตลอดจนการแวะเยี่ยมชมตึกแถวอาคารโบราณ สีหวานสไตล์ร็อคโคโค ที่หน้ามุขตกแต่งด้วยภาพเขียนภาพแกะสลักและลวดลายปูนปั้น แต่ละแห่งจะมีเลขบ้านและรูปสัตว์หลากหลายชนิดเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่หาดูได้ยาก ทั้งนี้ก็เพื่อให้ภาพที่สวยงามของโอลด์ทาวน์ติดตรึงหัวใจของคุณไปอีกนานแสนนาน

ชมวิวสูงของ โอลด์ทาว์นบนหอคอย ที่จะได้เห็นการเลื่อนไหลของนักเดินทางจากทุกมุมโลกอยู่เบื้องล่าง

เดินทางสู่ เมืองครุมลอฟ ซึ่งถือเป็นเมืองมรดกโลกอันเก่าแก่อีกแห่งหนึ่ง สำหรับเมืองนี้ มีอาคารโบราณมากกว่า 300 แห่ง โดยสถาปัตยกรรมของปราสาทส่วนใหญ่ถูกตกแต่งแบบศิลปะโกธิค , เรเนสซองและบาร็อค ผสมผสานกันได้อย่างลงตัว ในสมัยก่อนเมืองแห่งนี้ได้เกิดการล่มสลายเมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่สอง หลังจากนั้น จึงได้มีการฟื้นฟูเมืองขึ้นมาใหม่ จนกระทั่ง ในปี 1992 องค์การยูเนสโกจึงยกให้เป็นเมืองมรดกโลก เพราะนอกจากจะเป็นเมืองประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นเมืองที่ถูกล้อมรอบด้วยเนินเขาอันสวยงาม ลําธารเล็กๆ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ

•••

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 8

ครุมลอฟ – มิวนิค

เช้า ชม ปราสาทครุมลอฟ ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากปราสาทปราก ซึ่งได้ชื่อว่าเป็น ไข่มุกเม็ดงามแห่งโบฮีเมียให้ทุกท่านได้ชมความงามกันอย่างเต็มตา ต่อจากนั้น เดินเที่ยว หอคอยชมเมือง ใครไม่พาขึ้น เราพาขึ้น ไปยังหอคอยที่สูงที่สุดอันดับสองของประเทศ ซึ่งถือเป็นจุดชมวิวที่จะได้ภาพเมืองตุ๊กตาหลังคาสีส้ม ที่เคยได้เห็นตาม Postcard

เดินชมเมืองเก่า เมืองที่น่ารักที่สุดแห่งหนึ่งในโลก มีเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เพราะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า เมืองนี้ต้องมีเวลาเดินถ่ายรูป เพราะในบรรยากาศละมุนละไม จะแวะดื่มกาแฟ ตามร้านคาเฟ่เล็กๆ น่ารักริมแม่น้ำ เดินลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอยที่มีร้านขายของที่ระลึกสวยๆ หรือ จะเดินเล่นชมเมืองเก่าตามแนวโค้งของแม่น้ำวัลตาวาที่อ่อนโยน แล้วจึงได้เวลาอันสมควรออกเดินทางสู่มิวนิค

•••

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 9
Marienplatz – Munich – Bangkok

เช้า ชม จตุรัสมาเรียนพลัทซ์ (Marienplatz) ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองของนครมิวนิค ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1158 (850 ปีมาแล้ว) เริ่มสร้างตั้งแต่ยุโรปสมัยกลาง (Middle Ages) ถือเป็น ” หัวใจ ” ของเขตเมืองเก่า และเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มชมเมือง ในยุคกลางที่แห่งนี้ เคยเป็นตลาด แต่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการจัดงานสำคัญทางวัฒนธรรมต่างๆ มาเรียนพลาตซ์ มีสิ่งที่น่าชมมากมาย อาทิ Mariensaule รูปปั้นพระแม่มารีทองคำบนเขาสูง ศาลาว่าการเมืองใหม่ ( Neuse Rathaus ) ที่มีจุดเด่นอยู่ที่ Glockenspiel ซึ่งเป็นหอระฆัง ที่น่าตื่นตา เพราะมีตุ๊กตาออกมาเต้นระบำ

ออกเดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเดินทางกลับไทย โดยสายการบิน ไทย เที่ยวบิน TG925 ออกเดินทาง เวลา 14.05 น. บินตรงสู่กรุงเทพมหานคร

•••

ทัวร์ Road trip ยุโรปตะวันออก ออสเตรีย เชค 10

BANGKOK

06.05 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Trip Review

error: Content is protected !!