ทัวร์ Road Trip ทัสคานี โดโลไมท์

ทัวร์อิตาลี โดโลไมท์

เส้นทาง : อิตาลี โดโลไมท์

 • xx/xxx/xxxx  ค่าทริป 74,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 14,000 บาท

Highlight Trip

 • โดโลไมท์ ส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์
 • เมืองแห่งความรักของโรมิโอและจูเลียต
 • นั่งรถไฟไปยัง CINQUE TERRE

รูปแบบทริป

 • ทริปสไตล์นี้ ผู้เดินทางต้องช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เช่น การยกกระเป๋าเข้าที่พักเอง (บางรร. ย่านเมืองเก่าอาจจะไม่มีลิฟท์)
 • Road Trip ออกเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน หากมีจำนวนไม่ถึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับราคา ตามจำนวนผู้เดินทาง (Road Trip กรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดจำนวนผู้เดินทางเองได้)
 • เนื่องจากเราใช้รถคันเล็ก กระเป๋าขนาดที่เหมาะสมคือไม่เกิน 24-26 นิ้ว
 • ทริปนี้อาจจะเดินค่อนข้างเยอะ แนะนำให้ออกกำลังกายมาก่อนไปทริป
 • ทริปนี้จะไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น งบประมาณค่าอาหารนั้นอยู่ราวๆ 600-800 บาท แล้วแต่สไตล์การรับประทานของแต่ละท่าน
 • ไม่แนะนำให้นำของมีค่าสูงติดตัวไป หรือหากเป็นอุปกรณ์จำเป็น เช่นกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์ แท็ปเลต ฯลฯ ผู้เดินทางจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านเอง หากมีการสูญหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธความรับผิดชอบ
 • เพราะเดินทางกลุ่มเล็ก ผู้ร่วมทริปควรแชร์ความรู้สึกผู้ร่วมทริปกัน

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน
 • 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – มิลาน
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
  หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 • มีความเป็นส่วนตัวและกันเอง เดินทางกลุ่มเล็กๆ ใช้รถตู้ คันละ 6-7 ท่าน
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย สื่อสารง่าย ยืดหยุ่น
 • อาหารเลือกกินเองตามใจชอบ
 • โรงแรม 3-4 ดาว หรือเทียบเท่าในเมือง และโรงแรมน่ารักๆ Boutique หรือ Antique ในเขตชนบท

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 25,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์อิตาลี โดโลไมท์

ทัวร์ Road Trip ทัสคานี โดโลไมท์ 1

Bangkok – Milan

21.00 น. พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG940 ออกเดินทางเวลา 00.40 น. บินตรงสู่เมืองมิลาน

•••

ทัวร์ Road Trip ทัสคานี โดโลไมท์ 2

Milan – Sirmione – Canazei – Ortisei

เช้า เดินทางถึงเมืองมิลาน เดินทางสู่ Sirmione เมืองอันเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 2,000 ปี มีลักษณะภูมิประเทศเป็นแหลมที่ยื่นออกไปในทะเลสาบการ์ด้า มีความยาวกว่า 55 กิโลเมตร เมืองนี้จึงถูกขนาบข้างด้วยทะเลสาบ ให้ทุกท่านได้ชมเมือง ชมร่องรอยประวัติศาสตร์ ซากปรักหักพังของตึก และอาคารต่างๆ ตั้งแต่สมัยยุคโรมัน

ชมเมือง Canazei จุดเริ่มต้นสำหรับ Trekking ไปยัง Sella, Marmolada และ Sassolungo กลุ่ม Pordoi เราจะข้ามผ่าน pordoi pass อยุ่ระหว่าง กลุ่ม ella-Marmolada ที่ยิ่งใหญ่ โดยมีระดับความสูงถึง 2,239 เมตร และยังเป็น 1 ใน 7 PASS ของการแข่งขัน จักรยานในอิตาลี เทียบเท่า Tour de France ก็ว่าได้

•••

ทัวร์ Road Trip ทัสคานี โดโลไมท์ 3

Ortisei – Funes – Braies – Misurina – Cortina d’ Ampezzo

เช้า นำท่านสู่ Val Gardena ซึ่งถือเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา โดยมีที่ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,236 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ท่านสามารถเดินเล่นชมเมืองได้เล็กน้อย

ชมความมหัศจรรย์ซึ่งเป็นการผสมผสานกันได้อย่างลงตัวของธรรมชาติ โดยฉากหลังเป็นภูเขาอันยิ่งใหญ่ตระการตา เบื้องหน้าของเราเป็นหมู่บ้านสงบๆ Val di Funes พร้อมถ่ายรูป ณ จุดถ่ายรูปมุมพิเศษที่เราสรรหามาให้คุณ

เยี่ยมชมโบสถ์ Santa Magdalena อันเป็นเอกลักษณ์ ในยามอาทิตย์อัสดง แสงแดดทองละเลียดริมหน้าผา ฉากเบื้องหน้าเป็นโบสถ์และหมู่บ้านอันแสนสงบ

บ่าย ชมความงามของ ทะเลสาบบรายเอียซ (Braies) เขตอุทยานแห่งชาติ FANES SENNES BRAIES ตามตำนานกล่าวว่าที่นี่เป็นที่อยู่อาศัยของยักษ์ ที่คอยคุ้มครองดูแลเหมืองทองคำใต้พิภพอีกด้วย

เยี่ยมชม ทะเลสาบ Misurina ณ เมืองเบลลูโน ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีความยาวถึง 2.6 กิโลเมตร ลึกกว่า 5 เมตร แวดล้อมด้วยทัศนียภาพอันสวยงามและอากาศอันบริสุทธิ์ให้ทุกท่านได้สัมผัส สูดลมหายใจลึกๆ พร้อมชมความงามของทะเลสาบอันกว้างใหญ่ไพศาล กระแสน้ำที่ใสสะอาด เป็นเงาสะท้อนเห็นวิวภูเขาลดหลั่นไปมาอย่างน่าอัศจรรย์

มุ่งสู่ เมือง Cortina d’ Ampezzo เป็นเมืองสกีรีสอร์ทที่อยู่ในตอนกลางของหุบเขาอัมเปซโซ ในทิวเขา Dolomites อีกทั้งยังเป็นสถานที่ไว้ใช้จัดโอลิมปิกในฤดูหนาวอีกด้วย

•••

ทัวร์ Road Trip ทัสคานี โดโลไมท์ 4

Ortisie – Verona

เช้า ชมเส้นทาง Great Dolomite Road บนเส้นทางสายมหัศจรรย์แห่งนี้ คุณจะทึ่งในความยิ่งใหญ่ตระการตาของขุนเขาอีกครั้ง ค่อยๆ ซึมซับบรรยากาศที่หาไม่ได้ที่ไหนอีกแล้วในโลกนี้ ชมสองจุดสำคัญคือ Passo Pordoi และ Passo Falzarego แวะถ่ายรูปกับถนนงูเลื้อย ซึ่งเป็น 1 ใน 7 PASS ของการแข่งขันจักรยานในอิตาลีอันยิ่งใหญ่เทียบเท่า Tour de France

แวะถ่ายรูปที่ Giau Pass และ Sella Pass

บ่าย เดินทางต่อสู่ เมือง Verona เมืองแห่งตำนานรักของโรมิโอจูเลียต โดยเมืองแห่งนี้ถือเป็นเมืองขนาดใหญ่อันดับสองรองจากเวนิส แต่มีความโรแมนติกที่ไม่แพ้กัน ทั้งทางด้านศิลปะ วัฒนธรรม โรงละคร งานจัดแสดงต่างๆ และที่โด่งดังเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง นั่นคือ เรื่องราวความรักระหว่างหนุ่มสาว โรมีโอและจูเลียต ที่ถูกนำมาเรียงร้อยเรื่องราวได้อย่างน่าประทับใจ พร้อมๆกับให้เวลาทุกท่านหามุมถ่ายรูปเก๋ๆ เพื่อเก็บภาพเป็นที่ระลึก

•••

ทัวร์ Road Trip ทัสคานี โดโลไมท์ 5
Verona – San Gimignano – Tuscany

เช้า เดินทางสู่เขต แคว้น Tuscany แคว้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยอาหารเลิศรส

บ่าย ชม เมืองซานจิมิญยาโน (SAN GIMIGNANO) เมืองเล็กๆ ที่มีทิวทัศน์งดงามที่สุดแห่งหนึ่งในแคว้นทัสคานี ตั้งอยู่บนเนินเขาที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองโบราณ เป็นเมืองแห่งสุดยอดสถาปัตยกรรมของยุคกลาง โดยเฉพาะหอคอยสูงตระหง่าน 14 หอที่สามารถมองเห็นได้อย่างถนัดตา แม้อยู่ห่างจากตัวเมืองหลายกิโลเมตร เป็นเมืองเดียวในอิตาลีที่สามารถอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมยุคกลางไว้ได้อย่างครบถ้วน จนได้รับการขึ้นทะเบียน ประกาศให้เป็นเมืองมรดกโลกโดยองค์กร UNESCO

เยี่ยมชม โบสถ์ประจำเมือง (SAN GIMIGNANO DUOMO) ซึ่งเป็นโบสถ์หลักของเมือง โดยตั้งอยู่ใน จัตุรัสดูโอโม (PIAZZA DEL DUOMO) ภายในมีการตกแต่งแบบโรมาเนสก์ และมีภาพเฟรสโก ตกแต่งกำแพงภายในโบสถ์ สะท้อนเรื่องราวความศรัทธาเกี่ยวกับศาสนา

•••

ทัวร์ Road Trip ทัสคานี โดโลไมท์ 6

Siena – Bagno Vignoni – Montalcino

เช้า เยี่ยมชมโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของเมืองคือ โบสถ์ซานต์ อานติโม (Sant’ Antimo) 

เข้าสู่ เมืองเซียน่า (SIENA) แคว้นทัสคานี เมืองที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในสมัยช่วงยุคกลางของประเทศอิตาลีและยังเป็นเมืองคู่แข่งสำคัญของฟลอเรนซ์ในอดีต แต่ตอนหลังถูกยึดรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรฟลอเรนซ์ เป็นเมือง UNESCO อีกเมืองหนึ่งของแคว้นทัสคานี

ชม วิหารดูโอโม ซึ่งเป็นโบสถ์เก่าแก่ในสถาปัตยกรรมแบบ โกธิคที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ มีความงดงามทั้งภายนอกโบสถ์และภายในโบสถ์ที่ออกแบบได้อย่างวิจิตร ตกแต่งด้วยหินอ่อนภายใต้ศิลปะแบบเซียน่า ชม จัตุรัสกลางเมือง มีศาลาว่าการกลางสไตล์โกธิคตั้งตระหง่านอยู่จนเป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้

บ่าย ผ่านเมือง Pienza และ San Quirico d’Orcia ทุกท่านจะพบเห็นเนินหญ้าที่สวยงามตลอดข้างทาง ถือได้ว่าเป็นทิวทัศน์ในแบบฉบับแคว้นทัสคานีแท้ๆ ซึ่งหาที่ไหนไม่ได้แล้ว ทุกท่านจะได้ถ่ายภาพเพื่อเก็บความทรงจำอันน่าประทับใจเหล่านี้อีกด้วย

แวะชมเมือง Bagno Vignoni เมืองแห่งน้ำพุร้อนและสปาโบราณที่มีมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ที่นี่เป็นจุดแวะพักสำหรับผู้แสวงบุญก่อนที่จะเดินทางไปยังกรุงโรม

เดินทางสู่ Montalcino เมืองน่ารักๆ ที่มีชื่อเสียงอย่างมากในเรื่องไวน์

•••

ทัวร์ Road Trip ทัสคานี โดโลไมท์ 7

Montalcino – Pisa – Cinque Terre

เช้า พาท่านชม 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก “หอเอนเมืองปิซ่า” เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค โดยในอดีตเป็นที่ตั้งของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค รูปทรงของหอเอนแห่งนี้เป็นทรงกระบอก มีทั้งหมด 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86 เมตร น้ำหนักรวม 14,500 ตัน มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉากประมาณ 3.9 เมตร

บ่าย เดินทางสู่ เมืองชิงเกว แตร์เร (CINQUE TERRE) โดยรถไฟ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี นำชมหมู่บ้าน VERNAZZA และ MANAROLA โดยหมู่บ้านเหล่านี้เป็นหมู่บ้านที่มีเสน่ห์น่าหลงใหลอย่างมาก เนื่องจากมีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันอย่างสวยงามราวกับในเทพนิยาย โดยเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกด้วย

•••

ทัวร์ Road Trip ทัสคานี โดโลไมท์ 8

La spezia – Portofino – Outlet -Milan

เช้า เดินทางสู่ เมืองปอร์โตฟิโน่ (PORTOFINO) หมู่บ้านประมงเล็กๆ ในอิตาลีที่น่าเที่ยวชมอีกแห่งหนึ่ง โดยหมู่บ้านแห่งนี้ ยังถือเป็นรีสอร์ทเมืองสวรรค์สำหรับนักท่องเที่ยวในเมืองเจนัวอีกด้วย

ชม อ่าวที่มีเรือยอร์ช (YATCH) ที่จอดเรียงรายอย่างเป็นระเบียบ ความสวยงามของที่นี่นั้นถึงกับทำให้บริษัทในเครือวอลท์ดิสนีย์ (WALT DISNEY) ต้องขอจำลองไปไว้ที่สวนสนุกดิสนีย์ซี (DISNEYSEA) ประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว

เดินพักผ่อนอย่างสบายอารมณ์ ดื่มด่ำกับบรรยากาศสบายๆ ฟังเสียงคลื่นซัดสาดเบาๆ ก่อนที่ไปเยี่ยมชม โบสถ์เซนต์มาร์ติน (DIVO MARTINO) สร้างตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 11 เป็นโบสถ์ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตมากนัก หากเปี่ยมด้วยความเก๋และแปลกตา ไม่เหมือนที่ใด

บ่าย ช้อปปิ้ง ที่ Serravalle Outlet ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ เมือง Milan

•••

ทัวร์ Road Trip ทัสคานี โดโลไมท์ 9

Duomo – Milan Airport

เช้า ชม โบสถ์ดูโอโม โบสถ์ที่ขึ้นชื่อว่ามีความสวยงามตระการตามากที่สุดในอิตาลี จากนั้นให้เวลาทุกท่านได้ช้อปปิ้ง เดินเลือกซื้อของที่ระลึกกันตามอัธยาศัย

10.30 น. ไปยังสนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG941 ออกเดินทางเวลา 14.05 น.

•••

ทัวร์ Road Trip ทัสคานี โดโลไมท์ 10

Arrived Bangkok

05.55 น.
เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Trip Review

error: Content is protected !!