ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา

ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา

เส้นทาง : เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา

 • xxxx ค่าทริป 54,900 บาท 

รูปแบบทริป

 •  

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-กาฐมาณฑุ  และภาษีสนามบิน
 • โรงแรม 2-3 ดาวในเขตเมือง / เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้นๆ พักห้องละ 2 ท่าน
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
  • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
  • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ ท่านละ 4 Euro/วัน/คน
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์เนปาล ฑุนฮิล บัคตาปูร์ โพครา

ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา 1

กรุงเทพ – กาฐมาณฑุ

08.00 น

นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เคาเตอร์ H/J ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวก เช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 319 

12.25 น

เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เมืองกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋าจากสายพาน จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่โรงแรม

เยี่ยมชม วัดสวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (Swayabunth Temple / MonkeyTemple) ภายในวัดมีสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาลประดิษฐานอยู่ และรอชมพระอาทิตย์ตกดิน

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย พักที่โรงแรม กาฐมาณฑุ

ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา 2

กาฐมาณฑุ – โพครา – ล่องทะเลสาปเฟวา

เช้า

หลังรับประทานอาหารเช้าเดินทางไปมืองโพครา เมืองใหญ่อันดับ 2 ของประเทศเนปาล โดยสายการบินในประเทศ

บ่าย

นำทุกท่านล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเฟวาที่ใสดังกระจกเงา โดยเฉพาะในวันที่อากาศดีท้องฟ้าปลอดโปร่ง ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของ วัดบาลาฮี วัดในศาสนาฮินดู อันเป็นที่นับถือทั่วไปของชาวเนปาล

เย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา 3

โพครา – เบนี่ – โกเรปานี

04.30 น.

พาทุกท่านไปชมอีกหนึ่งสุดยอดความงาม แห่งโพครา คือการได้ชมพระอาทิตย์โผล่พ้นขอบฟ้า ณ จุดชมวิว ยอดเขาสรังกอต รอพระอาทิตย์ โผล่ขอบเทือกเขา Annapurana แสงแดดทองเริ่มทาบลงบนยอดเขาหางปลา มัฉฉาปูร์ชเร 

จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเบนี่ เพื่อแวะเปลี่ยนพาหนะเป็นรถจิ๊บ 

บ่าย

ถึงชิตเทร่ เตรียมตัวแพคสัมภาระ และออกเดินเท้าสู่ โกเรปานี คุณจะได้ชื่นชมกับภูเขาสูงเรียงรายที่เส้นขอบฟ้าโดยเฉพาะ เทือกเขา Annapurna  เดินผ่านหมู่บ้านชาว Gurung, Magar และป่าดึกดำบรรพ์ที่มีต้นกุหลาบพันปี 

เย็น

พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา 4

โกเรปานี – พูนฮิล – ทาดาพานี

04.30 น.

ออกเดินเท้าขึ้นภูเขา ณ ยอด Poon Hill

ชมยอดเขา Dhanulagiri และ Annapurana ที่สวยงามตระการตา 

สาย – บ่าย

เดินทางลงเขาผ่านน้ำตกต่างๆ มุ่งหน้าสู่ Tadapani เป็นจุดที่ยังสามารถเห็นวิวทิวทัศน์ได้อย่างถนัดตา ทั้งยอดเขาหางปลา มัฉฉาปูร์ชเร Fish Tail และเทือกเขา Annapurna 

เย็น

ชมวิวเทือกเขาอันนาปูรณ สบายๆจากที่พัก

ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา 5

ทาดาพานี – กันดรุก – โพครา

เช้า

เดินทางออกจาก Tadapani เส้นทางในวันนี้จะเป็นการเดินลงเขาไปเรื่อยๆ โดยผ่านป่าโปร่ง

ถึง Ghandrunk เป็นที่อยู่อาศัยของชาว Gurung หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองของเนปาล ที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 

บ่าย

เดินทางต่อสู่ Kimche จุดนัดหมายรถที่จะมารับเราเดินทางกลับสู่เมืองโพครา

เย็น

ถึง เมืองโพครา พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา 6

เมืองโพครา – กาฐมาณฑุ

เช้า

นำท่านชม น้ำตกเดวี่ ที่มีความมหัศจรรย์ เพราะตัวน้ำตกทิ้งตัวจากลำธารลงสู่ช่องเขา 

แวะชม ศูนย์อพยพชาวทิเบต ท่านจะได้สัมผัสความเป็นอยู่ของชาวทิเบต นำท่านชอปปิ้งสินค้าของชาวทิเบต

บ่าย

เดินทางสู่ เมืองกาฐมาณฑุ โดยสายการบินในประเทศ เมื่อถึงกาฐมาณฑุพาชม เขตเมืองเก่านครกาฐมัณฑุ 

นำท่านสู่ กาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์ (Kathmandu Durbar Square) วัดและปราสาทที่เก่าแก่ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล


เย็น

อิสระชอปปิ้งพักย่านทาเมล แหล่งรวมร้านค้า ร้านขายของ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์เทรคกิ้ง ผ้าพื้นเมือง ของฝาก ฯลฯ

ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา 7

กาฐมัณฑุ – 3 เมืองมรดกโลก

เช้า

เช้าชม จตุรัสกาฐมาณฑุ (Kathmandu Durbar Square)

-พระราชวังหนุมานโดก้า (Hanuman Dhoka) 

-มานโธกา (Hanuman statue) 

-บ้านกุมารี (Kumari House) 

-กาฐมณฑป (Kasthamandap) 

-กาฬไภราพ (Kala Bhairab)

-ตะเลชู (Taleju Temple) 

ชมเมืองปาตัน  ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ 

ชม จัตุรัสปาทัน

ชม กฤษณะ มัณฑีร์ 

ชม วัดทอง 

ชม วัดกุมเภสวอร์ 

บ่าย

ชมเมืองภักตปูร์ นครโบราณ 1 ใน 3 ของหุบเขากาฐมัณฑุที่มีอดีตอันยาวนาน ได้ชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความสมบูรณ์ที่สุดทางด้านศิลปะ และ สถาปัตยกรรม 

ชมพระราชวัง 55 พระแกล (The Palace of 55 windows)  มีความโดดเด่นในด้านการแกะสลักไม้ ประตูทองคำ (Golden Gate) เป็นประตูที่มีการแกะสลักที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยสลักเป็นลวดลายของเหล่าเทพและอสูร

วัดไนยาโตโปละ (Nyatapola Temple) เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา (Potters Square) ชมวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาตามแบบฉบับของคนท้องถิ่น และสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกราคาถูกที่ทำจากดินเผาได้ในย่านนี้ 

นําท่านชม วัดโพธินาถ (Boudhanath) เป็นเจดีย์ที่ใหญที่สุดในเนปาล และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกด้วย

เย็น

***คืนนี้พักที่ Hotel Norbulinka หรือเทียบเท่า

ทัวร์เนปาล พูนฮิล บัคตาปูร์ โพครา 8

กาฐมาณฑุ-กทม.

เช้า   
หลังอาหารเช้าเดินเล่น ชอปปิ้งย่านทาเมลตามอัธยาศัย จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน ทำการเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG320

13.30 น.
เหินฟ้าสู่กรุงเทพมหานคร

18.15 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพตามเวลาประเทศไทย

 

Trip Review

error: Content is protected !!