ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา

ทัวร์จีน ทิเบต เขาไกรลาส ขุนเขาแห่งศรัทธา

เส้นทาง : จีน ธิเบต เขาไกรลาส ขุนเขาแห่งศรัทธา

 • xxxx ค่าทริป 129,000 บาท 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  –  บาท

รูปแบบทริป

 •  

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-คุนหมิง-ลาซา  และภาษีสนามบิน
 • โรงแรม 2-3 ดาวในเขตเมือง / เกสต์เฮ้าส์ หรือเทียบเท่า ตามสภาพของเมืองนั้นๆ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าตั๋วเครื่องบินภายใน จาก Ngari – Lhasa
 • ค่าอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ค่าอาหารเที่ยงและเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 60 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45-59 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-44 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 15 ท่าน
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 50,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 60 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์จีน ทิเบต เขาไกรลาส ขุนเขาแห่งศรัทธา

ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา 1

Bangkok – Kunming – Lhasa

05.00 น.
นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES ทีมงานอำนวยความสะดวก และเตรียมเอกสารให้แก่ท่าน
07.50 น.
นำท่านเหินฟ้าไปยังเมืองคุนหมิง เที่ยวบินที่ MU 2584

11.40 น.
เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง จากนั้นนำท่านต่อเครื่องไปยังเมืองลาซา

13.50 น.
เหินฟ้าสู่เมืองลาซา โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINES เที่ยวบินที่ MU 5827

16.45 น.
ด้วยความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 3,650 เมตร ทำให้ “ลาซา” ซึ่งเป็นเมืองหลวงของ “ทิเบต” ได้รับฉายานามว่าเป็นหลังคาของโลก มีมนต์เสน่ห์ดึงดูดแก่ผู้คนทั่วโลก ให้อยากมาเยือนสวรรค์บนดินแห่งนี้สักครั้งในชีวิต แม้ว่าความสูงเสียดฟ้าจะทำให้ออกซิเจนที่นี่ค่อนข้างจะเบาบางก็ตามแต่ก็ไม่อาจห้ามความปรารถนาของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนลาซาอย่างสม่ำเสมอ สำหรับทิเบตในปัจจุบันเป็นเขตปกครองตนเองเทียบเท่ามณฑลแห่งหนึ่งของประเทศจีน โดยความเป็นมาก่อนจะเป็นทิเบตนั้น ย้อนไปเมื่อ ปี ค.ศ. 1951 ได้เกิดเหตุการณ์ที่ประเทศจีนใช้กำลังทหารจากเมืองเฉิงตู บุกเข้ายึดครองทิเบต เป็นเหตุให้องค์ดาไลลามะ ต้องอพยพออกจากทิเบตพร้อมด้วยผู้ติดตามอีกราว 5 หมื่นคน เดินทางไปตั้งรกรากกันใหม่ในอินเดียและเนปาล

นำท่านเข้าสู่ที่พัก เพื่อพักผ่อน ปรับสภาพร่างกายให้เหมาะกับภูมิอากาศ อย่างที่กล่าวไปว่าลาซาเป็นเมืองที่อยู่สูง ทำให้มีความดันอากาศที่มากกว่าปกติ จึงสังเกตได้ว่าหลายท่านอาจมีอาการไม่สบายตัว เช่น ปวดศรีษะ ท้องเสีย หรืออ่อนเพลีย จึงจำเป็นต้องพักผ่อนให้เพียงพอ และที่สำคัญไปกว่านั้น หากเข้าที่พักแล้ว ให้งดกิจกรรมส่วนตัว เช่น การสระผม อาบน้ำ หรือสูบบุหรี่ในทันทีทันใด

ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา 2

Potala Palace – Sera Monastery – Barkhor Street

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ก่อนจะพาท่านเข้าเยี่ยมชมสถานปัตยกรรมอันทรงคุณค่าและถือได้ว่าเป็นสถาปัตยกรรมชั้นยอดของทิเบต นั่นคือ พระราชวังฤดูหนาว (Potala Palace) โปตาลาของดาไลลามะ (คำว่า โปตาลา หมายถึง ดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ของพระโพธิสัตว์) เป็นอาคารขนาดใหญ่หลากสีสันทั้งขาว แดงและเหลือง ซึ่งแต่ละสีจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงลักษณะของการใช้งาน พระราชวังโปตาลามีทั้งหมด 13 ชั้น มากกว่า 1,000 ห้อง อยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 1,220 เมตร ถูกสร้างขึ้นโดยเจ้าซองเซ็น กัมโป เมื่อกลางศตวรรษที่ 7 ซึ่งแต่เดิมน้้น สถานที่แห่งนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์ จนถึงสมัยของพระเจ้าซองฆะปะ ตำแหน่งดาไลลามะ จึงถือกำเนิดขึ้นครั้งแรก โดยตำแหน่งนี้จะเทียบเท่ากับตำแหน่งพระสังฆราชนั่นเอง ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พระราชวังโปตาลาได้กลายสภาพมาเป็นพระอารามหลวง ต่อมาจึงได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ตามโอกาสและความเหมาะสม ประวัติศาสตร์ความยิ่งใหญ่ของการบูรณะได้เกิดขึ้นในสมัยของดาไลลามะองค์ที่ 5 ท่านได้รับการสรรเสริญว่าเป็นผู้สร้างความก้าวหน้าให้กับประเทศเป็นอย่างมาก แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายอย่างมากเช่นกัน เมื่อดาไลลามะองค์นี้สวรรคตในช่วงเวลานั้นเอง อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สร้างความแตกแยกขึ้นมาในประเทศ จึงได้ทำการปิดข่าวเรื่อยมาเป็นเวลานานกว่า 15 ปี จนพระอารามหลวงแห่งนี้ได้บูรณะแล้วเสร็จ ด้วยเหตุที่โปตาลาตั้งอยู่บนที่สูง ผู้ไปเยือนจึงสามารถมองเห็นทิวทัศน์ต่างๆทั่วทั้งเมืองลาซาได้อย่างถนัดตา

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นจึงพาทุกท่านเยี่ยมชม วัดเซรา (Sera Monasty) ในภาษาทิเบต คำว่า “เซรา” แปลว่า สวนกุหลาบป่า เพราะในอดีตนั้นบริเวณนี้เคยเป็นดงดอกกุหลาบจำนวนมากนั่นเอง วัดเซราตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาตาติปู สร้างเมื่อ ค.ศ. 1419 โดยศิษย์รูปหนึ่งของท่านซองฆะปะ ท่านซองฆะปะนั้น เป็นผู้ปฏิรูปและก่อตั้งพุทธศาสนาลัทธิเกลุคปะ และยังเป็นอาจารย์ของดาไลลามะที่ 1อีกด้วย
สำหรับความโดดเด่นของวัดเซรา คือ อุโบสถ Tsogshen เพราะเป็นอาคารที่มีขนาดใหญ่ที่สุด กว่า 1000 ตารางเมตร ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปพระศรีอริยเมตไตร ตลอดจนรูปเคารพต่างๆ และถ้าใครสนใจเกี่ยวกับเรื่องราวปรัชญาศาสนาพุทธ ที่นี่ก็มีลานโต้วาที จัดแสดงการอภิปรายในปรัชญาศาสนาพุทธให้ท่านได้รับชมรับฟังอีกด้วย

จากนั้นท่านจะได้ช้อปปิงเดินเลือกซื้อเลือกชมสินค้าได้อย่างอิสระ ที่ตลาดท้องถิ่น Barkhor Street หรือ ถนนแปดเหลี่ยม ตั้งอยู่ใจกลางเมืองลาซา บริเวณนี้นับว่าเป็นศูนย์รวมของศาสนาและวัฒนธรรมของชาวทิเบต ตลอดจนเหล่าบรรดา สินค้าหัตกรรมพื้นบ้านต่างๆ ที่เรียงรายอยู่สองข้างทาง ทำให้เห็นวัฒนธรรม และวิถีของชาวทิเบตที่เปี่ยมไปด้วยมนต์เสน่ห์ ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมอยู่เสมอ

เย็น
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา 3

Lhasa – Yamdrok lake – Karola Glacier – Gyantse – Shigatse

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านไปยังเมือง ซิกัตเซ่ ระหว่างทาง แวะชมหนึ่งในสามทะเลสาบอันศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดของทิเบต Yamdrok lake (สามทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ คือ Namtso, Manasarovar, Yamdrok) ทะเลสาบแห่งนี้มีที่ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของแม่น้ำ Yarlong Tsangpo ในเขต Shannan และห่างจากทิเบตไปทางทิศใต้ราว 100 กิโลเมตร ท่านจะได้ชมความมหัศจรรย์ของธารน้ำแข็ง Karola Glacier ได้อย่างถนัดตา เพราะมีระยะห่างเพียง 300 เมตรเท่านั้น ถือว่าเป็นการชมธารน้ำแข็งที่ใกล้ชิดมากๆ

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง
จากนั้นนำท่านเข้าชม เจดีย์ เจียนเซ่ คุมบุม (Gyangtse Kumbum Stupa) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบตและยังเป็นสถาปัตยกรรมที่ยอดเยี่ยมที่ทำให้ชาวทิเบตรู้สึกภาคภูมิใจอย่างมาก โดยความพิเศษของเจดีย์แห่งนี้คือตรงกลางของสถูปเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเส้นทางอันศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำไปสู่การปลดปล่อยทางจิตวิญญาณ หรือมัณฑาลา (Mandala) นอกจากนี้ท่านจะได้ชมศิลปะอันสวยงามของภาพจิตรกรรมฝาผนังที่รังสรรค์ขึ้นจากฝีมือของชาวเนปาล ซึ่งได้วาดไว้ตั้งแต่เมื่อศตวรรษที่ 15

เย็น
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา 4

Shigatse – Tashi Lhunpo Monastery – Rongbuk

เช้า
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นพาท่านเข้าชม วัดทาชิลุนโป (Tashilhunpo Monastery) ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1447 โดยองค์ดาไลลามะที่ 1 ซึ่งมีศักดิ์เป็นหลานและลูกศิษย์ของซองคาปา วัดทาชิลุนโป มีความสำคัญคือ เป็นที่พำนักของปัญเชนลามะ ที่ถือได้ว่าเป็นผู้นำทางศาสนาสูงสุดรองลงมาจากดาไลลามะ ภายในบริเวณวัดมีการสร้างสถูปอย่างยิ่งใหญ่โดยใช้ทองคำและเครื่องประดับอื่นๆที่มีค่า เนื่องจากสถูปแห่งนี้ถูกใช้เป็นสถานที่เก็บรักษาพระศพขององค์ปันเชนลามะ รวมถึงองค์ที่ 10 นอกจากนี้ยังมีรูปเคารพของพระศรีอริยเมตไตรย ซึ่งมีขนาดใหญ่สูง 26 เมตรประดิษฐานอยู่ภายใน

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นพาท่านชมอาราม Rongbuk Monastery โดยเดินเท้าเพื่อข้ามช่องเขานันปามายังวัดแห่งนี้ อันถือได้ว่าเป็นที่พึ่งทางจิตใจและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสวงบุญของชาวเซอร์ปา ที่อาศัยอยู่ทางตอนใต้ของเทือกเขาเอเวอเรสต์ในเขตฆัมบู ประเทศเนปาล จึงนับได้ว่าอารามแห่งนี้เป็นศาสนสถานทางพระพุทธศาสนาที่สำคัญอีกแห่งหนึ่ง และยังเป็นอารามที่ตั้งอยู่สูงที่สุดในโลก ที่ระดับความสูง 5,154 เมตรจากระดับน้ำทะเล สำหรับด้านหน้าจะมีวัดไซรเตน (สถูปทิเบต) ซึ่งเป็นสีขาวขนาดใหญ่ ใช้สำหรับบรรจุสรีระธาตุของพระลามะอีกด้วย อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันอารามรงบุค สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกขึ้นโดยทางถนน

เย็น
จากนั้นหลังรับประทานอาหาร นำท่านเข้าสู่ที่พัก

ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา 5

EBC – Paiku Lake – Saga

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นพาท่านชมความงดงามอันน่าอัศจรรย์ของยอดเขาทรงสามเหลี่ยมที่เด่นตระหง่านอยู่ช่องเขา หรือที่รู้จักกันดีในนาม “เอเวอเรสต์” ท้าลมหนาวท่ามกลางหิมะสีขาวโพลนที่ปกคลุมไปทั่วภูเขา

จากนั้นนำท่านไปชม ทะเลสาบไพกู Paiku Lake ทะเลสาปรูปร่างเก๋ๆ เพราะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับปาท่องโก๋ ล้อมรอบไปด้วยทิวเขาสูงตระหง่านที่มีความสูงราว 5700-6000 เมตร ส่วนหัวของทะเลสาบหันไปทางทิศเหนือ และตอนท้ายของทะเลซึ่งเป็นทางทิศใต้นั้น มีลักษณะเป็นแอ่งขนาดใหญ่กว่าตอนกลางของทะเลที่มีลักษณะยาวคอด จึงมีรูปร่างเหมือนกับปาท่องโก๋นั่นเอง โดยตัังอยู่บนความสูง 4,591 เมตร ทางตอนใต้ของแม่น้ำยาร์ลุงซางโป หรือแม่น้ำพรมบุตร ส่วนน้ำในทะเลสาบนั้นเป็นน้ำที่ไหลมาจากธารน้ำแข็งทางตอนเหนือเรื่อยมาจนถึงตอนใต้ และไม่มีน้ำไหลออกมาหลายพันปีแล้ว จึงทำให้มีสภาพเป็นน้ำกร่อย โดยรอบของทะเลสาบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติและสัตว์ป่าที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ม้าป่า ลาป่า เป็นต้น

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง เมือง Saga (เดินทางประมาณ 8 ชม.) โดยระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับความงามของธรรมชาติที่สรรค์สร้างได้อย่างลงตัว เต็มไปด้วยเนินเขาที่สูงและกว้างใหญ่ มีทุ่งหญ้าขึ้นเป็นหย่อมๆ และทุ่งหญ้ากว้างในที่ลุ่มน้ำขัง ชมวิถีชีวิตของสัตว์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจามรี แพะ แกะ ที่ออกหากินกลางทุ่งและริมแม่น้ำ จนกระทั่งถึงช่วงเย็นๆจะเดินทางถึงเมืองซาก้า

เย็น
รับประทานอาหารเย็น และนำท่านเข้าที่พัก

ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา 6

Saga – Darchen

เช้า-บ่าย
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางไปยังเมือง Darchen เป็นชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในอำเภอผู่หราง มีความสำคัญคือ เป็นด่านหน้าของผู้จาริกแสวงบุญชาวบอน พุทธ ฮินดู และเชน (เดินทางประมาณ 8 ชม) ระหว่างการเดินทางท่านจะได้สัมผัสกับวิวทิวทัศน์ ที่เป็นเนินเขาราบสูงและกว้างใหญ่ โดยมีทุ่งหญ้าขึ้นเป็นหย่อมๆ ท่านจะเห็นการดำรงชีวิตของฝูงสัตว์น้อยใหญ่ที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาต เช่น แกะ แพะ จามรี เป็นต้น จนถึงกระทั่งช่วงเย็นๆจะเดินทางถึงเมือง Darchen

เย็น
รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก

ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา 7

Saga – Zhongba – Lake Manasarovar – Chiu Gompa – Pulan

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นเดินทางไปยังจงป้า (ประมาณ 4 ชม)

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังบูราง ระหว่างทางพาท่านแวะชมทะเลสาบน้ำจืดที่มีความสูงถึง 4,560 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และยังถือได้ว่าเป็นทะเลสาบแห่งความศักดิ์สิทธิ์ของชาวทิเบต นั่นคือ ทะเลสาบมานัสโรวาร์หรือ ทะเลสาบมาปาม (Mapham Yum-Tso) หมายถึง ทะเลสาบแห่งชัยชนะ ลักษณะของน้ำทะเลสาบที่นี่จะเป็นสีฟ้า เต็มไปด้วยความตระการตาของทุ่งหญ้าสีแดง และเทือกเขาหิมะกูร์ล่ามันดาทาที่โดดเด่นเป็นฉากอยู่เบื้องหน้า ทะเลสาบมานัสโรวาร์ ได้ปรากฎ ในคัมภีร์ปุราณะ (Puranas) ของศาสนาฮินดู มีใจความว่า ก่อนที่ทะเลสาบแห่งนี้จะมีขึ้นบนโลก แต่เดิมทะเลสาบมานัสโรวาร์ ได้ถูกสร้างขึ้นมาอยู่ในหัวใจของพระพรหมก่อน ทำให้น้ำในทะเลสาบมีน้ำที่เต็มไปด้วยความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ เพราะ ไม่ว่าใครก็ตามที่ได้ดื่มกินจะเทียบเท่ากับการล้างบาปนับร้อยชาติ ทำให้เมื่อเสียชีวิตจากโลกมนุษย์แล้ว ผู้นั้นก็จะกลับเข้าสู่ดินแดนของพระศิวะ และความพิเศษของการเดินทางในฤดูร้อนเพื่อไปยังเขาไกรลาสนั้น ท่านจะได้พบเห็นนักแสวงบุญผู้เต็มไปด้วยความศรัทธานับพันคนร่วมกันสวดมนต์และเดินตามเส้นทางของการแสวงบุญรอบๆทะเลสาบ ซึ่งถือเป็นการทำพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อของทางศาสนาฮินดู

เย็น
รับประทานอาหารเย็น และนำท่านเข้าที่พัก

ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา 8

Pulan – Darchen – Mt.Kailash

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
นำท่านเดินทางไปยังเมือง Darchen ชุมชนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ในอำเภอผู่หราง ซึ่งถือเป็นด่านหน้าสำหรับผู้จาริกแสวงบุญชาวบอน พุทธ ฮินดู และเชน

บ่าย
ในช่วงบ่ายท่านจะได้เห็นความอัศจรรย์และความยิ่งใหญ่ของ ภูเขาไกรลาส หรือ กังรินโปเซ (ไกรลาส” หรือ “ไกลาส” เป็นคำวิเศษณ์ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “สีเงินยวง”) เป็นยอดเขาแห่งหนึ่งในเทือกเขาหิมาลัย ที่ถือกำเนิดขึ้นมาอย่างยาวนาน โดยมีอายุมากกว่า 50 ล้านปีมาแล้ว อีกทั้งยังถือได้ว่าเป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ของศาสนาต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณที่ถือกำเนิดในประเทศอินเดีย ไม่ว่าจะเป็นศาสนาพุทธ ฮินดู เซน และบองของชาวทิเบตโบราณ เพราะแต่ละศาสนามีความเชื่อว่า ภูเขาไกรลาสแห่งนี้เป็นศูนย์กลางแห่งจักรวาลและเชื่อว่า เขาไกรลาส คือ เขาพระสุเมรุ ตามหลักความเชื่อจักรวาลในพระพุทธศาสนา ขณะเดียวกันเขาไกรลาสยังเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญต่างๆในทวีปเอเซีย นอกจากนี้ภูเขาไกรลาส ยังมีความสูงจากระดับน้ำทะเลมากถึง 22,020 ฟุต เป็นภูเขาสูงลำดับที่ 32 ของโลก และสูงเป็นลำดับที่ 19 ของเทือกเขาหิมาลัย ที่โอบล้อมภูเขาไกรลาสไว้อย่างสวยงาม ระหว่างนี้ ท่านจะได้ชมทิวแถวของผู้ศรัทธาจากหลากหลายศาสนา ที่เดินทางมาจาริกแสวงบุญ ด้วยการเดินเท้าอย่างสำรวมไปยังจุดสักการะของแต่ละศาสนา เดินผ่านประตู Star Gate ที่ชาวทิเบตมีความเชื่อมาแต่เดิมว่า หากใครได้เดินผ่านประตูแห่งนี้แล้วจะได้ไปสู่ภพภูมิใหม่ที่ดี

เย็น
รับประทานอาหารเย็น และเข้าที่พัก

ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา 9

Zanda – Guge Kingdom – Tholing monastery – Gar

เช้า
รับประทานอาหารเช้าจากที่พัก เดินทางต่อ เพื่อไปชม ความงามของเมือง กู่เก๋อ เป็นดินแดนที่ครอบคลุมพื้นที่ในเขตอะรีหรือทิเบตตะวันตกในปัจจุบัน บริเวณใกล้กับชายแดนจีน-อินเดีย มีเมืองหลวงเดิมชื่อซานด้า (Zanda) มีที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำสัตเลจหรือแม่น้ำแดง ชมความสวยงามแปลกตาของภูมิประเทศที่ปรากฎอยู่โดยรอบเมืองซานด้า ที่มีลักษณะเป็นโตรกผาสูง สาเหตุเนื่องมาจากน้ำกัดเซาะหินทรายแดงเป็นเวลานานจนกลายเป็นร่องลึก แต่เดิมมีการสันนิษฐานว่า พื้นที่บริเวณนี้เคยเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่มาก่อน แต่เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยเทือกเขาหิมาลัยได้ยกตัวสูงขึ้น จึงทำให้บริเวณนี้ต้องถูกยกตัวสูงตามไปด้วย น้ำในทะเลสาบจึงแห้งขอดไปในที่สุด ขณะที่พื้นดินที่อยู่ก้นทะเลสาบได้ถูกน้ำและลมกัดเซาะเป็นเวลานานนับล้านปี จึงเกิดภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นโตรกผาสูง คล้ายคลังกับแกรนด์แคนยอนของอเมริกานั่นเอง

เที่ยง
จากนั้นนำท่านชม วัดโถหลิง Tholing Monastery อยู่ในเมืองซานด้า เป็นพุทธสถานที่สำคัญที่สุดของทิเบตตะวันตก คำว่า Tholing ภาษาธิเบตแปลว่าบินอยู่บนฟ้าตลอดกาล ในวัดมีภาพจิตกรรมฝาผนังอันวิจิตรงดงามด้วยโทนสีอ่อนต่างจากภาพอื่นๆที่ใช้สีฉูดฉาดเน้นสีแดงเป็นหลัก ยังมีภาพเล่าพระราชประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพาน จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังซื่อชวนเหก

เย็น
หลังอาหารนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา 10

Ngari – Lhaza

เช้า
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ ลาซา

10.20 น.
เหินฟ้าสู่ลาซา โดยสายการบิน TIBET AIRLINES เที่ยวบินที่ TV 9808
12.25 น.
เดินทางถึงลาซา จากนั้นนำท่านต่อเครื่องกลับกรุงเทพฯ

17.30 น.
เหินฟ้ากลับสู่คุนหมิง โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU 5828

19.55 น.
เดินทางถึงสนามบินคุนหมิง รอต่อเครื่องเพื่อกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบินที่ MU2583 เวลา 23.00 น.

00.50 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม*

•••

Trip Review

error: Content is protected !!