ทัวร์ภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน

เส้นทาง : ภูฏาน

 • xx/xxx/xxxx ค่าทริป 53,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  6,000 บาท

รูปแบบทริป

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ภูฎาน  และภาษีสนามบิน
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
  • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
  • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
  • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ ท่านละ 4 Euro/วัน/คืน
 • ค่าขี้ม้าขึ้นเขาทักซัง
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์ไอซ์แลนด์ WINTER

ทัวร์ภูฏาน 1กรุงเทพฯ – พาโร – ทิมพู

04.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 แถว K ประตู 5 ทีมงานอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบิน B3-701

10.05 น. เดินทางถึงเมืองพาโร ไกด์ท้องถิ่นรอรับทุกท่านสู่ระเทศภูฏาน ระหว่างทางแวะจุดชมวิวเมืองพาโร จากจุดนี้สามารถมองเห็นสนามบินพาโร ได้อย่างชัดเจน

เที่ยง แวะชมวิวทิวทัศน์ที่ วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็ก (The Iron chain bridges in Bhutan)  

ชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถาน เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ

เดินชมเมือง เมืองทิมพู แวะถ่ายรูปหอนาฬิกากลางเมือง ช้อปปิ้งซื้อหาของที่ระลึกได้ในร้านขายของที่ระลึกที่มีอยู่โดยรอบ

ทัวร์ภูฏาน 2ทิมพู – พูนาคา

เช้า เดินทางสู่เมืองพูนาคา นำคณะมุ่งหน้าสู่เมืองพูนาคา (Punakha)

วังดีโพดรัง ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงามของต้นไม้ 

โดชูลาพาส (Dochula pass) ซึ่งเป็นจุดชมวิวภูเขาหิมาลัยด้านตะวันตกอัน ตระการตา เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงคราม อัสสัม

ชมความงามของ วัดดรุกวังเยลลาคัง (Drukwangyel) สร้างถวายแด่กษัตริย์ ด้านในวัดมีภาพเขียนของเจ้าหญิงและเจ้าชายทุกพระองค์

บ่าย ชมวัดชิมิลาคัง ( Chimi Lhakhang ) ระหว่างทางเป็นทุ่งนาแสนสวย รวมถึงบ้านเรือนที่มีจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นรูปวาดที่แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ 

ชมป้อมพูนาคา (Punakha Dzong) เป็นป้อมที่สร้างขึ้นเมื่อครั้งเมืองพูนาคายังเป็นเมืองหลวง ป้อมนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งภูฎาน

ทัวร์ภูฏาน 3พูนาคา – พาโร

เช้า เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู อำลาเมืองพูนาคาริมสายน้ำอันงดงาม

บ่าย นำคณะนมัสการพระใหญ่แห่งภูฏาน ณ Buddha Gang พระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูฎาน ยอดเขาแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สามารถมองหุบเขาทิมพูได้อีกด้วย

เที่ยวชมสัตว์ประจำชาติภูฏานที่ สวนสัตว์ทาคิน

นำทุกท่านสู่ ป้อมทาชิโช

ทัวร์ภูฏาน 4พาโร – วัดทักซัง

เช้า สักการะวัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (Tiger’s Nest) วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฎาน วัดนี้เป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์

เที่ยง เที่ยวชม วัดคิชุลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน

ทัวร์ภูฏาน 5พาโร – กรุงเทพฯ

เช้า เดินสู่สนามบินนานาชาติพาโร เช็คอินที่สนามบินพาโร สายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3-700 

16.15 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

 

Trip Review

error: Content is protected !!