logo-freedoka

Mucangchai • Sapa

ฮานอย • เหงี่ยโหละ • มูกางจ๋าย • Che Xu Phinh • ถ่านเหวียน • Sapa • ฟานสิปัน • น้ำตก Silver • เขาฮามลอง • หมู่บ้านกั๊ด กั๊ด • ตาฟาน • ทะเลสาบคืนดาบ • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

วันที่จัดทริป

21 – 25 มิถุนายน 2024

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • เอี่ยนบ๋าย (Yen Bai)
 • ปากแม่น้ำแดง ( Red River Delta )
 • เมืองมูกางจ๋าย (Mu Cang Chai)
 • ชมนาขั้นบันได Che Xu Phinh ที่ Che Cu Nha
 • ซาปา (Sapa)
 • น้ำตก Silver
 • ยอดเขาฟานซิปัน
 • เนินเขา Ham Rong หรือ หุบเขาปากมังกร
 • หมู่บ้านชาวเขากั๊ด กั๊ด
 • หมู่บ้านตาฟาน
 • เมืองฮานอย
 • ทะเลสาบคืนดาบ
short brief
สรุปย่อทัวร์ซาปา มูกางจ๋าย

วันที่ 1 | สุวรรณภูมิ •  ฮานอย • เหงี่ยโหละ
วันที่ 2 | เมืองลอ ( เหงี่ยโหละ )  • มูกางจ๋าย  • Che Xu Phinh  • ถ่านเหวียน
วันที่ 3 | ถานเหวียน  • Sapa • ฟานสิปัน • น้ำตก Silver • ซาปา
วันที่ 4 | เขาฮามลอง  • หมู่บ้านกั๊ด กั๊ด  • ตาฟาน
วันที่ 5 | ซาปา  • ฮานอย  • ทะเลสาบคืนดาบ • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย • กรุงเทพฯ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 16,900 บาท

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • พาหนะรับส่งพร้อมคนไทยนำเที่ยว
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ทริปเวียดนาม มูกางจ๋ายที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ • ฮานอย- เหงี่ยโหละ

03.30น. นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง สายการบิน Air ASsia เที่ยวบินที่ FD 642 ออกเดินทางเวลา 06.40 น.  บินสู่ฮานอย ประเทศเวียดนาม ใช้เวลาเดินทางสู่ฮานอย ประเทศเวียดนาม 

08.30 น. เดินทางถึง สนามบินนอยไบ กรุงฮานอย ปัจจุบันสภาพตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สไตส์ โคโลเนียล เป็นอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอยตั้งอยู่ริมแม่น้ำดำและแม่น้ำแดง เมืองนี้เคยมีชื่อเรียกต่างๆ กันมาแต่ในอดีต เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้า บางครั้งเรียกว่า เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก

จากนั้นขึ้นรถบัสปรับอากาศ ออกเดินทางสู่จังหวัด เอี่ยนบ๋าย (Yen Bai) เพื่อมุ่งไปยังเมืองลอ ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 32 ซึ่งระหว่างทางนั้นท่านจะเห็นทุ่งนาสีเขียวที่ทอดยาวสองฟากฝั่งถนน ได้บรรยากาศธรรมชาติที่แสนสบายไปตลอดทาง 

เดินทางต่อผ่านปากแม่น้ำแดง ( Red River Delta ) ไปที่ เมืองลอ หรือ เมืองเหงี่ยโหละ (Nghia Lo) อยู่ห่างจากฮานอยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 190 กิโลเมตร มีพื้นที่เป็นเนินเขา ที่อุดมสมบูรณ์ ถูกปกคลุมไปด้วยไร่ชา ตระการตาไปด้วยนาขั้นบันไดและสวนยางบริเวณหุบเขาหรือเนินเขาสูงลาดลงมาเป็นขั้นๆ ลงไปจนถึงจุดต่ำสุดของหุบเขาหรือเนินเขา บางแห่งสวยงามเหมือนภาพวาด จากนั้นจะเข้าสู่หมู่บ้านของชนกลุ่มน้อย เช่น ชาวไท ชาวไทม้งและไทนุง เป็นต้น 

**คืนนี้พักที่เมืองลอ (เหงี่ยนโละ)**

Day 2

เมืองลอ ( เหงี่ยโหละ ) • มูกางจ๋าย • Che Xu Phinh • ถ่านเหวียน

ตื่นแต่เช้าตรู่เพื่อไปเดินตลาดท้องถิ่นยามเช้า จะได้เพลิดเพลินในการเลือกซื้องานฝีมือของชนกลุ่มน้อย จากนั้นเดินทางไต่ขึ้นเขาเพื่อเข้าเขตเมืองมูกางจ๋าย (Mu Cang Chai) จะได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย ชาวม้ง  ชาว La Ha และชาวไทด่อน หรือ ไทขาว เยี่ยมชมนาขั้นบันได Che Xu Phinh ที่ Che Cu Nha แวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตลอดทาง

**คืนนี้พักที่เมืองถานเหวียน**

Day 3

ถานเหวียน • Sapa • ฟานสิปัน • น้ำตก Silver • ซาปา

มุ่งหน้าสู่ ซาปา (Sapa) มี ยอดเขาฟานสิปัน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม และยังเป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดในอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น หลังคาแห่งอินโดจีน ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร ของเทือกเขาฮว่างเหลี่ยนเซิน ที่ทอดตัวยาวมาจากประเทศจีน ยอดเขารูปทรงปิรามิดลูกนี้ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและอุณหภูมิที่ลดลงต่ำกว่าศูนย์องศาเซสเซียสเกือบตลอดทั้งปี ภูเขาลูกนี้เป็นความใฝ่ฝันและความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวผจญภัยหลายต่อหลายคน อีกทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของนักไต่เขาหลายคนเดินทางมาที่นี่ เพื่อพิชิตยอดเขาฟานสีปัน เราใช้ถนนหมายเลข 4D ที่สามแยกบินห์ลื้อ ซึ่งจะผ่านจุดสูงสุดในเวียดนามที่มีถนนตัดผ่านบนความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ประมาณ 40 กิโลเมตร ) จะถึงซาปาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนามเหนือ

 

ชมน้ำตก Silver น้ำตกสูงกว่า ร้อยเมตร ที่ตกมาจากหน้าผาสูงชัน เมื่อละอองน้ำสาดกระทบโขดหินสะท้อนแสงแดด เกิดเป็นรุ้งสีสันสวยงามจับใจ จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองซาปา เก็บสัมภาระเขาที่พัก แล้วเดินเล่นเพลินๆ เพื่อชมเมืองตากอากาศบนเทือกเขาสูงแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นตลาดผ้าชนเผ่า หรือศาลากลางดาว 7 แฉก

รับปะทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อน นอนนับดาวตามอัธยาศัย หรือจะออกไปเดินเล่นยามราตรีก็ได้

คืนนี้พักที่ ซาปา

Day 4

เขาฮามลอง • หมู่บ้านกั๊ด กั๊ด • ตาฟาน

ขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามด้วนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 3000 เมตร ในอดีตต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน เดินเท้าขึ้นมายังยอดเขาแห่งนี้ กระเช้าแห่งนี้เพิ่งเปิดให้บริการในปี 2559 สัมผัสความสวยงามของขุนเขาอันยิ่งใหญ่ ด้วยสายตาของท่านเอง 

จากนั้น พาขึ้น เนินเขา Ham Rong หรือ หุบเขาปากมังกร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนที่มีชื่อเสียงมากมายในตัวเมืองซาปา มีจุดชมวิวสำหรับชมเมืองซาปาได้รอบด้าน และมองเห็นเทือกเขาที่รายล้อม ซาปาซึ่งเป็นเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และยังสามารถมองเห็นยอดเขาฟานสีบังของเทือกเขาฮว่างเหลี่ยนเซิน ภายในเส้นทางบนภูเขาฮามรองยังมีการจัดเส้นทางเดินไว้อย่างดีและมีจุดให้เที่ยวชมทั้งหมด 11 จุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสวนไม้ดอกและไม้ผลหลากสีสัน

จากนั้นชม หมู่บ้านชาวเขากั๊ด กั๊ด หมู่บ้านแห่งนี้อยู่ห่างจากตัวเมืองซาปาเพียง 3 กิโลเมตร เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเขาเผ่าม้งซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน เมื่อกว่า 300 ปีก่อน เครื่องแต่งกายของชาวเขาจะนิยมใช้สีน้ำเงินเข้ม หรือสีดำซึ่งสวมใส่กันเป็นประจำทุกวัน นอกจากจะได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งในหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

 

ไปชมหมู่บ้านตาฟาน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของซาปา ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นชุมชนของชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน แต่เผ่า Giay ถือเป็นชนเผ่าที่มีประชากรส่วนใหญ่ในเวียดนาม และยังมีกลุ่มคนไต หรือ ไท ผสมผสานอยู่รวมกัน ซึ่งในความหลากหลายของชนพื้นเมืองนี้เอง ทำให้สามารถมองเห็นความแตกต่างของเครื่องแต่งกายซึ่งแต่ละเผ่าก็จะแต่งตัวหลากสีสันแตกต่างกันออกไป เป็นภาพที่ดูแล้วสวยงามแปลกตาไปอีกแบบ  การเข้าชมหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเขา ในช่วงเดือน มิถุนายน ถึง ตุลาคม แล้ว เรายังจะเห็นนาขั้นบันใดลดหลั่นกันลงไปอย่างสวยงามเหมือนดังภาพวาดอันน่าอัศจรรย์ 

คืนนี้พักที่ ซาปา

Day 5

ซาปา • ฮานอย • ทะเลสาบคืนดาบ • ช๊อปปิ้งถนน 36 สาย • กรุงเทพฯ

เดินทางกลับเมืองฮานอย (เดินทางประมาณ 6 ชม.) ระหว่างทางจะพบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของนาขั้นบันไดตลอดสองข้างทาง 

ชม ทะเลสาบคืนดาบ หรือที่รู้จักกันในนามทะเลสาบฮว่านเกี๋ยม ตามตำนานกล่าวว่าสมัยกษัตริย์โลเลย ราวศตวรรษที่ 15 มีการสู้รบกับจีน กษัตริย์โลเลยมาที่ทะเลสาบแห่งนี้และได้ค้นพบดาบเพื่อจะนำไปสู้กับจีน จนกระทั่งสามารถขับไล่จีนออกไปได้จึงกลับมาที่ทะเลสาบแห่งนี้อีกครั้ง และได้มีเต่าศักดิ์สิทธิ์ในทะเลสาบมาขอดาบคืนและกล่าวว่าจะไม่มีสงครามอีกต่อไป 

ก่อนเดินทางสู่สนามบิน พาท่านเลือกซื้อของฝาก ช๊อปปิ้งถนน 36 สาย มีสินค้าราคาถูกให้ท่านได้เลือกสรรมากมาย กระเป๋า เสื้อผ้า รองเท้า ของที่ระลึกต่างๆ 

จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินเพื่อทำการเช็คอิน เดินทางกลับกรุงเทพฯ 

20.50 น.เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบิน Air Asia เที่ยวบิน FD645

22.40 น.  เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ 

 

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม