ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight • Painaima

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight

ทัวร์อเมริกา ROADTRIP : NATURE HIGHLIGHT

เส้นทาง : 

 • 5-21 เม.ย.62 ค่าทริป  199,000 บาท 

รูปแบบทริป

 • Road Trip มี Driver Guide คนไทยนำเที่ยว
 • คณะเล็กๆ 6-8 ท่าน เดินทางโดยรถตู้
 • ผู้เดินทางต้องช่วยเหลือตนเองได้บ้างเช่นการยกกระเป๋าเข้าห้องพัก หรือการสั่งอาหารทาน
 • พัก โรงแรม 4 ดาว หรือบางเมืองถ้าไกลมากจะเป็น motel ระหว่างทาง
 • ทริปไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ (เพื่อให้สะดวกในการจัดหาตั๋วที่เหมาะสมกับตนเอง)
 • ทริปไม่รวมอาหารกลางวันและเย็น ผู้เดินทางอิสระเลือกทานอาหารตามอัธยาศัยโดยไกด์จะช่วยท่านสั่งหากท่านไม่สันทัดเรื่องภาษา

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบินในประเทศ
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 23 กิโลกรัม ขนาดกระเป๋า 26 นิ้ว
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – ลอสแองเจลิส/ ซานฟรานฯ – กรุงเทพ
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ค่าวีซ่า
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์อเมริกา Road Trip

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 1Bangkok

23.00 น. พบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ Row U ประตู 8 เคาน์เตอร์สายการบิน AIR CHINA โดยมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก คอยดูแลเรื่องเอกสารการเดินทางให้ท่าน

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 2

Los Angeles – Las Vegas – Grand Canyon 

01.00 น. ออกเดินทางไปยังลอสแองเจลลิส โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA980 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ปักกิ่ง

12.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังลอลแองเจลลิส โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA887

09.00 น. เดินทางถึงลอสแองเจลลิส จากนั้นเดินทางไปยัง ลาสเวกัส

บ่าย เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน (Grand Canyon National Park) ของมลรัฐแอริโซนา ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามแปลกตา   

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 3

Grand canyon – Hourshoe bend – Lake powell – Page

เช้า เดินทางไปสัมผัสกับความมหัศจรรย์ของแกรนด์แคนยอน สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

บ่าย เดินทางไปเที่ยวชม Horseshoe Bend จากนั้นนำคณะเที่ยวชมแหล่งน้ำที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง นั่นคือ  Lake Powell เป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่ง

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 4

Upper Antelope – Lower Antelope – Page

เช้า-บ่าย เดินทางไปชม Upper Antelope Canyon หุบเขาที่น่าพิศวงและอันตรายที่สุด ตั้งอยู่ในแถบเมืองเพจ รัฐอริโซน่า  หุบเขาแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกัดเซาะของกระแสน้ำ ซึ่งเป็นชาว Navajo เป็นผู้นำทาง 

หุบเขา Antelope Canyon เป็นสถานที่ซึ่งได้รับความนิยมในการถ่ายภาพมากที่สุดในอเมริกา

 Lower Antelope Canyon การชมความงามในหุบเขาหินทรายสีแดงนี้ถือว่าประทับใจอย่างมาก เพราะจะมีทางเดินให้ผู้มาเยือนได้ชมชั้นหินอย่างใกล้ๆ สามารถมองเห็นชั้นหินที่มีสีสันต่างๆ 

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 5

Monument Valley – Moab

เช้า เดินทางไปยัง Monument valley เป็นหุบเขาที่เต็มไปด้วยซากหินรูปร่างลักษณะแปลกตา

บ่าย เดินทางไปยังเมือง Moab ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆของรัฐยูท่าห์ แต่โดดเด่นไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวแนว Adventure 

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 6

Canyonlands – Moab

เช้า-บ่าย ชม Canyonlands อุทยานแห่งชาติแคนยอนแลนด์ มากไปด้วยสีสันที่เกิดจากการกัดเซาะของหิน ในหุบเขา Mesas และ Buttes โดยแม่น้ำ Colorado และ แม่น้ำ Green 

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 7

Arches National Park – Moab

เช้า-บ่าย อุทยานแห่งชาติ Arches National Park เป็นอุทยานที่มีความโดดเด่นและพิเศษอย่างมาก เพราะมากไปด้วยหินโค้งกว่า 200 แห่ง โดยเฉพาะ  Land Scape เป็นสะพานหินโค้งที่ยาวที่สุด

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 8

Moab – Bryce Canyon National Park

เช้า เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติ  Bryce Canyon

บ่าย มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติ ไบรซ์ แคนยอน (Bryce Canyon Nation Park)  สิ่งที่ตื่นตาตื่นใจนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมากในไบรซ์แคนยอน คือ แท่งหินยอดแหลม หรือเรียกกันว่า ฮูดู (Hoodoos) 

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 9

Bryce Canyon – Zion National Park – Las Vegas

เช้า เดินทางไปยังอุทยานแห่งชาติ Zion National Park  แหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักเดินทาง ที่ชื่นชอบธรรมชาติ เดินป่า การผจญภัย และปีนเขา

บ่าย เดินทางต่อไปยังเมือง ลาสเวกัส (Las Vegas) ในช่วงเย็นท่านจะได้ช้อปปิงกันอย่างเพลินๆแบบอิสระที่ถนน Strip

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 10

Las Vegas – Idaho falls – Teton

เช้า เดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปยังเมือง Idaho Falls โดยสายการบินภายในประเทศ แวะเปลี่ยนเครื่องที่ Salt Lake City

บ่าย เดินทางไปยัง อุทยานแห่งชาติแกรนด์ทีทอน (Grand Teton National Park) สัมผัสความสวยงามของธรรมชาติกันอย่างจุใจ อีกทั้งอุทยานแห่งชาติไวโอมิง 

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 11

Teton – Yellowstone

เช้า ชมภูเขาแกรนด์ทีทอน (Grand Teton Mountain) ถือเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในรัฐไวโอมิงที่หลายๆคนอยากไปสัมผัส  

บ่าย เดินทางสู่อุทยานแห่งแรกของโลก อุทยานแห่งชาติเยลโลว์สโตน (Yellowstone Plateau)

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 12

Yellowstone National Park

เช้า ไปยังอุทยานแห่งแรกของอเมริกา อุทยานแห่งชาติเยลโลสโตน (Yellowstone Plateau) อุทยานแห่งนี้มีความโดดเด่นอย่างมาก เพราะเป็นสถานที่ตั้งของทะเลสาบเยลโลวสโตน 

เที่ยง ชม แมมมอธ ฮอตสปริง (Mammoth Hot Springs) สัมผัสกับทัศนียภาพที่สวยงามตระการตาของบ่อน้ำพุร้อนอายุนับพันปีที่สลับซับซ้อนบนเนินเขา

ชม บ่อน้ำพุร้อนนอริส (Norris Gerser Basin) และที่พลาดไม่ได้ คือ นำชม แกรนด์แคนยอนแห่งเยลโลสโตน (Grand Canyon of Yellowstone) 

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 13

Yellowstone –  Idaho falls – San Francisco

เช้า เดินทางกลับเมือง Idaho Falls เพื่อเดินทางไปยังสนามบิน จุดหมายปลายทางสู่ ซานฟรานซิสโก โดยสายการบินภายในประเทศ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ Salt Lake City

16.00 น. ถึงสนามบินเมืองซานฟรานซิสโก (San Francisco) โดยเมืองซานฟรานซิสโก ท่ามกลางสายน้ำสามด้าน 

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 14

San Francisco – Yosemite

เช้า เดินทางสู่อุทยานแห่งชาติโยเซมิตี้ (Yosemite National Park)

บ่าย เยี่ยมชมอุทยานแห่งชาติ โยเซมิตี (Yosemite National Park) ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา เป็นหุบเขาที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา 

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 15

Yosemite

เช้า-บ่าย ชมทะเลสาบโมโน (Mono Lake) หรือ An Alien Landscape  เป็นทะเลสาบที่มีทัศนียภาพที่น่าสนใจ เพราะบนผืนน้ำจะสลับไปด้วยโขดหินแหลมรูปทรงแปลกตา

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 16

Yosemite – San Francisco

เช้า เดินทางกลับเมือง San Francisco 

บ่าย ชม Golden Gate Bridge เป็นสะพานที่มีความโดดเด่นและสวยงามไปด้วยทัศนียภาพ จากนั้น นำผู้ร่วมเดินทาง ชมความสวยงามของสวนสวยอย่าง  Japanese Tea Garden เป็นสวนที่มีความโดดเด่นด้านธรรมชาติหลายอย่างด้วยกัน

ชมฟิชเชอร์แมน วาร์ฟ (Fisherman’s Wharf) ซึ่งเป็นท่าเทียบเรือของชาวประมงที่มีความสำคัญอีกหนึ่งแห่งทางด้านประวัติศาสตร์

ทัวร์ Roadtrip อเมริกา Nature Highlight 17

San Francisco – Bangkok

เช้า เดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

เหินฟ้าสุ่กรุงเทพ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA986 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ปักกิ่ง 

ออกเดินทางสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA979

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

……………………………………………………………………………..

Trip Review

error: Content is protected !!