ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip

ทัวร์ไอร์แลนด์ Hightlight รอบเกาะ

เส้นทาง : อังกฤษ สกอตแลนด์

 • xx/xxx/xxxx  ค่าทริป 99,000 บาท

เส้นทาง : ไอร์แลนด์ Highlight รอบเกาะ

 • xx/xxx/xxxx  ค่าทริป 99,000 บาท

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ค่ายานพาหนะ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ไอร์แลนด์ / กรุงเทพ-ลอนดอน และภาษีสนามบิน
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip และ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

กดดูทัวร์ UK 2 เส้นทาง

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 1Bangkok

21.30 น. พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 5 แถว H/J เคาน์เตอร์สายการบินไทย ทีมงานอำนวยความสะดวกทำการเช็คอิน

•••

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 2London – Castle Combe – Cotswold – Bibury – Broadway – Chipping Campden – Stratford upon Avon

00.55 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 910 ไปยังเมืองลอนดอน

07.15 น. ถึงสนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศอังกฤษช้ากว่าที่ไทย 7 ชั่วโมง)

หมู่บ้าน Castle Combe หมู่บ้านเล็กๆในเขตปกครอง Wiltshire ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ หมู่บ้านบรรยากาศชนบทแบบอังกฤษตอนใต้ที่เคยถูกอณาจักรโรมันปกครองในยุคกลางแห่งนี้โดดเด่นจากบ้านเรือนที่ส้รางด้วยหินตั้งแต่ ศตวรรษที่ 14 ซึ่งยังคงรักษาไว้อยู่ในสภาพสมบูรณ์จนได้รับการขนานนามให้เป็นหนึ่งในหมู่บ้านที่งดงามที่สุดของเกาะอังกฤษ

หมู่บ้านไบบุรี่ (Bibury Village) เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในแคว้น Gloucester shire เขต Cotswolds (คอทส์โวลส์) จัดว่าเป็น The Most beautiful village in England เดินเล่นชมบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านแห่งนี้ นั่นคือกระท่อมหินโบราณที่เรียงรายกันยาวไปเป็นแถว มีชื่อว่า Arlington Row ซึ่งกระท่อมเหล่านี้เคยเป็นที่พักของคนที่ทำอาชีพทอขนแกะในสมัยศตวรรษที่ 17 ชมโบสถ์อันเก่าแก่ อีกทั้งยังมีถนนสวยๆ ที่รายล้อมด้วยดอกไม้สีสดใสริมสองข้างทาง 

บ่าย Bourton On The Water ชม Lower Slaughter ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการโหวตให้เป็นหมู่บ้านที่มีความสวยงามมากที่สุดในอังกฤษ ที่มีความโดดเด่นเฉพาะ ปลูกสร้างตัวอาคารด้วยหิน ซึ่งเป็นหิน Cotswold stone เท่านั้น ภายในหมู่บ้านจะมีแม่น้ำ Windrush ไหลผ่าน มีเป็ดหัวเขียวสวยงามเวียนว่ายเต็มแม่น้ำ เป็นหมู่บ้านที่มีธรรมชาติสุดแสนโรแมนติค 

Broadway Tower สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 18 ในสไตล์โกธิค ด้วยความที่ตั้งอยู่บนเนินเขาจึงทำให้เป็นจุดที่สูงอันดับ 2 ในย่าน Cotswolds เลย

Chipping Campden เป็นตลาดเก่าแก่มาตั้งแต่ ศตวรรษที่ 14 (“Chipping” เป็นภาษาอังกฤษโบราณแปลว่าตลาด) อาคารบ้านเรือนร้านค้าจะเป็นสี Limestone

เมืองสแตรทฟอร์ด (Stratford Upon Avon) เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเอวอน อันเป็นบ้านเกิดของ วิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare) กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ

•••

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 3Stratford upon Avon – Lake district

เช้า Shakespeare’s birthplace นำท่านเข้าชมภายในบ้านเกิดของเช็คสเปียร์ (Shakespeare’s Birthplace) เป็นบ้านไม้ 2 ชั้น แบบทิวดอร์ มีห้องทำงาน ห้องนอน ห้องครัว ห้องกินข้าว ห้องนั่งเล่น หลังไม่ใหญ่โตมากนัก จัดแสดงให้ชมและมีรูปปั้นส่วนบนขนาดเท่าจริงตั้งไว้อยู่ริมหน้าต่าง

เมืองวินเดอร์เมียร์ (WINDERMERE) ดินแดนแห่งทะเลสาบเลคดิสทริค (LAKE DISTRICT) เขตอุทยานแห่งชาติที่มีทะเลสาบใหญ่น้อย อยู่ถึง 16 แห่ง เป็นสถานตากอากาศยอดนิยมของคนอังกฤษ และนักท่องเที่ยวจากยุโรป

เลคดิสทริค เขตอุทยานที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ เพื่อการพักผ่อนตากอากาศท่ามกลางความเป็นธรรมชาติ ของทะเลสาบและหุบเขางดงามประดุจหนึ่งภาพวาด

เที่ยง The World of Beatrix Potter Attraction ที่รวบรวมข้าวของและจัดแสดงเรื่องราวจากนิทานเด็กชุด Peter Rabbit ที่โด่งดังไปทั่วโลก มีทั้งสถานที่จำลองจากนิทาน เช่นสวน และครัวที่อยู่ในเรื่อง และอื่นๆ อีกมากมาย รวมถึงบรรดาสัตว์น้อยใหญ่ที่อยู่กันอย่างอุดมสมบูรณ์ที่นี่ จนถ่ายทอดออกมาเป็นเรื่องราวและลายเส้นสีน้ำอันอบอุ่นที่ครองใจคนทั่วโลกนั่นเอง

ล่องเรือชมทะเลสาบ Windermere

•••

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 4Bowness – Glasgow – Loch Lomond – Glencoe – Loch Lomond

เช้า กลาสโกว์ (Glasgow) เป็นเมืองใหญ่ในสหราชอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองและล้ำหน้ามากที่สุดเมืองหนึ่ง ตั้งแต่ในศตวรรษที่ 16 กลาสโกว์กลายเป็นเมืองที่สามของยุโรปที่มีจำนวนประชากรเกินหนึ่งล้านคน รองจากลอนดอนและปารีส และกลายเป็นเมืองสำคัญอันดับสองของสหราชอาณาจักรรองจากลอนดอน (ประมาณ 2.30 ชม)

มหาวิหารแห่งเมืองกลาสโกว์ (Glasgow Cathedral) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมโกธิค โดยมหาวิหารแห่งนี้ได้เป็นสุสานฝังศพของนักบุญ Saint Mungo ท่านสามารถเดินเล่นช้อปปิ้ง ณ ถนน Buchanan Street  คุณสามารถเดินชมอาคารบ้านเรือนที่ยังคงอนุรักษ์ความเก่าแก่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมไว้เป็นอย่างดี จากนั้นอิสระช้อปปิ้งบนถนน Bunchanan Street

บ่าย ทะเลสาบ Loch Lomond ซึ่งเป็นทะเลสาบน้ำจืดที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร

หมู่บ้านลูสส์ (Luss Village) หมู่บ้านแห่งนี้ยังคงอยู่ในอาณาเขตของทะเลสาบโลมอนด์ ตัวบ้านน่ารักปลูกสร้างด้วยอิฐสีหม่นๆ ตกแต่งด้วยไม้เลื้อยประดับดูขลังๆ

•••

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 5Glencoe – Isle of Skye

เช้า เกาะสกาย (ISLE OF SKYE) เกาะที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เป็นเกาะที่ใหญ่เป็นอันดับสองของสก็อตแลนด์ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญ แม้แต่คนอังกฤษยังตั้งเป้าว่าจะต้องไปให้ได้อย่างน้อยครั้งหนึ่ง 

EILEAN DONAN CASTLE ตั้งอยู่บนเกาะเล็กๆ ตรงจุดบรรจบของทะเลสาบ 3 แห่ง Loch Duich, Loch Long และ Loch Aish ปราสาทนี้เป็นหนึ่งในปราสาทของสกอตแลนด์ที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน เคยถูกใช้เป็นป้อมปราการในการรบ แต่สุดท้ายก็ถูกทำลายลงในสมัย Jacobite Risings จุดเด่นของ Eilean Donan Castle นั้นคือ ที่ตั้งของปราสาทที่เป็นเอกลักษณ์และบรรยากาศรอบๆ ปราสาทที่เงียบสงบและสวยงามมาก  ทำให้ Eilean Donan เป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามและถูกถ่ายรูปมากที่สุดในสกอตแลนด์ และยังได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในปราสาทที่สวยงามมากแห่งหนึ่งของโลก จนถูกนำไปใช้เป็นฉากในภาพยนตร์เรื่อง “Highlander” และ เจมส์บอนด์ 007 ตอน “The world is not enough” ปบ่าย
แวะชมสะพานข้ามแม่น้ำ Sligachan เชื่อมเมือง Portree กับ Bradford และเดินทางไปยังเมือง Portree (ประมาณ 1 ชม) ถึงเมือง Portree นำท่านเดินเล่น ชมเมือง

•••

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 6Isle of Skye

เช้า-บ่าย The old man of storr (The Storr หรือภาษาท้องถิ่น เรียกกัน An Stor) (ระยะทาง 3.8 กิโลเมตร และใช้เวลาในการเดินประมาณ 2 ชั่วโมง) เป็นเสาหินที่โผล่ขึ้นจากพื้นยอดเขาที่ขรุขระ เป็นแนวโขดหินเรียงตัวกันอยู่บนที่ราบสูง มองเป็นทิวดูงดงาม และอลังการไปพร้อมๆ กัน โดยก้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดถูกเรียกว่า The Old Man of Storr ว่ากันว่าเป็นหินที่ดูรูปร่างหน้าตาเหมือนผู้ชายแก่ 

Kilt Rock And Mealt Falls ถ่ายรูปน้ำตกจากผาที่สวยงาม

ชมปราสาท Dumtulm Castle ซึ่งตอนนี้จะเห็นเป็นซากปราสาทที่อยุ่จุดเหนือสุดของเกาะ จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังเมือง Armadale

•••

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 7Armadale –  Stirling – Edinburgh

เช้า Stirling โดยขับรถผ่านถนน Mallaig ที่ชื่อว่าเป็นเส้นทางขับรถที่วิวข้างทางสวยที่สุดในตอนพระอาทิตย์ตก

Glenfinnan Viaduct ที่ใช้ถ่าย Harry Potter ทางรถไฟที่ Hogwats Express วิ่ง (ประมาณ 2 ชม.)

บ่าย ปราสาทสเตอร์ลิง (Stirling Castle) ตั้งอยู่บนเนินคาลเซิลฮิลล์ (Castle Hill) ซึ่งเป็นเนินที่เกิดจากหินภูเขาไฟโบราณ  เป็นปราสาทที่มีความโดดเด่นทางด้านประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรม มีขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุดปราสาทหนึ่งของสกอตแลนด์ พระมหากษัตริย์และพระราชินีแห่งสก็อตแลนด์หลายพระองค์ได้รับการสวมมงกุฎที่สเตอร์ลิง รวมทั้งสมเด็จพระราชินีนาถแมรี่ที่ 1 แห่งสก็อตแลนด์ ในปี ค.ศ.1543 ด้วย  ได้เวลานำท่านเดินทางไปยังเมือง Edinburgh

•••

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 8Edinburgh –  Berwick-upon-Tweed – Bamburgh

เช้า ปราสาทเอดินบะระ (EDINBURGH CASTLE) ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาอย่างโดดเด่นอันสง่างาม ซึ่งเริ่มสร้างขึ้นในราวช่วงศตวรรษที่ 11-16 พร้อมชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมาของเมืองเอดินบะระ โบราณสถานอันล้ำค่าและหวงแหนของชาวสก็อตทุกคน ปัจจุบันภายในปราสาท เป็นพิพิธภัณฑ์ และเป็นสถานที่เก็บสมบัติล้ำค่ามากมาย 

Grassmarket ซึ่งตั้งอยู่หลังปราสาท

พระตำหนักโฮลี่รู๊ด (Palace of Holyrood House) ซึ่งเป็นที่ประทับของพระราชินี เวลาเสด็จเยือนสกอตแลนด์ และเคยเป็นที่ประทับของพระนางแมรีแห่ง สก็อต ฝั่งตรงข้ามเป็นรัฐสภาแห่งชาติสก็อตอันน่าภาคภูมิใจ ด้วยสถาปัตยกรรมร่วมสมัย

เที่ยง Calton Hill เป็นจุดชมวิวอีกหนึ่งแห่งที่สวยไม่แพ้ทีใดใน Edinburgh กันที่เนินเขา Calton Hill เขาลูกเล็กๆ ที่ใช้เวลาเดินเท้าขึ้นไปไม่เกิน 15 นาที และอยู่ห่างจากตัวเมืองไม่ไกล 

Bewick-upon-Tweed ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือสุดของอังกฤษ นำท่านเที่ยวชมเมือง และชมกำแพงเมือง  Berwick’s Walls

•••

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 9Bamburgh – Northumbland Coast – York

เช้า Bamburgh Castle ปราสาทที่อยู่ติดทะเล ปราสาทเก่าแก่สร้างมานานกว่า 1400 ปี เป็นปราสาทขนาดใหญ่มีเนื้อที่ 9 เอเคอร์ที่อยู่บนที่ราบหินสูง จากนั้นเดินทางไปยังเมือง York ขับผ่านชมเส้นทาง Northumbland Coast (ประมาณ 3 ชม.)

บ่าย York Minster เป็นมหาวิหารอันงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นับตั้งแต่ศตวรรษที่ 7 มหาวิหารนี้ได้เป็นศูนย์กลางของศาสนาคริสต์ ในภาคเหนือของอังกฤษ และปัจจุบันยังเป็นโบสถ์ที่เจริญรุ่งเรืองอยู่ในการบูชาและสวดมนต์ทุกวัน มหาวิหารถูกสร้างขึ้นเพื่อพระสิริของพระเจ้า ทุกแง่มุมของอาคารเก่าแก่นี้  จากหินประดิษฐ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นมาจนถึง Collection ที่ยอดเยี่ยมของกระจกสียุคกลาง บอกเรื่องราวของพระเยซูคริสต์

Clifford’s Tower คลิฟฟอร์ดทาวเวอร์ สิ่งก่อสร้างโบราณป้อมปราการโบราณ สร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคโรมัน เมื่อครั้งการเข้ายึดครองของจักรพรรดิคอนสแตนติน เพื่อเป็นป้อมปราการของเมืองยอร์ค โดยพระเจ้าวิลเลียมผู้พิชิตและเป็นศูนย์บัญชาการทางภาคเหนือ ทุกวันนี้เหลือเพียงร่องรอยอิฐเป็นรูปอาคารหักพัง บนเนินดินสูง มีบันไดให้ไต่ขึ้นลงค่อนข้างชัน บริเวณนี้เคยเป็นสุสานมาแต่เดิม ต่อมาถูกเผาทำลายและมีการสร้างขึ้นใหม่ด้วยอิฐและหินในศตวรรษที่13 หอคอยแห่งนี้ได้ชื่อตาม Lord Robert Clifford

•••

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 10Newark – Bicester Outlet – Windsor Castle – London

เช้า Bicester Village outlet (ประมาณ 2 ชม.)

อสิระใหท่านช้อปปิ้งจุใจ มีหลากหลายแบรนด์ดังให้ท่านให้เลือกสรร อาทิเช่น Balenciaga,Valentino, MCM, Ermenegildo Zegna, Alberta Ferretti, Shanghai Tang,Dior, Giorgio Armani, Dolce & Gabrana, Bottega Veneta, Bvlgari, Fendi ฯลฯ

บ่าย วินเซอร์ (Windsor Castle) เป็นพระราชวังที่โด่งดังของอังกฤษ เป็นที่พำนักของกษัตริย์ พระราชวัง Windsor ในเขต Berkshire เป็นสถาปัตยกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของกษัตริย์แต่ละสมัย ปราสาทเดิมถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ปราสาทแห่งนี้ถูกออกแบบโดยนักประวัติศาสตร์ศิลป์ฮิวจ์โรเบิร์ตส์  ในยุคจอร์เจียน

เดินทางเข้าสู่มหานครลอนดอน (London) เมืองที่เป็นศูนย์กลางสำคัญทางธุรกจิ การเมือง วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของโลก เป็นผู้นำด้านการเงิน การเมือง การสื่อสาร การบันเทิง แฟชั่น ศิลปะ และเป็นที่ยอมรับว่ามีอิทธิพลไปทั่วโลก และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญและใหญ่ที่สุดของยุโรปอีกด้วย

•••

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 11London – Bangkok

เช้า พระราชวัง Buckingham Palace เป็นอึกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญในลอนดอน  โดยเป็นพระราชวังที่มีความเก่าแก่มากกว่า 300 ปี  ที่มีความสวยงาม มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและบูรณะให้มีความสวยงามโดดเด่นด้วยศิลปะสมัยวิคตอเรียดังเช่นปัจจุบัน บริเวณด้านหน้าของพระราชวังมี Victoria memorial สถานที่สำคัญอีกแห่งของลอนดอนที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปอีกทั้งยังเป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวใช้นั่งรอชม Changing the guard หรือพิธีผลัดเวรยามของทหารอันสวยงามและเป็นไฮไลท์หนึ่งของการมาเที่ยวชมพระราชวังแห่งนี้นั่นเอง

St. Paul’s Cathedral เป็นวิหารเก่าแก่ที่มีความสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใจกลางกรุงลอนดอน และมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 2 รองจากโบสถ์ Liverpool Cathedral ในอังกฤษ ซึ่งเป็นจุดที่สูงสุดของเมืองลอนดอน สร้างขึ้นเพื่ออุทิศแด่นักบุญเปาโล เป็นผลงานชิ้นที่โดดเด่นของสถาปนิกชื่อดังที่ชื่อ “Sir Christopher Wren” โบสถ์นี้มีสถาปัตยกรรมสไตล์บาร็อกที่สวยงาม ในสมัยศตวรรษที่ 17 ใช้เป็นสถานที่ฝังศพของบุคคลสำคัญในประเทศอังกฤษ และใช้จัดพระราชพิธีต่างๆ ที่สำคัญ

บ่าย Tower of London หอคอยแห่งลอนดอน เป็นพระราชวังหลวงและป้อมปราการตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำเทมส์ในกรุงลอนดอนในอังกฤษ เป็นพระราชวังที่เดิมสร้างโดยพระเจ้าวิลเลียมที่ 1 แห่งอังกฤษ เมื่อปี ค.ศ. 1078 เป็นสถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ พระราชวังเป็นที่รู้จักกันในนามว่า “หอคอยแห่งลอนดอน” หรือ “หอ” ในประวัติศาสตร์  หรือที่รู้จักในลอนดอน หอขาว (White Tower) 

ลอนดอนอาย (London Eye) ที่รู้จักในชื่อ มิลเลเนียมวีล (Millennium Wheel) เป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร(443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวได้อย่างมากในสหราชอาณาจักร มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปี ” ชิงช้าสวรรค์ที่ก่อสร้างด้วยโครงเหล็กค้ำข้างเดียวที่สูงที่สุดในโลก” 

จนถึงเวลานำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ

21.35 น. เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 917

•••

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 12Bangkok

16.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***************************************

 

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 1

Bangkok

18.00 น.
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน ETHIHAD AIRLINES มีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้แกท่าน

20.45 น.
ออกเดินทางสู่เมือง Dublin ประเทศไอร์แลนด์ โดยสายการบิน ETHIHAD AIRLINES เที่ยวบินที่ EY401 โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี ถึงเวลา 00.15 น.

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 14

Dublin – Kilkenny City

02.30 น.
เหินฟ้าสู่เมือง Dublin โดยสายการบิน ETHIHAD AIRLINES เที่ยวบินที่ EY45

08.00 น.
เดินทางถึง สนามบิน Dublin ประเทศไอร์แลนด์ ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางต่อไปยัง เมืองคิลเคนนีย์(Kilkenny) เมืองเล็กๆน่ารักและเต็มไปด้วยร่องรอยประวัติศาสตร์ยุคกลาง

บ่าย
จากนั้นเดินทางไปชม ปราสาทคิลเคนนีย์ (Kilkenny Castle) สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1195 ตั้งอยู่บนจุดยุทธศาสตร์สำคัญริมฝั่งแม่น้ำ Nore แต่เดิมได้ถูกสร้างด้วยไม้ โดย Richard de Clare หรือที่รู้จักกันในนามสตรองโบว์(Strongbow) และเหล่าอัศวิน 20 ปีต่อมา ทายาทรุ่นสองอย่าง William Marshal ก็ได้ทำการบูรณะใหม่โดยนำหินมาสร้างปราสาท นำชม โบสถ์เซนท์คานิซ (St.Canice’s Cathedral) ศาสนสถานสำคัญในเมืองคิลเคนนีย์ สร้างขึ้นในศรรตวรรษที่ 13 ด้านข้างเป็นหอคอยทรงกลม สูงประมาณ 30 เมตร สามารถปีนเข้าไปด้านใน(ค่าเข้าชม 3 ยูโร) เป็นโบสถ์ที่ใหญ่เป็นอันดับสองรองมาจากโบสถ์เซนท์แพททริคในเมืองดับลิน

จากนั้นนำท่านไปยัง Thomastown เมืองในเขต Kilkenny ชม โบสถ์เจอร์พอยต์ (Jerpoint Abbey) ศาสนสถานที่สวยที่สุดในไอร์แลนด์ แต่เดิมเป็นที่พำนักอาศัยของพระกลุ่มคริสเตียน นำท่านชม ร็อค ออฟ คาเชล (Rock of Cashel) หนึ่งในโบราณสถานที่สำคัญของไอร์แลนด์ เคยเป็นที่ประทับของกษัตริย์แห่งมันสเตอร์ จนในปี ค.ศ. 1101 Muirchertach Ua Briain กษัตริย์แห่งมันสเตอร์ก็ได้บริจาคโบสถ์แห่งนี้ให้กับคริสตจักร

ค่ำ
หลังอาหารเข้าพักผ่อนที่โรงแรม คืนนี้เราจะพักกันที่ Mitchelstown

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 3

St. Colman’s Cathedral – Cork City

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนำท่านชม มหาวิหารเซนท์โคลมาน (St. Colman’s Cathedral) หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโบสถ์แห่งโคฟ สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1868 สไตล์กอธิค สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของมหาวิหารแห่งนี้คือกระดิ่งที่ประดับรอบทั้ง 49 ใบ จากนั้นนำท่านเที่ยวชมท่าเรือสุดท้ายที่เรือไททานิกมาจอด

บ่าย
นำท่านเที่ยวชม St. Mary’s Cathedral โบสถ์เก่าแก่ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 สร้างในพื้นที่ของกษัตริย์ Donal Mor O’Brien กษัตริย์องค์สุดท้ายแห่งราชวงศ์มันสเตอร์ จากนั้นนำท่านเดินทางไปชม ปราสาทแบล็คร็อค (Blackrock Castle) ปราสาทที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อป้องกันการรุกรานจากศัตรู หลังจากในยุคที่กษัตริย์อังกฤษส่งผู้แทนมายึดครองบริเวณนี้ ก็ได้คืนปราสาทให้ชาวเมืองในปี ค.ศ. 1608
จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังป้อมชาร์ลส์ (Charles Fort) หนึ่งในป้อมปราการสมัยศตวรรษที่ 17 มีลักษณะเป็นรูปดาว ถูกสร้างขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 1670 เพื่อดูแลรักษาอ่าว Kinsale จากนั้นนำท่านไปชม ปราสาทบลาร์นีย์ (Blarney Castle) ปราสาทหินที่ถูกสร้างโดย Cormac McCarthy กษัตริย์แห่งมันสเตอร์ในสมัยนั้น ที่ปราสาทแห่งนี้มีความเชื่อกันว่า ใครก็ตามที่ได้จูบหิน Blarney แล้วนั้น จะพูดจาฉะฉาน เจ้าแห่งการเจรจา เช่นเดียวกับ Cormac McCarthy ที่ครั้งหนึ่ง พระราชินีอลิซาเบธที่หนึ่ง ได้ส่งขุนนางไปเจรจากับ Cormac McCarthy เพื่อที่จะครอบครองปราสาท แต่พระองค์ก็มีวิธีเจรจา ปฏิเสธให้พระนางได้คล้อยตามทุกครั้งไป จนพระนางเรียกวิธีการพูดนั้นว่า “วิธีแบบ Blarney”

ค่ำ
จากนั้นเดินทางไปยังเมือง Killarney เมืองที่สวยที่สุดในไอร์แลนด์และเต็มไปด้วยชีวิตชีวา
คืนนี้พักที่ เมือง Killarney

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 4

Killorglin – Cahersiveen – Portmagee – Waterville

เช้า
รับประทานอาหารเช้า
จากนั้นนำท่านเดินทางตามเส้นทาง Ring of Kerry เส้นทางชมธรรมชาติที่ยาวประมาณ 179 กิโลเมตร ภาพทะเลสาบและภูเขาน้อยใหญ่สวยงาม ขับตามเส้นทางไปยัง Cahersiveen ชม โบสถ์แดเนียลโอคอร์เนล (Daniel O’Connell Memorial Church) โบสถ์ประจำเมือง สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1875 เพื่อเป็นเกียรติแก่ Daniel O’Connell ผู้นำการปลดแอคคาทอลิก มีสถาปัตยกรรมแบบโกธิคยุคกลาง นำท่านไปยัง Ballyinskelligs Bay อ่าวกว้างๆ มีชายหาดให้เดินเล่นได้ มองออกไปจะเห็นเกาะ Skellig นำท่านเดินทางไปยัง เมือง Portmagee เมืองเล็กๆสีสันสดใส นั่งเรือชมเกาะ Skellig Michael หากใครเป็นแฟนภาพยนตร์เรื่อง Star Wars ก็คงจะคุ้นกันไม่ใช่น้อย เพราะเกาะแห่งนี้ถูกใช้ถ่ายทำเป็นดาว Arch-To ที่ซ่อนตัวของลุค สกายวอคเกอร์นั่นเอง ปัจจุบันบนเกาะไม่มีคนอาศัยแล้ว แต่ในอดีตนั้นเชื่อว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวคริสเตียนในช่วงศตวรรษที่ 6 มีสิ่งปลูกสร้างที่ทำให้เชื่อได้ว่าเป็นแหล่งชุมชนเล็กๆ อยู่สูงขึ้นไปบนภูเขา ต้องเดินขึ้นบันไดหินถึง 600 ขั้น เกาะแห่งนี้ยังได้รับการขึ้นทะเบียน UNESCO อีกด้วย จากนั้นเดินทางไปยัง Waterville หมู่บ้านเล็กๆน่ารัก เป็นหมู่บ้านที่ชาร์ลี แชปลิน (Chalis Chaplin) นักแสดงตลกที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลกชอบมาพักผ่อนตากอากาศ

บ่าย
จากนั้นไปยังอุทยานแห่งชาติคิลลาร์นีย์ โดยเดินทางผ่าน เมือง Caherdaniel เมืองที่ตั้งอยู่บริเวณริมชายฝั่งของ Derrynane Bay เมืองแห่งนี้ยังเป็นที่ที่ Daniel O’Connell ใช้ชีวิตในช่วงบั้นปลายด้วย ผ่านชม หมู่บ้าน Sneem หมู่บ้านที่มีสีสันสดใสเหมือนลูกกวาดหลากสีอยู่รวมกัน เมือง Kenmare เมืองเล็กๆที่มีชื่อหมายถึง “หัวของทะเล” หรือก็คือ Killarney Bay ขับผ่านเส้นทาง Moll’Gap ถนนสาย N71 ที่เชื่อมระหว่างเมือง Kenmare กับเมือง Killarney นั่นเอง

ถึงเมือง Killarney นำท่านชม อุทยานแห่งชาติคิลลาร์นีย์ (Killarney National Park) อุทยานที่เต็มไปด้วยป่าไม้ เทือกเขา ทะเลสาบ มีพื้นที่ครอบคลุมกว่า 10,236 เฮกเตอร์
(ประมาณ 102.36 ตร.กม.) และยังเป็นพื้นที่เพียงแห่งเดียวของประเทศไอร์แลนด์ที่ยังมีกวางแดงท้องถิ่นอาศัยอยู่ เดินทางไปยัง จุดชมวิว Ladies View อยู่กึ่งกลางของ Ring of Kerry หัวใจของอุทยานแห่งนี้เลยก็ว่าได้ เหตุที่ได้ชื่อว่า Ladies View นั้น เป็นเพราะพระราชินีวิคตอเรียแห่งอังกฤษได้เคยมาชมวิวที่จุดนี้นั่นเอง จากนั้นนำท่านไปยัง ปราสาทรอสส์ (Ross Castle) ในเขตอุทยานแห่งชาติคิลลาร์นีย์ปราสาทที่ทำการบูรณะจนสามารถขึ้นชมได้ทุกชั้น เว้นเสียแต่แค่ไม่มีหลังคาเท่านั้นเอง ปราสาทรอสส์ เป็นปราสาทในสมัยศตวรรษที่ 15 เป็นบ้านของบรรพบุรุษครอบครัว O’Donoghue clan

ค่ำ
คืนนี้เราจะพักกันที่ Killarney

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 17

Miltown – Adare – Limerrick City

เช้า
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางไปยัง Slea Head โดยผ่านเมือง Dingle เมืองที่ตั้งอยู่ในเส้นทาง Ring of Dingle หรือ Dingle Peninsula ผ่านเมือง Milltown เมืองเล็กๆบนถนน N70 เดินทางถึง แหลม Slea Head เหนือชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของคาบสมุทร Dingle ปกคลุมไปด้วยสีเขียวของธรรมชาติ ไปชม แหลม Dunmore Head อยู่ด้านตะวันตกที่สุดของคาบสมุทร Dingle เมื่อปี ค.ศ. 1982 เรือ MV Ranga ถูกพายุซัดถล่มมาเกยตื้นอยู่บริเวณใกล้ๆ ระหว่าง Dunmore Head และ Slea Head

ชม Ballyferriter หมู่บ้านพื้นเมืองที่ประชากรส่วนใหญ่พูดภาษาไอริช ชื่อหมู่บ้านตั้งตามชื่อของชาวนอร์แมนคนหนึ่งคือ Piaras Feiritéar ถือได้ว่าเป็นหวัหน้าหมู่บ้าน ในศตวรรษที่ 17 เขาถูกสังหารโดยใครคนหนึ่งที่ไม่ทราบชื่อ จากนั้นเลยเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้าน และยังใช้เรียกกันแค่ในพื้นที่อีกด้วย ชม Ballydavid หมู่บ้านพื้นเมืองบริเวณคาบสมุทร Dingle ในปี ค.ศ. 2003 ได้ยกเลิกชื่อภาษาอังกฤษและใช้ชื่อในภาษาไอริชเป็นทางการคือ Baile na nGall ใกล้ๆกันนั้นมี ปราสาท Gallarus (Gallarus Castle) สร้างโดยอัศวินแห่ง Kerry ผู้สืบทอดราชวงศ์ Geraldine ในศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันยังเป็นมรดกของชาวไอริชอีกด้วย

บ่าย
เดินทางต่อไปยังเมือง Adare เมืองเล็กๆที่อยู่ในเขต Limerrick ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่สวยที่สุดในไอร์แลนด์ และถูกกำหนดให้เป็นเมืองมรดกโดยรัฐบาลไอร์แลนด์
ชม Adare Desmond Castle ปราสาทที่เป็นป้อมปราการ เชื่อกันว่าถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 โดย O’Donovans ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้เมื่อมาเยือนไอร์แลนด์ จากนั้นนำท่านไปยังเมืองLimerrick City เมืองริมฝั่งแม่น้ำแชนนอน เมืองนี้ได้รับการยกย่องให้เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม (City of Culture) และมีชื่อเสียงในฐานะสวรรค์ของคนที่หลงใหลด้านศิลปะ ชม King John’s Castle ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Limerrick ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ช่วงหนึ่ง ปราสาทถูกใช้เป็นฐานทัพและศูนย์บัญชาการทางทหารสำหรับภูมิภาค Shannon ในปี ค.ศ. 1642 กลุ่มกบฏชาวไอริชที่ต่อต้านการปกครองของอังกฤษได้ทำลายปราสาทลง ปัจจุบัน King John’s Castle ได้รับการบูรณะและเปิดให้เข้าชมนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และโบราณวัตถุต่างๆตลอดปี

ค่ำ
คืนนี้เราจะพักกันที่ Doolin

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 6

City of Mohor – The Burren National Park – Galway

เช้า
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นพาท่านไปยังหน้าผาที่ตั้งตระหง่านของ Mohor และเยี่ยมชมหอคอย O’Brien’s Tower พร้อมชมวิดีโอแบบ Interactive ที่ Visitor’s Center และเดินเล่นบนคลิฟบอร์ดโดยชมทัศนียภาพอันงดงามของทะเลและหมู่เกาะอารัน จากนั้นนำท่านไปยัง The Burren National Park ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของThe Burren หมายถึงสถานที่ที่เป็นหิน สถานที่นี้เป็นที่รวบรวมและแสดงพันธุ์ไม้ หิน และสิ่งมีชีวิตต่างๆที่อาศัยอยู่ใน The Burren ชมหมู่บ้านชาวประมง Kinvara ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่สวยงามแปลกตา และขึ้นชื่อในเรื่องเพลงไอริช หมู่บ้านชาวประมงอันเงียบสงบนี้มีชายหาดที่มีหินขรุขระ และมีปราสาทยุคกลางที่เป็นไฮไลท์ของที่นี่ สามารถมองเห็นทัศนียภาพที่น่าทึ่งของอ่าว Galway และทุ่งหญ้าเขียวขจีในชนบท ในหมู่บ้านนี้มีอาคารเก่าแก่ที่แปลกตา ทำให้ดูมีเสน่ห์ ท่านจะได้เห็น ปราสาท Dunguaire Castle ซึ่งอยู่บริเวณหมู่บ้าน Kinvara บริเวณทิศใต้ของ Co. Galway ปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1520 โดยตระกูล O’Hynes บนแนวหินริมอ่าว Galway ที่มีทัศนียภาพที่งดงาม ปราสาทแบบ Tower House นี้ได้ถูกซื้อขายเปลี่ยนมือไปตามกาลเวลาจนถึงปี 1924 ปราสาทได้ถูกซื้อโดย Oliver St. John Gogarty หมอผ่าตัดและนักเขียนผู้โด่งดัง ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงฟื้นฟูของวรรณกรรมไอริช ต่อมาในปี 1954 ปราสาทถูกเปลี่ยนมือเป็นของ Christobel Lady Amptill ผู้ซึ่งซ่อมแซมปราสาทต่อจาก Oliver St. John Gogarty จนเสร็จสมบูรณ์ ภายหลังปราสาทได้ตกเป็นทรัพย์สินของ Shannon Development

บ่าย
ชม Galway Cathedral ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำ Corrib ใจกลางเมือง Galway ถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายของยุค 1950 โดยนับเป็นมหาวิหารที่สร้างจากหินที่ใหม่ที่สุดของยุโรป สร้างแล้วเสร็จและถูกเปิดใช้งานในปี 1965 ถูกสร้างขึ้นเพื่ออุทิศให้ Our Lady Assumed into Heaven และ St. Nicholas ออกแบบโดย J.J. Robinson ในแบบผสมผสานกันของศิลปะ Renaissance, Romanesque และ Gothic Galway Cathedral มีชื่อเสียงเรื่องศิลปะการตกแต่งภายในของมหาวิหาร เช่น รูปปั้น โมเสคและกระจกสีต่างๆ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเมือง Galway ช่วงเย็นๆพาท่านไปชมพระอาทิตย์ตกที่ Galway Bay

ค่ำ
คืนนี้เราจะพักกันที่ Galway

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 7

Galway – Sligo – Connemara – Kilary Fjord – Sligo

เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านนั่งรถผ่านเส้นทาง Lough Inagh Valley, County Galway เป็นเส้นทางขับรถจากเมือง Galway ไปยัง Kylemore Abbey จะมีเส้นทางที่เป็น 1 ในที่สวยงามที่สุดใน Ireland จะได้เห็นทั้งวิว ทะเลสาบ และภูเขา เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติ Connemara national park อุทยานแห่งนี้มีบริเวณครอบคลุมด้านทิศตะวันตกและที่ราบลุ่มปัจจุบัน ท่านจะได้เห็นทุ่งหญ้า ป่าไม้ ภูเขา ที่เต็มไปด้วยพืชพันธุ์นานาชนิด พันธุ์พืชหายาก และสัตว์ป่าหลากหลาย มีภูเขา Diamond Hill สูงถึง 500เมตร สูงกว่าหมู่บ้านเล็กๆของ Lettet frack นี้เป็นหนึ่งในการเดินป่าที่ดีที่สุดของที่นี่ Connemara เป็นคำภาษาไอริชมีความหมายว่า ‘Inlets of the Sea’ หรือปากทางสู่ทะเล ด้านในของ Connemara ละลานตาไปด้วยบึง ทุ่งหญ้า บ่อโคลนน้อยใหญ่ หุบเขาอันเวิ้งว้างโดดเดี่ยว รวมถึงทะเลสาบสีดำส่องแสงเป็นประกายมากมาย Connemara ได้รับการขนานนามว่า ‘The Real Emerald of Ireland’ หรือดินแดนมรกตที่แท้จริงของไอร์แลนด์มาช้านาน กิจกกรรมที่เป็นที่นิยมในแถบ Connemara รวมถึง ขี่จักรยาน ขี่ม้า เดินเขา แคมป์ปิ้ง ลงเรือชมทัศนียภาพในทะเลสาบ
ท่านจะได้ชม Kylemore Abbey ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงามของ
Connemara บริเวณริมทะเลสาบ Pollacapall และทะเลสาบ Kylemore ตัวปราสาทถูกสร้างขึ้นในปี 1867-1871 โดย Mitchell และ Margaret Henry คู่สามีภรรยาจากManchester ที่มาท่องเที่ยวฮันนีมูนที่นี่ ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ Connemara เป็นจุดหมายที่นิยมในการมาล่าสัตว์และตกปลา Mitchell และ Margaret หลงใหลในทัศนียภาพอันงดงามของ Connemara และปรารถนาจะมีบ้านที่นี่ ในช่วงการฮันนีมูนทั้งสองได้เช่า Kylemore Lodge เป็นที่พัก ซึ่งอาคารดั้งเดิมอยู่จุดเดียวกับที่เป็นปราสาท ณ ปัจจุบัน และชม Killary fjord

บ่าย
นำท่านไปยังเมือง Sligo ชม Benbulben Mountain อยู่ทางทิศเหนือของ Sligo Town โดยห่างออกมาประมาณ 16 กม. เป็นภูเขาที่โดดเด่นที่สุดของไอร์แลนด์ บางครั้งถูกเรียกว่า Table Mountain เนื่องจากมียอดเรียบแบนและด้านข้างตัดตรงลักษณะคล้ายโต๊ะ ด้านบนของภูเขามีลักษณะเฉพาะคือมีลักษณะเป็นร่องคลื่นที่ถูกกัดเซาะของหินปูนและหินดินดานคล้ายกลีบของผ้าปูโต๊ะ ชมบริเวณ Mullaghmore Head เห็นหาดลักษณะเป็นหินแผ่นใหญ่เอียงรับคลื่นจากมหาสมุทรแอตแลนติก โดยมีฉากหลังเป็น Benbulben Mountain เห็นอยู่ไกลๆ

ค่ำ
คืนนี้เราจะพักกันที่ Burt

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 8

Londonderry – Ulster – Portrush – Cause way Coast

เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านไปยังเมือง Londonderry ชม The Guildhall ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Derry ในเขต Northern Ireland, UK ห่างจากพรมแดน Republic of Ireland บริเวณ Co. Donegal เพียงประมาณ 7 กม. The Guildhall ตั้งอยู่บริเวณริมเขตกำแพง
เมืองเก่า อาคารหินทรายสีแดง แบบ Neo-Gothic และ Tudor นี้ ถูกสร้างขึ้นในปี 1887 โดยกลุ่ม The Honorable The Irish Society เพื่อเป็นที่ใช้การของเมือง The Guildhall ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของสถาปัตยกรรมและการตกแต่งด้วยกระจกสีสวยงามช่วงปี 2012
-2013 อาคารได้ถูกปิดลงเพื่อทำการบูรณะทั้งภายในและภายนอก

ด้านหน้าของอาคารคือ Guildhall Square มีลานน้ำพุประดับและนับเป็นลานเมืองหลักของ Derry ปัจจุบันทั้ง The Guildhall และ Guildhall Square ถูกใช้เพื่อเป็นศูนย์ให้ข้อมูลนักท่องเที่ยว สถานที่จัดนิทรรศการ สถานที่จัดแสดงทางวัฒนธรรม คาเฟ่ เดินชมโบสถ์ St. Columb Cathedral และ เสา War Memorial tower

บ่าย
จากนั้นนำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง Ulster ชมชายหาด Downhill Beach ซึ่งยาวกว่า 11 กิโลเมตรนี้นั้นเป็นที่รู้จักในฐานะที่ตั้งของวัด The Mussenden Temple ทั้งชายหาด และภายนอดของวัดนั้นถูกใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำของ Dragonstone ซึ่งเป็นสถานที่ที่ Stannis Braratheon ดึงดาบ Lightbringer ออกมา และทาง Melisandre ก็ได้ประกาศว่า Stannis คือ Azhor Ahai (ฮีโร่ที่ตีดาบ Lightbringer ขึ้นมา) กลับชาติมาเกิด

จากนั้นนำท่านไปยังเมือง Portrush ชม Dunluce Castle ซึ่งเป็นปราสาทยุคกลาง ตอนนี้จะเห็นแค่ปรักหักพัง ตั้งอยู่บนขอบของหินบะซอลต์ ใน County Artrim จากนั้นชม Carrick-a-Rede Rope Bridge หรือสะพานเชือก เป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เป็นจุดชมวิวชายฝั่งทะเลได้เป็นอย่างดี ซึ่งแต่เดิมนั้นชาวประมงได้สร้างสะพานเชือกแห่งนี้เพื่อใช้เป็นทางข้ามช่องแคบที่มีความลึกประมาณ 30 เมตร และมีความกว้างประมาณ 20 เมตร ไปยังเกาะคาร์ ริก-อะ-รีด (Carrick a-Rede Island) เพื่อตรวจดูแหดักปลาแซลมอนเท่านั้น ในปัจจุบันสะพานเชือก คาร์ริก-อะ-รีด ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้หลั่งไหลมาที่นี่เพื่อประลองความกล้าในการข้ามสะพานแห่งมากถึง 247,000 คนต่อปี และในปัจจุบันสะพานได้เปิดให้บริการตลอดทั้งปีอีกด้วย

ชม Giant’s Causeway ซึ่งเป็นหินทรงหกเหลี่ยมที่เรียงตัวกันราวแท่งดินสอ ไม่น่าเชื่อว่านี่จะเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติล้วนๆ ตั้งอยู่ที่เกาะไอร์แลนด์เหนือ ซึ่งจัดอยู่ใน 1 ใน 100 สถานที่ที่สวยที่สุดในโลกอีกด้วย Giant’s Causeway นั้นประกอบด้วยเสาหินบะซอลต์กว่า 40,000 แท่ง ขนาดเสากว้างเฉลี่ย 46 ซม. สูงประมาณ 1-2 ม. เกิดจากการเย็นตัวลงของลาวาเมื่อประมาณ 50,000 – 60,000 ปีที่แล้ว ส่วนสาเหตุที่ทำให้มันเป็นรูปทรงเรขาคณิตสมมาตรได้ขนาดนี้ เป็นเพราะเนื้อหินบะซอลต์ของลาวาในบริเวณนี้มีความสม่ำเสมอกัน เมื่อลาวาเริ่มแข็งตัว และมีการหดตัวขึ้น แรงหดตัวนี้จะกระจายไปอย่างสม่ำเสมอเท่ากันทั่วทั้งพิ้นผิว และเกิดการแตกร้าวเป็นทรงเรขาคณิต ด้วยความงามตามธรรมชาตินี้เอง จึงทำให้ทาง UNESCO ประกาศให้พื้นที่แห่งนี้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ ในปี 1986 และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของไอร์แลนด์เหนือในที่สุด

ค่ำ
คืนนี้เราจะพักกันที่ Bushmills

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 21The dark Hedge – Belfast

เช้า
หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังเมือง Belfast เมืองแห่งท่าเรือ เก็บภาพกับไฮไลท์ของชนบทกับ The Dark Hedges หรือ อุโมงค์ต้นบีชอายุราว 200 ปี
ชม Titanic Museum เรื่องราวโศกนาฏกรรมอันก้องโลก ภายในมีการนำเสนอเรื่องราวของเมืองเบลฟาสต์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงความเป็นจิตวิญญาณแห่งแรงงาน การท่า และการต่อเรือ โดยสร้างความภูมิใจสูงสุดแห่งยุคให้กับเมืองๆนี้ ด้วยการสร้างเรือที่ไม่มีวันจมอย่าง “ไททานิก” ชม The Big Fish เป็นรูปปั้นปลาที่ปิดด้วย Ceramic Mosaic

บ่าย
หลังอาหาร พาท่านไปเดินเล่นย่าน St. George Market มีสินค้าหลากหลายทั้งงานฝีมือ อาหาร เครื่องดื่ม ร้านบูติก ฯลฯ จากนั้นชม Belfast City Hall ศาลาว่าการเมืองเรียนรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์ของที่นี่ และเดินไปชม Belfast Cathedral กันต่อ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.1899 แต่มาสิ้นสุดที่ปี 1981 ในด้านทิศใต้ของโบสถ์เป็นหลุมฝังศพของวีรบุรุษสหภาพแรงงาน Sir Edward Carson โบสถ์นี้มีแก้วสีโมเสคประมาณ 150,000 ชิ้น เดินชมกำแพงสันติภาพ Peach Wall เริ่มก่อสร้างกำแพงสันติภาพแห่งแรกขึ้นในช่วงต้นทศวรรษที่ 1970 อันเป็นช่วงแรกที่ได้เริ่มมีเหตุรุนแรงระหว่างกองกำลังประชาชนฝ่ายโปรเตสแตนต์กับฝ่ายคาทอลิกที่ได้รับขนานนามว่า The Trobles ในระยะแรกมีไม่กี่กำแพง
แล้วเพิ่มเป็น 18 กำแพงในทศวรรษที่ 1990 และเพิ่มจำนวนต่อมาอย่างรวดเร็ว ส่วนประกอบของกำแพงมีทั้งอิฐ เหล็ก และเหล็กกล้า บางแห่งยังมีตาข่ายเหล็กหรือลวดหนามเสริมขึ้นไปเหนือขอบกำแพงอีกด้วย

ค่ำ
คืนนี้เราจะพักกันที่ Belfast

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 10

Dublin

เช้า
หลังอาหารเช้า พาท่านเดินทางไปชม The Custom House ในดับลินเป็นอาคารสมัยศตวรรษที่ 18 แบบนีโอคลาสสิกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมสิ่งแวดล้อมมรดกและรัฐบาลท้องถิ่น จากนั้นชม มหาวิหารเซนต์แพทริค St Patrick’s Cathedral เป็นโบสถ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไอร์แลนด์ โดยตั้งอยู่บนที่ที่มีโบสถ์ก่อสร้างอยู่ตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 9 แม้ว่ามหาวิหารแห่งนี้จะมีสถานะเป็นมหาวิหารแห่งชาติ แต่ที่นี่ก็ไม่ได้มีตำแหน่งบิชอปประจำอยู่เนื่องจากเมืองดับลินมีมหาวิหารอยู่สองแห่ง ชื่นชมยอดแหลมแกรนิตสูง 31 เมตรเหนือหอคอยมินอตที่สูงกว่า 45 เมตร ทั้งนี้ ตัวโบสถ์ปัจจุบันนั้นก่อสร้างขึ้นในปี 1220

เดินลอดประตูทางเข้าขนาดใหญ่ที่ส่วนหน้าของอาคารแล้วชื่นชมทางเดินกลางอันวิจิตรบรรจง เยี่ยมชมบริเวณที่ยืนของนักร้องประสานเสียง และสัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นที่เกิดจากโทนสีน้ำตาล สีแดง และลวดลายอันวิจิตรบนพื้น นอกจากนี้ยังมีบริการนำเที่ยวหลายครั้งทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ นักท่องเที่ยวสามารถดาวน์โหลดเครื่องบรรยายออดิโอไกด์ได้เพื่อความเข้าใจที่กระจ่างมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ของโบสถ์

บ่าย
หลังอาหารชม The Guinness Storehouse โรงงานผลิตเบียร์ดำที่มีชื่อเสียงที่สุดในไอร์แลนด์และของโลกมากกว่า 200 ปี จากนั้นไปชม Trinity College มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดใน Ireland เป็นเวลากว่า 400 ปีแล้ว ที่มหาวิทยาลัยอันเก่าแก่แห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นผู้นำระดับโลกด้านคุณภาพของการเรียนการสอน จนได้รับการยอมรับในระดับสากล บรรยากาศภายในมหาวิทยาลัยให้ความรู้สึกแบบ International Community ด้วยจำนวนนักศึกษากว่า 17,000 คน และพนักงานกว่า 2,860 คน รวมไปถึงวิทยาเขตอันงดงามด้วยอาคารที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และทางเดินปูหินอ่อน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน สมกับที่เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศทางวิชาการ

เย็น
หลังอาหารเย็น พักที่โรงแรม
คืนนี้เราพักกันที่ Dublin

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 23

Dublin – Bangkok

เช้า
รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

09.35 น.
เดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน ETHIHAD AIRLINES เที่ยวบินที่ EY42 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี ถึงเวลา 20.20น.

21.35 น.
ออกเดินทางต่อสู่กรุงเทพ โดยสายการบิน ETHIHAD AIRLINES เที่ยวบินที่ EY402

ทัวร์อังกฤษ สกอตแลนด์ ไอร์แลนด์ RoadTrip 24

Bangkok

07.10 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

Trip Review

error: Content is protected !!