ทัวร์ Trek Nepal

ชมแสงแรก ณ ยอด Poon Hill ที่สูง 3,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมยอดเขา Dhanulagiri 8167 เมตร และ Annapurana 8091 เมตร ชมวิวยอดเขาหางปลามัฉฉาปูร์ชเร Fish Tail และเทือกเขา Annapurna ตลอดทางเดิน

สรุปทริป

DAY 1: Bangkok – Katmandu

นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว… ประตู… ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG319 ออกเดินทางเวลา 10.15 บินสู่กาฐมาณฑุประเทศเนปาล

12.25 น. ถึงสนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า แลกเงิน และเดินทางสู่ตัวเมืองกาฐมาณฑุ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)

ชม Boudhanath เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล มีความสูง 38 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 เมตร เจดีย์เป็นทรงโอคว่ำ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม จุดเด่นอยู่ที่ดวงตาเห็นธรรมหรือดวงตาแห่งปัญญา (Wisdom Eyes) ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งไม่เหมือนเจดีย์องค์อื่นๆ เป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและฮินดู อีกหนึ่งจุดเด่น คือ ธงมนตรา 5 สีที่ชาวเนปาลเอามาแขวนไว้รอบองค์เจดีย์ (ธงมนตราเหล่านี้มักแขวนไว้ตามช่องแนวเขาและอาคารบ้านเรือน เพราะเป็นธงที่ได้รับการจารึกบทสวดมนต์และปลุกเสกแล้ว) เชื่อกันว่าเมื่อลมพัดจะช่วยให้บทสวดมนต์ที่สวดไว้คุ้มครองคนที่ผ่านมา

กาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์ (Kathmandu Durbar Square) ประกอบไปด้วยวัดและวังที่เก่าแก่ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ นอกจากนี้ จัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย

พระราชวังหนุมานโดก้า (Hanuman Dhoka) เป็นอาคารทรงยุโรป สีขาว มีหอสูง 9 ชั้น เรียกกันว่า หอพสันตปุระ ในอดีตใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์

*อยู่ในระหว่างบูรณะจากแผ่นดินไหว

*กาฐมณฑป (Kasthamandap) อาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ สร้างขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 16 จากต้นสาละเพียงต้นเดียว

*อยู่ในระหว่างบูรณะจากแผ่นดินไหว

บ้านกุมารี (Kumari House) เป็นอาคาร 3 ชั้น ทำจากไม้แกะสลัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเหล่าเทพธิดา ซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์

กาฬไภราพ (Kala Bhairab) เป็นรูปสลักขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้าย เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก มักจะใช้ในการตัดสินคดีความโดยจะนำคนที่พูดเท็จมาสาบานต่อหน้ารูปสลักนี้

ตะเลชู (Taleju Temple) วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่า เทพตะเลชู คือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล

มานโธกา (Hanuman statue) รูปปั้นหนุมาน ตั้งอยู่หน้าทางเข้าพระราชวัง ทำหน้าที่เป็นนายทวารพิทักษ์พระราชวัง

อิสระชอปปิ้งย่านทาเมล แหล่งรวมร้านค้า ร้านขายของ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์เทรคกิ้ง ผ้าพื้นเมือง ของฝาก ฯลฯ

คืนนี้พักที่ย่าน Thamel เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

Day 2 : Kathmandu Sightseeing

หุบเขากาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้มากมายจากการที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ซึ่งได้สร้างอารยธรรมที่สำคัญขึ้นบน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาทัน และภักตะปุร์ อันโดดเด่นด้านฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่ละเอียดอ่อน เสาไม้แกะสลัก และโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์

นำชม จัตุรัสภักตะปุร์ (Bhaktapur Durbar Square) ที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆในศิลปะสกุลช่างเนวารีแท้

ชมพระราชวัง 55 พระแกล (The Palace of 55 windows) และสร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่18 เป็นพระราชวังที่มีหน้าต่าง 55 บานอยู่บนกำแพงอิฐ มีความโดดเด่นในด้านการแกะสลักไม้ ประตูทองคำ (Golden Gate) เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวัง 55 พระแกล แกะสลักเป็นลวดลายของเหล่าเทพและอสูร

วัดไนยาโตโปละ (Nyatapola Temple) เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารหลังคา 5 ชั้นซ้อน ตามบันไดทางขึ้นทั้งสองข้างจะมีประติมากรรมเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่

หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา (Potters Square) ชมวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาตามแบบฉบับของคนท้องถิ่น และสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกราคาถูกที่ทำจากดินเผาได้ในย่านนี้

เมืองปาทัน เมืองที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ ผังเมืองปาทันมีรูปทรงคล้ายธรรมจักรในพุทธศาสนา แต่เมื่ออิทธิพลของศาสนาฮินดูแทรกเข้ามาพุทธศาสนาก็ค่อยๆเสื่อมลง ชาวพุทธถูกแบ่งตามชั้นวรรณะตามความเชื่อของศาสนาฮินดูและเริ่มทำพิธีกรรม จัตุรัสปาทัน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสนี้ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ

ชม กฤษณะ มัณฑีร์ ที่สร้างด้วยหินแกรนิต และยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ 21 ยอดที่ทำจากหินทั้งหมด วัดกุมเภสวอร์ เป็นวัดของพระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้น

วัดทอง (Golden Temple) หรือวัดหิรัณยะวรรณะ มหาวิหาร (Hiranya Varna Mahavihan) เป็นวัดในพุทธศาสนา ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 3 ชั้นหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้นดินซึ่งสร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์ นอกจากนี้วัดยังประดับตกแต่งด้วยทองเหลืองและทองแดงจนอร่ามเรือง สมกับเป็นวัดเก่าแก่นับพันปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมืองปะฏัน

อิสระชอปปิ้งย่านทาเมล แหล่งรวมร้านค้า ร้านขายของ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์เทรคกิ้ง ผ้าพื้นเมือง ของฝาก ฯลฯ

คืนนี้พักที่ย่าน Thamel เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

DAY 3 : Kathmandu – Pokhara

หลังอาหารเช้า ชม วัดสวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (Swayambhunath) ภายในวัดมีสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาลประดิษฐานอยู่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 2000 ปี ที่ฐานของสถูปทั้ง 4 ด้านจะมีภาพดวงตาเห็นธรรมหรือ wisdom eyes ของพระพุทธเจ้า จากมุมบนลานสถูป เราสามารถเห็นตัวเมืองกาฐมาณฑุ เป็นเหมือนจักรวาลเล็กๆที่โอบลอมด้วยขุนเขา เป็นป้อมปราการทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
ออกเดินทางด้วยรถบัสสำหรับนักท่องเที่ยว (Luxuary Vip Bus) สู่เมืองโพครา ระยะทาง 204KM ใช้เวลาประมาณ 7 ชั่วโมง (พักทานอาหารระหว่างทาง) ถึงโพครานำสัมภาระเข้าที่พัก

โพคารา (Pokhara Valley) เป็นหุบเขาที่โอบล้อมด้วยเทือกเขา อรรณาปูรณะ ชมความงดงามของเทือกเขาหิมาลัยได้อย่างใกล้ชิด จากที่นี่เราจะมองเห็น เดาละคีรี (Dhaulagiri) มนะสลู (Manaslu) มัจฉาปูชเร (Machhapuchhre) และยอดเขาอรรณาปุรณะ (Annapurana) ทั้ง 5 ยอด

ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเฟวาที่ใสดังกระจกเงา เห็นภาพสะท้อนน้ำ ของเทือกเขาอันนาปูระนะ และยอดเขาหางปลา ที่ตั้งโดดเด่นอยู่เบื้องหน้า ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของ วัดบาลาฮี วัดในศาสนาฮินดู อันเป็นที่นับถือทั่วไปของชาวเนปาล จากนั้นให้ท่านเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

คืนนี้พักที่โพครา

DAY 4 : Pokhara – Nayapul – Ulleri – Ghorepani

แต่เช้าเดินทางโดยรถจี๊บผ่านเมือง Nayapul เดินทางสู่ เมือง Ulleri (Pokhara nayapul 1.5 ชม / Nayapul ulleri. 1.5-2 ชม)

ถึง Ulleri จัดการสัมภาระให้ลูกหาบ (2ท่าน / 1 ลูกหาบ) เริ่มต้นเดิน Trek ไปยัง โกเรปานี (Ghorepani) ใช้เวลา ประมาณ 6 ชั่วโมง ตามแต่สภาพร่างกายและความฟิต ค่อยๆเดิน เพราะหากเดินเร็วอาจจะมีอาการแพ้ความสูงขึ้นมาได้ แต่ไม่อันตรายมาก เพราะที่โกเรปานี สูง 2,850 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ระหว่างทางท่านจะได้ชื่นชมกับภูเขาสูงเรียงราย เทือกเขา Annapurna เดินผ่านหมู่บ้านชาว Gurung, Magar และป่าดึกดำบรรพ์ที่มีต้นกุหลาบพันปี

คืนนี้พักผ่อนนอนหลับแต่หัวค่ำ เพราะต้องตื่นแต่เช้าเพื่อออกเดินสู่ยอดพูนฮิล คืนนี้พักที่ Ghorepani (Guest House)

DAY 5 : Poon Hill – Tadapani

2.00 น. อรุณสวัสดิ์ เตรียมร่างกายให้อบอุ่น ออกเดินเท้าขึ้นไปชมแสงแรก ณ ยอด Poon Hill ที่สูง 3,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ใช้เวลาเดินเท้า 50 ถึง 90 นาที แล้วแต่ความฟิต

ชมยอดเขา Dhanulagiri 8167 เมตร และ Annapurana 8091 เมตร ได้เวลาอันสมควร เดินลงมาที่พัก เพื่อทานอาหารเช้า

ได้เวลาสมควรออกเดินเท้าสู่ Tadapani ใช้เวลาเดินเท้า 6 ชั่วโมง ทางเดินสบายๆ และเป็นจุดที่ยังสามารถเห็นวิว ยอดเขาหางปลามัฉฉาปูร์ชเร Fish Tail และเทือกเขา Annapurna ตลอดทางเดินได้สวยงามอีกจุดนึง โดยแวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างการเดินทาง

คืนนี้พักที่ Thadapani (Guest House)

Day 6 : Ghandruk – Pokhara

หลังอาหารเช้าออกเดินทางจาก Tadapani เส้นทางในวันนี้จะเป็นการเดินลงเขาเดินลงไปเรื่อยๆ ผ่านป่าโปร่ง เส้นทางนี้เป็นเส้นทางเดินแบบสบายๆ จนถึง Ghandrunk (2000m) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง เป็นที่อยู่อาศัยของชาว Gurung หนึ่งในชนเผ่าพื้นเมืองของเนปาล ที่มีภาษา วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของเป็นเอกลักษณ์ของตัวเอง

เดินทางสู่เมืองโพคาราโดยรถจิ๊บ โพคารา เมืองท่องเที่ยวยอดนิยมเป็นอันดับสองรองจากกาฐมาณฑุ เมืองแห่งมนต์สเน่ห์ท่ามกลางวงล้อมของหุบเขา โดยมียอดเขาซารางกอตเป็นเทือกเขาใหญ่

คืนนี้พักที่ Pokhara

Day 7 : Pokhara – Kathmandu

หลังอาหารเช้า ออกเดินทางด้วยรถบัสสำหรับนักท่อง (VIP bus) เที่ยวกลับสู่เมืองกาฐมาณฑุตามเส้นทางขามา

เนื่องจากความเมื่อยล้าจากการเดิน เราให้ท่านได้พักผ่อนเต็มที่ คืนนี้เราจะพักกันที่ เมือง Kathmandu

Day 8 : Kathmandu – Bangkok

13.30 เดินทางถึงสนามบินตรีภูวัน เตรียมตัวเชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 320

18.15 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพตามเวลาประเทศไทย

*** โปรแกรมอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของเวลา ***

วันที่จัด

รวม-ไม่รวม

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • 02-045-3445 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม