logo-freedoka

Switzerland

Laufenburg • Stein Am Rhein • Colmar • เมือง Riquewihr • กรุงBern • ชมยอดเขา Montblanc • ชมธารน้ำแข็ง Mer de Glace • Matterhorn Glacier Paradise • Zermatt • ชมธารน้ำแข็งกราเซียร์ Rosenlaui • เขา Rigi

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • Stein Am Rhein
 • Berggasthaus Aescher
 • นั่งรถไฟท่องเที่ยวด่วนพิเศษ Bernina Express
 • รถไฟสายพิเศษ กราเซียร์ เอกซ์เพรส (Glacier Express)
 • เมืองเซอร์แมท
 • พิชิตยอดเขากอร์เนอร์กรัท
 • Matterhorn Glacier Paradise
 • เมืองเบิร์น
 • เมืองตากอากาศ Interrlaken
 • Jungfraujoch
 • กรินเดอร์วาล เฟียร์ต
 • Rigi Kulm
 • ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น
short brief
สรุปย่อทัวร์สวิตเซอร์แลนด์

วันที่ 1 | พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
วันที่ 2 | Zurich • Stein am Rhine • Appenzell • Ebenalp • Äscher • Chur
วันที่ 3 |Bernina Express • Landwasser Viaduct • Lavertezzo • Locarno
วันที่ 4 | Andermat • Glacier Express
วันที่ 5 | Gonnergrat • Matterhorn • Riffelsee
วันที่ 6 | Blausee • Bern • Interlaken • Grindelwald
วันที่ 7 | Eiger Express • Jungfrau • Lauterbrunnen • Murren
วันที่ 8 | Grindelwald First • Iseltwald • Lungern
วันที่ 9 | Rigi Kulm • Lake Lucerne Cruise
วันที่ 10 | Zurich Airport
วันที่ 11 | Bangkok

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 000,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดร์เวอร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าแปลเอกสารทำวีซ่า (ถ้ามี)

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip
 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริปสวิตเซอร์แลนด์ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG970 01.05-07.50

Day 2

Zurich • Stein am Rhine • Appenzell • Ebenalp • Äscher • Chur

07.50 ถึงเมืองซูริค เดินทางต่อไป Stein Am Rhein เป็นเมืองโบราณเล็กๆมีแม่น้ำไรน์ไหลผ่านกลางเมืองและมีถนนสายหลักเพียงสายเดียวอาคารบ้านเรือนปลูกสร้างมาแต่โบราณ โดยบางบ้านจะมีมุขหน้าต่างยื่นออกมา ผนังนอกบ้านมีการวาดภาพสีน้ำปูนเปียก fresco บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเอาไว้

เดินทางไปเมืองแอพเพนเซล (Appenzell) เมืองในนิยายของชาวสวิสฯ ชมเมือง Appenzell เมืองในนิยายของชาวสวิสฯ ตั้งอยู่ในหุบเขา อีเบนนาลพ์ (Ebenalp) เป็นเมืองที่รายล้อมด้วยเทือกเขาแอลป์กับทุ่งหญ้าที่เขียวขจีผสมกับสีสันของดอกหญ้าหลากสี

ชม Berggasthaus Aescher เกสต์เฮาส์บนเชิงผาในสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนเชิงผาที่เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอลป์ ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1805 โดยเดิมนั้นใช้เป็นที่พักของคนที่ไปทำไร่ถางป่า ก่อนจะมาเปิดเป็นเกสต์เฮาส์แบบจริงจังในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมานี้เอง

เดินทางไปเมือง Chur เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อกว่า 5,000 ปีก่อน เมืองนี้ตั้งอยู่บนแม่น้ำไรน์ ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์

คืนนี้พักที่ Chur

Day 3

Bernina Express • Landwasser Viaduct • Lavertezzo • Locarno

นั่งรถไฟท่องเที่ยวด่วนพิเศษ Bernina Express รถไฟสายเก่าแก่ที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ เปิดบริการตั้งแต่ปีค.ศ.1990 มีเอกลักษณ์เป็นรถไฟสีแดงสด บนทางขนาดกว้าง 1 เมตร เป็นรถไฟด่วนพิเศษ แบบตู้โดยสารชมวิวแบบพาโนราม่า ผ่านเขตใจกลางเทือกเขาแอลป์ ที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี ผ่านหุบเหว ลำธาร โตรกผา

รถจะผ่านสะพานกลางหุบเขา Landwasser Viaduct เส้นทางรถไฟที่เป็น Signature หนึ่งของ Swiss เป็นสะพาน ที่มีความสูง 65 เมตร ยาว 136 เมตร

ลงรถไฟที่ St. moritz แล้วเดินทางสู่ เมือง Locarno (โลคาร์โน) เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียง มีจุดเด่นในเรื่องทะเลสาบที่ใหญ่และมีความสวยงาม

เที่ยว ลาเวอร์เทซโซ (Lavertezzo) เป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ที่มีเสน่ห์ ขึ้นชื่อเรื่องอาคารบ้านเรือนก่อด้วยหิน สะพานโบราณ และแม่น้ำ Verzasca ที่มีน้ำใสสะอาดเป็นสีฟ้าอมเขียว

ถ่ายรูปที่ Ponte dei Salti หรือที่เรียกอีกชื่อว่า “สะพานโรมัน” เป็นสะพานหินสำหรับเดินเท้าที่มีอายุ 400 ปี สะพานแห่งนี้มีชื่อเสียงโด่งดังในฐานะเป็นจุดกระโดดหน้าผา เนื่องจากน้ำในแม่น้ำ Verzasca เบื้องล่างใสเป็นสีฟ้าเทอควอยซ์ ตัวสะพานมีราวกันตกเพียงด้านเดียว ซึ่งยิ่งเพิ่มความท้าทาย

คืนนี้พักที่ Locarno

Day 4

Andermat • Glacier Express • Zermatt

เดินทางไป เมืองอันเดอร์มัท (Andermatt) หมู่บ้านที่มีทัศนียภาพที่สวยงามเป็นจุดบรรจบกันของช่องเขาที่สำคัญสามช่องเขา ได้แก่ ช่องเขาโอเบอร์อัลพ์ทางทิศตะวันออก, ช่องเขาก็อทฮาร์ททางทิศใต้ และช่องเขาฟัวร์คาทางทิศตะวันออก

เราจะเริ่มต้นขึ้นรถไฟสายพิเศษ กราเซียร์ เอกซ์เพรส (Glacier Express) ที่มีชื่อเสียงที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ตัวโดยสารออกแบบให้ชมพาโนรามาวิว รถไฟด่วนขบวนนี้ได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่วิ่งช้าที่สุดในโลก สัมผัสกับภูมิประเทศแบบสวิสเซอร์แลนด์อย่างเต็มที่ ปลายทางของรถไฟคือ เมืองแซร์มัท (Zermatt)

เมืองเซอร์แมท (Zermatt) เมือง Signature แห่งสวิสเซอร์แลนด์ เมืองผู้เป็นเจ้าของมงกุฎแห่งสวิสหรือ Matterhorn อันเลื่องชื่อ ตั้งตะหง่านเป็นฉากของเมือง มีร้านค้ามากมายให้เดินเล่นชอปปิ้ง เมืองชนบทเล็กๆ ที่สวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขา มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ ได้เป็นอย่างดี ทั้งการรักษาธรรมชาติ การไม่อนุญาตให้ใช้รถยนต์แล่นในเมือง แต่ให้ใช้จักรยาน หรือรถไฟฟ้าแทน

คืนนี้พักที่ Zermatt

Day 5

Gonnergrat • Matterhorn • Riffelsee

ตื่นเช้ารับแสงแรกแห่งวันที่สาดกระทบยอดเขาแมทเทอฮอร์นให้กลายเป็นสีส้ม พาขึ้นรถรางสายพิเศษ พิชิตยอดเขากอร์เนอร์กรัท (Gornergrat) ผ่านธรรมชาติทิวทัศน์อันยิ่งใหญ่สวยงามทั้งสองข้างทางสู่ยอดเขากอร์เนอร์กรัท (หรือยอดเขาทรอบโบโลน) อันเป็นหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญของ สวิตเซอร์แลนด์ที่ใครๆก็จำได้ ชมความงามของยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น (จากจุดชมวิวกรอนเนอแกรต) ซึ่งมีความสูงกว่า 4,478 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล

ชมทะเลสาบริฟเฟล (Riffelsee) เป็นทะเลสาบขนาดเล็ก ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,571 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ที่สูงตระหง่าน ทะเลสาบริฟเฟลเป็นที่รู้จักจากทิวทัศน์อันงดงามของยอดเขาแมท
เทอร์ฮอร์น (Matterhorn) ที่สะท้อนกับน้ำถ่ายภาพออกมาได้อย่างสวยงาม


ชม Matterhorn Glacier Paradise เป็นสถานีกระเช้าไฟฟ้าที่สูงที่สุดในยุโรป ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 3,883 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ให้บริการนักท่องเที่ยวจาก Zermatt ไปยังจุดชมวิวที่งดงามของเทือกเขาแอลป์เมื่อถึงจุดชมวิวจะเห็นทิวทัศน์อันงดงามของยอดเขา Matterhorn และยอดเขาอื่นๆ กว่า 38 แห่งในเทือกเขาแอลป์ สามารถเดินเล่นบนระเบียงชมวิวที่กว้างใหญ่ และชมธารน้ำแข็ง Matterhorn Glacier ด้วย

พักที่ zermatt

Day 6

Blausee • Bern • Interlaken • Grindelwald

เดินทางไปชม ทะเลสาบ Blausee แปลว่าทะเลสาบสีฟ้า เป็นทะเลสาบขนาดย่อมล้อมรอบไปด้วยป่าขนาดเล็กที่มีเอกชนเป็นเจ้าของ เป็นสถานที่เพาะพันธุ์ปลาเทราต์ เด่นดังในเรื่องสีของน้ำที่ใสเหมือนผลึกคริสตัลสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ จนมองเห็นปลาเทราต์ที่แหวกว่ายไปมา

เดินทางไปยัง เมืองเบิร์น (Bern) เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ มีการวางผังเมืองได้อย่างดีเยี่ยม สร้างบนเนินเขา ล้อมรอบด้วยแม่น้ำ ให้บรรยากาศแบบยุโรปยุกกลาง ซึ่งถูกอนุรักษ์ไว้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน และได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของโลกโดยยูเนสโกตั้งแต่ปี 1983

 • ชม บ่อหมีสีน้ำตาล (Bear Pit) ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมือง ตามตำนานเล่าว่ากษัตริย์ในตอนนั้นกำลังหาชื่อเมืองจึงได้ออกไปล่าสัตว์ และตั้งชื่อจากสัตว์ที่ตัวเองได้ออกล่าได้ตัวแรกคือ หมีนั้นเอง ดังนั้น Berchthold v.von Zähringen จึงได้นำรูปหมี ที่ตัวเองล่านำมาเป็นสัญลักษณ์ประจำ นครหลวงเบิร์น
 • Bundeshaus (รัฐสภา) อาคารรัฐสภาสวิส สถาปัตยกรรมแบบนีโอคลาสสิก
 • Einsteinhaus (บ้านไอน์สไตน์) บ้านที่อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ อาศัยอยู่และพัฒนาทฤษฎีสัมพัทธภาพ
 • Zytglogge (หอนาฬิกา) หอนาฬิกาโบราณ สัญลักษณ์ของเมืองเบิร์น สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12

กลับสู่ อินทาลาเก้น (Interlaken) เมืองตากอากาศที่ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบ Thun และ Breienz คืนนี้เราจะไปพักที่ กรินเดลวาลด์ (Grindelwald) หมู่บ้านเล็กๆ ใจกลางหุบเขาบน เทือกเขา Burnese Alps แห่งรัฐเบิร์น (Bern) ที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,034 เมตร แม้จะเป็นหมู่บ้านเล็กๆ แต่กลับมีวิวสวยหลักล้าน รายล้อมไปด้วยทิวทัศน์สุดอลังการของเทือกเขาอันยิ่งใหญ่ ทิวสน และทุ่งหญ้าสีเขียวขจี เป็นจุดหมายของนักสกีหิมะในยามหน้าหนาว และคนที่โหยหาอากาศบริสุทธิ์

คืนนี้พักที่ Grindelwald

Day 7

Eiger Express • Jungfrau • Lauterbrunnen • Murren

ขึ้นกระเช้า Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาที่ทันสมัยที่สุดในโลกเป็นระบบผสมผสานของกระเช้าลอยฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าเข้าด้วยกันมีความมั่นคงต่อแรงลม โดยจะขึ้นจากสถานีกรินเดิลวัลท์ไปยังสถานีอายเกอร์กลาเซียร์ Eiger Express ในเวลาเพียง 15 นาที

จากนั้นโดยสารรถไฟต่อขึ้นสู่ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch ที่ได้ชื่อว่าเป็น TOP OF EUROPE เมื่อถึงยอดเขาแล้วจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี เก็บภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,454 เมตรเเละเมื่อปี คศ.2001 องค์การยูเนสโกประกาศให้ยอดเขาจุงเฟรา เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรป

เดินทางไปยังหมู่บ้านเลาเทอร์บรุนเน่นน์ (Lauterbrunnen) หมู่บ้านในหุบเขาที่เงียบสงบ ได้ชื่อว่าเป็นหุบเขารูปตัวยูที่ชันที่สุดในโลก สัญลักษณ์ของหมู่บ้านนี้จะเป็นน้ำตกชเตาบ์บาค (Staubbach Falls) น้ำตกที่สวยเป็นอันดับต้นๆของยุโรป

เดินทางสู่ เมืองมูร์เริน (Murren) เมืองเล็กๆน่ารักๆ ที่ตั้งอยู่ระหว่างทางสู่ยอดเขา Jungfrau เดินเล่นชมเมือง ใช้ชีวิต Slow life สบายๆในวันที่สวยงาม

คืนนี้พักที่ Grindelwald

Day 8

Grindelwald First • Iseltwald • Lungern

ไปยัง กรินเดอร์วาล เฟียร์ต (Grindelwald First) หนึ่งในเส้นทางที่สวยที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ขึ้นกระเช้ากอนโดล่า สู่ด้านบน ที่ความสูงระดับ 2,168 เมตร พระเอกแห่งเขาด้านกิจกรรมที่สนุกสนานตื่นเต้น โดยใช้เวลาโดยสารกระเช้าเพียง 25 นาที สู่ยอดเขา จากนั้นจะพาไปเดิน Cliffwalk เส้นทางเลียบหน้าผาที่สวยที่สุด (นอกจากนั้นยังสามารถซื้อกิจกรรมเพิ่มเติมได้)

เดินทางไปยังเมือง ไอเซิลวาล์ด (Iseltwald) เป็นหมู่บ้านเล็กๆที่อยู่ติดทะเลสาบเบรียนทซ์ (Lake Brienz) ถ่ายรูปกับปราสาทซีเบิร์ก (Seeburg Castle) เป็นปราสาทตั้งตระหง่านกลางทะเลสาบ และเป็นฉากหลังในซีรีส์เกาหลีชื่อดัง Crash Landing on You อีกด้วย

ถึงเมือง Lungern เมืองน่ารักๆอีกเมืองที่ไม่ควรมองข้าม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่สวยงาม ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลสาบ Lungern สีเขียวมรกต ล้อมรอบด้วยเทือกเขาแอลป์ ภูเขา เบื้องหลังหมู่บ้านเป็นยอดเขา Brienzer Rothorn ซึ่งสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามได้จากยอดเขา

ไป เมืองลูเซิร์น (Lucerne) ชมสะพานไม้ Chapel Bridge และ หอคอยน้ำ Wasserturm ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองลูเซิร์น ถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ ศตวรรษที่ 14 โดยมีตัวสะพานที่เปรียบเสมือนกับปราการของเมือง ส่วนหอคอยน้ำที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นหอสังเกตการณ์และคุมขังนักโทษ

คืนนี้พักที่ Lucerne

Day 9

Rigi Kulm • Lake Lucerne Cruise

ขึ้นเขา Rigi Kulm เป็นเทือกเขาในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์ เป็นที่รู้จักกันในฐานะ “ราชินีแห่งเทือกเขา” โดยยอดที่สูงที่สุดมีความสูงถึง 1,797.5 เมตร ไฮไลท์ของยอดเขาริกิก็คือสามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้รอบทิศทาง ซึ่งมีทั้งยอดเขาอื่นๆ รวมทั้งทะเลสาบน้อยใหญ่ที่อยู่โดยรอบ

ล่องเรือทะเลสาบลูเซิร์น (Lake Lucerne Cruise) ทะเลสาบที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่4 ของประเทศมีความงดงามของทัศนียภาพอยู่ท่ามกลางหุบเขาที่โอบล้อมด้วยยอดเขาริกิ (Mount Rigi) และยอดเขาพิลาตุส (Mount Pilatus) ทำให้วิวทิวทัศน์ดูงดงามยิ่งขึ้นทะเลสาบลูเซิร์น ได้ชื่อว่าสวยสุดในสวิตเซอร์แลนด์ทัศนียภาพบริเวณรอบๆทะเลสาบลูเซิร์น เป็นอาคารบ้านเรือนแบบสมัยใหม่ มีถนนเลียบไปตามเนินเขาตลอดระยะทาง ริมทะเลสาบจัดเป็นสวนสาธารณะ มีดอกไม้นานาพรรณออกดอกบานสะพรั่ง

คืนนี้พักที่ Lucerne

Day 10

Lucerne • Zurich • Airport

เดินทางกลับเมืองซูริค เพื่อไปยังสนามบินกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG971 13.30-05.30

Day 11

Bangkok

05.30 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม