ทัวร์ Road Trip ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์

ทัวร์ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์

เส้นทาง : ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์

 • 28 มิ.ย.-7 กค 62 ค่าทริป 74,900 บาท 

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ  12,000 บาท

รูปแบบทริป

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)  
  • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
  • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
  • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – มิลาน
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
  • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 • สภาพทริปอาจไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเส้นทางอื่น เนื่องจากเป็นเขตชนบทที่ยังไม่เจริญมากนัก โปรดเตรียมกายและใจ เปิดใจเพื่อสัมผัสความแท้จริงของชีวิต
 • ในเมือง 4 ดาว (ไสตล์รัสเซีย)
 • บนเกาะเป็นเกสเฮ้าส์บนเกาะ มีน้ำอุ่น ผ้าห่มไฟฟ้า
 • ไฟฟ้า 220 V ปลัํกกลมแบบยุโรป
 • ไม่มีไดร์เป่าผมบนเกาะ
 • บนเกาะเป็นอาหาร local คล้ายๆจีน หมูผัด มันบด ซุปต่างๆ / ในเมืองเป็นอาหารจีน และอาหารท้องถิ่น

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์ไอซ์แลนด์ WINTER

ทัวร์ Road Trip ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์ 1
BKK – MILAN

21.00 น.
นัดพบกันที่  สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบินไทย โดยเที่ยวบินที่ TG940

ทัวร์ Road Trip ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์ 2

Milan – Eze -Nice

07.35

เดินทางถึงมิลาน ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นเดินทางสู่  หมู่บ้านเอช (Eze Village) หมู่บ้านโบราณตั้งอยู่ริมชายฝั่งริเวียร่าทะเมดิเตอร์เรเนียน ทางตอนใต้ของฝรั้งเศส เมืองนี้ตั้งอยู่ระหว่างเมือง นีช ไป โมนาโค

 เดินทางสู่ เมืองนีซ เป็นเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศส โดยจะพาทุกท่านเลาะเลียบทะเลลิกูเรียนรับลมเย็นๆชมความงามริมฝั่งทะเล

บ่าย

พาท่านเยือนหมู่บ้านเซนต์ปอลเดอวองซ์ เมืองโบราณที่สร้างด้วยหิน ล้อมรอบด้วยกำแพงเมือง จากนั้นพาท่านไปถ่ายรูปกับ Basilica Notre Dame ถือเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนีซ

ค่ำ
เข้าพักที่เมือง เซนต์ปอลเดอวองซ์

ทัวร์ Road Trip ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์ 3
Cassis – Marseille – Aix en Provance


เช้า

พาท่านเดินทางสู่ เมืองคัสซิส เยี่ยมชม คัสซิส ( Cassis ) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ ชมสีสันของบ้านเรือนตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเมืองนี้ จากนั้นพาท่านไปถ่ายรูปกับวิวสวยๆ บนจุดชมวิว Calanque de Portmiou

บ่าย

ชม เมือง มาร์เซย์ (Marseille)  เที่ยวชม มหาวิหาร โนเทรอะดาม เดอ ลาการ์ด(Basilique Notre-Dame de la Garde) อันเป็นที่สักการะของชาวมาร์เซย์
เดินชม ท่าเรือเก่า (Old Port) หรือ Vieux – Port  จากบริเวณ Vieux – Port คุณยังสามารถมองเห็น มหาวิหารโนทเทรอะดาม เดอ ลา การ์ด ที่สวยงามของเมืองได้อีกด้วย เราจะพาท่านเดินทางสู่ เมือง Aix -on -Provance 

เย็น

เข้าที่พักที่ เมือง Aix -on -Provance

ทัวร์ Road Trip ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์ 4

Aix -on -Provance -Salon de Provence-Les Baux de Provence-Avignon

เช้า

เดินชมตลาดเช้าแบบ Provençale สัมผัสวิถีชีวิตของชาวโพรวองซ์ เยี่ยมชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน เดินชม ถนนมิราโบ (le cour Mirabeau) อันเป็นถนนที่มีความสวยงามมากที่สุดอีกสายหนึ่งของฝรั่งเศส พาท่านเยี่ยมชม บ้านนอสตราดามุสที่เมืองซาลง เดอ โพรวองซ์ (Salon de Provence) 

บ่าย

เยี่ยมชม หมู่บ้าน เลโบเดอโพรวองซ์ (Les Baux de Provence) หมู่บ้านเล็กๆ อันแสนน่ารักๆที่มีร้านขายของเรียงรายอยู่สองข้างทาง 

จากนั้น เราจะพาท่านชมโบสถ์ประจำหมู่บ้าน L’église Saint Vincent ซึ่งเป็นส่วนที่เก่าแก่ที่สุด 

ชมหมู่บ้าน แซ็ง เรมี เดอ โพรว็องซ์ (St.Remy de Provence) หมู่บ้านเล็กๆ น่ารัก

เย็น
 ** คืนนี้พักที่ เมือง อาวิญง (Avignon)


ทัวร์ Road Trip ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์ 5
Avigon -Pont du gard-Orange-Gordes-Roussillon

เช้า

 พาท่านเที่ยวชม เมือง อาวิญง (Avignon) ซึ่งเป็นเมืองเก่าขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพระสันตะปาปา

เดินเที่ยว สะพานแห่งการ์ด (Pont du gard) จากนั้นไปต่อกันที่ สะพานเซนต์เบเนเซ่ (Pont de St Benezet) หรือสะพานแห่งเมืองอาวิญง (Pont d’Avignon) เป็นสะพานที่สร้างด้วยคอนกรีตโบราณ เพื่อข้ามแม่น้ำ Rhone 

บ่าย

เดินทางสู่ เมือง Orange (โอรองช์)  เป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งจะเห็นร่องรองประวัติศาสตร์จากสถาปัตยกรรมที่ยังหลงเหลือมาถึงปัจจุบัน

ชม ประตูชัยแห่งโอรองช์“Arc de Triomphe d’Orange” ซึ่งถือเป็นประตูชัย 
จากนั้นชม โรงละครโบราณแห่งโอรองช์“Roman Theatre of Orange” ตั้งอยู่ในหุบเขาโฮน (Rhone valley) 

ค่ำ

พักที่ avigon


ทัวร์ Road Trip ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์ 6

Gordes-Roussillon Manosque

เช้า

พาทุกท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านกอร์เดส์ Gordes ตั้งอยู่บนยอดเขา ในแถบเทือกเขาลูแบครง (Luberon) ซึ่งเป็นแหล่งผลิตไวน์ คัดเลือกให้เป็น “อีกหนึ่งในหมู่บ้านที่สวย ที่สุดในฝรั่งเศส”

จากนั้น พาชมสัญลักษณ์ที่เป็นไฮไลท์ของแคว้นโพรวองส์ที่ โบสถ์เซ-นองก์ อับบีย์ (Senanque Abbey) เพราะเป็นโบสถ์โบราณที่ปรากฏคู่ กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ใน 

 

ชม หมู่บ้านครูสสิยง (Roussillon) หมู่บ้านที่ถูกแต่งแต้มไปด้วยสีสันอันหลากหลาย บ้านแต่ละหลังถูกทาด้วยสีส้มสด จึงกลายเป็นหมู่บ้านที่แสนน่ารัก

บ่าย

เดินทางสู่ เมือง manosqe เมืองที่เป็นที่ตั้งของ โรงงาน L’occitane en provence พาทุกท่านเยี่ยมชม Notre-Dame de Romigier ซึ่งเป็นโบสถ์อันศํกดิ์สิทธิ์ใจกลางเมือง manosqe

จากนั้นชม โบสถ์ Eglise Saint-Sauveur โบสถ์อันเก่าแก่  จากนั้นจึงเดินเล่นชมเมืองเก่า อาคารบ้านเรือน ร้านค้าที่ถูกตกแต่งได้อย่างน่ารัก

ค่ำ
เดินทางสู่เมือง manosque village** ค่ำนี้พักที่เมือง manosque village


ทัวร์ Road Trip ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์ 7L’occitane en provence-Valensole-Moustiers Sainte Marie-GRASSE

เช้า

พาชมโรงงานผลิตสินค้าชื่อ L’occitane en provence

บ่าย  

เดินทางสู่ เมืองมูสติเย แซงก์ มารี (Moustiers Sainte Marie) เมืองที่มีชื่อเสียงในโพรวองซ์ 

จากนั้นพาท่านเที่ยวชม ทะเลสาบ Lac de Sainte-Croix ซ่งเป็นทะเลสาบที่มนุษย์สร้างขึ้น

เดินทางสู่ เมือง Grasse เมืองแห่งโลกน้ำหอม

ค่ำนี้พักที่ เมือง Grasse

ทัวร์ Road Trip ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์ 8

Grasse – Notre-Dame de Puy – Milan

เช้า

พาทุกท่านชม โนเทรอดาม เดอ ปุย (Notre-Dame de Puy) มหาวิหารอันเก่าแก่ เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ที่มีความยิ่งใหญ่แห่งหนึ่ง  

จากนั้นพาทุกท่านชม โรงผลิตน้ำหอมฟราโกนาร์ ซึ่งเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมขนาดใหญ่

เดินทางเข้าสู่ เมืองมิลาน

เย็น
ค่ำนี้พักที่เมือง Milan

ทัวร์ Road Trip ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์ 9

Milan – Bangkok

เช้า

พาทุกท่านเที่ยวชมมหาวิหารแห่งเมืองมิลาน หรือที่เรียกว่าดูโอโม (Duomo) เป็นมหาวิหารประจำเมือง สร้างในสถาปัตยกรรมแบบโกธิก ชมโรงอุปรากรชื่อก้องโลก ลา สกาล่า (Teatro alla Scala)  กัลเลเรีย วิตโตรีโอ เอมานูเอล 

10.30 น.

ไปยังสนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG941 

ทัวร์ Road Trip ฝรั่งเศสตอนใต้ โพรวองซ์ 10

Bangkok

เดินทางกลับถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

 

 

Trip Review

error: Content is protected !!