logo-freedoka

Norway Summer Trek

Bergen • Bordalsgjelet Gorge • Tvindefossen • Nærøyfjord • Flåm • Stegastein viewpoint • Odda • Trolltunga • Kjerag bolten • Pleis 

วันที่จัดทริป

7 – 16 กรกฎาคม 2024

Highlight
ไฮไลท์ทริปนอร์เวย์ซัมเมอร์เทรค
 • เบอร์เกน เมืองท่าระดับโลก และอ่าวที่มีบ้านเรือนสีสันสดใส
 • รถไฟสายฟลอมบาสนา รถไฟสายโรแมนติกแห่งนอร์เวย์ สักครั้งในชีวิตที่ต้องไป
 • เมืองฟลอม และจุดชมวิว Stegastein มองเห็น Aurlandfjorden
 • ล่องเรือชม NarroyFjorden
 • Trolltunga เส้นทางเทรคที่ต้องไปให้ได้
 • Preikestolen หน้าผาซิกเนเจอร์แห่งนอร์เวย์
 • Kjerag boltn ก้อนหินกลางเวหาท้าทายความเสียว
short brief
สรุปทัวร์นอร์เวย์โดยย่อ

วันที่ 1 | Bangkok – Oslo
วันที่ 2 | Oslo – Bergen City Tour
วันที่ 3 | เมือง Voss • นั่งรถไฟ Flamsbana • จุดชมวิว
วันที่ 4 | ล่องเรือชมฟยอร์ด • Gudvangen • เมือง Odda • Trolltunga Base camp
วันที่ 5 | Trolltunga Walk
วันที่ 6 | Jørpeland • Preikestolen Base Camp
วันที่ 7 | Preikestolen (Pulpit Rock) • Kjerag
วันที่ 8 | Kjerag Lysebotn Trek • กลับ Stavanger
วันที่ 9 | Stavanger • บินกลับเมือง Oslo • ต่อเครื่องกลับไทย
วันที่ 10 | ถึงไทยโดยสวัสดิภาพ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 129,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พัก 3-4 ดาว (Radisson Bergen / Trolltunga Basecamp / Preikestolen Basecamp หรือเทียบเท่า)
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดรฟ์เวอร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip

 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริป นอร์เวย์ ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

Bangkok • Oslo

Day 1

21.30 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG954 เวลา 00.25-07.25 เดินทางไปยัง Oslo

Day 2

Oslo • Bergen • เดินชมอ่าวเบอร์เกน • ชมแหล่งมรดกโลก Bryggen Wharf • ขึ้นกระเช้าชมเมือง

07.25 เดินทางถึง Oslo จากนั้นต่อเครื่องภายในไปยังเมือง Bergen โดยสายการบิน Norwegian Airlines เที่ยวบินที่ DY608 10.40-11.35 (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ถึงเบอร์เกน เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมอ่าวเบอร์เก้น มีบริเวณชายหาดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

เดินเล่นชม Bryggen Wharf ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การ UNESCO ประกอบด้วยอาคาร Hanseatic และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเบอร์เกน บริเวณนี้มีบรรยากาศโบราณและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง

ขึ้นกระเช้า ชมวิวมุมสูงของเมืองเบอร์เกนเป็นภาพทิวทัศน์ของเมืองเบอร์เกนที่ตั้งอยู่ริมทะเลและเรือสินค้าที่ทอดสมออยู่เต็มอ่าว

พักที่ Bergen

Day 3

เมือง Voss • นั่งรถไฟ Flamsbana • จุดชมวิว

เดินทางไปเมือง Voss เมืองริมทะเลสาบซึ่งรัชกาลที่ 5 เคยเสด็จมาประทับเมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปในปี 1907 เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในนอร์เวย์ มีทัศนียภาพธรรมชาติที่งดงาม และมีกิจกรรมกลางแจ้งและกีฬาทางน้ำ (extreme sports) ในนอร์เวย์

นั่งรถไฟ Flåmsbana ขบวนรถไฟซึ่งถูกจัดให้เป็นหนึ่งในรถไฟชมวิวทิวทัศน์ที่ดีและสวยที่สุดในโลก โดย Flåmsbana นั้นถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ตัวรถไฟถูกออกแบบให้คงกลิ่นอายในอดีต

ชม Stegastein Viewpoint Platform ที่ยื่นออกจากขอบหน้าผาออกไป ที่นี่เป็นจุดชมวิวฟยอร์ดออร์แลนด์ จากมุมสูง มองเห็นฟยอร์ดไปไกลสุดสายตา

พักที่เมือง Flåm

Day 4

ล่องเรือชม Nærøyfjord • Gudvangen • เมือง Odda • Trolltunga Base camp

ล่องเรือชม Nærøyfjord มีความยาว 20 กม. กว้างเพียง 250 เมตร เป็นฟยอร์ดแคบที่สุด ภูเขาที่อยู่รายรอบมีความสูงถึง 1,660 เมตร มีแนวชายฝั่งที่สวยงาม กับเทือกเขาสูง และธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด ฟยอร์ดนี้ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของนอร์เวย์ เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งยังมีทะเลสาบลึกที่สุดในยุโรปอีกด้วย (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

ไปยังหมู่บ้าน Gudvangen เป็นหมู่บ้านในเขตเทศบาล Aurland ในเขต Vestland ประเทศนอร์เวย์ ที่มีแหล่งธรรมชาติที่สมบูรณ์ติดอันดับต้นๆ ของโลก เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม เช่น ซองน์ฟยอร์ด ที่มีความยาวถึง 204 กิโลเมตร จากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน

เดินทางไปยังเมือง Odda เป็นเมืองเล็ก ๆ ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุดของ Sørfjorden เป็นที่ตั้งของ Troltunga ที่แปลว่า “ลิ้นของโทรลล์” ตามลักษณะแผ่นหินบางยื่นออกจากผา ที่ความสูง 900 เมตรเหนือทะเลสาบ Ringedalsvatnet เป็นส่วนหนึ่งของ Sørfjorden Fjord

คืนนี้พักที่ Troltunga Base Camp

Day 5

Trolltunga Walk

เทรคโทรลล์ทุงกา เตรียมพกอาหารและน้ำไปให้พร้อม ระหว่างทางเราจะได้เห็นวิวงดงาม เป็นฟยอร์ด ที่มีลักษณะเป็นหุบเขาเว้าแหว่งบริเวณปากอ่าว โดยจะใช้เวลาเดินไปกลับ ประมาณ 20 กม หรือ ราวๆ 10-12 ชั่วโมง

พักที่ Trolltunga Base Camp

Day 6

Jørpeland • พักใกล้ๆ Preikestolen

เดินทางไปยังเมือง Jørpeland เป็นเมืองที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกของแผ่นดินใหญ่ เมืองขนาดเล็กที่มีร้านค้ามากมาย มี Gallery หลายแห่งจัดแสดงศิลปินท้องถิ่นและงานฝีมือที่ผลิตในท้องถิ่น ที่สามารถเดินเล่นและพักผ่อนหย่อนใจในเมืองได้

เดินทางไปยังเมือง Preikestolen เป็นหน้าผาขนาดใหญ่ชื่อดังของโลก เป็นสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่มากๆ

คืนนี้พักใกล้เมือง Preikestolen

Day 7

Preikestolen (Pulpit Rock) • Kjerag Lysebotn

เดินขึ้นไปชม Preikestolen หรือ Pulpit Rock (ประมาณ 4 ชม) หน้าผาสูงชันถึง 604 เมตร (1,982 ฟุต) จากระดับน้ำทะเล เหนือ Lysefjorden ซึ่งเป็นอ่าวเล็กๆ ที่ถูกธารน้ำแข็งกัดเซาะจนเว้าแหว่งเป็นร่องลึก และฝั่งตรงข้ามคือที่ราบสูง Kjerag หน้าผา Pulpit Rock นี้เกิดขึ้นในยุคน้ำแข็งประมาณ 10,000 ปีก่อน เมื่อธารน้ำแข็งสูงถึงขอบหน้าผาและได้แช่แข็งตรงรอยแยกของภูเขาไว้ กัดเซาะจนภูเขาเป็นเหลี่ยม จนธารน้ำแข็งละลายไป หน้าผาจึงกลายเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมแบบปัจจุบัน ด้วยรูปทรง ความสูง และความสวยงามของหน้าผาและทิวทัศน์ ทำให้ Pulpit Rock ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

จากนั้นเดินทางไปยังเมือง Kjerag

คืนนี้พักที่เมือง Kjerag

Day 8

Kjerag Lysebotn Trek • กลับ Stavanger

เดิน Trek ที่ Kjerag Lysebotn (ใช้เวลาประมาณ 7-8 ชม) จะได้พบกับ อีกหนึ่ง ไฮไลท์ ก้อนหินอยู่ในร่องของหน้าผา เป็นรูปพี่โด่งดังไปทั่วโลก แล้วเดินทางกลับเมือง Stavanger

คืนนี้พักที่เมือง Stavanger

Day 9

Stavanger - Oslo - Bangkok

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับเมือง Oslo โดยสายการบิน SK จากนั้นเดินทางกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG955 14.15-06.15

Day 10

เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม