logo-freedoka

Norway • Lofoten • Bergen

โลโฟเทน • ทรอมโซ • Arctic Cathedral  • หมู่บ้าน Hamnoy •  Nusfjord • Reine • Uttakleiv Beach • Henningsvear • Bergen • Flamsbana • ล่องเรือ Naeroyfjord • สต๊อกโฮม

วันที่จัดทริป

 26 Sep. – 7 Oct. 2024

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • ทรอมโซ สถานที่ที่ดีที่สุดในโลกในการชมแสงเหนือ
 • Sami Village เรียนรู้วิถีชาวเผ่าท้องถิ่นผู้เลี้ยงกวางเรนเดียร์
 • Reine หมู่บ้านชาวประมงที่มีจุดชมวิวงามล้ำๆ
 • Hamnoy ซิกเนเจอร์แห่ง Lofoten
 • Uttakleiv Beach หาดหินชื่อดัง อีกสถานที่ชมแสงเหนือที่มีฉากหน้าเป็นห้วงมหาสมุทร
 • Henningsvaer เมืองชาวประมงที่กลายเป็นเมืองอาร์ทๆ เล็กๆ ให้ได้เดินแบบ ชิคๆคูลๆ รวมถึงสนามบอลที่โอมล้อมด้วยหน้าผาหิน 
 • Ramberg Beach เมื่อน้ำทะเลสีเทอร์ควอยซ์ตัดกับท้องฟ้าสีฟ้าและบ้านสีแดงสด
 • บินสู่ เบอร์เกน เมืองท่าระดับโลก และอ่าวจอดเรือที่มีบ้านเรือนสีสันสดใส
 • รถไฟสายฟลอมบาสนา รถไฟสายโรแมนติกแห่งนอร์เวย์ สักครั้งในชีวิตที่ต้องไป
 • เมืองฟลอม และจุดชมวิว Stegastein มองเห็น Aurlandfjorden
 • ล่องเรือชม NarroyFjorden
short brief
สรุปทัวร์นอร์เวย์โดยย่อ

วันที่ 1 | สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 | Oslo • Tromso • City Tour
วันที่ 3 | Reindeer and Sami village
วันที่ 4 | Harstad • วิวภูเขาเคิปเพน • Kasfjord City – Mini Town • Trondenes Church
วันที่ 5 | Uttakleiv and Haukland Beach • Ramberg beach • สะพานข้ามเกาะ Fredvang • Hamnoy
วันที่ 6 | ชมเมือง Svolvaer • หมู่บ้านสุดเกาะ A • หมู่บ้านโบราณ Nusfjord • หมู่บ้านไฮไลท์ Reine • จุดชมวิวสะพาน Reinebrua
วันที่ 7 | หมู่บ้านสีเหลือง Sakrisoy • Henningsvaer • Svolvaer
วันที่ 8 | เบอร์เกน • เดินชมอ่าวเบอร์เกน • ชมแหล่งมรดกโลก Bryggen Wharf • ขึ้นกระเช้าชมเมือง
วันที่ 9 | นั่งรถไฟสายฟลอมบาสน่า • ผ่าน Mydral • เมือง Flam • Stegastein
วันที่ 10 | ล่องเรือ Naeroyfjord • Bergen • น้ำตก Tvindafossen
วันที่ 11 | บินสู่ Oslo • เดินทางกลับประเทศไทย
วันที่ 12 | ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 149,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • Driver Guide คนไทย (รวมค่าใช้จ่ายส่วนตัวของไดรเว่อร์ไกด์หมดแล้ว)
 • ยานพาหนะ ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip

 

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริป นอร์เวย์ ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

Bangkok • Oslo

Day 1

21.30 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG954 เวลา 00.25-07.25 เดินทางไปยัง Oslo

Day 2

Oslo • พาขึ้นกระเช้าไฟฟ้า Fjellheisen • ชมอ่าวและท่าเรือ

07.25 เดินทางถึง Oslo จากนั้นต่อเครื่องภายในไปยังเมือง Tromso โดยสายการบิน SK4416 เวลา 11.35-13.25 (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง) เมืองทรอมโซ ตั้งอยู่เหนือเส้นอาร์กติก 350 กม. เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติก

 • มหาวิหารอาร์กติก สถาปัตยกรรมอันโดดเด่น สร้างด้วยคอนกรีตสีขาว รูปทรงสามเหลี่ยมคล้ายภูเขาน้ำแข็ง ประดับด้วยกระจกสีที่สะท้อนแสงแดดระยิบระยับ ยามค่ำคืนไฟส่องสว่างจากภายในสร้างบรรยากาศงดงามตระการตา
 • มหาวิหารทรอมโซ โบสถ์ลูเธอรันในเมือง ทรอมโซ ประเทศนอร์เวย์ เป็นมหาวิหารประจำสังฆมณฑลทรอมโซ และเป็นอาสนวิหารของบิชอปแห่งทรอมโซ
 • Fjellheisen กระเช้าไฟฟ้าที่พาคุณขึ้นสู่ยอดเขา Storsteinen ชมวิวเมือง ทรอมโซ แบบพาโนรามา 360 องศา ทิวทัศน์ของ ฟยอร์ด ทะเลสาบ และเทือกเขาที่ปกคลุมด้วยหิมะขาวโพลน
 • ชมอ่าวและท่าเรือ ในเขตเมืองทรอมโซชมบ้านสีสันสดใสในบรรยากาศสุดชิล

พักที่ Tromso

Day 3

Reindeer Farm and Sami village

ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์และวัฒนธรรมซามิ ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ กวางเรนเดียร์หลายร้อยตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวซามิ

หมู่บ้านซามิตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์ม สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวซามิ ซึ่งชาวซามิเป็นชนพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในแถบอาร์กติก หมู่บ้านซามิมีพิพิธภัณฑ์ โรงเลี้ยงกวางเรนเดียร์ และร้านอาหารที่เสิร์ฟอาหารซามิแบบดั้งเดิม มีร้านขายของที่ระลึกซึ่งขายสินค้าที่ทำจากหนังกวางเรนเดียร์และเขาสัตว์ อีกทั้งยังมีกิจกรรมให้เลือกทำหลากหลาย

คืนนี้พักที่ Tromso

Day 4

Harstad • Mt . Keipen • Kasfjord City • Mini Town • Trondenes Church

ออกเดินทางจาก Tromso มุ่งหน้าสู่เมือง Harstad (300 km 4Hr)

ถึง Harstad พาเดินสู่จุดชมวิว Mount Keipen (ขึ้นกับสภาพอากาศและหิมะ) เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในเมือง เส้นทางเดินสู่ยอดเขามีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร และใช้เวลาเดินประมาณ 30 นาที จากยอดเขาสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเมืองฮาร์สตัดและบริเวณโดยรอบได้ (โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นกับสภาพหิมะระหว่างทาง)

ชม Kasfjord City – Mini Town เป็นเมืองจำลอง เมืองประกอบด้วยอาคารเล็ก ๆ กว่า 100 หลัง รวมถึงร้านค้า โบสถ์ เวทีดนตรี และแม้แต่สนามกีฬาโอลิมปิก ส่วนใหญ่ของเมืองสร้างขึ้นด้วยวัสดุรีไซเคิล

แวะชม Trondenes Church โบสถ์หินที่อยู่เหนือสุดของโลก สร้างขึ้นในยุคกลางตอนปลาย โบสถ์แห่งนี้ตั้งอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่สวยงามและมีสมบัติล้ำค่ามากมายและการตกแต่งภายในที่สวยงาม

คืนนี้พักที่ Harstad

Day 5

Uttakleiv and Haukland Beach • Ramberg beach • สะพานข้ามเกาะ Fredvang • Hamnoy

ชม Uttakleiv Beach หาดที่มีชื่อเสียงที่สุดใน Lofoten เป็นหาดที่มีโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายเป็นรูปทรงแปลกตา

Haukland Beach หาดยอดนิยม เป็นทั้งจุดถ่ายแสงเหนือ / Seascape และเป็นจุดเริ่มต้นใน
การเดินเขาหลากหลายเส้นทาง

แวะถ่ายรูปที่ Ramberg Beach ทรายสีขาวและน้ำทะเลสีเทอควอยซ์ตัดกันสวยเป็นอย่างมาก

พาชมสะพาน Fredvangskrysset ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของนอร์เวย์ มีลักษณะคล้ายกับ Ocean Road สร้างขึ้นเมื่อปี 1988 นี้เอง เชื่อมต่อเกาะ Fredvang กับโลกภายนอก

พาเข้าที่พักที่หมู่บ้านอันเลื่องชื่อ Hamnoy เป็นหมู่บ้านที่มีฉากธรรมชาติงดงามมาก มีทิวเขาตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลัง และมีบ้านชาวประมงสีแดงตั้งอยู่ริมโขดหิน อันเป็นภาพจำของคนทั้งโลกที่มีต่อ Lofoten

พาถ่ายรูปที่จุดชมวิวหลักของเมือง Lofoten บนจุดชมวิวหลักหน้าหมู่บ้าน Hamnoy ที่ถือว่าเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของช่างภาพทั่วโลก และที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งมุมที่ดีที่สุดของการดูแสงเหนือบนเกาะ Lofoten

คืนนี้พักที่ Hamnoy

Day 6

หมู่บ้านสุดเกาะ Å • หมู่บ้านโบราณ Nusfjord • หมู่บ้านไฮไลท์ Reine

พาชมหมู่บ้าน Å village ออกเสียงว่า ออ เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่อยู่ปลายสุดของถนนสาย E10 และด้วยความบังเอิญ Å ก็เป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายในอักษรนอร์เวย์อีกด้วย

ชม Nusfjord เป็นหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในนอร์เวย์ และ Rorbuer ของหมู่บ้านนี้เป็นโนบูเออร์ดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 รวมถึงยังค้นพบหลักฐานว่าหมู่บ้านนี้มีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ 425 ก่อนคริสตกาล

ชมหมู่บ้านชาวประมง Reine หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดของ Lofoten พาไปจุดชมวิวที่มองเห็นโค้งอ่าวที่จอดเรืออันมีฉากหลังเป็นขุนเขาสูงชันและฉากหน้าเป็นบ้านชาวประมงสีแดงตั้งเรียงรายอยู่

ไปยังจุดชมวิวสะพาน Reinebrua สะพานแห่งนี้เชื่อมระหว่างหมู่บ้าน Reine กับเกาะ Sakrisøy จากสะพาน จะสามารถชมวิวของหมู่บ้าน Reine ฟยอร์ด Reine และภูเขา Reinebringen ได้

คืนนี้พักที่ Hamnoy

Day 7

หมู่บ้านสีเหลือง Sakrisoy • Henningsvaer • Svolvaer

เดินทางสู่ Sakrisoy หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่มีบ้านสีสันแตกต่างจากหมู่บ้านอื่น ที่เชิงเขา Olstind ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สำคัญแห่งหนึ่งของ Lofoten และที่นี่ ตระกูลของ Gylseth ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประมง และอาหารทะเลที่มีคุณภาพสูงมาเกือบ 130 ปีแล้ว

เดินทางต่อไปยัง Henningsvaer เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมง ที่ปัจจุบันชาวบ้านยังคงทำประมงกันอย่างคึกคัก หมู่บ้านชาวประมง ที่สวยเหมือนโปสการ์ด มีประชากรประมาณ 500 คน และยังเป็นท่าเรือของชาวประมงที่ยังใช้งานอยู่เป็นประจำสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม สมัยก่อนเข้าถึงได้ทางเรือเท่านั้น จนได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งโลโฟเทน”

แล้วเดินทางสู่ Svolvaer เมืองที่มีประวัติยาวนานถึงการตั้งถิ่นฐานในเขต Nordland กว่า 1200 ปี เมืองเเห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรของเหล่าสัตว์น้ำ จนกลายเป็นเเหล่งจับปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ มีการติดต่อซื้อขายกับโลกภายนอก รวมถึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของหมู่เกาะ Lofoten อีกด้วย

คืนนี้พักที่ Svolvær

Day 8

เบอร์เกน • เดินชมอ่าวเบอร์เกน • ชมแหล่งมรกดโลก Bryggen Wharf • ขึ้นกระเช้าชมเมือง

เดินทางไปสนามบินเพื่อไปยังเบอร์เกน โดยสายการบิน Wideroe Airline เที่ยวบิน WF823 07.20-07.45 เปลี่ยนเครื่องที่ Bodoo ต่อด้วย WF1321 08.15-10.05 (เที่ยวบินอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

ถึงเบอร์เกน เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมอ่าวเบอร์เกน มีบริเวณชายหาดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีท่าเรือที่สำคัญ

เดินเล่นชม Bryggen Wharf ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การ UNESCO ประกอบด้วยอาคาร Hanseatic และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเบอร์เกน บริเวณนี้มีบรรยากาศโบราณและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง

ขึ้นกระเช้า ชมวิวมุมสูงของเมืองเบอร์เกนเป็นภาพทิวทัศน์ของเมืองเบอร์เกนที่ตั้งอยู่ริมทะเลและเรือสินค้าที่ทอดสมออยู่เต็มอ่าว

พักที่ Bergen

Day 9

นั่งรถไฟสายฟลอมบาสน่า • ผ่าน Mydral • เมือง Flam • Stegastein

นั่งรถไฟสายพิเศษจากเมือง Bergen โดย Flamsbana เป็นรถไฟสายพิเศษอันเลื่องชื่อของ Noway แวะเปลี่ยนรถที่ Mydral แล้วรถไฟจะลัดเลาะตามภูเขา ผ่านน้ำตก Kjosfossen Falls น้ำตกขนาดใหญ่ (รถไฟจะจอดให้เราลงไปถ่ายรูปได้) จากนั้นก็จะค่อยๆเดินทางลงสู่เมืองฟลอม

เมื่อรถไฟถึงเมืองฟลอม เดินเล่นชมความงามของเมืองตามอัธยาศัย เมืองฟลอม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขา Nærøyfjord ประเทศนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Nærøydalselva และล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงตระหง่าน มีทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา Nærøyfjord ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก

พาชมจุดชมวิว Stegastein เป็น platform ที่ยื่นออกจากขอบหน้าผาออกไป ที่นี่เป็นจุดชมวิวฟยอร์ดออร์แลนด์ จากมุมสูง มองเห็นฟยอร์ดไปไกลสุดสายตา

พักที่ Flam

Day 10

ล่องเรือชม Naeroyfjord • Bergen • น้ำตก Tvindafossen

ล่องเรือชม Nærøyfjord มีความยาว 20 กม. กว้างเพียง 250 เมตร เป็นฟยอร์ดแคบที่สุด ภูเขาที่อยู่รายรอบมีความสูงถึง 1,660 เมตร มีแนวชายฝั่งที่สวยงาม กับเทือกเขาสูง และธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด ฟยอร์ดนี้ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของนอร์เวย์ เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งยังมีทะเลสาบลึกที่สุดในยุโรปอีกด้วย (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

เดินทางกลับเมืองเบอร์เกน ระหว่างทาง ชม น้ำตก Tvindefossen เป็นน้ำตกที่มีความสูง 152 เมตร ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อยู่ทางเหนือของ Voss ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่วทุกมุมโลก ได้เข้าไปชื่นชมมากถึง ปีละ 2 แสนคนเลยทีเดียว จากนั้นเดินทางกลับเมือง Bergen

คืนนี้พักที่ Bergen

Day 11

บินสู่ Oslo • Airport

เดินทางไปยังสนามบินกลับเมือง Oslo โดยสายการบิน Norwigian Airlines เที่ยวบินที่ DY611 09.20-10.15 (เที่ยวบินอาจะมีการเปลี่ยนแปลง)

จากนั้นต่อเครื่องกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG955 14.15-06.15

Day 12

เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริปนอร์เวย์
 • พักห้องคู่ ท่านละ 139,000 บาท
 • พักเดี่ยว 00,000
 • ที่พักระกับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน (3 ดาวในพื้นที่ห่างไกล)
 • เตียงคู่หรือเตียงใหญ่ ขึ้นกับความพร้อมของห้องของทางโรงแรม แต่เราจะ Request ให้ ณ วันที่ทำการจอง
 • ต้องการปรับที่พักเป็นระดับ 5 ดาว หรือพักแบบ Apartment มีครัว สามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับ
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทำวีซ่า
  ผลการพิจารณาวีซ่าขึ้นกับดุลยพินิจของสถานทูต
 • ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • ทีมงานมีบริการออกตั๋วเครื่องบินและให้คำแนะนำไฟลท์บินที่เหมาะสม

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม