logo-freedoka

Norway • Lofoten • Bergen

โลโฟเทน • ทรอมโซ • Arctic Cathedral  • หมู่บ้าน Hamnoy •  Nusfjord • Reine • Uttakleiv Beach • Henningsvear • Bergen • Flamsbana • ล่องเรือ Naeroyfjord • สต๊อกโฮม

short brief
สรุปทัวร์นอร์เวย์โดยย่อ

วันที่ 1 : สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 : บินภายในไปยังเมือง Tromso พาขึ้นกระเช้าชมวิวเมืองทรอมโซ
วันที่ 3 : ชมมหาวิหารไม้ Arctic Cathedral ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์และวัฒนธรรมซามิ เดินทางไปเมือง Narvik
วันที่ 4 : แวะเดินเล่นเมือง Svolvear เดินทางไป Hamnoy หมู่บ้านสุดเกาะ A หมู่บ้านโบราณ Nusfjord หมู่บ้านไฮไลท์ Reine
วันที่ 5 : ชมหาด Uttakleiv Beach และ Haukland Beach ถ่ายรูปที่ Ramberg Beach ชม สะพาน Fredvang และเข้าพักหมู่บ้าน Hamnoy พาไปถ่ายรูปจุดชมวิวหลักสวยๆต่างๆของเมือง
วันที่ 6 : หมู่บ้านสีเหลือง Sakrisoy เดินทางไป Henningsvear
วันที่ 7 : ไปสนามบินไปยังเมือง Bergen เดินเล่นชมเมือง ชม Bryggen Wharf และขึ้นกระเช้าชมวิวมุมสุงของเมือง
วันที่ 8 : นั่งรถไฟสายพิเศษ Flamsbana จากเบอร์เก้นไปฟรอม เดินเล่นชมความงามเมืองฟลอม ไปยังจุดชมวิว Stegastein
วันที่ 9 : ล่องเรือ Naeroyfjord เดินทางกลับเบอร์เก้น ระหว่างทางแวะชมน้ำตก Tvindefossen
วันที่ 10 : บินกลับเมืองสต๊อกโฮม เที่ยวชมเมืองโดยรถ Metro ชมเมืองเก่ากัมลาสตัน ถ่ายรูปด้านนอกพระราชวังหลวง ชมพิพิธภัณฑ์เรือวาซา
วันที่ 11 : อิสระช่วงเช้า เก็บสัมภาระ เดินทางไปสนามบิน
วันที่ 12 : ถึงกรุงเทพ

Trip Summarize
สรุปการเดินทาง

ข้อจำกัดของการเดินทางแบบ Road Trip

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
 • พักห้องคู่ ท่านละ xxx,000 บาท
 • พักเดี่ยว xx,000 บาท
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บา
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว

วีซ่า

 • วีซ่าเชงเก้นใช้ระยะเวลาทำประมาณ 30 วัน
 • เอกสารเบื้องต้นที่จะต้องเตรียม
  • หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
  • รูปถ่าย ขนาด 3.5×4.5 CM จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ประกันเดินทาง

 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
 • การล่าช้าของสัมภาระ 1,000 บาท
 • หากต้องการความคุ้มครองเพิ่มขึ้นสามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะ

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

21.30 พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Thai Airways

Day 2

สตอกโฮล์ม • ต่อเครื่องไป Tromso • ขึ้นกระเช้า

เดินทางสู่ สตอกโฮล์ม โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG960 00.25-06.55 ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว ต่อเครื่องภายในไปยังเมืองทรอมโซโดยใช้บริการของสายการบิน Scandinavian Airlines เที่ยวบิน SK1491 เวลา 13.35-15.30

ถึงเมืองทรอมโซเก็บสัมภาระเข้าที่พักแล้วพาขึ้นกระเช้า สโตรสไตเนิน

ดูวิวเมืองทรอมโซและเกาะใกล้เคียงที่เป็นฟอร์ด ที่จะมองเห็นได้จากจุดชมวิวบนยอดเขาสโตรสไตเนิน ซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง และมีร่องน้ำกลายเป็นฟอร์ดอยู่รอบๆ

คืนนี้พักที่ Tromso

Day 3

Tromso Cathedral • Arctic Cathedral • Reindeer Farm and Sami village • Narvik

ชม Tromso Cathedral มหาวิหารไม้ ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง ซึ่งมีความเก่าแก่ที่สุดและเป็นโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ สร้างขึ้นช่วงปี 1861 แบบสไตล์กอธิคที่มีความงดงาม

ชม Arctic Cathedral สถาปัตยกรรมโบสถ์สมัยใหม่ อาสนวิหารอาร์กติกเป็นสถาปัตยกรรมอันกล้าหาญที่สร้างขึ้นในปี 1965 โดยได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติหน้าต่างกระจกโมเสกแสดงถึง “การกลับมาของพระคริสต์”

10.00 น. ชมฟาร์มกวางเรนเดียร์และวัฒนธรรมซามิ ฟาร์มแห่งนี้เป็นที่ตั้งของ
กวางเรนเดียร์หลายร้อยตัว ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวซามิ หมู่บ้านซามิตั้งอยู่ใกล้กับฟาร์ม สัมผัสและเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและประเพณีของชาวซามิ

บ่าย เดินทางมายังเมือง Narvik ซึ่งเคยเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อครั้งประพาสเยือนนอร์เวย์

คืนนี้พักที่ Narvik

Day 4

ชมเมือง Svolvaer • หมู่บ้านสุดเกาะ A • หมู่บ้านโบราณ Nusfjord • หมู่บ้านไฮไลท์ Reine

แวะเดินเล่นเมือง Svolvaer เมืองที่มีประวัติยาวนานถึงการตั้งถิ่นฐานในเขต Nordland กว่า 1200 ปี เมืองเเห่งนี้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรของเหล่าสัตว์น้ำ จนกลายเป็นเเหล่งจับปลาที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของนอร์เวย์ มีการติดต่อซื้อขาย กับโลกภายนอก รวมถึงเป็นศูนย์กลางการคมนาคมของหมู่เกาะ Lofoten อีกด้วย

พาชมหมู่บ้าน Å village ออกเสียงว่า ออ เป็นหมู่บ้านชาวประมง ที่อยู่ปลายสุดของถนนสาย E10 และด้วยความบังเอิญ Å ก็เป็นตัวอักษรตัวสุดท้ายในอักษรนอร์เวย์อีกด้วย

ชม Nusfjord เป็นหนึ่งในหมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่ ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ดีที่สุดในนอร์เวย์ และ Rorbuer ของหมู่บ้านนี้ เป็นโนบูเออร์ดั้งเดิมตั้งแต่ศตวรรษที่ 19 รวมถึงยังค้นพบหลักฐานว่าหมู่บ้านนี้มีคนอาศัยอยู่มาตั้งแต่ 425 ก่อนคริสตกาล

ชมหมู่บ้านชาวประมง Reine หมู่บ้านชาวประมงที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดของโลโฟเทนพาไปจุดชมวิวที่มองเห็นโค้งอ่าวที่จอดเรืออันมีฉากหลังเป็นขุนเขาสูงชันและฉากหน้าเป็นบ้านชาวประมงสีแดงตั้งเรียงรายอยู่

คืนนี้พักที่ Hamnoy

Day 5

Uttakleiv and Haukland Beach • Ramberg beach • สะพานข้ามเกาะ Fredvang • Hamnoy

ชม Uttakleiv Beach หาดที่มีชื่อเสียงที่สุดใน โลโฟเทน Lofoten เป็นหาดที่มีโขดหินน้อยใหญ่เรียงรายเป็นรูปทรงแปลกตา

Haukland Beach หาดยอดนิยม เป็นทั้งจุดถ่ายแสงเหนือ / Seascape และเป็นจุดเริ่มต้นในการเดินเขาหลากหลายเส้นทาง

แวะถ่ายรูปที่ Ramberg Beach ทรายสีขาวและน้ำทะเลสีเทอคอยต์ตัดกันสวยเป็นอย่างมาก

พาชม สะพาน Fredvangskrysset ที่มีลักษณะเฉพาะตัวของนอร์เวย์ มีลักษณะคล้ายกับ Ocean Road สร้างขึ้นเมื่อปี 1988 นี้เอง เชื่อมต่อ เกาะ Fredvang กับโลกภายนอก

พาเข้าที่พักที่หมู่บ้านอันเลื่องชื่อ Hamnoy เป็นหมู่บ้านที่มีฉากธรรมชาติงดงามมาก มีทิวเขาตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหลัง และมีบ้านชาวประมงสีแดงตั้งอยู่ริมโขดหิน อันเป็นภาพจำของคนทั้งโลกที่มีต่อ Lofoten

พาถ่ายรูปที่จุดชมวิวหลักของเมืองโลโฟเทนบนจุดชมวิวหลักหน้าหมู่บ้าน Hamnoy ที่ถือว่าเป็นจุดถ่ายภาพยอดนิยมของช่างภาพทั่วโลก และที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งมุมที่ดีที่สุดของการดูแสงเหนือบนเกาะโลโฟเทน

คืนนี้พักที่ Hamnoy

Day 6

หมู่บ้านสีเหลือง Sakrisoy • Henningsvaer • Svolvaer

เดินทางสู่ Sakrisoy หมู่บ้านชาวประมงเล็กๆ ที่มีบ้านสีสันแตกต่างจากหมู่บ้านอื่น ที่เชิงเขา Olstind ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลโฟเทน และที่นี่ ตระกูลของ Gylseth ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประมง และอาหารทะเลที่มีคุณภาพสูงมาเกือบ 130 ปีแล้ว

เดินทางต่อไปยัง Henningsvaer เป็นเมืองท่าและหมู่บ้านชาวประมง ที่ปัจจุบัน ชาวบ้านยังคงทำประมงกันอย่างคึกคัก หมู่บ้านชาวประมง ที่สวยเหมือนโปสการ์ด มีประชากรประมาณ 500 คน และยังเป็นท่าเรือของชาวประมงที่ยังใช้งานอยู่เป็นประจำสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิม สมัยก่อนเข้าถึงได้ทางเรือเท่านั้น จนได้รับฉายาว่า “เวนิสแห่งโลโฟเทน”เมือง Henningsvaer เป็นเมืองเล็กๆน่ารักๆ มีร้านค้าขายของเล็กๆ สามารถเดินเล่นชมเมืองได้ ถึงเวลาเดินทางไปเมือง Svolvaer

คืนนี้พักที่ Svolvaer

Day 7

เบอร์เกน • เดินชมอ่าวเบอร์เกน • ชมแหล่งมรกดโลก Bryggen Wharf • ขึ้นกระเช้าชมเมือง

เดินทางไปสนามบินเพื่อไปยังเบอร์เกน โดยสายการบิน Wideroe Airline เที่ยวบิน WF892 09.35-10.00 เปลี่ยนเครื่องที่ Bodoo ต่อด้วย WF1306 11.10-12.10 ต่อเครื่องที่ TRD จากนั้นบินต่อด้วย WF1306 12.35-13.35

ถึงเบอร์เกน เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่สองของประเทศ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ของนอร์เวย์ เป็นศูนย์กลางทางวัฒนธรรม มีท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ และเป็นหนึ่งในท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป ชมอ่าวเบอร์เก้น มีบริเวณชายหาดที่มีทิวทัศน์ที่สวยงาม และมีท่าเรือที่สำคัญ

เดินเล่นชม Bryggen Wharf ซึ่งเป็นแหล่งมรดกโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนโดยองค์การ UNESCO ประกอบด้วยอาคาร Hanseatic และเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในเรื่องของประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในเบอร์เกน บริเวณนี้มีบรรยากาศโบราณและสถาปัตยกรรมที่น่าทึ่ง

ขึ้นกระเช้า ชมวิวมุมสูงของเมืองเบอร์เกนเป็นภาพทิวทัศน์ของเมืองเบอร์เกนที่ตั้งอยุ่ริมทะเลและเรือสินค้าที่ทอดสมออยู่เต็มอ่าว

พักที่ Bergen

Day 8

นั่งรถไฟสายฟลอมบาสน่า • ผ่าน Mydral • เมือง Flam • Stegastein

นั่งรถไฟสายพิเศษจากเมือง Bergen โดย Flamsbana เป็นรถไฟสายพิเศษอันเลื่องชื่อของ Noway แวะเปลี่ยนรถที่ Mydral แล้วรถไฟจะลัดเลาะตามภูเขา ผ่านน้ำตก Kjosfossen Falls น้ำตกขนาดใหญ่ (รถไฟจะจอดให้เราลงไปถ่ายรูปได้) จากนั้นก็จะค่อยๆเดินทางลงสู่เมืองฟลอม

เมื่อรถไฟถึงเมืองฟลอม เดินเล่นชมความงามของเมืองตามอัธยาศัย เมืองฟลอม เป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่ในหุบเขา Nærøyfjord ประเทศนอร์เวย์ หมู่บ้านแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ Nærøydalselva และล้อมรอบด้วยเทือกเขาสูงตระหง่าน มีทิวทัศน์ที่สวยงามของหุบเขา Nærøyfjord ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติโดยองค์การยูเนสโก

พาชมจุดชมวิว Stegastein เป็น platform ที่ยื่นออกจากขอบหน้าผาออกไป ที่นี่เป็นจุดชมวิวฟยอร์ดออร์แลนด์ จากมุมสูง มองเห็นฟยอร์ดไปไกลสุดสายตา

พักที่ Flam

Day 9

ล่องเรือ Naeroyfjord • Bergen • น้ำตก Tvindafossen

ล่องเรือชม Nærøyfjord มีความยาว 20 กม. กว้างเพียง 250 เมตร เป็นฟยอร์ดแคบที่สุด ภูเขาที่อยู่รายรอบมีความสูงถึง 1,660 เมตร มีแนวชายฝั่งที่สวยงาม กับเทือกเขาสูง และธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุด ฟยอร์ดนี้ยาวที่สุดเป็นอันดับที่ 6 ของนอร์เวย์ เป็นฟยอร์ดที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก อีกทั้งยังมีทะเลสาบลึกที่สุดในยุโรปอีกด้วย (ใช้เวลา 2 ชั่วโมง)

เดินทางกลับเมืองเบอร์เกน ระหว่างทาง ชม น้ำตก Tvindefossen เป็นน้ำตกที่มีความสูง 152 เมตร ลดหลั่นเป็นชั้นๆ อยู่ทางเหนือของ Voss ปัจจุบันมีนักท่องเที่ยวมากมายจากทั่งทุกมุมโลก ได้เข้าไปชื่นชมมากถึง ปีละ 2 แสนคนเลยทีเดียว จากนั้นเดินทางกลับเมือง Bergen

คืนนี้พักที่ Bergen

Day 10

บินสู่สตอกโฮล์ม • ชมเมือง

เดินทางไปยังสนามบินกลับเมืองสตอกโฮล์ม โดยสายการบิน Scandinavian Airlines เที่ยวบินที่ SK898 10.50-12.10

ถึงสตอกโฮล์ม เชคอินเข้าที่พัก แล้วออกเดินทางไปชมเมือง โดยรถ Metro (และใช้กำลังขาในการเดินชมเมืองเนื่องจากที่จอดหายากในเขตเมืองชั้นใน)

ชมบริเวณ เมืองเก่ากัมลาสตัน (Gamla Stan) ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี 1998 อันเป็นบริเวณที่ตั้งของพระราชวังหลวง มหาวิหารสตอกโฮล์ม และพิพิธภัณฑ์โนเบล ให้ท่านได้ถ่ายรูปที่ระลึก

ชมด้านนอก พระราชวังหลวง (Royal Palace) สตอกโฮล์มเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในนอร์เวย์ และเป็นที่อยู่อาศัยอย่างเป็นทางการของกษัตริย์และราชินีแห่งสวีเดน ตั้งอยู่ใจกลางเมืองสตอกโฮล์มบนเกาะสตัดสโฮลเมิน พระราชวังหลวงสร้างขึ้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 17 ในสไตล์บาโรก เดิมทีเป็นป้อมปราการ แต่ต่อมาได้รับการดัดแปลงให้เป็นพระราชวัง พระราชวังแห่งนี้ได้รับการบูรณะหลายครั้งตลอดประวัติศาสตร์ และปัจจุบันประกอบด้วยห้องมากกว่า 1,400 ห้อง

คืนนี้พักที่ Stockholm

Day 11

สนามบินกลับกรุงเทพ

อิสระช่วงเช้าเตรียมเก็บสัมภาระ ถึงเวลาเดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG961 13.00-05.45

Day 12

เดินทางถึง กทม โดยสวัสดิภาพ แล้วพบกันใหม่

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริป xxx
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 32,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป นอร์เวย์ ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม