ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ ล่าแสงเหนือ บ้านอิกลู สไตล์ Roadtrip

ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ บ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ สไตล์ Road trip

โลโฟเทน • ทรอมโซ • แลปแลนด์ • Kakslatanen • Igloo • ทัวร์แสงเหนือ • หมู่บ้านซามิ • สุขัขลากเลื่อน • เรนเดียร์

เส้นทาง : โลโฟเทน ทรอมโซ บ้านอิกลู ล่าแสงเหนือ สไตล์ Road Trip

 • xxxx ค่าทริป xxxxxx บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ xxxx บาท

รูปแบบทริป

 • เส้นทาง มีนั่งรถไกล สมบุกสมบัน ถึงโรงแรมดึก มีเดินเยอะบ้างในบางวัน
 • เหมาะกับผู้ที่ทานง่ายอยู่ง่าย สบายๆกันเอง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ออสโล  และภาษีสนามบิน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม บางมื้อจะเป็นแบบ Lunch Box
 • ที่พักระดับ 3 ดาวในเขตเมือง บนเกาะลักษณะเป็นเกสต์เฮ้าส์มีน้ำอุ่น พักห้องละ 2 ท่าน
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่ากิจกรรมสุนัขลากเลื่อน SNOWMOBILE (2 ท่าน/คัน หากต้องการขับคนเดียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปไกค์และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 4 ยูโร ต่อวัน/ท่าน
 • หัวหน้าทัวร์คนไทยตามสมัครใจ ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรมล่าแสงเหนือสไตล์ Road trip ของเรามี 3 แบบ กดดูตามโปรแกรมที่สนใจ

ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ ล่าแสงเหนือ บ้านอิกลู สไตล์ Roadtrip 1

Bangkok

21.30 น.
พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงานอำนวยความสะดวกทำการ Check-in

ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ ล่าแสงเหนือ บ้านอิกลู สไตล์ Roadtrip 2Bangkok – Oslo – Tromso

00.55 น.
ออกเดินทางโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954 ไปยังเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

07.25 น.
ถึงกรุงออสโล เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ทําพิธีผ่านตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นจึงนำท่านต่อเครื่องไปยังเมือง Tromso โดยสายการบินภายในประเทศ

เดินทางถึงเมืองทรอมโซ เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงโด่งดัง

เที่ยง
นำท่านสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนและสถาปัตยกรรมอันสวยงามใจกลางเมืองทรอมโซ ที่นับได้ว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน

*หากสภาพอากาศดี เราจะพาท่านออกตามล่าหาแสงเหนือ*

ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ ล่าแสงเหนือ บ้านอิกลู สไตล์ Roadtrip 3Tromso – Sami Village – Tromso Cathedral

เช้า
เดินทางไปยังหมู่บ้านชาวซามิ (SAMI VILLAGE) ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณเมืองทรอมโซ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวซามิ โดยต้อนรับท่านอย่างอบอุ่นเข้าสู่กระโจมของชาวซามิ

เที่ยง
ชมมหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไม้เก่าแก่ ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1861 ตั้งอยู่ย่านใจกลางเมือง จึงเป็นเอกลักษณ์และมีความโดดเด่นอย่างมากทั้งด้านความสวยงามและสถาปัตยกรรมที่ออกแบบในสไตล์กอธิค

*หากสภาพอากาศดี เราจะพาท่านออกตามล่าหาแสงเหนือ*

ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ ล่าแสงเหนือ บ้านอิกลู สไตล์ Roadtrip 4

Tromso – Svalbard – Husky Safari

เช้า
นำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปยัง Svalbard โดยสารการบินภายในประเทศ

บ่าย
เดินทางถึงเมืองลองเยียร์เบียน บนหมู่เกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติกระหว่างประเทศนอร์เวย์และขั้วโลกเหนือ มีอากาศหนาวเย็นเป็นที่มาของชื่อหมู่เกาะสวาลบาร์ดที่หมายถึง “ชายฝั่งอันหนาวเย็น” กิจกรรมต่างๆบนเกาะสวาลบาร์ด คือการทำเหมืองถ่านหิน การค้นคว้างทางวิทยาศาสตร์ การล่าแมวน้ำ กิจกรรมล่าวาฬ

พาท่านเปิดประสบการณ์อันน่าตื่นเต้นและประทับใจ ด้วยการขับเคลื่อนสุนัขลากเลื่อน (Husky Safari) ที่รู้จักกันดีในนาม “ฮัสกี้” ซึ่งเป็นสุนัขสายพันธุ์เก่าแก่

*หากสภาพอากาศดี เราจะพาท่านออกตามล่าหาแสงเหนือ*

ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ ล่าแสงเหนือ บ้านอิกลู สไตล์ Roadtrip 5 Svalbard

เช้า
ชมโบสถ์ไม้เก่าแก่แห่งเดียวในหมู่เกาะสวาลบาร์ด นั่นคือ โบสถ์สวาลบาร์ด แวะเลือกซื้อของที่ระลึกในย่านใจกลางเมือง

Svalbard Musuem พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวัฒนธรรมในแถบอาร์คติก

บ่าย
อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อของที่ระลึกในย่านใจกลางเมืองที่มีให้เลือกชมเลือกซื้อจำนวนมาก

*หากสภาพอากาศดี เราจะพาท่านออกตามล่าหาแสงเหนือ*

ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ ล่าแสงเหนือ บ้านอิกลู สไตล์ Roadtrip 6

Svalbard – Tromso – Lofoten

เช้า
เดินเล่นเพลินๆ ย่านใจกลางเมืองลองเยียร์เบียน ชมความสวยงามแบบคลาสสิก บ้านเรือนสีสันสดใส ที่สะดุดตาสะดุดใจผู้มาเยือน

เดินทางไปยังเมือง Lofoten โดยสายการบินภายในประเทศ

ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ ล่าแสงเหนือ บ้านอิกลู สไตล์ Roadtrip 7Lofoten

เช้า
นำท่านเดินทางบน Atlantic Road ซึ่งเป็นถนนที่ขึ้นชื่อว่าสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ชมความสวยงามที่รังสรรค์จากธรรมชาติของ หมู่เกาะ Lofoten ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของนอร์เวย์ ประกอบไปด้วยเกาะทั้งหมด 4 เกาะ มีชื่อเสียงที่โดดเด่นด้านการท่องเที่ยวธรรมชาติและการตกปลา อีกทั้งยังเป็นสถานที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมงอีกด้วย 

บ่าย
ชมความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของ หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักๆ บนหมู่เกาะโลโฟเตน ผู้มาเยือนจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของหมู่บ้านชาวประมงมีอาชีพ หลักๆ คือ การเลี้ยงปลาแซลมอนและปลาค็อตในฟาร์ม

Hamnoy หมู่บ้านชาวประมง อันเป็นหนึ่งใน Highlight และภาพที่จดจำของนักท่องเที่ยว โดยมีบ้านสีแดงอยู่บนโขดหินที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสูงชัน

*หากสภาพอากาศดี เราจะพาท่านออกตามล่าหาแสงเหนือ*

ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ ล่าแสงเหนือ บ้านอิกลู สไตล์ Roadtrip 8Leknes – Oslo

เช้า
เดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เดินทางกลับเมืองออสโล โดยสายการบินภายในประเทศ

บ่าย
ชมอุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษยชาติ ซึ่งเป็นผลงานของประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์

ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ ล่าแสงเหนือ บ้านอิกลู สไตล์ Roadtrip 9 Oslo – Bangkok

เช้า
นำท่านไปยังสนามบิน เตรียมตัวเชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG955 ออกเดินทางจากออสโลเวลา 14.15 น.

ทัวร์โลโฟเทน ทรอมโซ่ ล่าแสงเหนือ บ้านอิกลู สไตล์ Roadtrip 10Bangkok

06.15 น.
เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ


DAY 1 : Bangkok


21.00 น.
พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน FINNAIR ทีมงานอำนวยความสะดวกทำการ Check in

23.35 น.
ออกเดินทางโดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY144 ไปยังเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์


DAY 2 : Bangkok – Helsinki – Ivalo


06.05 น.
ถึงเฮลซิงกิ จากนั้นนำท่านต่อเครื่อง ไปยังเมือง Ivalo ต่อ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY637 เวลา 10.40 น.

12.15 น.
เดินทางสู่ หมู่บ้านอิกลูแคคสลอตทาเนน (IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN) ตั้งอยู่เหนือเส้นเขตขั้วโลกเหนือเขต แลปแลนด์ (LAPLAND) ของประเทศฟินแลนด์ หมู่บ้านเรือนกระจกแห่งนี้ สร้างด้วยกระจกนำความร้อนแบบพิเศษ ซึ่งจะทำให้ระดับอุณหภูมิภายในห้องอบอุ่นตลอด อีกทั้งยังป้องกันกระจกไม่ให้ถูกน้ำแข็งเกาะเพื่อให้ท่านได้ชมวิวภายนอกอย่างชัดเจน

คืนนี้เราจะพักที่ IGLOO VILLAGE KAKSLAUTTANEN


DAY 3 : Husky Farm – Rovaniemi – Santa Claus Village


เช้า
เก็บเกี่ยวประสบการณ์ นั่งสุนัขลากเลื่อน HUSKY SAFARI ฮัสกี้เป็นสุนัขที่มีมายาว นานกว่า 3,000 ปีมาแล้ว เพื่อใช้ในการลากเลื่อนบรรทุกสิ่งของ หรือเป็นพาหนะในพื้นที่ที่ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งและหิมะ 

บ่าย
เดินทางสู่ Rovaniemi

ชม หมู่บ้าซานตาคลอส (SANTA CLAUS VILLAGE) ตั้งอยู่บนเส้นอาร์คติกเซอร์เคิล ภายในหมู่บ้านมีที่ทำการไปรษณีย์ สำหรับท่านที่ต้องการส่งของขวัญไปยังคนที่ท่านรัก และยังมีร้านขายของที่ระลึก ให้ท่านได้เลือกซื้อของฝาก หรือถ่ายรูปกับคุณลุงซานตาที่ใจดีเป็นที่ระลึกในการมาเยือน 

คืนนี้เราจะพักที่เมือง ROVANIEMI


DAY 4 : Rovaniemi – Ice Hotel Jukkasjarvi – Kiruna


เช้า
เดินทางไปยังโรงแรม Icehotel Jukkasjarvi ซึ่งจะต้องนั่งรถไปประมาณ 4-5 ชม.

บ่าย
Icehotel Jukkasjarvi เป็นโรงแรมน้ำแข็งแห่งแรกของโลกและใหญ่ที่สุดของโลกด้วยเช่นกัน เป็นผลงานการแกะสลักของช่างแกะสลักน้ำแข็งระดับโลก เต็มไปด้วยน้ำแข็งแกะสลักที่งดงาม

ชมเมือง คิรูน่า (Kiruna) ซึ่งนับได้ว่าเป็นเมืองที่อยู่เหนือที่สุดในประเทศสวีเดนที่มีประชากรอาศัยอยู่ มีความสำคัญเนื่องจากเป็นเมืองที่ผลิตแร่เหล็กที่มีชื่อของประเทศ

คืนนี้เราจะพักที่เมือง Kiruna


DAY 5 : Kiruna – Narvik – Svolvaer


เช้า
เดินทางสู่ Narvik (ประมาณ 2-3 ชม.) เมืองทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ที่แวดล้อมด้วยภูเขาและทะเลอันกว้างใหญ่ มีชื่อเสียงในเรื่องของพื้นที่การเล่นสกีที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 

บ่าย
เดินทางต่อไปยังเมือง Svolvær (ประมาณ 3-4 ชม) เมื่อถึงเมือง Svolvær พาท่านเดินเล่นในตัวเมือง

คืนนี้เราจะพักที่เมือง Svolvær


DAY 6 : Svolvaer – Lofoten – Svolvaer


เช้า
เดินทางด้วยถนนเส้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก Atlantic Road 

ชม หมู่เกาะ Lofoten เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของนอร์เวย์ภายในอาร์กติกเซอร์เคิล ประกอบไปด้วยเกาะ 4 เกาะ เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง มีชื่อเสียงด้านการตกปลาและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ไวกิ้ง (LOFOTR VIKING MUSEUM) เป็นสถานที่แสดงเรื่องราวและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาวไวกิ้ง ซึ่งรูปแบบพิพิธภัณฑ์ถูกออกแบบโดยใช้โครงเรือไวกิ้งโบราณและภายในได้จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้และเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตของชาวไวกิ้ง

เที่ยง
ชมพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านชาวประมง (NORWEGIAN FISHING VILLAGE MUSEUM) ท่านจะได้สัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวประมงที่อาศัยอยู่บนหมู่เกาะโลโฟเทน ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 250 ปี 

คืนนี้เราจะพักที่เมือง Svolvær


DAY 7 : Svolvær – Sortland – Harstad


เช้า
นำท่านนั่งเรือเพื่อชมนกอินทรีทะเล สามารถขว้างปลาเพื่อให้นกอินทรีจับได้

บ่าย
เดินทางไปยัง หมู่บ้านชาวซามิ (SAMI VILLAGE) ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณ เมืองทรอมโซ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวซามิ โดยต้อนรับ ท่านอย่างอบอุ่นเข้าสู่กระโจมของชาวซามิ

เดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (REINDEER FARM) โดยท่านสามารถสัมผัส ให้อาหาร และถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด

เดินทางไปยังเมือง Harstad

คืนนี้เราจะพักที่เมือง Harstad


DAY 8 : Harstad – Bardu – Tromsø


เช้า
เดินทางไปยังเมือง Bardu (ประมาณ 2-3 ชม)

บ่าย
ชม สวนสัตว์ Polar Park สวนสัตว์ที่อยู่เหนือสุดของโลกและเป็นที่อยู่ของสัตว์นักล่าต่างๆมากมาย เช่น หมาป่า, แมวป่า เป็นต้น (ไม่รวมการเข้าชมป่าหมา)

เดินทางไปยังเมือง Tromso เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล

คืนนี้เราจะพักที่เมือง Tromso


DAY 9 : Tromso


เช้า
ชมย่านใจกลางเมืองทรอมโซบริเวณย่านใจกลางเมือง คุณจะได้ชื่นชมความงดงามของเหล่าสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันฉูดฉาด

ชมมหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไม้เก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง  และยังเป็นหนึ่งในโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ 

บ่าย
นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกัน โดยมีร่องน้ำซึ่งเกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง

คืนนี้เราจะพักที่เมือง Tromso


DAY 10 : Tromso – Oslo – Helsinki – Bangkok


เช้า
เดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่ออสโล

17.15 น.
เหินฟ้าต่อไปยังสนามบินเฮลซิงกิ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY916 ถึงเฮลซิงกิ เวลา 19.35 น.

23.55 น.
เดินทางต่อสุ่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน FINNAIR เที่ยวบินที่ AY143


DAY 11 : Bangkok


14.00 น.
เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Trip Review

error: Content is protected !!