ทัวร์เนปาล โพครา นากากอต สรังกอต • Painaima

ทัวร์เนปาล โพครา นากากอต สรังกอต

ทัวร์เนปาล โพครา สรังกอต นากากอต 6 วัน 5 คืน

ชม จัตุรัสภักตะปุร์ • พระราชวัง 55 พระแกล • เมืองนากาก็อต • วัดสวะยัมภูนาถ • ชมหมู่บ้าน บันดิปูร์หมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์ของชาวฮินดู • น้ำตกเดวี่ • ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเฟวา • ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวของยอดเขาสรังกอต • พลาดไม่ได้กับการนั่ง Mountain flight ชมยอดเขาเอเวอร์เรสอย่างใกล้ชิด (รับไม่เกิน 15 ท่าน)

11-16 เมษา (รับได้ 6 ที่)

49,900

วันที่ 1 กรุงเทพฯ – จัตุรัสภักตะปุร์ – บักตาปูร์ – นากากอต
วันที่ 2 เมืองปาทัน – กุมารี – วัดทอง – วัดลิง – กาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์
วันที่ 3 กาฐมาณฑุ – หมู่บ้าน – “บันดิปูร์”
วันที่ 4 โพครา – ชุมชนทิเบต – น้ำตกเดวี่ – ทะเลสาบเฟวา
วันที่ 5 สรังกอต – บินภายในกลับ กาฐมาณฑุ
วันที่ 6 Everest Mountain Flight – โพธนารถ – กรุงเทพฯ

ทัวร์เนปาล โพครา นากากอต สรังกอต 1

Bangkok – Katmandu – Nagarkot (D)

09.00 น. นัดพบกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอิน สายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL220 ออกเดินทางเวลา 11.50 บินสู่กาฐมาณฑุประเทศเนปาล

14.00 น. ถึง สนามบินตรีภูวัน ประเทศเนปาล ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋า แลกเงิน และเดินทางสู่ตัวเมืองกาฐมาณฑุ (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง)
นำชม จัตุรัสภักตะปุร์ (Bhaktapur Durbar Square) ที่ตั้งของหมู่พระราชวัง วิหารและสิ่งก่อสร้างต่างๆในศิลปะสกุลช่างเนวารีแท้
ชม พิพิธภัณฑ์ปะฏัน (Patan Museum) พิพิธภัณฑ์นี้อยู่ภายในบริเวณจัตุรัสปะฏัน ดูร์บาร์เป็นเขตพระราชทานชั้นในของพระราชวังเก่ามีชื่อเสียงทางด้านรูปปั้นทองเหลือง รวมทั้งศาสนวัตถุทั้งหลาย โดยเฉพาะพระราชบัลลังก์กษัตริย์ปะฏัน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเชียเลยทีเดียว เปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 10.30-16.30 น. โดยจะปิดเพียง 3 วันในช่วงเทศกาลทัศอิน และปิดอีก 3 วันในช่วงเทศกาลติหาร์
ชม พระราชวัง 55 พระแกล (The Palace of 55 windows)  และ สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่18 เป็นพระราชวังที่มีหน้าต่าง 55 บานอยู่บนกำแพงอิฐ มีความโดดเด่นในด้านการแกะสลักไม้  ประตูทองคำ (Golden Gate) เป็นทางเข้านำไปสู่ลานของพระราชวัง 55 พระแกล แกะสลักเป็นลวดลายของเหล่าเทพและอสูร
ชม วัดไนยาโตโปละ (Nyatapola Temple) เป็นมณฑปที่สูงที่สุดในเนปาล นอกจากนี้ภายในวัดยังมีวิหารหลังคา 5 ชั้นซ้อน ตามบันไดทางขึ้นทั้งสองข้างจะมีประติมากรรมเหล่าเทวดาคอยปกปักรักษาอยู่
ชม หมู่บ้านเครื่องปั้นดินเผา (Potters Square) ชมวิธีการปั้นเครื่องปั้นดินเผาตามแบบฉบับของคนท้องถิ่น และสามารถเลือกซื้อของที่ระลึกราคาถูกที่ทำจากดินเผาได้ในย่านนี้
ออกเดินทางสู่นากาก็อต จุดชมวิวที่สวยงามที่สุดอีกแห่งหนึ่งของเนปาล ในวันอากาศดี เราสามารถเห็น ยอดเขาเอเวอเรสต์ได้จากที่นี่คืนนี้พักที่ นากากอต รอคอยชมพระอาทิตย์ขึ้นหลังเอเวอเรสต์ในวันถัดไป

พักที่ Hotel Country Villa หรือเทียบเท่า

ทัวร์เนปาล โพครา นากากอต สรังกอต 2

Nagarkot – Kathmandu Sightseeing (B/L/D)

เดินทางกลับสู่ กาฐมาณฑุ ตั้งอยู่ที่ความสูง 1,336 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่นี่รวบรวมมรดกทางวัฒนธรรมของเนปาลเอาไว้มากมายจากการที่เป็นแหล่งวัฒนธรรมเนวารีโบราณ ซึ่งได้สร้างอารยธรรมที่สำคัญขึ้นบน 3 เมือง ซึ่งได้แก่ กรุงกาฐมาณฑุ ปาทัน และภักตะปุร์ อันโดดเด่นด้านฝีมือแกะรูปสลักหินและโลหะที่ละเอียดอ่อน เสาไม้แกะสลัก และโบสถ์ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์
เมืองปาทัน เมืองที่สร้างในสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช เมืองแห่งศิลปะและหัตถศิลป์ ผังเมืองปาทันมีรูปทรงคล้ายธรรมจักรในพุทธศาสนา แต่เมื่ออิทธิพลของศาสนาฮินดูแทรกเข้ามาพุทธศาสนาก็ค่อยๆเสื่อมลง ชาวพุทธถูกแบ่งตามชั้นวรรณะตามความเชื่อของศาสนาฮินดูและเริ่มทำพิธีกรรม จัตุรัสปาทัน ตั้งอยู่ใจกลางเมือง จัตุรัสนี้ประกอบด้วยพระราชวังโบราณ
ชม กฤษณะ มัณฑีร์ ที่สร้างด้วยหินแกรนิต และยังเป็นวัดเดียวในเนปาลที่มียอดเจดีย์ 21 ยอดที่ทำจากหินทั้งหมด วัดกุมเภสวอร์ เป็นวัดของพระศิวะ มีหลังคา 5 ชั้น
ชม วัดทอง (Golden Temple) หรือวัดหิรัณยะวรรณะ มหาวิหาร (Hiranya Varna Mahavihan) เป็นวัดในพุทธศาสนา ลักษณะเป็นเจดีย์สูง 3 ชั้นหลังคาทำด้วยแผ่นทองเป็นเส้นยาวลงมาจรดพื้นดินซึ่งสร้างตามความเชื่อที่ว่าจะเป็นเส้นทางที่เดินไปสู่สวรรค์ นอกจากนี้วัดยังประดับตกแต่งด้วยทองเหลืองและทองแดงจนอร่ามเรือง สมกับเป็นวัดเก่าแก่นับพันปีที่มีชื่อเสียงที่สุดของเมมืองปะฏัน
ชม วัดสวะยัมภูนาถหรือวัดลิง (Swayambhunath) ภายในวัดมีสถูปที่เก่าแก่ที่สุดของเนปาลประดิษฐานอยู่ สันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุประมาณ 2000 ป ที่ฐานของสถูปทั้ง 4 ด้านจะมีภาพดวงตาเห็นธรรมหรือ wisdom eyes ของพระพุทธเจ้า จากมุมบนลานสถูป เราสามารถเห็นตัวเมืองกาฐมาณฑุ เป็นเหมือนจักรวาลเล็กๆที่โอบลอมด้วยขุนเขา เป็นป้อมปราการทางธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่
หลังอาหากลางวัน กาฐมาณฑุดูร์บาร์สแควร์ (Kathmandu Durbar Square) ประกอบไปด้วยวัดและวังที่เก่าแก่ซึ่งแสดงภาพความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมของชาวเนปาล เนื่องจากเป็นสถานที่ราชาภิเษกขึ้นครองราชย์ นอกจากนี้ จัตุรัสแห่งนี้ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกในปี พ.ศ. 2522 อีกด้วย
ชม พระราชวังหนุมานโดก้า (Hanuman Dhoka) เป็นอาคารทรงยุโรป สีขาว มีหอสูง 9 ชั้น เรียกกันว่า หอพสันตปุระ ในอดีตใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมของพระมหากษัตริย์
**อยู่ในระหว่างบูรณะจากแผ่นดินไหว**

ชม กาฐมณฑป (Kasthamandap) อาคารไม้เก่าแก่ที่สุด และเป็นต้นกำเนิดของชื่อเมืองกาฐมัณฑุ สร้างขึ้นในตอนต้นของศตวรรษที่ 16 จากต้นสาละเพียงต้นเดียว
**อยู่ในระหว่างบูรณะจากแผ่นดินไหว**

ชม บ้านกุมารี (Kumari House) เป็นอาคาร 3 ชั้น ทำจากไม้แกะสลัก สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่พำนักของเหล่าเทพธิดา ซึ่งเป็นตัวแทนของความบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกมนุษย์
ชม กาฬไภราพ (Kala Bhairab) เป็นรูปสลักขนาดใหญ่ของพระอิศวรปางดุร้าย เชื่อกันว่าศักดิ์สิทธิ์มาก มักจะใช้ในการตัดสินคดีความโดยจะนำคนที่พูดเท็จมาสาบานต่อหน้ารูปสลักนี้
ชม ตะเลชู (Taleju Temple) วัดประจำองค์พระมหากษัตริย์ เนื่องจากมีความเชื่อว่า เทพตะเลชู คือเทพที่ปกปักรักษาองค์พระมหากษัตริย์และประเทศเนปาล
ชม มานโธกา (Hanuman statue) รูปปั้นหนุมาน ตั้งอยู่หน้าทางเข้าพระราชวัง ทำหน้าที่เป็นนายทวารพิทักษ์พระราชวัง

คืนนี้พักที่ย่าน Thamel เพื่อให้ท่านได้เดินเล่นช้อปปิ้งกันอย่างจุใจ

พักที่ Hotel Nepali Ghar หรือเทียบเท่า

ทัวร์เนปาล โพครา นากากอต สรังกอต 3

Kathmandu – Bandipur (B/L/D)

หลังอาหารเช้า เดินทางไป บันดิปูร์ หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ ที่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ตั้งอยู่บนยอดเขาที่่ระดับความสูง 1030 เมตร หมู่บ้านแห่งนี้จะอยู่ห่างจากกรุงกาฐมัณฑุ ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 143 กิโลเมตร (เดินทางประมาณ 5 ชม)
ชม หมู่บ้าน “บันดิปูร์” (Bandipur) หมู่บ้านศักดิ์สิทธิ์ของชาว ฮินดู หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชันบันดิปูร์ แปลเป็นไทยง่ายๆก็คือเมืองบัณฑิต หรือเมืองของผู้รู้ โดยบริเวณรอบๆหมู่บ้านนั้นโดดเด่นไปด้วยทัศนียภาพที่โอบล้อมไปด้วยขุนเขาและม่านหมอก รวมไปถึงทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหิมาลัยที่สามารถมองเห็นจากตัวหมู่บ้านได้อย่างชัดเจน

พักที่ Bandipur Mountain Resort หรือเทียบเท่า

ทัวร์เนปาล โพครา นากากอต สรังกอต 4

Bandipur – Pokhara (B/L/D)

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ โพครา ระหว่างทางท่านจะได้เห็นทิวทัศน์ที่งดงามและวิถีชีวิตของชาวชนบทในประเทศเนปาลเส้นทางสายนี้มีชื่อเสียงมากในด้านความงดงามทางธรรมชาติ “หุบเขาโภครา” สูงกว่า ระดับน้ำทะเล 900 เมตร และโอบล้อมไปด้วยทิวเขาและป่าที่เขียวขจีเป็นทิวทัศน์ที่งดงามที่สุด โดยมีไฮไลท์คือ เทือกเขาอานาปุระ (Annapur na) และยอดเขาหางปลามัจฉาปูร์ชเร (Machhapuchhre) ที่สูงตระหง่านเสียดฟ้ากว่า 8,000 เมตรอย่างสวยงาม (เดินทางประมาณ 3 ชม)
เดินทางถึง เมือง โพครา เมืองชายแดนติดกับประเทศอินเดีย เป็นเมืองท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับสองรองจากกาฐมาณฑุ ซึ่งเป็นเมืองที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล 900 เมตร มองเห็นทิวทัศน์ที่งดงามของยอดเขา 5 ยอด มีทิวทัศน์ที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใคร อีกทั้งเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับเส้นทางพิเศษหลาย ๆ เส้นทางของนักผจญภัยและนักปีนเขาจากนั้นเดินทางไปยัง ชุมชนผู้ลี้ภัยชาวทิเบต ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล
ชม น้ำตกเดวี่ น้ำตกที่ตั้งชื่อตามเด็กชายเทวีที่มาเสียชีวิตพร้อมคู่รัก น้ำตกแห่งนี้แปลกกว่าที่อื่นตรงที่ต้องชะโงกหน้าก้มลงไปดู เพราะเป็นน้ำตกที่ทิ้งตัวลงจากลำธารลงสู่ช่องเขาเบื้องล่างลึกลงไปกว่า 100 เมตร นับว่าเป็นน้ำตกที่มีความลึกมาก
ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเฟวาที่ใสดังกระจกเงา เห็นภาพสะท้อนน้ำ ของเทือกเขาอันนาปูระนะ และยอดเขาหางปลา ที่ตั้งโดดเด่นอยู่เบื้องหน้า ตรงกลางทะเลสาบเป็นที่ตั้งของ วัดบาลาฮี วัดในศาสนาฮินดู อันเป็นที่นับถือทั่วไปของชาวเนปาล

พักที่ Hotel Da Yatra หรือเทียบเท่า

ทัวร์เนปาล โพครา นากากอต สรังกอต 5

Pokhara – Sarangkot – Kathmandu  (B/L/D)

ตื่นนอนตั้งแต่เช้าตรู่ พาท่านไปชมสุดยอดความงามแห่งโพครา นั่นคือการได้ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ จุดชมวิวของยอดเขาสรังกอต โดยพระอาทิตย์จะขึ้นที่ขอบเทือกเขาอันนาปูระนะ ที่ตั้งขวางหน้าท่านอยู่แบบพาโนรามา แสงแดดสีทองเริ่มทาบลงบนยอดเขาหางปลา มัจฉาปูร์ชเร ซึงเป็นสัญญาณของการเริ่มต้นวันใหม่ของชาวบ้าน จากนั้นเดินทางไปยัง ชุมชนชาวทิเบต ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล
12.10 น. เหินฟ้ากลับสู่เมืองกาฐมาณฑุ โดยสายการบิน Buddha Air เที่ยวบินที่ U4602 (12.10-12.35)
อิสระชอปปิ้งย่านทาเมล แหล่งรวมร้านค้า ร้านขายของ มีสินค้าให้เลือกหลากหลายชนิด เช่น อุปกรณ์เทรคกิ้ง ผ้าพื้นเมือง ของฝาก ฯลฯ

พักที่โรงแรม HHotel Nepali Ghar หรือเทียบเท่า

ทัวร์เนปาล โพครา นากากอต สรังกอต 6

Kathmandu – Bangkok(B)

Option : ชยอดเขาเอเวอร์เรส อย่างใกล้ชิดโดย Mountain flight ที่จะพาเราไปเห็นยอดเขาที่สูงที่สุดในโลกด้วยสายตาตนเอง
ชม Boudhanath เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดในเนปาล มีความสูง 38 เมตร เส้นผ่านศูนย์กลาง 32 เมตร เจดีย์เป็นทรงโอคว่ำ มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม จุดเด่นอยู่ที่ดวงตาเห็นธรรมหรือดวงตาแห่งปัญญา (Wisdom Eyes) ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งไม่เหมือนเจดีย์องค์อื่นๆ เป็นการผสมผสานระหว่างศาสนาพุทธและฮินดู อีกหนึ่งจุดเด่น คือ ธงมนตรา 5 สีที่ชาวเนปาลเอามาแขวนไว้รอบองค์เจดีย์ (ธงมนตราเหล่านี้มักแขวนไว้ตามช่องแนวเขาและอาคารบ้านเรือน เพราะเป็นธงที่ได้รับการจารึกบทสวดมนต์และปลุกเสกแล้ว) เชื่อกันว่าเมื่อลมพัดจะช่วยให้บทสวดมนต์ที่สวดไว้คุ้มครองคนที่ผ่านมา

15.00 น. เหินฟ้ากลับกรุงเทพ โดยสายการบิน THAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL221

19.30 น. ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – กาฎมาณฑุ
 • ตั๋วเครื่องบินภายใน โพครา – กาฐมาณฑุ
 • ตั๋ว mountain Flight
 • วีซ่า
 • โรงแรม 4 ดาว (สไตล์เนปาล)  พักห้องละ 2 ท่าน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าเข้าสถานที่
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ค่าทิปไกค์และคนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 25,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 30 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

error: Content is protected !!