2 unseen แห่งพม่า

2 Unseen เมืองพม่า ทัวร์มรัคอู และ ทัวร์โมนยวา

ทัวร์มรัคอู : มรัคอู ซิตตุ่ย ยะใข่
ทัวร์โมนยวา : โมนยวา พยินอูลวิน

เส้นทาง : พม่า มรัคอู

 • 5 – 10 มี.ค. 2562 ค่าทริป 34,900 บาท
 • 11 – 16 เม.ย. 2562 ค่าทริป 34,900 บาท
 • 15 – 20 พ.ค. 2562 ค่าทริป 34,900 บาท
 • 12 – 17 ก.ค. 2562 ค่าทริป 34,900 บาท
 • 7 – 12 ส.ค. 2562 ค่าทริป 34,900 บาท
 • 19 – 24 ต.ค. 2562 ค่าทริป 34,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,500 บาท


เส้นทาง : พม่า Unseen มัณฑะเลย์

 • 2 – 6 มี.ค. 2562 ค่าทริป 28,900 บาท
 • 13 – 17 ก.ค. 2562 ค่าทริป 28,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,000 บาท

รูปแบบทริป

 •  

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ย่างกุ้ง / กรุงเทพ-มัณฑะเลย์ และภาษีสนามบิน
 • ตั๋วเครื่องบินภายใน ซิตตเว-ย่างกุ้ง (สำหรับโปรแกรมพม่า มรัคอู)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 15,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์พม่า

2 unseen แห่งพม่า 1กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – ซิตตเว

08.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเชคอินสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบิน UB020 เที่ยวเวลา 10.20 เหินฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า

10.50 น. ถึงสนามบินย่างกุ้ง จากนั้นโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองซิตตเว โดยสายการบิน Myanmar Airways เที่ยวบิน UB201 เที่ยวบินเวลา 16.00 น.

16.50 น. เดินทางถึงสนามบินซิตตเว

2 unseen แห่งพม่า 2ซิตตเว – มรัคอู

เช้า ชม ตลาดปลา ปล่อยให้ทุกท่านได้ชื่นชมวิถีชีวิตยามเช้าของผู้คนในเมืองซิตตเว

ลงเรือล่องไปตามแม่น้ำกาลาดาน ปลายทางอยู่ที่เมืองมรัคอู (ใช้เวลาในการล่องเรือประมาณ 6 ชั่วโมง) เมืองมรัคอูเป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรยะไข่โบราณ สร้างขึ้นเมื่อปีพ.ศ.1973 และล่มสลายลงในปีพ.ศ.2378

บ่าย ชมเมืองมรัคอู เมืองที่ใช้ชีวิตแบบช้าๆ มรัคอูเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรมรัคอู ก่อตั้งขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 15 และรุ่งเรืองต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 355 ปี ในสมัยนั้นมรัคอู เป็นที่เลื่องลือในเรื่องความงดงามทางศิลปวัฒนธรรมตะวันออกเป็นอย่างมาก

ขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกที่เนินเขา Harrtaung

2 unseen แห่งพม่า 3หมู่บ้านชิน

เช้า-เย็น เดินทางไปยังหมู่บ้านชิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าหนึ่งในเมืองมรัคอูที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบโบราณกันอยู่ หมู่บ้านนี้ยังไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้กัน สร้างบ้านอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆ และใช้แพไม้ไผ่เป็นยานพาหนะ (ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

ผ่านลำห้วยที่สามารถมองเห็นพื้นเบื้องล่าง ผ่านป่าไม้ไผ่ พบกับชาวหมู่บ้าน ที่ใช้รอยสักบนใบหน้าของพวกเขา (ปัจจุบันผู้หญิงยุคใหม่ไม่นิยมสักแล้ว จึงมีเพียงกลุ่มคนรุ่นเก่าที่ยังปรากฏรอยสัก เราควรไปเยือนเขาก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะหายไป)  เพลินไปกับการเดินผ่านหมู่บ้านของพวกเขาบนเนินเขาและสภาพแวดล้อมที่สวยงาม

2 unseen แห่งพม่า 4มรัคอู Wethali & Mahamuni sightseeing

เช้า ชม ตลาดเช้า ในเมืองมรัคอู

ชมวิถีชีวิตและเลือกซื้อของพื้นเมืองของผู้คนในราชอาณาจักรยะไข่โบราณ

ชม วัด Phra Ouk สร้างขึ้นเมื่อปี 1571-1593 ภายในวัดมีสถูปประดิษฐานอยู่ และบริเวณกำแพงที่ล้อมรอบสถูปมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ทั้งหมด 29 องค์

ชมสถูป Mong-Khong Shwe Du 

เจดีย์ Pesi Daung และพระพุทธรูปหินโบราณที่ประดิษฐานอยู่บนภูเขาปีซี บนเขาปีซีแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวที่สวยงามแห่งหนึ่งในเมืองมรัคอู

วัดโกตองพญา หรือ วัดพระเก้าหมื่น เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมรัคอู เชื่อกันว่าวัดนี้เป็นสถานที่ที่ป้องกันสิ่งชั่วร้ายได้ ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลัก 90,000 องค์

Latt-Say Lake แม่น้ำที่ฝั่งหนึ่งมีกำแพงเมืองและประตูเมืองเก่าแก่สร้างเอาไว้

บ่าย ชม Sandamuni Monastery ภายในประดิษฐานพระศากยมุนีพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ พระพุทธรูปองค์นี้ถูกปูนฉาบปิดทับเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ทหารอังกฤษนำสำริดไปหลอมเป็นอาวุธ จนเมื่อปี 1988 จึงมีคนพบว่าพระพุทธรูปนี้ถูกฉาบปูนปิดเอาไว้จึงมีการกะเทาะปูนและทำความสะอาดองค์พระนี้ จนสง่างามเหมือนเดิม

วัดซิตตองพญา หรือ วัดพระแปดหมื่น เป็นวัดที่มีระเบียงคดคล้ายอุโมงค์ประดับด้วยรูปจิตรกรรมนูนสูงเกี่ยวกับพุทธชาดก และภายในวิหารมีการแกะสลักพระพุทธรูป 80,000 องค์

วัดทุกขันธ์เทียน สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2113 ภายในวัดมีภาพแกะสลักผู้หญิงชาวยะไข่โบราณซึ่งมีทรงผมแตกต่างกันถึง64แบบ กำลังบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตามช่องผนัง

วัดอันดอว์เทียน เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าที่กษัตริย์มินบินนำมาจากศรีลังกา

เจดีย์รัตนบุญ เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำที่มีขนาดใหญ่มาก เส้นรอบวงมีขนาดประมาณ 104 เมตร

เจดีย์ Laymyathanar ภายในเจดีย์ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งหันหลังชนกัน 4 องค์

Pitakataik สร้างโดยกษัตริย์ Meng Phalaung ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของเมืองมรัคอู ภายในประดิษฐานประไตรปิฏกที่ได้รับมาจากศรีลังกา

2 unseen แห่งพม่า 5มรัคอู – ซิตตุ่ย

เช้า ชม เจดีย์ศากยะมนัง สร้างขึ้นในปี 1629 สูง 35 เมตร เป็นเจดีย์ย่อมุมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพม่าและไทใหญ่

เจดีย์ Ratanamanaung เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากหิน

พระพุทธรูป Nan-Oo และ เจดีย์ Mingalamanaung

ชมพิพิธภัณฑ์โบราณคดีซึ่งอยู่ภายในบริเวณพระราชวังจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการขุดค้นพระพุทธรูป พระไตรปิฏก เหรียญโบราณ และภาพวาดที่แสดงถึงความรุ่งเรืองของอาณาจักรยะไข่โบราณ

เจดีย์ Lawkamanaung สร้างขึ้นเมื่อปี 1658 เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มีเฉลียงทั้งหมดสี่ชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหิน โดยรอบตบแต่งด้วยประติมากรรมหินในรูปแบบต่างๆ

พระพุทธรูป Parabaw เป็นพระพุทธรูปที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเมื่อกว่า 1276 ปีมาแล้ว ปิดท้ายวันด้วยการไปชมพระอาทิตย์ตกที่เนินเขา Shwe-Taung

บ่าย เดินทางกลับสู่เมือง sittwe

2 unseen แห่งพม่า 6

ซิตเว – ย่างกุ้ง – กรุงเทพ

เช้า เดินทางไปสนามบินเพื่อโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ สายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบิน UB282 เวลา 13.50 น. มุ่งหน้าสู่เมืองย่างกุ้ง

15.10 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองย่างกุ้ง นำทุกท่านทานอาหารกลางวัน บริเวณใกล้ๆสนามบิน

16.30 น. เตรียมตัวเชคอิน สายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบิน UB017 เวลา 18.00 น. มุ่งหน้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ

19.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

2 unseen แห่งพม่า 1BANGKOK – MANDALAY – SAGIANG – MONYWA

09.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน BANGKOK AIRWAY ทีมงานคอยอำนวยความสะดวกพร้อมแจกเอกสารการเดินทางแก่ท่าน

12.15 น. ออกเดินทางโดยสายการบิน BANGKOK AIRWAY เที่ยวบินที่ PG 709

13.40 น. เดินทางถึงสนามบินมัณฑะเลย์ 
เดินทางไปยังเมืองสกายน์ ศูนย์กลางแห่งพระพุทธศาสนาที่สำคัญ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของเมืองสกายน์ ลุ่มแม่น้ำอิระวดี เจดีย์จำนวนมากมายที่ตั้งเรียงรายอยู่บนภูเขา และริมฝั่งแม่น้ำ ประมานพุทธศตวรรษที่ 19 มีเจ้าเชื้อสายไทยใหญ่เมืองสกายน์ นาม สอยุน รวบรวมผู้คนแล้วตั้งตนเป็นกษัติย์อยู่ที่เมืองสกายน์ หรือสะแกง ที่ตั้งปัจจุบันอยู่ใกล้เนินเขาบนฝั่งตะวันตกของแม่น้ำอิรวดี

เดินทางต่อไปยัง เมืองโมนยวา (Monywa) ตั้งอยู่ในรัฐสกาย ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองสกายอดีตเมืองหลวงแห่งหนึ่งของพม่าเมืองโมนยวานี้ในอดีตเป็นศูนย์กลางทางการค้าที่สำคัญของพม่าและอินเดีย ตั้งอยู่ริมฝั่ง แม่น้ำชินด์วิน (Chindwin)

ชมเมืองเก่า ดูวิถีชีวิตชาวพม่าในเมืองที่ออกมาขายของกินในตลาดกลางคืน ซึ่งที่ตลาดกลางคืนภายในเมืองโมนยวาแห่งนี้จะมีทั้งขนมและอาหารพม่าแบบพื้นเมืองแท้ๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อลิ้มลอง

2 unseen แห่งพม่า 2 MONYWA

เช้า ชม ถ้ำโพหวิ่นตอ (po win daung cave) หมู่ถ้ำหินทรายที่ประกอบไปด้วยถ้ำเล็กๆ จำนวนมากกว่า 800 คูหา ถ้ำเก่าแก่อายุราว 400 – 700 ปีนี้ ย้อนไปถึงช่วงศตวรรษที่ 14-18 ยุคที่อารยธรรมพม่ากำลังเรืองรองในราชวงค์ Nyaungyang และ ราชวงศ์คองบอง(Konbaung) ภายในถ้ำแต่ละถ้ำประกอบไปด้วยมีจิตรกรามฝาผนัง และเพดานหลากหลายสี ที่มีมากกว่า 4000 ลวดลายเลยทีเดียว โดยมากจิตรกรรมเหล่านี้เป็นภาพวาด เล่าเรื่องราวชีวิตของชาวพม่า และเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธศาสนา

บ่าย ชม เจดีย์อลันทยาร์ (Alantayar) ภายใน วัดโพธิตาต่อง (Bhodhi Tataung) ซึ่งด้านหลังองค์เจดีย์นั้นมี พระนอนเซ่วต่าลอง ที่กล่าวกันว่าเป็นพระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่ยาวที่สุดเป็นอันดับที่สองของโลกประดิษฐานอยู่ และ พระยืนเลจูนแซะจ่า (Laykyun Setkya) ซึ่งองค์พระสูงถึง 132 เมตรเห็นแต่ไกลบนยอดเขา ซึ่งภายในองค์พระยืนนี้ เป็นอาคารที่แบ่งเป็นชั้นต่างๆ มากกว่า 20 ชั้นแต่ละชั้นจัดแสดงพระพุทธรูปต่างๆ 

ชม วัดโพธิ์ตาต่อง (bodhi tataung) ที่ภายในมีพระพุทธรูปจำนวนถึง 1,000 องค์ ประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ทั้งหมด 1,000 ต้น ที่นี่ท่านจะสามารถมองเห็นองค์พระและต้นโพธิ์ประดิษฐานอยู่เรียงเป็นแถวสุดลูกหูลูกตาเป็นภาพที่แปลกตาอย่างยิ่ง

ชม วัดเจดีย์สัมพุทเธ (Thanboddhay Temple) หรือที่ชาวพม่าเรียกว่า เจดีย์ ตัม โบ้ม เด่ พญา เจดีย์สำคัญแห่งเมืองโมนยวาที่สร้างขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.1846 และได้รับการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2486 ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 เจดีย์องค์นี้มีความคล้ายคลึงกับบุโรพุทโธของประเทศอินโดนีเซีย เพราะมีโครงสร้างเลียนแบบเขาพระสุเมรุคือประกอบด้วยเจดีย์หลักแทนเขาพระสุเมรุ และเจดีย์เล็กๆ ถึง 845 องค์ ล้อมรอบเป็นชั้นๆ เพื่อแสดงถึงสิ่งต่างๆ ที่อยู่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุ

2 unseen แห่งพม่า 3 MONYWA – PYIN OO LWIN

เช้า เดินทางกลับสู่เมืองอมรปุระ 

ชมสะพานไม้สักยาวที่สุดในโลก พระเจ้าปุดงโปรดให้ขุนนางนามว่า “อูเบ็ง” เป็นแม่ทัพนายกองงานสร้างสะพานนี้ โดยใช้ไม้สักที่รื้อจากพระราชวังเก่าแห่งกรุงอังวะจำนวน1,208ต้นสร้างไว้เมื่อ200กว่าปีที่แล้ว มีความยาวถึง2กม เชื่อมระหว่าง2หมู่บ้านบนทะเลสาบตองทามัน หน้าแล้งเห็นชาวบ้านทำไร่ข้าวโพด เลี้ยงเป็ดน้ำ ใต้สะพานรอบๆทะเลสาบ

บ่าย เดินทางสู่ เมืองพิน อู วิน (Pyin Oo Lwin) หรือ ปยินอูลวิน เมืองพักตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่นี่ท่านจะได้สัมผัสอากาศบริสุทธิ์เย็นสบาย แฝงด้วยกลิ่นอายของอังกฤษจากยุคจักรวรรดิ์ เพราะเมืองแห่งนี้ตั้งอยู่บนภูเขาที่แสนสงบบนระดับความสูง ประมาณ 1,070 เมตร ในอดีตเมืองแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นให้เป็นสถานที่พักตากอากาศชั้นเลิศของเจ้าอาณานิคมอย่างอังกฤษหลังพม่าปิดฉากระบอบกษัตริย์ที่เมืองมัณฑะเลย์ อังกฤษจึงได้ใช้เมืองนี้เป็นฐานบัญชาการรบ ปราบกบฏ และพวกกลุ่มต่อต้าน โดยเหล่าทหารของอังกฤษนั้น ส่วนมากมาจากทหารรับจ้างชาวอินเดีย และเนปาล ต่อมาเมื่อครั้งอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับพม่า ทหารเหล่านี้กลับรู้สึกผูกพันกับเมือง พิน อู วิน และไม่อยากย้ายกลับไปไหนจึงได้ตัดสินใจแต่งงานอยู่กินกับสาวพม่าในพื้นที่และสืบเชื้อสายมาจนถึงปัจจุบันท่านจะสามารถสังเกตได้ว่าผู้คนที่นี่หน้าละม้ายคล้ายแขกอินเดียผสมกับพม่า อย่างที่เขาเรียกว่า “ผิวพม่า นัยตาแขก”

เดินทางถึงพินอูวินช่วงเย็น นำชม สวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี (National Kandawgyi Botanical Gardens) ซึ่งมีพื้นที่ถึง 177 เฮกตาร์ สวนแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปีค.ศ. 1915 โดยสร้างให้มีลักษณะเหมือนกับสวนพฤกษศาสตร์หลวงเมืองคิว (Royal Botanic Gardens)ในประเทศอังกฤษ เนื่องจากเมืองพินอูลวิน มีภูมิอากาศที่เย็นเกือบตลอดทั้งปี จึงเหมาะแก่การปลูกดอกไม้เมืองหนาว2 unseen แห่งพม่า 4

PYIN OO LWIN – MANDALAY

เช้า สักการะ วัดมหาอันทูกันธาเจดีย์ (Maha Ant Htoo Kan Thar Buddha) วัดที่มีตำนานเล่าว่าครั้งหนึ่งวัดจากมณฑลยูนานของจีน ได้สั่งให้ช่างฝีมือชาวพม่าในเมืองมัณฑะเลย์แกะสลักพระหินอ่อนขึ้น 3 องค์ หลังจากแกะสลักแล้วจึงอัญเชิญพระทั้ง 3 องค์ขึ้นบนรถบรรทุกเพื่อเดินทางไปที่มณฑลยูนานของจีนแต่เมื่อผ่านเมืองพินอูวินกลับเกิดอุบัติเหตุทำให้พระองค์หนึ่งตกลงมาจากรถ คนขับรถพยายามนำพระองค์ที่ตกลงมากลับขึ้นไปบนรถหลายครั้งแต่ไม่สำเร็จ กระทั่งเขาได้นอนหลับแล้วฝันไปว่าพระองค์นี้บอกกับเขาว่าไม่ต้องการไปอยู่ที่เมืองจีนแต่ต้องการอยู่ที่นี่ เขาจึงจากไปพร้อมกับพระอีก 2 องค์ ต่อมาชาวบ้านได้ย้ายพระองค์นี้ไปไว้ที่ที่เหมาะสมและสร้างวัดมหาอันทูกันธาเจดีย์ขึ้นเพื่อประดิษฐานพระองค์นี้

นั่งรถม้า ชมเมืองพินอูวิน เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึก

เที่ยง เดินทางกลับเมืองมัณฑะเลย์

ไปยังเมืองมิงกุน พาล่องเรือไปตามแม่น้ำอิระวดีสู่มิงกุน จากท่าเรือใกล้เจดีย์ชเวไจยัต เขตเมืองอมรปุระ ทวนน้ำไปหมู่บ้านมิงกุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของอมรปุระแต่อยู่บนเกาะกลางลำน้ำอิรวดีและไปได้ด้วยเส้นทางเรือเท่านั้น

ชมซากเจดีย์ขนาดใหญ่ที่สร้างไม่เสร็จ มีสิงห์คู่ประดับอยู่ด้านหน้า นั่นคือเจดีย์มิงกุน ร่องรอยแห่งความทะเยอทะยานของพระเจ้าปดุง ด้วยภายหลังทรงเคลื่อนทัพไปตียะไข่ แล้วสามารถชะลอพระมหามัยมุนีมาประดิษฐานที่มัณฑะเลย์เป็นผลสำเร็จ จึงทรงฮึกเหิมที่จะกระทำการใหญ่ขึ้นและยากขึ้น ด้วยการทำสงครามแผ่ขยายไปรอบด้าน พร้อมกับเกณฑ์แรงงานข้าทาสจำนวนมากก่อสร้างเจดีย์มิงกุนหรือเจดีย์จักรพรรดิเพื่อประดิษฐานพระทันตธาตุที่ได้จากพระเจ้ากรุงจีนโดยทรงมุ่งหวังให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่ามหาเจดีย์ในสมัยพุกาม และใหญ่โตโอฬารยิ่งกว่าพระปฐมเจดีย์ในสยาม ซึ่งในเวลานั้นถือเป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในสุวรรณภูมิ ส่งผลให้ข้าทาสชาวยะไข่หรืออาระกันจำนวน 50,000 คนหลบหนีการขดขี่แรงงานไปอยู่ในเขตเบงกอล เป็นดินแดนในอาณัติของอังกฤษ แล้วทำการซ่องสุมกำลังเป็นกองโจร ลอบโจมตีกองทัพพม่าอยู่เนืองๆโดยพม่ากล่าวหาว่าอังกฤษหนุนหลังกลายเป็นฉนวนให้เกิดสงครามอังกฤษ-พม่า อันเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้พม่าเสียเมืองในที่สุด

อย่างไรก็ตาม งานก่อสร้างเจดีย์มิงกุนดำเนินไปได้เพียง 7 ปี พระเจ้าปดุงเสด็จสวรรคต ภายหลังทรงพ่ายแพ้ไทยในสงครามเก้าทัพ มหาเจดีย์อันยิ่งใหญ่ในพระราชหฤทัยของพระองค์จึงปรากฏเพียงแค่ฐาน ทว่าใหญ่โตมหึมาดั่งภูเขาอิฐที่มีความมั่นคงถึง 50 เมตร ซึ่งหากสร้างเสร็จตามแผนจะเป็นเจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดในโลกเพราะสูงถึง152 เมตร ส่วนรอยแตกร้าวตรงกลางฐานเกิดจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในปี พ.ศ.2381

ชมระฆังมิงกุน ไม่ไกลจากฐานเจดีย์มิงกุนคือระฆังมิงกุน ที่พระเจ้าปดุงโปรดฯให้สร้างโดยสำเร็จ เพื่ออุทิศทวายแด่มหาเจดีย์มิงกุน จึงต้องมีขนาดใหญ่คู่ควรกัน คือเป็นระฆังยักษ์ที่มีเส้นรอบวงถึง 10 เมตร สูง 3.70 เมตร น้ำหนัก 87 ตัน

ชมเจดีย์ชินพิวมิน (เมียะเต็งดาน) ประดิษฐานอยู่เหนือระฆังมิงกุนไม่ไกล ได้ชื่อว่าเป็นเจดีย์ที่สวยสง่ามากแห่งหนึ่ง สร้างขึ้นในปี พ.ศ.2359 โดยพระเจ้าบากะยีดอว์ พระราชนัดดาในพระเจ้าปดุง เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักที่พระองค์มีต่อพระมหาเทวีชินพิวมิน ซึ่งถึงแก่พิราลัยก่อนเวลาอันควร จึงได้รับสมญานามว่า “ทัชมาฮาลแห่งลุ่มอิรวดี”

2 unseen แห่งพม่า 5MANDALAY – BANGKOK

เช้ามืด สักการะพระมหามัยมุนี คำว่า ‘มหามัยมุนี’ แปลว่า ผู้รู้อันประเสริฐ ชาวพม่าเรียกว่า ‘มหาเมียะมุนี’ หรือ ‘พระยะไข่’ เป็น 1 ใน 5 ศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องกษัตริย์เก่าแก่คู่บ้านคู่บ้านของพม่า เปรียบได้กับพระแก้วมรกตของของไทย ปัจจุบัน ประดิษฐานที่เมืองมัณฑะเลย์ 

มุ่งหน้าสู่สนามบินมัณฑะเลย์ เตรียมตัวเชคอินสายการบิน BANGKOK AIRWAY เที่ยวบินที่ PG 710 เวลา 14.30

16.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Trip Review

error: Content is protected !!