ทัวร์มรัคอู อาณาจักรโปราณ 2000 ปี

ทัวร์มรัคอู อาณาจักรโบราณ 2000 ปี

มรัคอู อาณาจักรโบราณ 2000 ปี

HighLight : ทัวร์มรัคอู พาชมดินแดนอารยธรรมโบราณ สร้างขึ้นสมัยศรรษวรรษที่ 3 ชมรัฐยะใข่โบราณ ที่ความเจริญยังเดินทางมาไม่ค่อยถึง และเมืองประมงชายฝั่งที่ซิตตุ่ย

ความเหนื่อย
4/5
การเดินทาง
3.5/5
ที่พัก
3.5/5
อาหาร
4/5

วันที่จัดทริป

11-15 ตค 62  ค่าทริป 29,900 
23-27 ตค 62  ค่าทริป 29,900
5-9 ตค 62 ค่าทริป 29,900
28 ธค-1 มค 62  ค่าทริป 32,900

ผู้เดินทาง

ไม่เกิน 16 ท่าน

ระยะเวลา

5 วัน 4 คืน

การเดินทาง

 • บินสู่เมืองซิตตุ่ย (แวะเปลี่ยนเครื่องที่ย่างกุ้ง)
 • เดินทางโดยรถสู่มรัคอู
 • เดินทางกลับด้วยเรือด่วน (กรณีเรือไม่วิ่งจะเปลี่ยนเป็นรถ)

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ย่างกุ้ง-ซิตตุ่ย 
 • โรงแรม 3-4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน
 • อาหารตามที่ระบุในโปรแกรม
 • รถ-เรือ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุ 1 ล้านบาท

ไม่รวม

 • ในกรณีที่คณะเดินทางไม่ถึง 15 ท่าน จะเป็นไกด์ท้องถิ่นพูดไทยรอรับที่ย่างกุ้ง
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

ทัวร์มรัคอู อาณาจักรโบราณ 2000 ปี 1

Bangkok – Yangon – Sittwe – Mruak U

นัดพบกันโดยพร้อมเพรียงที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเชคอินสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบิน UB020 เที่ยวเวลา 10.20 เหินฟ้าสู่เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า จากนั้นรอเวลาต่อเครื่องโดยสารเครื่องบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่เมืองซิตตเว โดยสายการบิน Myanmar National Airlines เที่ยวบิน UB201 เที่ยวบินเวลา 17.00

17.50 เดินทางถึง เมืองซิตตเว สำเนียงพม่าจะออกเสียงเป็น ซิตตุ่ย เมืองเอกของรัฐยะไข่ เคยเป็นเมืองชายทะเลที่สวยที่สุดของอ่าวเบงกอล ปัจจุบันยังคงเหลือร่องรอยสิ่งก่อสร้างของเมืองท่าอาณานิคม และเต็มไปด้วยกลิ่นอายบรรยากาศวัฒนธรรมชาวยะไข่ซึ่งแตกต่างไปจากชาวพม่า โดยชาวยะไข่จะบอกว่า เขาเป็นชาวยะไข่ ไม่ใช่ ชาวพม่า

พักที่ Memory hotel

ทัวร์มรัคอู อาณาจักรโบราณ 2000 ปี 2

Sittwe – Mruak U

ตลาดเช้าเมืองซิตตุ่ยจากนั้นเดินทางด้วยรถสู่เมืองมรัคอูใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

แวะ Mahamuni Kyauk-Taw Mahamuni ซึ่งเป็นวัดพุทธที่มีชื่อเสียงที่สุดของรัฐ เที่ยวชมเมือง

Vesali อาณาจักรโบราณที่ถูกทิ้งร้างหายสาบสูญไป นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า อาณาจักรแห่งนี้ก่อตั้งเมื่อปี คศ 327 และมีอายุถึงราวศตวรรษที่ 8

Sandamuni Monastery ภายในประดิษฐานพระศากยมุนีพุทธเจ้า เมื่อครั้งที่พม่าตกเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ พระพุทธรูปองค์นี้ถูกปูนฉาบปิดทับเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้ทหารอังกฤษนำสำริดไปหลอมเป็นอาวุธ จนเมื่อปี 1988 จึงมีคนพบว่าพระพุทธรูปนี้ถูกฉาบปูนปิดเอาไว้จึงมีการกะเทาะปูนและทำความสะอาดองค์พระนี้ จนสง่างามเหมือนเดิม

เดินทางถึงเมืองมรัคอู เมืองที่เป็นอดีตราชธานีของอาณาจักรยะไข่ อาณาจักรโบราณ อายุกว่า 2,000 ปี เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล เกิดก่อนอาณาจักรพุกามเป็นพันปี แบ่งได้ 4 ยุค อาณาจักร ธัญญาวดี Dhanyawaddy ราว พุทธตวรรษ ที่ 1-8 ยุคนี้ ที่พระเจ้าจันทะสุริยะ ทรงสร้างพระมหามัยมุณี อาณาจักร เวสาลี Vesali ราว พุทธตวรรษ ที่ 8 -13 อาณาจักร เลโม Lemro ราว พุทธตวรรษ ที่ 13 -18 อาณาจักรพุกามเพิ่งเกิดในสมัยนี้ อาณาจักร เมียวอู Mrauk U ราวพุทธตวรรษ ที่ 18 -23 ร่วมสมัยกับ อาณาจักรสุโขทัย และอาณาจักรอยุธยา

พักที่ Palace hotel

ทัวร์มรัคอู อาณาจักรโบราณ 2000 ปี 3

Chin Village

นำท่านสู่ ท่าเรือเพื่อเดินทางไปยังหมู่บ้านชิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชนเผ่าหนึ่งในเมืองมรัคอูที่ยังคงมีวิถีชีวิตแบบโบราณกันอยู่ หมู่บ้านนี้ยังไม่มีน้ำประปาและไฟฟ้าใช้กัน สร้างบ้านอยู่ในกระท่อมหลังเล็กๆ และใช้แพไม้ไผ่เป็นยานพาหนะอกลักษณ์ของหญิงชาวชิน คือจะสักหน้าเป็นลายเหมือนใยแมงมุม และเจาะหูกว้าง ซึ่งในปัจจุบันก็นับว่าจะลดน้อยถอยลงทุกที หญิงที่สักอยู่ก็มีอายุกัน 60 กว่าขึ้นไปแล้ว และต่างจะล้มหายตายจาก เด็กยุคใหม่ไม่ได้ถ่ายทอด ดังนั้นต้องรีบไปดู

ชมพระอาทิตย์ตกที่เนินเขา Shwe-Taung จากนั้นพาพักผ่อนที่โรงแรม

พักที่ Palace hotel

ทัวร์มรัคอู อาณาจักรโบราณ 2000 ปี 4

Mrauk u

ชมตลาดเช้าในเมืองมรัคอู ชมวิถีชีวิตและเลือกซื้อของพื้นเมืองของผู้คนในราชอาณาจักรยะไข่โบราณ

Htukkant Thein Temple ปลาที่มีชื่อเสียงที่สุดในเมืองมรัคอู ถูกออกให้ใช้งานเป็นทั้งวัดและป้อมปราการด้วย นักคดีสันนิษฐานว่าวัดแห่งนี้อาจจะใช้เป็นที่หลบภัยชาวพุทธในยามศึกสงคราม ใจกลางของวัดเป็นโดมรูปเห็ดรายรอบด้วยสถูปเล็กๆทั้ง 4 ภายในมีพระพุทธรูปทั้งหมด 180 องค์ ชม

ชม วัดโกตองพญา หรือ วัดพระเก้าหมื่น เป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเมืองมรัคอู ตั้งโดดเด่นอยู่กลางทุ่งนา บางคนไพล่คิดไปถึง บุโรพุทโธ ที่อินโดนีเซีย มีเจดีย์ องค์เล็กๆตั้งอยู่รอบๆเจดีย์ที่อยู่ตรงกลาง ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลัก 90,000 องค์ ซึ่งเป็นที่มาของชื่อวัดนั่นเอง

Lay Myet Hna Temple เจดีย์สี่หน้า สร้างโดยหินทรายรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ตรงกลางเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำขนาดใหญ่ ยอดเป็นรูปทรงเห็ดและรายล้อมด้วยเจดีย์รองทั้งสี่มุม ภายในมีฐานเจดีย์ขนาดใหญ่รูปทรงแปดเหลี่ยม มีพระพุทธรูป  8 องค์ ประดิษฐานอยู่และผนังชั้นนอกตรงกันข้ามกันน้ำมีพระพุทธรูปอีก 20 องค์รวมกันทั้งสิ้นเป็น 28 แทนความหมายของพระพุทธเจ้าทั้ง 28 พระองค์ตามคัมภีร์พระไตรปิฎก

วัดซิตตองพญา หรือ วัดพระแปดหมื่น เป็นวัดที่มีระเบียงคดคล้ายอุโมงค์ประดับด้วยรูปจิตรกรรมนูนสูงเกี่ยวกับพุทธชาดก  และภายในวิหารมีการแกะสลักพระพุทธรูป 80,000 องค์ สร้างขึ้นโดยกษัตริย์มินปินเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองชัยชนะที่มีต่อชาวเบงกอล

ชม วัดทุกขันธ์เทียน สร้างขึ้นในปีพ.ศ.2113 ภายในวัดมีภาพแกะสลักผู้หญิงชาวยะไข่โบราณซึ่งมีทรงผมแตกต่างกันถึง 64 แบบ  กำลังบูชาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตามช่องผนัง วัดอันดอว์เทียน เป็นวัดที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วของพระพุทธเจ้าที่กษัตริย์มินบินนำมาจากศรีลังกา

ชม Ratana ManAung เจดีย์ศักดิ์สิทธิ์มีลักษณะสัณฐานเป็นรูปแปดเหลี่ยม ที่ได้รับการเคารพมากที่สุด วัดถูกสร้างขึ้นเพื่อแสดงความเคารพต่อรัตนทั้งสามแห่งพุทธศาสนาคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ Pitakataik  สร้างโดยกษัตริย์ Meng Phalaung ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของเมืองมรัคอู ภายในประดิษฐานประไตรปิฏกที่ได้รับมาจากศรีลังกา

ชมเจดีย์ศากยะมนัง สร้างขึ้นในปี 1629 สูง 35 เมตร เป็นเจดีย์ย่อมุมที่ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะพม่าและไทใหญ่ และเจดีย์ Ratanamanaung เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปที่ทำจากหิน สักการะพระพุทธรูป Nan-Oo และ เจดีย์ Mingalamanaung

ชม เจดีย์ Lawka manaung สร้างขึ้นเมื่อปี 1658 เป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำ มีเฉลียงทั้งหมดสี่ชั้น ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหิน โดยรอบตบแต่งด้วยประติมากรรมหินในรูปแบบต่างๆ และสักการะพระพุทธรูป Parabaw เป็นพระพุทธรูปที่โผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเมื่อกว่า 1276 ปีมาแล้ว

ท้ายวันด้วยการขึ้นไปชมพระอาทิตย์ตกที่เนินเขา Harritaung

พักที่ Palace hotel

ทัวร์มรัคอู อาณาจักรโบราณ 2000 ปี 5

 Mruak U – Sittwe

เดินทางกลับสู่เมืองซิตตุ่ยด้วยเรือเร็ว ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ระหว่างทางที่ล่องเรือ เราจะได้เก็บบรรยากาศสองฝั่งแม่น้ำ จะได้เห็นวิถีชีวิตพื้นบ้าน ของชาวประมงท้องถิ่นที่กางเรือใบด้วยผ้าโสร่ง ตามแบบฉบับของชาวยะไข่ท้องถิ่น จากนั้น เดินทางไปสนามบินเพื่อโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ สายการบิน Myanmar National Airlines

19.20 เดินทางถึงกรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ

Trip Review

error: Content is protected !!