ทัวร์โมรอคโค

ทัวร์โมรอคโค

เส้นทาง : โมรอคโค 11 วัน

 • xx/xxx/xxxx ค่าทริป 82,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 12,000 บาท


เส้นทาง : โมรอคโค 10 วัน

 • xx/xxx/xxxx ค่าทริป 76,900 บาท

รูปแบบทริป

 •  

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-คาซาบลังก้า และภาษีสนามบิน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่าขี่อูฐชมพระอาทิตย์ขึ้น
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปไกค์และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 4 ยูโร ต่อวัน/ท่าน
 • หัวหน้าทัวร์คนไทยตามสมัครใจ ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 20,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์โมรอคโค

ทัวร์โมรอคโค 1Bangkok – Casablanca

18.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 7 แถว P ทีมงานทำการเช็คอินสายการบิน ETIHAD เที่ยวบินที่ EY401 ออกเดินทางเวลา 20.35 น.

ทัวร์โมรอคโค 2 Casablanca – Essaouira

02.45 น. บินต่อสู่คาซาบลังก้า ด้วยเที่ยวบินที่ EY613

08.35 น. ถึงสนามบินนานาชาติโมฮัมเหม็ดที่ 5 แห่งเมืองคาซาบลังก้าซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมด้วย

ชม สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (Mosque Hassan II) ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นสุเหร่าที่สวยงาม สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1993 ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 แห่งโมร็อกโก เป็นศิลปะสไตล์โมร็อกโก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มิเชล แปงโซ (Michel Pinseau) เป็นสุเหร่าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในคาซาบลังกาและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสุเหร่าที่เมืองเมกกะ (Mecca) และเมดิน่า 

บ่าย เดินทางถึงเมือง Essaouira ชาวท้องถิ่นเรียกเมืองนี้ว่า Mogador เมืองนี้มีประวัติความเป็นมาเริ่มตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ในอดีตเคยเป็นโรงงานย้อมสีแห่งสำคัญที่คอยป้อนสินค้าให้กับชาวโรมันเมืองนี้ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งตกปลาที่มีชื่อเสียง และมีตลาดซื้อขายจิวเวลลี่และงานฝีมือที่มีชื่อเสียงอีกด้วย 

ทัวร์โมรอคโค 3 Essaouira – Marakesh

เช้า เดินทางสู่ เมืองมาราเกซ เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของ ประเทศโมรอคโค แบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นเมืองเก่า ในย่านนี้จะมีอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมและมีร้านค้าที่ขายของท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก อีกย่านหนึ่งนั้นเป็นย่านเมืองใหม่ที่จะมีอาคารปลูกสร้างสมัยใหม่ตั้งอยู่มากมาย

บ่าย เดินเล่นที่ จัตุรัสจาม่า เอลฟีน่า (Jama El Fna Square) เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองอันมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโมรอคโค ในอดีตเคยเป็นลานประหาร แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นลานการค้าที่คึกคัก ร้านขายของและร้านอาหารท้องถิ่นจำนวนมาก จะเริ่มเปิดร้านในช่วงเย็นๆ จัตุรัสแห่งนี้ยังมีนักดนตรี นักเต้น มาโชว์ความสามารถกันมากมาย

เดินทางเข้าสู่เขตเมืองเก่าหรือที่เรียกว่า เมดิน่า ซึ่งจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ

ชม สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน (Saadian Tombs) ที่มีการตบแต่งในศิลปะแบบ มัวริส (Moorish) แท้ๆ ความสวยงามของสถานที่แห่งนี้คือความงามของเสาคอลัมน์หินอ่อน ในห้องโถงขนาดใหญ่ รวมถึงลวดลายปูนปั้นที่อยู่บนผนังและตามเพดาน

ชม Bahia Palace เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ก่อสร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมสไตล์โมรอคโค ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี เพื่อให้ปราสาทแห่งนี้ออกมาสมบูรณ์แบบและงดงามที่สุด สร้างขึ้นโดยผู้สำเร็จราชการในสมัยนั้น เพื่อให้เป็นวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น ตัวอาคารมีศิลปกรรมที่แฝงไปด้วยการตบแต่งที่ละเอียดละออ

ชม Koutoubia Mosque เป็นมัสยิดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเมืองมาราเกซ มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินและอิฐแดง มีความสูงกว่า 80 เมตรด้วยกัน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนใน มาราเกซ เราก็จะมองเห็น Koutoubia Mosque เยี่ยมชม Ali ben Youssef Medersa โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่14 และเป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโมรอคโคอีกด้วย

ทัวร์โมรอคโค 4 Marakesh – Ait banhatduo – Ouazazate

เช้า ชม อ่างเก็บน้ำ Menara Garden อดีตใช้เป็นอ่างเก็บน้ำ มีไฮไลท์เป็นอาคารที่ริมอ่างเก็บน้ำและมีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอตลาส

บ่าย เดินทางข้าม เทือกเขา Atlas เทือกเขาที่ตั้งชื่อตามเทพ Atlas ที่มีตำนานกล่าวว่าเทพ Atlas พยายามโค่นล้มเทพเซอุส (Zeus) แต่ว่าไม่สำเร็จ จึงถูกจับและลงโทษด้วยการให้แบกเอาโลกไว้บนศีรษะ

แวะเที่ยว เมือง Aït-Benhaddou เป็นเมืองที่ก่อสร้างจากหินทรายและเป็นเมืองที่อยู่ในรายชื่อที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกอีกด้วย ในอดีตสถานที่แห่งนี้คือ จุดพักของคณะคาราวาน ที่มาจากซาฮาร่ามุ่งหน้าไปยังมาราเกซ เมืองนี้เคยมีทีมงานภาพยนตร์มาใช้โลเคชั่นแห่งนี้ในการถ่ายทำหนังมาแล้วกว่า 10 เรื่อง เช่น Lawrence of Arabia และ Gladiator

เดินทางสู่ เมือง Ouazazate ได้ชื่อว่าเป็นประตูเมืองสู่ทะเลทราย เมืองแห่งนี้มีรายได้หลักจากการให้เช่าโลเคชั่นในการถ่ายทำหนัง ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเคยมาถ่ายทำหนังที่เมืองแห่งนี้ ได้แก่ Lawrence of Arabia , The Mummy ,Gladiator และ Games of Thrones เป็นต้น

ทัวร์โมรอคโค 5

Ouarzazate – Merzuga – Desert camp

เช้า เดินทางสู่ Todra Gorge เป็นช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่กลางแม่น้ำ ด้วยความที่มีแม่น้ำไหลผ่านช่องเขาบริเวณนี้จึงมีลักษณะรูปทรงแปลกตาออกไปไม่เหมือนกับที่อื่นๆ พื้นที่บริเวณนี้ยังมีคนท้องถิ่นอาศัยอยู่ ถ้าโชคดีทุกท่านจะได้พบชาวบ้านที่ลากจูงลา อูฐ และแพะออกมาหาอาหารกินกันด้วย

บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้าน Merzouga ซึ่งอยู่ริมทะเลทรายซาฮาร่า ถือได้ว่าที่นี่เป็นประตูแห่งซาฮาร่า

เดินทางเข้าสู่ทะเลทรายซาฮาร่า ที่ถือว่าเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา เมื่อราว 1,000 ปีที่ผ่านมาเคยมีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนื่องจากสมัยก่อนทะเลทรายแห่งนี้เคยเป็นแม่น้ำมาก่อนนั่นเอง

สัมผัสประสบการณ์ปีนเขาทราย (Sand Dune) ณ ยอดเขา เราจะมองเห็นเม็ดทรายที่สะท้อนแสงเป็นสีชมพูอ่อนหวาน และเหลื่อมเงาที่เกิดจากลอนทราย กลายเป็นคลื่นทะเลทรายที่สวยงามอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคณะอูฐที่เดินมาตามสันทราย เหมือนกับสารคดีที่เราคุ้นเคยกันแต่เด็กอย่างไรอย่างนั้นทีเดียว

ทัวร์โมรอคโค 6 Merzugar – Fez

เช้า เปิดประสบการณ์ ขี่อูฐ รับประทานอาหารเช้าที่แคมป์ริมทะเลทราย ให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศทะเลทรายยามเช้าอีกซักหน่อย

เดินทางกลับสู่ Merzugar 

ชม Fossil Museum ซึ่งพิพิธภัณฑ์บรรพชีวินแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่อยู่ในทะเลทรายซาฮาร่า ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ท่านจะได้พบ ซากฟอสซิลหลากหลายสายพันธุ์

บ่าย เดินทางสู่เมือง Fez ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโมรอคโค Fez เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศโมรอคโคเมื่อปี 1925 เมืองแห่งนี้ถูกค้นพบโดยกษัตริย์ Idris I เมื่อปี 789 เมืองเฟซถูกยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกเนื่องจากตัวเมืองมีการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าได้ดีที่สุดในบรรดาประเทศในอาหรับด้วยกัน วันนี้เรียกว่าเป็นวันนั่งรถกันเลยทีเดียว

ชมบรรยากาศเมือง Ifrane เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ ยุโรปแห่งโมรอคโค

ทัวร์โมรอคโค 7 Fez – City tour

เช้า-เย็น ท่องเที่ยวในเมืองเฟชกันเต็มวันเลย

ชม Moulay Idriss Mausoleum สุสานของ Moulay Idriss II ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองประเทศโมรอคโคในช่วงปี 807 – 828

ชม Kairaouine Mosque & University สุเหร่าซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยและมัสยิดในพื้นที่เดียวกัน และถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกในประเทศโมรอคโคและเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนศาสนาอิสลาม ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

เยือน Chouara Tannery หรือ ลานย้อมผ้าประจำเมือง Fez เนื่องจากเมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องหนังมาก ใครมาเยือนก็จะต้องซื้อหาเครื่องหนังติดมือไปเป็นของฝาก สาเหตุที่เมืองแห่งนี้โด่งดังในเรื่องเครื่องหนังเนื่องจากกรรมวิธีในการฟอกหนังนั้นทำด้วยมือทั้งหมด และเป็นวิธีการที่สืบทอดกันมากว่าพันปีแล้วนั่นเอง ลานฟอกหนังในเมือง Fez ถือว่าเป็นลานฟอกหนังที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศโมรอคโคเลยทีเดียว

ชม พระราชวัง Dar el-Makhzen ถ่ายรูปและชื่นชมความงดงามของพระราชวังแห่งนี้จากภายนอก เนื่องจากพื้นที่ภายในไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

ทัวร์โมรอคโค 8Fez – Volubilis – Chefchaoun

เช้า เดินทางไปเยี่ยมชมเมืองโบราณ Volubilis ซึ่งเป็นเมืองที่เคยอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันอยู่นานถึง 700 ปี จากนั้นจึงถูกทิ้งร้างไป จนกระทั่งกษัตริย์ Idris ibn Abdallah ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ Idrisid แผ่ขยายอาณาเขตมาปกครองเมืองแห่งนี้ สิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่ในเมืองโบราณแห่งนี้คือ ซากบ้านเรือนสไตล์โมรอคโคและพื้นกระเบื้องโมเสคที่ได้รับการอนุรักษ์และต่อเติมเป็นอย่างดี

บ่าย ไปเยือนเมือง Chefchaouen เดินสำรวจความงดงามอันแปลกตาของสถาปัตยกรรมในสไตล์ชาวยิว ที่นิยมตกแต่งบ้านเรือนด้วยสีขาวและสีฟ้า เมื่อมองจากบนเนินเขาจะเห็นเมืองนี้เป็นสีฟ้า-ขาว ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้เมืองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนเมืองอื่นๆ

ทัวร์โมรอคโค 9Chefchaouen – Rabat – Casablanca

เช้า เดินทางสู่เมือง Rabat เมืองหลวงของประเทศโมรอคโค ถูกสถาปนาขึ้นโดยประเทศฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในช่วงปี 1912 แทนที่เมืองเฟสเนื่องจากเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงในเมืองเฟส

บ่าย ชม ป้อม Oudaya Kasbah เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ Almohads ภายในประกอบไปด้วยพระราชวังและมัสยิดที่สร้างต่อเติมขึ้นมาในภายหลัง

ชม Mohamed V Mausoleum and Hassan Tower สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งประจำเมืองราบัติ ภายในเป็นสุสานที่บรรจุพระศพของกษัตริย์ Hassan II และเจ้าชาย Abdallah ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมประจำราชวงศ์ Alaouite ที่เป็นอาคารสีขาว และมีหลังคาสีเขียว ซึ่งสีเขียวนั้นถือว่าเป็นสีประจำศาสนาอิสลามอีกด้วย ด้านหน้าของสุสาน คือ สุเหร่าฮัสซัน ที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่สร้างไม่เสร็จ จึงเหลือเพียงซากปรักหักพังและเสาอีก 365 ต้นเท่านั้น

เย็น เดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโมรอคโค และถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นลำดับต้นๆของทวีปแอฟริกาอีกด้วย

ทัวร์โมรอคโค 10Casablanca – Airport

เช้า มุ่งหน้าสู่สนามบิน เชคอินสายการบิน ETIHAD เที่ยวบิน EY612

11.25 น. ออกเดินทางจากคาซาบลังก้า หลังจากนั้นแวะเปลี่ยนเครื่องที่อาบูดาบี จากนั้นบิน
ต่อสู่ประเทศไทยด้วยเที่ยวบินที่ EY406

ทัวร์โมรอคโค 11Bangkok

09.10 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์โมรอคโค 1 Bangkok- Casablanca

23.00 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ Row Q ประตู 8 ทีมงานทำการเช็คอินสายการบินการ์ตาแอร์เวย์ เที่ยวบิน QR837 ออกเดินทางสู่คาซาบลังก้า เที่ยวเวลา 01.40 น. 

ทัวร์โมรอคโค 2 Casablanca – Marakesh

07.30 น. บินต่อสู่คาซาบลังก้า ด้วยเที่ยวบิน QR1395

13.25 น. ถึงสนามบินนานาชาติโมฮัมเหม็ดที่ 5 แห่งเมืองคาซาบลังก้าซึ่งเป็นเมืองใหญ่ทางตะวันออกของประเทศ และเป็นเมืองที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรมด้วย

ออกเดินทางสู่ เมืองมาราเกซ เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของประเทศโมรอคโค เมืองมาราเกซนั้นแบ่งออกได้เป็นสองส่วน คือ ส่วนที่เป็นเมืองเก่า ในย่านนี้จะมีอาคารบ้านเรือนแบบดั้งเดิมและมีร้านค้าที่ขายของท้องถิ่นอยู่เป็นจำนวนมาก อีกย่านหนึ่งนั้นเป็นย่านเมืองใหม่ที่จะมีอาคารปลูกสร้างสมัยใหม่ตั้งอยู่มากมาย

ถึงมาราเกซ พาท้านเดินเล่นที่ จัตุรัสจาม่า เอลฟีน่า (Jama El Fna Square) เป็นจัตุรัสใจกลางเมืองอันมือชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของโมรอคโค ในอดีตเคยเป็นลานประหาร แต่ปัจจุบันได้กลายเป็นลานการค้าที่คึกคัก ร้านขายของและร้านอาหารท้องถิ่นจำนวนมาก จะเริ่มเปิดร้านในช่วงเย็นๆ จัตุรัสแห่งนี้ยังมีนักดนตรี นักเต้น มาโชว์ความสามารถกันมากมาย 

ทัวร์โมรอคโค 3Marakesh – Ait banhatduo – Ouazazate

เช้า ชม อ่างเก็บน้ำ Menara Garden อดีตใช้เป็นอ่างเก็บน้ำ มีไฮไลท์เป็นอาคารที่ริมอ่างเก็บน้ำและมีฉากหลังเป็นเทือกเขาแอตลาส

เดินทางเข้าสู่เขตเมืองเก่าหรือที่เรียกว่า เมดิน่า ซึ่งจะมีกำแพงเมืองล้อมรอบ

ชม สุสานแห่งราชวงศ์ซาเดียน (Saadian Tombs) ที่มีการตบแต่งในศิลปะแบบมัวริส (Moorish) แท้ๆ ความสวยงามของสถานที่แห่งนี้คือความงามของเสาคอลัมน์หินอ่อน ในห้องโถงขนาดใหญ่ รวมถึงลวดลายปูนปั้นที่อยู่บนผนังและตามเพดาน

ชม Bahia Palace เป็นพระราชวังที่สร้างขึ้นช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ก่อสร้างโดยใช้สถาปัตยกรรมสไตล์โมรอคโค ใช้เวลาในการก่อสร้างนานถึง 7 ปี เพื่อให้ปราสาทแห่งนี้ออกมาสมบูรณ์แบบและงดงามที่สุด สร้างขึ้นโดยผู้สำเร็จราชการในสมัยนั้น เพื่อให้เป็นวังที่ยิ่งใหญ่และหรูหราที่สุดในสมัยนั้น ตัวอาคารมีศิลปะกรรมที่แฝงไปด้วยการตบแต่งที่ละเอียดละออ

ชม Koutoubia Mosque เป็นมัสยิดที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุดในเมืองมาราเกซ มัสยิดแห่งนี้สร้างขึ้นจากหินและอิฐแดง มีความสูงกว่า 80 เมตรด้วยกัน ไม่ว่าอยู่ที่ไหนใน มาราเกซ เราก็จะมองเห็น Koutoubia Mosque

ชม Ali ben Youssef Medersa โรงเรียนสอนศาสนาอิสลามที่สร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่14 และเป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโมรอคโคอีกด้วย

บ่าย เดินทางข้าม เทือกเขา Atlas เทือกเขาที่ตั้งชื่อตามเทพ Atlas ที่มีตำนานกล่าวว่าเทพ Atlas พยายามโค่นล้มเทพเซอุส (Zeus) แต่ว่าไม่สำเร็จ จึงถูกจับและลงโทษด้วยการให้แบกเอาโลกไว้บนศีรษะ

เที่ยว เมือง Aït-Benhaddou เป็นเมืองที่ก่อสร้างจากหินทรายและเป็นเมือง ที่อยู่ในรายชื่อที่จะได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของยูเนสโกอีกด้วย ในอดีตสถานที่แห่งนี้คือ จุดพักของคณะคาราวาน ที่มาจากซาฮาร่ามุ่งหน้าไปยังมาราเกซ เมืองนี้เคยมีทีมงานภาพยนตร์มาใช้โลเคชั่นแห่งนี้ในการถ่ายทำหนังมาแล้วกว่า 10 เรื่อง เช่น Lawrence of Arabia และ Gladiator

เดินทางสู่ เมือง Ouazazate ได้ชื่อว่าเป็นประตูเมืองสู่ทะเลทราย เมืองแห่งนี้มีรายได้หลักจากการให้เช่าโลเคชั่นในการถ่ายทำหนัง ภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงและเคยมาถ่ายทำหนังที่เมืองแห่งนี้ ได้แก่ Lawrence of Arabia , The Mummy, Gladiator และ Games of Thrones เป็นต้น

ทัวร์โมรอคโค 4 Ouarzazate – Merzuga – Desert camp

เช้า เดินทางสู่ Todra Gorge เป็นช่องเขาที่ซ่อนตัวอยู่กลางแม่น้ำ ด้วยความที่มีแม่น้ำไหลผ่านช่องเขาบริเวณนี้จึงมีลักษณะรูปทรงแปลกตาออกไปไม่เหมือนกับที่อื่นๆ พื้นที่บริเวณนี้ยังมีคนท้องถิ่นอาศัยอยู่ ถ้าโชคดีทุกท่านจะได้พบชาวบ้านที่ลากจูงลา อูฐ และแพะออกมาหาอาหารกินกันด้วย

บ่าย เดินทางสู่ หมู่บ้าน Merzouga ซึ่งอยู่ริมทะเลทรายซาฮาร่า ถือได้ว่าที่นี่เป็นประตูแห่งซาฮาร่า

เดินทางเข้าสู่ทะเลทรายซาฮาร่า ที่ถือว่าเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกา เมื่อราว 1,000 ปีที่ผ่านมาเคยมีผู้คนอาศัยอยู่ในบริเวณนี้เนื่องจากสมัยก่อนทะเลทรายแห่งนี้เคยเป็นแม่น้ำมาก่อนนั่นเอง แดดล่มลมตก สัมผัสประสบการณ์ปีนเขาทราย (Sand Dune) ณ ยอดเขา เราจะมองเห็นเม็ดทรายที่สะท้อนแสงเป็นสีชมพูอ่อนหวาน และเหลื่อมเงาที่เกิดจากลอนทราย กลายเป็นคลื่นทะเลทรายที่สวยงามอย่างยิ่ง โดยเฉพาะคณะอูฐที่เดินมาตามสันทราย เหมือนกับสารคดีที่เราคุ้นเคยกันแต่เด็กอย่างไรอย่างนั้นทีเดียว

ทัวร์โมรอคโค 5Merzugar – Fez

เช้า-บ่าย เปิดประสบการณ์ ขี่อูฐ รับประทานอาหารเช้าที่แคมป์ริมทะเลทราย ให้ท่านดื่มด่ำบรรยากาศทะเลทรายยามเช้าอีกซักหน่อย

เดินทางกลับสู่ Merzugar

ชม Fossil Museum ซึ่งพิพิธภัณฑ์บรรพชีวินแห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่อยู่ในทะเลทรายซาฮาร่า ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ท่านจะได้พบ ซากฟอสซิลหลากหลายสายพันธุ์

เดินทางสู่เมือง Fez ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโมรอคโค Fez เคยเป็นเมืองหลวงของประเทศโมรอคโคเมื่อปี 1925 เมืองแห่งนี้ถูกค้นพบโดยกษัตริย์ Idris I เมื่อปี 789 เมืองเฟซถูกยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลกเนื่องจากตัวเมืองมีการอนุรักษ์ย่านเมืองเก่าได้ดีที่สุดในบรรดาประเทศในอาหรับด้วยกัน วันนี้เรียกว่าเป็นวันนั่งรถกันเลยทีเดียว แต่ระหว่างทาง ให้ท่านแวะชมบรรยากาศเมือง Ifrane เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวิสเซอร์แลนด์ ยุโรปแห่งโมรอคโค

ทัวร์โมรอคโค 6Fez – City tour

เช้า-เย็น ท่องเที่ยวในเมืองเฟชกันเต็มวันเลย โดยเริ่มที่แรก

ชม Moulay Idriss Mausoleum สุสานของ Moulay Idriss II ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองประเทศโมรอคโคในช่วงปี 807 – 828

ชม Kairaouine Mosque & University สุเหร่าซึ่งเป็นทั้งมหาวิทยาลัยและมัสยิดในพื้นที่เดียวกัน และถือว่าเป็นมหาวิทยาลัยสอนศาสนาแห่งแรกในประเทศโมรอคโคและเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนศาสนาอิสลาม ที่มีความเก่าแก่ที่สุดในโลกอีกด้วย

เยือน Madarsa Bou Inania เป็นโรงเรียนสอนศาสนาที่สร้างขึ้นราวปี 1351 คำว่า Bou Inania ซึ่งเป็นชื่อของโรงเรียนสอนศาสนานั้นมาจากชื่อของสุลต่าน Abou Inan นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่สำคัญทางศาสนาไม่กี่แห่งที่อนุญาตให้บุคคลที่ไม่ได้นับถือศาสนาอิสลามได้เข้าไปเยือนอีกด้วย

ชม Chouara Tannery หรือ ลานย้อมผ้าประจำเมือง Fez เนื่องจากเมืองแห่งนี้มีชื่อเสียงในการผลิตเครื่องหนังมาก ใครมาเยือนก็จะต้องซื้อหาเครื่องหนังติดมือไปเป็นของฝาก สาเหตุที่เมืองแห่งนี้โด่งดังในเรื่องเครื่องหนังเนื่องจากกรรมวิธีในการฟอกหนังนั้นทำด้วยมือทั้งหมด และเป็นวิธีการที่สืบทอดกันมากว่าพันปีแล้วนั่นเอง ลานฟอกหนังในเมือง Fez ถือว่าเป็นลานฟอกหนังที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในประเทศโมรอคโคเลยทีเดียว

ชม พระราชวัง Darel-Makhzen ถ่ายรูปและชื่นชมความงดงามของพระราชวังแห่งนี้จากภายนอก เนื่องจากพื้นที่ภายในไม่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าชม

ทัวร์โมรอคโค 7Fez – Volubilis – Chefchaoun

เช้า เดินทางไปเยี่ยมชมเมืองโบราณ Volubilis ซึ่งเป็นเมืองที่เคยอยู่ใต้การปกครองของอาณาจักรโรมันอยู่นานถึง 700 ปี จากนั้นจึงถูกทิ้งร้างไป จนกระทั่งกษัตริย์ Idris ibn Abdallah ซึ่งเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์ Idrisid แผ่ขยายอาณาเขตมาปกครองเมืองแห่งนี้ สิ่งก่อสร้างที่เหลืออยู่ในเมืองโบราณแห่งนี้คือ ซากบ้านเรือนสไตล์โมรอคโคและพื้นกระเบื้องโมเสคที่ได้รับการอนุรักษ์และต่อเติมเป็นอย่างดี

บ่าย ไปเยือนเมือง Chefchaouen พาทุกท่านเดินสำรวจความงดงามอันแปลกตาของสถาปัตยกรรมในสไตล์ชาวยิว ที่นิยมตกแต่งบ้านเรือนด้วยสีขาวและสีฟ้า เมื่อมองจากบนเนินเขาจะเห็นเมืองนี้เป็นสีฟ้า-ขาว ซึ่งสิ่งนี้เองที่ทำให้เมืองแห่งนี้มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนเมืองอื่นๆ

ทัวร์โมรอคโค 8Chefchaouen- Rabat

เช้า เดินทางสู่เมือง Rabat เมืองหลวงของประเทศโมรอคโค ถูกสถาปนาขึ้นโดยประเทศฝรั่งเศสที่เข้ามาปกครองในช่วงปี 1912 แทนที่เมืองเฟสเนื่องจากเกิดการต่อต้านอย่างรุนแรงในเมืองเฟส

บ่าย ชม ป้อม Oudaya Kasbah เป็นป้อมปราการที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ Almohads ภายในประกอบไปด้วยพระราชวังและมัสยิดที่สร้างต่อเติมขึ้นมาในภายหลัง

ชม Mohamed V Mausoleum and Hassan Tower สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งประจำเมืองราบัติ ภายในเป็นสุสานที่บรรจุพระศพของกษัตริย์ Hassan II และเจ้าชาย Abdallah ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมประจำราชวงศ์ Alaouite ที่เป็นอาคารสีขาว และมีหลังคาสีเขียว ซึ่งสีเขียวนั้นถือว่าเป็นสีประจำศาสนาอิสลามอีกด้วย ด้านหน้าของสุสาน คือ สุเหร่าฮัสซัน ที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 2 แต่สร้างไม่เสร็จ จึงเหลือเพียงซากปรักหักพังและเสาอีก 365 ต้นเท่านั้น

ทัวร์โมรอคโค 9Rabat – Casablanka – Airport

เช้า เดินทางสู่เมืองคาซาบลังก้า ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศโมรอคโค และถือว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจเป็นลำดับต้นๆของทวีปแอฟริกาอีกด้วย

ชม ถ่ายรูปด้านนอก สุเหร่ากษัตริย์ฮัสซันที่ 2 (Mosque Hassan II) (**ไม่รวมค่าเข้าชม 120 DH**) ตั้งอยู่ริมมหาสมุทรแอตแลนติก เป็นสุเหร่าที่สวยงาม สร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อปี 1993 ในวาระเฉลิมพระชนม์ครบ 60 พรรษาของกษัตริย์ฮัสซันที่ 2 แห่งโมร็อกโกเป็นศิลปะสไตล์โมร็อกโก ออกแบบโดยสถาปนิกชาวฝรั่งเศส มิเชล แปงโซ (Michel Pinseau) และจัดลำดับเป็นสุเหร่าที่ใหญ่และมีชื่อเสียงที่สุดในคาซาบลังกาและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากสุเหร่าที่เมืองเมกกะ (Mecca) และเมดิน่า

11.00 น. มุ่งหน้าสู่สนามบิน เชคอินสายการบินการ์ตาแอร์เวย์ เที่ยวบิน QR 1396 ออกเดินทางเวลา 14.45 น. หลังจากนั้นแวะเปลี่ยนเครื่องที่โดฮา

ทัวร์โมรอคโค 10Bangkok

01.25 น. บินต่อสู่ประเทศไทยด้วยเที่ยวบิน QR 834
12.40 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

Trip Review

error: Content is protected !!