ทัวร์อินเดีย เลห์

ทัวร์อินเดีย เลห์

ทัวร์เลห์ ลาดักของเรา ในหน้านี้มีสองเส้นทาง กรุณากดเลือกโปรแกรมตามเส้นทางที่สนใจด้านล่าง


อินเดีย เลห์ ลาดัก แปงกอง

 • 9 – 16 เม.ย. 2562 ค่าทริป 49,900 บาท
 • 1 – 8 พ.ค. 2562 ค่าทริป 49,900 บาท
 • 14 – 21 ก.ค. 2562 ค่าทริป 49,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,000 บาท


ศรีนากา เลห์ ลาดัก แปงกอง

 • 17 – 26 พ.ค. 2562 ค่าทริป 59,900 บาท
 • 20 – 29 ก.ค. 2562 ค่าทริป 59,900 บาท

รูปแบบทริป

 •  

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เดลี  และภาษีสนามบิน
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • โรงแรม 3-4 ดาวในเขตเมือง พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 4 ยูโร ต่อวัน/ท่าน
 • หัวหน้าทัวร์คนไทยตามสมัครใจ ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 20,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์อินเดีย เลห์

ทัวร์อินเดีย เลห์ 1Bangkok – Delhi

17.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบิน JET AIRWAYS  เที่ยวบินที่ 9W063 ออกเดินทางเวลา 20.10 น.

23.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองนิวเดลี จากนั้นนำท่านรอเวลาเปลี่ยนเครื่องไปยังเลห์

ทัวร์อินเดีย เลห์ 2Delhi – Leh – Shanti Stupa

03.00 น. ออกเดินทางสู่เมืองเลห์ด้วยสายการบินภายในประเทศ เที่ยวบินนี้เป็นหนึ่งในเที่ยวบินที่น่าตื่นเต้นที่สุดในโลก ในวันที่อากาศแจ่มใส ท้องฟ้าเปิด เราสามารถมองเห็นยอดของ K2, Nanga Parbat, Gasherbrum จากเครื่องบิน ที่สามารถเห็นได้ในระยะทางที่ทำให้ท่านรู้สึกว่าได้ใกล้ชิดและสัมผัสกับเทือกเขา นุน คุน (Nun Kun massif)

07.00 น. ถึงสนามบินเลห์ Kushok Bakula

เมืองเลห์ เมืองหลวงของอาณาจักรลาดักห์แห่งเทือกเขาหิมาลัย อยู่ในรัฐจัมมู แคชเมียร์ มีพื้นที่ 45,110 ตร.กม.เป็นเมืองที่มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสองของอินเดีย อยู่ที่ความสูง 3,500 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล

ลาดักห์ แปลว่า ดินแดนแห่งช่องเขาสูง “Land of high passes” อยู่ในรัฐจัมมูและแคชเมียร์ ทางทิศเหนือของอินเดีย มีเทือกเขาคุนลุนอยู่ทางเหนือและเทือกเขาหิมาลัยอยู่ทางใต้ ชาวลาดักห์ประกอบไปด้วย คนเชื้อสายอินโด-อารยัน และเชื้อสายทิเบต เป็นเขตที่มีประชากรเบาบางที่สุดในเขตแคชเมียร์ ประชากรนับถือศาสนาพุทธนิกายมหายานแบบทิเบตมีภาษาและเครื่องแต่งกายแบบลาดักห์ ที่มีความคล้ายคลึงกับทิเบต

บ่าย เมืองเลห์ เมืองที่ล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย เป็นเมืองที่ความสวยงามและมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับทิเบต

Leh palace ที่มีอายุราว 400 ปีแล้ว มีลักษณะผนังสอบเข้าหากันคล้ายวังโปตาลาในธิเบต

วัดนัมเกล เซโม หรือ ป้อมแห่งชัยชนะ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1430 มีพระพุทธรูปความสูงประมาณอาคาร 3 ชั้น ในอดีตเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ซิงเก นัมเกล ปัจจุบันเป็นสำนักงานของหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานของรัฐบาลอินเดียสาขาลาดักห์ ป้อมแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะเหนือกองทัพบัลติแคชเมียร์ ช่วงต้นศตวรรษที่ 16 เป็นอีกจุดชมวิวเมืองเลห์ที่งดงาม

เจดีย์สันติภาพ (Shanti Stupa) เจดีย์สันติภาพ เป็นเจดีย์สีขาว ขนาดใหญ่โดยญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาในแทบจังสปา จากเจดีย์เราสามารถมองเห็นเมืองเลห์ได้ในมุมสูง และมองเห็นพระราชวังเลห์ และ วัดนัมเกลและป้อมแห่งชัยชนะ

ทัวร์อินเดีย เลห์ 3Leh – Lamayuru – Alchi – Leh

เช้า วัดลามายูรู ซึ่งอยู่ห่างจากเลห์ 125 ก.ม. ซึ่งถูกสร้างโดยหินทราย วัดนี้เป็นของนิกาย Drigungpa อดีตเคยอยู่ในความดูแลของ Kadampa โรงเรียนของพุทธศาสนาแบบทิเบต ก่อนที่จะถูกนิกาย Drigungpa เข้ายึดครอง

บ่าย วัดอัลชิ (Alchi Monastery) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ในบริเวณประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ เช่นหอประชุม วิหารต่างๆ รูปปั้นและไม้แกะสลักต่างๆ มีตำนานว่านำมาจากแคชเมียร์เมื่อศตวรรษที่ 11 จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเลห์โดยเส้นทางเดิม

ทัวร์อินเดีย เลห์ 4Leh – Nubra

เช้า เดินทางสู่ นูบร้าวัลเลย์ (Nubra Valley) อยู่ทางตอนเหนือของเลห์ เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำชย็อก (Shayok river) ไหลผ่าน มีอากาศอบอุ่นกว่าเลห์ และมีความสูงที่ต่ำกว่าเลห์ ทำให้อากาศสบายๆ และเหมาะแก่การปลูกผลไม้เช่น แอปเปิ้ล แอปปลิคอต

เที่ยง ขี่อูฐสองหนอก ที่ทะเลทรายฮุนด้า (Hunder Sandune) ทะเลทรายสีขาว เมื่อมองไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมพร้อมเนินทรายอยู่ข้างหน้า สวยมากครับ

ทัวร์อินเดีย เลห์ 5Nubra – Deskit – Khardung la pass – Leh

เช้า วัดดิสกิต (Diskit Gompa) เป็นวัดเก่าแก่และใหญ่ที่สุดในแถบนูบร้าวัลเล่ย์ นี้ สร้างในปี ค.ศ. 1420 มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เห็นโดดเด่น อยู่้ข้างหน้าวัด และเป็นจุดชมวิวที่ดีอีกจุดหนึ่งที่สามารถเห็นหมู่บ้านดิสกิตและหมู่บ้านฮุนเดอร์

บ่าย คาร์ดุงลาพาส เส้นทางรถยนต์ที่สูงที่สุดในโลก แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากจุดนี้ จนถึงเมืองเลห์ เข้าที่พัก

ทัวร์อินเดีย เลห์ 6Leh – Pangong Lake

เช้า ทะเลสาบแปงกอง (เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ระยะทางถึงทะเลสาบ ซึ่งบนเส้นทางนี้จะวิ่งผ่าน จังลา พาส( Chang La Pass) เส้นทางรถยนต์ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 5,425 เมตร สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก

บ่าย ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 4320 เมตร จากระดับน้ำทะเล น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นน้ำจะมีสีน้ำเงินเข้ม และจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามมุมของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงกระทบผืนน้ำ กว่า 70% ของพื้นที่ทะเลสาบนี้จะอยู่ในประเทตจีน (ทิเบต) 

ทัวร์อินเดีย เลห์ 7Pangong – Thiksey  – Shey – Leh

เช้า ตื่นเช้ามาชมพระอาทิตย์ขึ้นให้แสงค่อยๆทอดผ่านตัวทะเลสาบเปลี่ยน ลำดับสีไปเรื่อยๆดูสวยงาม

เดินทางกลับสู่เลห์ 

เที่ยง วัดติ๊กเซ่ (Thiksey Monastery) วัดในนิกายหมวกเหลือง หรือ นิกายเกลุกปะ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทิเบตน้อยเลยก็ว่าได้ อยู่ห่างจากตัวเมืองเลห์ไปราว 17 กิโลเมตร ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย์ซึ่งมีความสูงเท่าอาคารสองชั้น

พระราชวังเชย์ (Shey Palace) สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal ก่อสร้างเพื่อระลึกถึงพระบิดา Singge Namgyal และเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณี เมืองเชนั้นเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ที่สุดของลาดัก ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 15 เป็นพระราชวังฤดูร้อนมีอายุราว 500 ปีของกษัตริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่ในอดีต

ทัวร์อินเดีย เลห์ 8Leh – Delhi – Bangkok

เช้า เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพ โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่กรุงเดลี  โดยสายการบินภายในประเทศ

08.55 น. เดินทางถึงกรุงเดลี จากนั้นนำทุกท่าน ต่อเครื่อง เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

13.55 น. เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน JET AIRWAYS เที่ยวบินที่ 9W66

19.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์อินเดีย เลห์ 1Bangkok – Delhi

17.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ประตู 7-8 Row P เช็คอินสายการบิน Jet Airways เที่ยวบิน 9W063 ออกเดินทางเวลา 20.10 น.

23.15 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินทิราคานธี เมืองนิวเดลี

ทัวร์อินเดีย เลห์ 2Delhi – Srinagar – Lake Dal

เช้า เดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ

11.40 น. เดินทางสู่ “แคชเมียร์” (Kashmir) เมืองศรีนาการ์ เที่ยวบินที่ Jet Airways เที่ยวบิน 9W601

13.00 น. เดินทางถึงสนามบินเมืองศรีนาการ์ เป็นเมืองใหญ่ที่สุดในแคชเมียร์ ตั้งอยู่ทามกลางหุบเขา มีพื้นที่ประมาณ 222,000 ตารางกิโลเมตร ทำให้อากาศค่อนข้างเย็นสบายปัจจุบันแคชเมียร์เป็นเมืองหนึ่งของอินเดีย..แคชเมียร์ “สวิตเซอร์แลนด์แห่งเอเชีย”  

เดินทางไปยัง ทะเลสาบดาล ทะเลสาบจะคึกคักที่สุดในช่วงเย็นผู้คนนิยมมานั่งเรือชิคาราชมวิวกันมากในฤดูร้อน ทะเลสาบดาลนี้มีพื้นที่กว้าง 3 กิโลเมตร ยาว 6 กิโลเมตร ยังมีเกาะกลางทะเลสาบเป็นหย่อมๆที่ชาวบ้านเรือใช้ปลูกพืชผัก บ้านเรือนี้ถือกำเนิดจากสมัยที่เจ้าผู้ครองแคว้นแคชเมียร์ยังคานอำนาจอังกฤษที่จะเข้ามามีบทบาทในการปกครองอินเดียในเวลาต่อมา ไม่อนุญาติให้อังกฤษมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน คนอังกฤษจึงหาทางออกด้วยการสร้างบ้านเรือลอยเรืออยู่ในทะเลสาบแทน

ทัวร์อินเดีย เลห์ 3Shalima Garden – Nishat Garden – Jama Masjid

เช้า ชมความงดงามของการจัดสวนแบบโมกุล แคว้นแคชเมียร์ เป็นแคว้นที่มีชื่อเสียงในการจัดสวนตามแบบฉบับของราชวงศ์โมกุล เนื่องจากภูมิอากาศเย็นสบายเหมาะสมในการเจริญเติบโตของต้นไม้

ชม สวนชาลิมาร์ (Shalima Garden) หรือ สวนแห่งความรัก สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2159 โดย พระเจ้า ชาห์ฮังคี แห่ง ราชวงศ์โมกุล เพื่อเป็นอนุสรณ์แห่งความรักให้แก่ พระนาง นูชาฮัล จึงกลายเป็นที่ประทับพักผ่อน ของกษัตริย์ราชวงศ์โมกุลในอดีต ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้หลากหลายพันธุ์ ออกดอกงดงามหลากสีสันสวยงาม 

ชม สวนนิชาต (Nishat Garden) เป็นสวนพักผ่อนที่ใหญ่ที่สุดในเมืองแคชเมียร์ สร้างขึ้นในปี พ.ศ 2176 โดย อาซาฟข่าน สร้างให้กับน้องสาวพระนางนูชาฮัล ด้านหลังของสวนติดกับเทือกเขาซาร์วาวาล ที่มีความงดงามและยิ่งใหญ่ ทำให้มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี และสวนดอกไม้นานาชนิด

เที่ยง ชม มัสยิดจาร์มา ซึ่งเป็นมัสยิสเก่าแก่แห่งเมืองศรีนาคาและให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ตลาดพื้นเมืองรอบๆมัสยิด

ทัวร์อินเดีย เลห์ 4Srinagar – Pahalgram – Kargil

เช้า เดินทางไปยังเมืองพาฮาลแกม อยู่ห่างจากศรีนาคาร์ราว 90 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 2,130 เมตร เป็นเมืองที่สวยงามและเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์อินเดียมากมาย พาฮาลแกมเป็นจุดบรรจบระหว่างแม่น้ำลิดเดอร์และทะเลสาบเซซนาก ตลอดสองข้างทางชมทิวทัศน์ที่สวยงามของหมู่บ้านต่างๆทุ่งนาทุ่งหญ้าและต้นสน ยักษ์ ป่าสมบูรณ์ที่สวยงาม

เที่ยง เดินชมหุบเขา มีสายน้ำที่ไหลมาบรรจบกันเป็นแม่น้ำริดเดอร์ ที่พาฮาลแกมท่านสามารถขี่ม้าแคระ(มีคนจูง) ชมความงามของธรรมชาติ ป่าสนขนาดใหญ่และหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพื้นบ้านของชาวแคชเมียร์

จากนั้น เดินทางไปยัง Kargil เมืองที่อยู่ระหว่างทางจากแคชเมียร์ไปเลห์ ลาดัก

ทัวร์อินเดีย เลห์ 13Kargil – Lamayuru – Leh

เช้า เดินทางสู่ เลห์ เส้นทางนี้จะเป็นเส้นทางที่มีทิวทัศน์สวยงามตลอดเส้นทาง ตลอดสองข้างทางและภูเขาหิมะที่มีรูปร่างแปลกตาตลอดสองข้างทาง จัดเป็นเส้นทางที่มีวิวทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุด

เที่ยง ชมวัดลามายูรู ถูกสร้างโดยหินทราย วัดนี้เป็นของนิกาย Drigungpa อดีตเคยอยู่ในความดูแลของ Kadampa โรงเรียนของพุทธศาสนาแบบทิเบต ก่อนที่จะถูกนิกาย Drigungpa เข้ายึดครอง หลังจากนั้นแวะชมความงามของ Basgo Palace อยู่ทางทิศตะวันตกของเลห์ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16

เดินทางกันต่อ ถึง เมืองเลห์ นำท่านเที่ยวชมเมืองเลห์ และช้อปปิ้งที่ ถนนเมนบาซาร์

ทัวร์อินเดีย เลห์ 6Leh – Shanti Stupa – Alchi

เช้า ชมเมืองเลห์ เมืองที่ล้อมด้วยเทือกเขาหิมาลัย เป็นเมืองที่ความสวยงามและมีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกับทิเบต

Leh palace ที่มีอายุราว 400 ปีแล้ว มีลักษณะผนังสอบเข้าหากันคล้ายวังโปตาลาในธิเบต

วัดนัมเกล เซโม หรือ ป้อมแห่งชัยชนะ วัดแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อปี 1430 มีพระพุทธรูปความสูงประมาณอาคาร 3 ชั้น ในอดีตเคยเป็นพระตำหนักที่ประทับของกษัตริย์ซิงเก นัมเกล ปัจจุบันเป็นสำนักงานของหน่วยอนุรักษ์โบราณสถานของรัฐบาลอินเดียสาขาลาดักห์ ป้อมแห่งนี้สร้างเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะเหนือกองทัพบัลติแคชเมียร์ ช่วงต้นศตวรรษที่ 16 เป็นอีกจุดชมวิวเมืองเลห์ที่งดงาม

เจดีย์สันติภาพ (Shanti Stupa) เจดีย์สันติภาพ เป็นเจดีย์สีขาว ขนาดใหญ่โดยญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างขึ้นเพื่อประกาศพระศาสนาและแสดงถึงสันติภาพแห่งโลก เจดีย์นี้ตั้งอยู่บนยอดเขาในแทบจังสปา จากเจดีย์เราสามารถมองเห็นเมืองเลห์ได้ในมุมสูง และมองเห็นพระราชวังเลห์ และ วัดนัมเกลและป้อมแห่งชัยชนะ

เที่ยง วัดอัลชิ (Alchi Monastery) เป็นวัดที่มีชื่อเสียงขนาดใหญ่ ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่ 11 ในบริเวณประกอบไปด้วยอาคารต่างๆ เช่นหอประชุม วิหารต่างๆ รูปปั้นและไม้แกะสลักต่างๆ มีตำนานว่านำมาจากแคชเมียร์เมื่อศตวรรษที่ 11 จากนั้นเดินทางกลับสู่เมืองเลห์โดยเส้นทางเดิม

ทัวร์อินเดีย เลห์ 15Leh – Shey- Thiksey – Pangong Lake

เช้า พระราชวังเชย์ (Shey Palace) สร้างโดยกษัตริย์ Deldan Namgyal ก่อสร้างเพื่อระลึกถึงพระบิดา Singge Namgyal และเพื่อเป็นพระราชวังฤดูร้อน ภายในมีรูปปั้นของพระศากยมุณี เมืองเชนั้นเคยเป็นเมืองหลวงเก่าแก่ที่สุดของลาดัก ในช่วงก่อนศตวรรษที่ 15 เป็นพระราชวังฤดูร้อนมีอายุราว 500 ปีของกษัตริย์ผู้เคยยิ่งใหญ่ในอดีต เมื่ออยู่บนพระราชวังเชย์มองลงมาจะเห็นวิวที่สวยงาม

วัดติ๊กเซ่ (Thiksey Monastery) วัดในนิกายหมวกเหลือง หรือ นิกายเกลุกปะ เป็นวัดที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของทิเบตน้อยเลยก็ว่าได้ อยู่ห่างจากตัวเมืองเลห์ไปราว 17 กิโลเมตร ภายในวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรย์ซึ่งมีความสูงเท่าอาคารสองชั้น และให้ท่านได้ชมพิธีทำวัดเช้าของลามะที่ประจำอยู่ที่วัดแห่งนี้

บ่าย ทะเลสาบแปงกอง (เดินทางประมาณ 4.30 ชั่วโมง) ระยะทางถึงทะเลสาบ ซึ่งบนเส้นทางนี้จะวิ่งผ่าน จังลา พาส( Chang La Pass) เส้นทางรถยนต์ซึ่งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 5,425 เมตร สูงเป็นอันดับ 3 ของโลก    หลังจากข้ามผ่านแล้ว ระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทิศน์อันสวยงาม

ทัวร์อินเดีย เลห์ 8Pangong – Leh

เช้า ทะเลสาบแปงกอง (Pangong Lake) เป็นทะเลสาบน้ำเค็มที่อยู่สูงที่สุดในโลก คือมีความสูงถึง 4320 เมตร จากระดับน้ำทะเล น้ำในทะเลสาบแห่งนี้มีสีสันที่งดงามมาก โดยเฉพาะในช่วงเย็นน้ำจะมีสีน้ำเงินเข้ม และจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยตามมุมของดวงอาทิตย์ที่ส่องแสงกระทบผืนน้ำ กว่า 70% ของพื้นที่ทะเลสาบนี้จะอยู่ในประเทตจีน(ทิเบต)

บ่าย เดินทางกลับ สู่เลห์ (เดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง) ชื่นชมวิวระหว่างทาง

ทัวร์อินเดีย เลห์ 17Leh – Nubra

เช้า นูบร้าวัลเลย์ (Nubra Valley) เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และมีแม่น้ำชย็อก (Shayok river) ไหลผ่าน มีอากาศอบอุ่นกว่าเลห์ และมีความสูงที่ต่ำกว่าเลห์ ทำให้อากาศสบายๆ และเหมาะแก่การปลูกผลไม้เช่น แอปเปิ้ล แอปปลิคอต การเดินทางมายัง นูบร้าวัลเล่ย์ จะต้องผ่านเส้นทางถนนที่สุงที่สุดในโลกและผ่านจุดที่สูงที่สุดของเส้นทางคือ Khardung La Pass ที่ระดับความสูงราว 5,600 เมตรจากระดับน้ำทะเล จากจุดสูงสุดของเส้นทางสามารถเห็นแนวเขาคาราโครัม แห่งปากีสถาน ที่มีหิมะปกคลุมนูบร้าวัลเลย์ ซึ่งเส้นทางช่วงนี้ ถนนที่เราผ่านจะคู่ขนานไปกับแม่น้ำ จนถึงหุบเขานูบร้า

เที่ยง ขี่อูฐสองหนอก ให้ท่านได้ลองสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ ที่ทะเลทรายฮุนด้า (Hunder Sandune) ทะเลทรายสีขาว เมื่อมองไปสุดลูกหูลูกตาก็จะเห็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุม

ทัวร์อินเดีย เลห์ 18

Nubra – Deskit – Khardung la pass – Leh

เช้า วัดดิสกิต (Diskit Gompa) เป็นวัดเก่าแก่ และใหญ่ที่สุดในแถบนูบร้าวัลเล่ย์ นี้ สร้างในปี ค.ศ. 1420 มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เห็นโดดเด่น อยู่้ข้างหน้าวัด และเป็นจุดชมวิวที่ดีอีกจุดหนึ่งที่สามารถเห็นหมู่บ้านดิสกิตและหมู่บ้านฮุนเดอร์ที่อยู่ทางซ้ายมือที่ไกลออกไปได้อีก

บ่าย คาร์ดุงลาพาส ผ่านขึ้นสู่ เส้นทางรถยนต์ที่ “สูงที่สุดในโลก” แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกจากจุดนี้ จนถึงเมืองเลห์ อิสระช้อปปิ้ง

ทัวร์อินเดีย เลห์ 19Leh – Delhi – Bangkok

07.40 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเดลีฯ  โดยสายการบินภายในประเทศ

09.20 น. เดินทางถึงกรุงเดลี

13.55 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจ็ทแอร์เวย์ เที่ยวบินที่ 9W066

19.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

Trip Review

error: Content is protected !!