logo-freedoka

Kilimanjaro

Machame Gate • Shira Camp 2 • Lava Tower • Barranco Camp • Barranco Wall • Karanga Valley • Mt. Kibo •
Stella Point • Uhuru Peak

วันที่จัดทริป

Update เร็วๆนี้

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • Machame Gate
 • Shira Camp 2
 • Lava Tower
 • Barranco Camp
 • Barranco Wall
 • Karanga Valley
 • Mt. Kibo
 • Stella Point
 • Uhuru Peak
short brief
สรุปย่อทัวร์คิลิมันจาโร

วันที่ 1 | พบกันที่สนามบิน • เดินทาง ไป แทนซาเนีย • เข้าพักที่เมือง Moshi หรือ Arusha จัดเตรียมของ
วันที่ 2 | Machame Gate (1,640 M) to Machame Camp (2,835 M)
วันที่ 3 | Machame Camp (2,835 meters) to Shira Camp 2 (3,850 meters)
วันที่ 4 | Shira Camp 2 (3,850 meters) to Lava Tower (4,600 meters) and then Barranco Camp (3,900 meters)
วันที่ 5 | Barranco Camp (3,900 meters) to Karanga Camp (3,960 meters)
วันที่ 6 | Karanga Camp (3,960 meters) to Barafu Camp (4,680m)
วันที่ 7 | Barafu Camp (4,680 meters) to Uhuru Peak (5,895 meters) and then Mweka Camp (3,100 meters)
วันที่ 8 | Mweka Camp (3,100 meters) to Mweka Gate (1,640 meters)
วันที่ 9 | Safari Day
วันที่ 10 | Fly back to Bangkok

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 000,000 บาท

รวม

 • ที่พักในเมือง : ที่พักระดับ 3-4 ดาว
 • ที่พักระหว่างการ Trek : เต็นท์
 • ไกด์ไทยนำทริป
 • ไกด์ท้องถิ่น + ลูกหาบ
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและลูกหาบ

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

ทริป คิลิมันจาโร ที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน Ethiopian Airlines เที่ยวบินที่ ET609 01.50-06.30 แวะเปลี่ยนเครื่องที่สนามบินแอดดิสอาบาบา ต่อด้วย ET815 10.35-13.10

เข้าพักที่เมือง Moshi หรือ Arusha จัดเตรียมของ (Moshi จะไปยังจุดเริ่มเดินใกล้กว่า เดินทางราว 50 นาที – 1 ชั่วโมง Arusha จะเป็นเมืองใหญ่กว่า เดินทางไปจุดเริ่มเดิน 1.30 – 2 ชม)

Day 2

Machame Gate (1,640 M) to Machame Camp (2,835 M)

หลังอาหารเช้า เดินทางไปยังจุดเริ่มเดิน Machame Gate (นั่งรถไปราว 50 นาที – 1 ชั่วโมง) ที่ความสูง 1,640 เมตร พบไกด์ท้องถิ่น และทีมลูกหาบ ฟังข้อมูลเส้นทาง และแผนการเดิน แพ็คของ (ลูกหาบจะได้คนละ ราว ๆ 15 กก.) รับอาหารกลางวันและน้ำดื่ม ออกเดิน ไปยัง แคมป์แรก Machame Camp (2,835 เมตร) ช่วงแรกจะเป็นป่าแบบป่าฝน ต้นไม้ใหญ่ ๆ ระยะปากทางถึงแค้มป์แรก ราว ๆ 11 กม.
เก็บสัมภาระเข้าเต็นท์ อาหารเย็น พักผ่อน

พัก Machame Camp

Day 3

Machame Camp (2,835 meters) to Shira Camp 2 (3,850 meters)

หลังอาหารเช้า ออกเดินจาก Machame Camp เส้นทาง จะผ่านช่วงป่าแบบอัลไพน์ และทุ่งหญ้า ไป Shira Camp 2 แคมป์ Shira 2 จะเป็นที่ราบสูง สามารถมองเห็น Mt. Kibo และ Meru ได้ ระยะเดินประมาณ 5 กิโล เส้นทางค่อนข้างสูงชัน

พัก Shira Camp 2

Day 4

Shira Camp 2 (3,850 meters) to Lava Tower (4,600 meters) and then Barranco Camp (3,900 meters)

หลังอาหารเช้า ออกเดินจาก Shira Camp 2 ผ่านขึ้นสู่ Lava Tower ที่ 4,600 M เดินต่อ ลงไปพัก ที่แคมป์ Barranco ระยะทางทั้งหมด ราว 11 กม เส้นทางเดินขึ้นสูง แล้วกลับลงมานอนต่ำ เพื่อปรับสภาพร่างกาย (สำคัญมาก)

พัก Barranco Camp

Day 5

Barranco Camp (3,900 meters) to Karanga Camp (3,960 meters)

หลังอาหารเช้า เดินระยะราว 12 กิโล ผ่านทุ่งหญ้าแบบ Moorland ไต่ระดับ เดินข้ามส่วนที่เรียกว่า Barranco Wall ที่เป็นผาหิน สูง 257 เมตร ขึ้นไปยัง Karanga Valley แล้วค่อยๆ ลาดลงไปยังแคมป์คืนนี้

พัก Karanga Camp

Day 6

Karanga Camp (3,960 meters) to Barafu Camp (4,680m)

วันนี้ ระยะทางราว 6 กิโลเมตร เดินระยะสั้น จากแคมป์ เส้นทางจะไปเชื่อมกับเส้น Mweka Trail เพื่อที่จะไป Barafu Camp จะเดินถึงแคมป์ ช่วงบ่าย ด้วยวันนี้เป็นวันเตรียมตัวขึ้นยอด ไกด์จะให้รีบกิน รีบนอนพัก เพราะต้องตื่นมาเตรียมตัวออกเดินขึ้นยอด ราว ๆ เที่ยงคืน

พัก Barafu Camp

Day 7

Barafu Camp (4,680 meters) to Uhuru Peak (5,895 meters) and then Mweka Camp (3,100 meters)

ตื่นราวๆ เที่ยงคืน จิบชาร้อน ขนม เตรียมอุปกรณ์กันหนาว ไฟฉายคาดหัว น้ำดื่ม และขนมให้พลังงาน พร้อมเริ่มออกเดินไปยอด ทางเดินจะไต่ระดับความชันของ Mt. Kibo ขึ้นไปเรื่อย ๆ ไปถึงขอบปากปล่อง ถึงจุดที่เรียกว่า Stella Point (5,739 M) มีป้ายบอก

พักตรงนี้สักครู่ เพื่อเติมพลังงาน ช่วงนี้ พระอาทิตย์น่าจะกำลังเริ่มฉายแสง ถ่ายภาพแสงแรกของวัน พร้อมแล้ว เตรียมตัวเดินต่อ จากจุดนี้ ต้องเดินขึ้นไปอีก 156 เมตร วนปากปล่อง ขึ้นไปยอดที่ Uhuru Peak (5,895 M) ปล่อยพลังงานช่วงสุดท้ายออกมาให้หมด แต่อย่าลืม ต้องเหลือไว้ใช้ขากลับด้วย มีหลายท่านวกกลับจากจุดนี้ (หากเริ่มมีอาการ AMS ต้องรีบลงมาโดยด่วน)

เมื่อถึงยอดแล้ว ขาลงกลับไปยัง Mweka Camp อีก 11 กิโล ซึ่งลดระดับไปที่ 3,100 M เส้นทางจะเป็นกรวด ทราย ไถล ๆ เปลืองข้อเข่ามาก แนะนำว่าควรใช้ไม้เท้า และมี เกเตอร์ กันทรายเข้ารองเท้า เริ่มกลับเข้าสู่พื้นที่แห่งป่าฝน และออกซิเจนสด ๆ หายใจสะดวก ๆ ปอดกัน
คืนนี้ ลูกหาบมักจะมีปาร์ตี้ แสดงความยินดีให้กับผู้พิชิตทุกท่าน

พัก Mweka Camp

Day 8

Mweka Camp (3,100 meters) to Mweka Gate (1,640 meters)

หลังอาหารเช้า เดินลงจาก Mweka Camp อีก 9 กิโล เพื่อกลับไปสู่ Mweka Gate รับใบประกาศผู้พิชิต Kilimanjaro (มีแยกสำหรับ ผู้เดินถึงแค่ Stella Point กับคนที่ขึ้นถึงยอด Uhuru Peak)
ถึง Mweka Gate แจกทิป แจกอุปกรณ์ที่ไม่ใช้แล้ว ให้ไกด์ท้องถิ่น และทีมงาน โบกมืออำลาทีม กลับไปหาน้ำอุ่นแช่ หาเตียงนุ่ม ๆ นอนกัน

พักเมือง Moshi or Arusha

Day 9

Safari Day

หาทริปไปดู Big 5 กัน หรือใครไม่สนใจ ก็ไปเดินเล่นชมเมือง หาซื้อของฝาก พักผ่อนตามอัธยาศัย

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน Ethiopian Airlines เที่ยวบินที่ ET814 17.20-19.50 แวะเปลี่ยนเครื่องที่แอดดิสอาบาบา ต่อด้วย ET628 23.55-13.15

Day 10

Bangkok

13.15 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม