ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ

เส้นทาง : ญี่ปุ่น ตามรอยใบไม้แดง

 • xx/xxx/xxxx ค่าทริป 49,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 บาท


เส้นทาง : ญี่ปุ่น ตามรอยดอกไม้บาน

 • 27 เม.ย. – 5 พ.ค. 2562 ค่าทริป 52,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 บาท


เส้นทาง : ญี่ปุ่น ลาเวนเดอร์ฮอกไกโด

 • 20-28 ก.ค. 2562 ค่าทริป 49,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 บาท


เส้นทาง : ญี่ปุ่น เทศกาลหิมะฮอกไกโด

 • 4 – 12 ก.พ. 622562 ค่าทริป 49,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,000 บาท

รูปแบบทริป

 • เส้นทาง มีนั่งรถไกล สมบุกสมบัน ถึงโรงแรมดึก มีเดินเยอะบ้างในบางวัน
 • เหมาะกับผู้ที่ทานง่ายอยู่ง่าย สบายๆกันเอง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เอียร์คุตส์  และภาษีสนามบิน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม บางมื้อจะเป็นแบบ Lunch Box
 • ที่พักระดับ 3 ดาวในเขตเมือง บนเกาะลักษณะเป็นเกสต์เฮ้าส์มีน้ำอุ่น พักห้องละ 2 ท่าน
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่ากิจกรรมสุนัขลากเลื่อน SNOWMOBILE (2 ท่าน/คัน หากต้องการขับคนเดียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปไกค์และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 4 ยูโร ต่อวัน/ท่าน
 • หัวหน้าทัวร์คนไทยตามสมัครใจ ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 • สภาพทริปอาจไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเส้นทางอื่น เนื่องจากเป็นเขตชนบทที่ยังไม่เจริญมากนัก โปรดเตรียมกายและใจ เปิดใจเพื่อสัมผัสความแท้จริงของชีวิต
 • ในเมือง 4 ดาว (ไสตล์รัสเซีย)
 • บนเกาะเป็นเกสเฮ้าส์บนเกาะ มีน้ำอุ่น ผ้าห่มไฟฟ้า
 • ไฟฟ้า 220 V ปลัํกกลมแบบยุโรป
 • ไม่มีไดร์เป่าผมบนเกาะ
 • บนเกาะเป็นอาหาร local คล้ายๆจีน หมูผัด มันบด ซุปต่างๆ / ในเมืองเป็นอาหารจีน และอาหารท้องถิ่น

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 1Bangkok – Tokyo

10.00 น. พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Row H/J Gate 4 เชคอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG660 ออกเดินทางเวลา 13.00 น. มุ่งสู่ สนามบิน Haneda เมืองโตเกียว

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 2Tokyo – Hitachi Haikin – Utsunomiya

เช้า เดินทางสู่ สวน Hitachi kaihin koen สวนน่ารักๆ ที่มีพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ตั้งอยู่ริมทะเล ภายในสวนนั้นปลูกต้นไม้ไว้นานาพันธุ์ ออกดอกผลิบานตามแต่ฤดูกาล

ไฮไลท์เป็น ต้น Kokia ลักษณะต้นจะเป็นพุ่มกลมๆ น่ารัก ที่มีแต่กิ่งก้าน ไม่มีลำต้น ที่กำลังเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้บรรยากาศความเป็นใบไม้แดงที่แตกต่าง พร้อมกับดอกคอสมอสสีสันหลากหลาย ที่กำลังบานสะพรั่ง 

บ่าย เดินทางกลับสู่กรุงโตเกียวเดินชมย่าน Ueno จากนั้นเดินทางต่อด้วย ชิงคันเซน ใช้เวลาเพียง 40 นาทีสู่เมือง Utsunomiya

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 3Utsunomiya – Nikko – Chuzenji Lake- Utsunomiya

เช้า เดินทางสู่เมืองนิกโก (Nikko) เมืองที่ถูกจัดอันดับความสวยงามไว้เป็นระดับโลก โดยเฉพาะช่วงใบไม้เปลี่ยนสี ที่ทั้งหุบเขาจะถูกแต่งแต้มด้วยสีสันหลากหลาย

ทะเลสาบซูเซนจิ (Chuzenji Lake) เป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี เพลิดเพลินกับการนั่งชมวิวบนรถบัส ที่ขึ้นเขาสูงชันและโค้งหักศอกอันเป็นความมหัศจรรย์ในการสร้างทางโดยแต่ละโค้งจะมีชื่อโค้งเป็นของตัวเอง

ชมน้ำตกเคกอน (Kegon) ที่เป็นน้ำตกสูงกว่า 100 เมตร สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงกระทบลงในแอ่งน้ำเบื้องล่าง โดยเฉพาะสายน้ำท่ามกลางใบไม้สีแดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิ่งขึ้นไปอีก โดยบริเวณรอบทะเลสาบยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เราเดินชมความงามของฤดูกาลที่กำลังผลัดใบ

ชมน้ำตก Ryuzu หรือ น้ำตกหัวมังกร โดยชื่อเรียกนี้ได้มาจากลักษณะรูปร่างของน้ำตกที่ดูเหมือนส่วนหัวของมังกรด้วยความสวยงามของน้ำตกที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ที่เปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้น สถานที่แห่งนี้จึงถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างนึงของเมืองนิกโก

บ่าย กลับสู่ตัวเมืองนิกโก ชมสถาปัตยกรรมอันเป็นมรดกโลกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม กลุ่มอาคารมรดกโลกเหล่านี้ถูกกล่าวขานถึงความสวยงามโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) สิ่งที่พลาดไม่ได้และเป็นที่รู้จักเมื่อมาที่สถานที่แห่งนี้คือ รูปสลักแมวนิทรา และ รูปสลักลิงสามตัว รวมถึงลวดลายอันละเอียดอ่อนของงานแกะสลักที่ประตูโยเมมง และประตูคารามง

ศาลเจ้าฟูตาราซัน (Futarasan Shrine) จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือโคมสำริดขนาดใหญ่ที่ล้อมด้วยรั้วสีแดง หรือที่เรียกกันว่า “โคมปีศาจ” ภายในบริเวณศาลเจ้า

ชมความงามและถ่ายรูปที่หน้าสะพานชินคิโอะ (Shinkyo Sacred Bridge) สะพานไม้สีแดงที่ตามตำนานกล่าวว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ ดาอิยะของเหล่าเทพเจ้า

วัดรินโน (Rinno-ji) วัดสำคัญของนิกโก้ โดยภายในประกอบด้วยศาลาหลัก 2 แห่งคือ ศาลาซันบุตซึ ศาลาหลังใหญ่ และ ศาลาไดโกมะ อยู่ด้านหลัง ซึ่งใช้เป็นหอสวดของผู้ปฎิบัติธรรม

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 4Utsunomiya – Sendai – Yamadera – Mastushima – Sendai

เช้า เดินทางสู่เมืองเซนได ชมอ่าวมัตสึชิม่า ที่ยาวกว่า 17 กิโลเมตร มีเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายตัวกว่า 250 เกาะ อยู่ทั่วทั้งอ่าว มีต้นสนรูปร่างแปลกตา อันเดิดจากแรงลม อ่าวนี้เป็นอ่าวที่รอดพ้นจากซึนามิครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น

ชมเมืองมัตสุชิม่า ที่ตั้งของอ่าวมัตสุชิม่าเป็น 1 ใน 3 สถานที่ที่ชาวอาทิตย์อุทัยขนานนามว่า นิฮอนซานเกอิ หรือ สามทิวทัศน์ที่สวยที่สุดของญี่ปุ่น

เดินทางสู่ วัดโกไดโดะ วัดขนาดเล็กทำจากไม้ ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมัตสุชิม่า ที่เก็บรูปปั้นทั้ง 5 และมีรูปแกะสลัก 12 ราศีของชาวจีน วัดโกไดโดะแห่งนี้ ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกแห่งชาติของญี่ปุ่นมากว่า 50 ปี

บ่าย ชม วัด Yamadera ที่แปลว่า วัดบนภูเขา และมีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดบันไดพันขั้น ประกอบไปด้วยอาคารของวัด วิหาร ต่างๆ ชั้นล่าง คือ วิหารคอนปอน-ชูโดะ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า 800 ปี และเมื่อเดินขึ้นบันได 1,100 ขั้นแล้ว

วัดริชชะคุจิ ที่สร้างขึ้นเมื่อ 860 ปีที่แล้ว เพื่อเป็นวัดสาขาของวัดเอ็นเรียคุจิ วัดต้นกำเนิดศาสนาพุทธนิกายเทนใด ระหว่างทางเดินขึ้นก็จะได้พบกับอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ทั้งสองข้างทาง รวมถึงความงามของธรรมชาติ ที่ร่มรื่นตลอดทาง

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 5Koriyama – Sendai

เช้า-บ่าย ออกเดินทางสู่ Koriyama เพื่อนำทุกท่านท่องเที่ยวสู่ อุทยานแห่งชาติ Bandai-Asahi หรือที่เรียกติดปากกันว่า Urabandai นำทุกท่านสู่ทางศึกษาธรรมชาติ ทะเลสาบ 5 สี (Goshiki-numa) ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบสูงบันได (Bandai Kogen) ประกอบไปด้วยทะเลสาบ บึงน้อย-ใหญ่ บ่อน้ำพุร้อน และอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วๆ ไป ก็คือ Aka-numa (บึงอะคานุมะ) หรือ บึงน้ำสีแดง และ Midoro -numa (บึงมิโดโระนูมะ) หรือ บึงน้ำสีเขียว เป็นต้น ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในน้ำนั่นเอง ทะเลสาบเหล่านี้เกิดขึ้นตั้นแต่ปี 1888 จากการระเบิดของภูเขาไฟ ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบหลากสี ผสมผสานกับสีของต้นไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีอย่างสวยงาม ตลอดระยะเวลาเดิน

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 6Sendai – Naruko – Aomori

เช้า-บ่าย ชมสุดยอดใบไม้เปลี่ยนสีที่ โตรกผา Naruko ซึ่งเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีความนิยมอันดับต้นๆ ของภูมิภาคโทะโฮะขุ ที่แห่งนี้เป็นโตรกที่มีความโดดเด่น สะพานที่ล้อมรอบไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ประกอบกับเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ยาวประมาณ 2.6 กิโลเมตร 

ค่ำ เดินทางกลับเมือง Sendai เดินทางต่อด้วย Shinkansen

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 7Aomori – Towadako -Aomori

เช้า เดินทางสู่อีกหนึ่ง Highlight ของทริป นั่นคือ ทะเลสาบโทวาดะ และ ลำธารโออิราเซะ ที่นี่เป็นหนึ่งสุดยอดความงามของสถานที่ชมใบไม้แดง ที่แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ปรารถนาจะไปชมเช่นเดียวกัน

ลำธาร Oirase เป็นลำธารที่เป็นทางออกทางเดียวของสายน้ำจากทะเลสาบโทวาดะ เดินชมความสวยงามของป่าเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นช่วงที่สวยที่สุด ด้วยธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปสำหรับคนตามล่าใบไม้หลากสีเลย 

บ่าย เดินทางกลับสู่เมือง Aomori โดย รถบัส แวะชมอุทยานแห่งชาติ Hachimantai ซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้กินพื้นที่ในสามจังหวัดคือจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดอะคิตะ และจังหวัดอิวาเตะ ชมความงามตลอดสองข้างทางของป่าที่กำลังผลัดใบ

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 8Tokyo – Bangkok

เช้า เดินทางกลับสู่ เมืองโตเกียว โดยรถไฟชินคังเซน อิสระเดินชอปปิ้งตามอัธยาศัย

21.00 น. เดินทางสู่สนามบิน Haneda เพื่อเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661 ออกเดินทางเวลา 00.20 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 9Bangkok

05.25 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 10Bangkok

20.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว D ประตู 2 เชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 622 เที่ยวเวลา 23.30 น. มุ่งหน้าสู่เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 11Osaka – Arashiyama – Fushimi inari – Osaka Castle

07.00 น. เดินทางถึงสนามบินโอซาก้า จากนั้นเดินทางไป อาราชิยาม่า ตั้งอยู่ที่ชานเมืองฝั่งตะวันตกของเกียวโต ในอดีตเหล่าผู้สูงศักดิ์ในรัชสมัยเฮอันจะมาที่นี่เพื่อชมธรรมชาติอันบริษุทธิ์ในช่วงซากุระบาน ภูเขาทั้งลูกเบื้องหน้าก็จะกลายเป็นสีชมพู เดินข้าม สะพานไม้โตเกตสึเคียว ชมความงามของซากุระ แวะไป วัดเทนริวจิ ชมป่าไผ่ชื่อดังของเมืองโตเกียว

เที่ยง ชม วัดจิ้งจอกขาว หรือ Fushimi Inari อันเป็นชื่อของเทพเจ้าแห่งการเพาะปลูก แทนสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ในการทำเกษตรกรรมในอดีต วัดแห่งนี้มีจุดเด่นที่ ประตูเสาแดงหรือโทริอิ (Torii) สีแดงนับพันเรียงรายไปตามทางเดิน

เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า(Osaka Castle) ด้านนอกเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ 

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 3Nagoya – Nagoya Castle – Yamazakigawa – Osaka

เช้า นั่งรถไฟชินคังเซ็น เดินทางไปยังเมืองนาโกย่า
ชม ปราสาทนาโกย่า ถูกสร้างขึ้นในปี 1612 โดยโตกุงาวะอิเอะยาสุ และถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ได้รับการสร้างขึ้นใหม่ในปี 1959 ปราสาทแห่งนี้ได้เก็บรวบรวมสิ่งของล้ำค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปะอันงดงาม รวมถึงปลาจิโฮโกะ 1 คู่ ลักษณะคล้ายโลมาที่ทำด้วยทองคำบนยอดปราสาท

บ่าย ชมซากุระที่ ริมแม่น้ำยามาซากิ ตลอดทั้งเส้นทางยาวกว่า 1 กม. จะเต็มไปด้วยต้นซากุระที่กำลังเบ่งบาน ที่นี่ติดอันดับ 1 ใน 100 สถานที่สุดฮิตในการชมซากุระของประเทศญี่ปุ่นอีกด้วย

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 4Osaka – Kiyomishi – Maruyama Park – Philosohy Path – Sagaeinklien – Osaka

เช้า ชมซากุระกันที่ วัดคิโยะมิซึ (Kiyomizu) หรือ วัดน้ำใส จุดชมวิวที่เป็นที่นิยมของที่นี่คือระเบียงขนาดใหญ่สูงกว่า 13 เมตร ที่ยื่นออกมาจากด้านข้างของเนินเขา โดยมีเสาไม้รองรับ 

เดินผ่านถนนสายกาน้ำชาเป็นร้านค้าเล็กๆ น่ารัก รวมถึงร้านของฝาก และขนมแปลกๆ เรียงรายกันมากมาย

ชมซากุระกันต่อที่ สวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดในเกียวโต Maruyama Park ซึ่งเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามแห่งหนึ่งของโอซาก้า

เดินทางไปชมซากุระบนทางรถรางโบราณ ที่แห่งนี้เคยเป็นเส้นทางลำเลียงเรือลงสู่แม่น้ำ ตัวรางจึงกว้างเป็นพิเศษ ด้วยองค์ประกอบการเรียงตัวของกิ่งซากุระ 

บ่าย ชมซากุระที่ ถนนสายซากุระ (Philosohy Path) หรือ ถนนนักปราชญ์ ซึ่งในอดีตถนนเลียบธารน้ำ เป็นเหมือนจุดที่นักปราชญ์ชื่อดังของญี่ปุ่นได้อาศัยเป็นสถานที่พักผ่อน และด้วยบรรยากาศอันสงบร่วมรื่นทำให้เกิดแรงบันดาลใจในงานของท่านเหล่านั้น

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 5Osaka – Hiroshima – Miyajima – Atomic Dome

เช้า เดินทางไปยังเมือง ฮิโรชิม่า จากนั้นล่องเรือเฟอรี่ข้ามเกาะไปยังเกาะมิยาจิม่า เพื่อชมซากุระและเสาโทริอิหรือประตูแดงขนาดยักษ์กลางทะเลที่เกาะ ชม ศาลเจ้ามรดกโลก (Itsukushima Shrine) บนเกาะจะมีหอยนางรมย่างสดให้ท่านได้ซื้อชิม

บ่าย ชม Atomic dome อันเป็นอนุสรณ์สถาน เมื่อคราวสงครามโลกครั้งที่ 2 บริเวณนี้เป็นจุดศูนย์กลางของระเบิดปรมาณู ทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ชาวญี่ปุ่น และเป็นเหตุให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามในครั้งนั้น

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 6Hiroshima – Kintaikyo – Fukuoka

เช้า ชมสะพานคินไตเคียว (Kintaikyo) เป็นสะพานที่มีรูปร่างแตกต่างจากสะพานทั่วไป ถูกจัดอันดับให้เป็น 1 ใน 3 สะพานที่มีชื่อเสียงที่สุดในญี่ปุ่น สะพานไม้โค้งคินไต เป็นสะพานแห่งสุดท้ายในญี่ปุ่นที่สร้างด้วยไม้โดยวิธีดั้งเดิม เป็นสะพานที่ไร้ตะปู เข้าชิ้นไม้ด้วยสลัก ทอดตัวผ่านแม่น้าสายกว้าง นิชิกิ 

บ่าย เดินทางสู่ เมือง Hakata เมืองเอกแห่งเกาะคิวชู

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 16Fukuoka – Huis Ten Bosch

เช้า เดินทางโดยรถไฟ ไปยังจังหวัด Nagasaki เที่ยวที่ Huis Ten Bosch Theme park ขนาดใหญ่ที่สร้างจำลองแบบของประเทศฮอลแลนด์มาไว้อย่างสวยงามลงตัว ท่ามกลางบรรยากาศแบบยุโรป กังหันลมยักษ์ มีดอกทิวลิปและดอกไม้เมืองหนาวสีสันสดใสผลิบานไปทั่วทั้งสวน นอกจากดอกทิวลิปแล้ว ยังมีตึกและสิ่งก่อสร้างสไตล์ยุโรปและอังกฤษให้ถ่ายรูปสวยๆ โรงหนัง พิพิธภัณท์ รวมถึงร้านขายของที่ระลึกต่างๆ

บ่าย เดินทางกลับสู่เมืองฮากาตะ พาเดิน ย่านเทนจิน เดินเล่นชมเมือง ห้างร้าน แหล่งธุรกิจบันเทิงสำคัญของเมือง Fukuoka ชิมราเม็งตำรับดั้งเดิมที่ขึ้นชื่อ Hakata Ramen

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 8Fukuoka – Yufuin

เช้า-บ่าย เดินทางโดยรถไฟสาย Yufu no Mori เป็นรถไฟที่ออกแบบและสร้างมาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยเฉพาะ ทั้งการตกแต่งภายในรถที่แตกต่างจากรถไฟสายอื่นๆ ในญี่ปุ่น

มุ่งหน้าสู่จังหวัด Oita ทิวทัศน์ภายนอกหน้าต่าง คือ อาคารบ้านเรือน สลับด้วยท้องทุ่ง แม่น้ำ และภูเขา

หมู่บ้าน Yufuin เมืองต้นตำรับ OTOP หมู่บ้านนี้เต็มไปด้วยร้านขายของพื้นเมือง ของที่ระลึก ร้านกาแฟ ร้านขนม

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 18Fukuoka – Bangkok

เช้า เดินทางสู่สนามบิน เชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 649

11.35 น. อำลาประเทศญี่ปุ่น มุ่งหน้าสู่ประเทศไทย

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 10Bangkok – Tokyo

20.00 น.พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 แถว D เช็คอินสายการบินไทย

22.30 น. บินตรงลัดฟ้าสู่เประเทศญี่ปุ่นโดยสายการบินไทย

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 2Chitose – Asahikawa

เช้า เดินทางสู่เมือง Hakodate โดยชิงคันเซนขบวนใหม่ล่าสุดที่เชื่อเกาะฮอกไกโดกับ Mainland ทำให้สามารถย่นระยะเวลาการเดินทางได้มากขึ้น

บ่าย เดินทางถึงเมือง ฮาโกดาเตะ เมืองท่าที่ทำการค้ากับต่างประเทศมาตั้งแต่ในอดีต เป็นประตูด้านทิศใต้สู่ฮอกไกโด และมีบรรยากาศบ้านเมืองอันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของต่างประเทศ

ขึ้นกระเช้าไป ยอดเขาฮาโกดาเตะ ทิวทัศน์ยามค่ำคืนของที่นี่มีชื่อเสียงอยู่ในอันดับ 1 ใน 3 ของโลก โดยเฉพาะทิวทัศน์ยามฤดูหนาวจะสวยงามเป็นพิเศษเพราะท้องฟ้าจะโปร่งและแจ่มใสบนยอดเขาฮาโกดาเตะ ชมพระอาทิตย์ลับขอบฟ้าก่อนที่วิวจะเปลี่ยนเป็นแสงไฟยามค่ำคืนไปทั้งเมือง

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 3Hakodate – Asahikawa

เช้า เดิน ตลาดเช้า (Hakodate Asaichi) ตั้งอยู่ใกล้กับสถานีฮะโกะดะเตะ เป็นตลาดที่จำหน่ายอาหารรสเลิศจากฮะโกะดะเตะ เช่น สินค้าจากทะเล ผัก ผลไม้ ของหวาน และชินมิ  ไฮไลท์ที่นี่คือบ่อตกปลาหมึก ที่มีบริการชำแหละหมึกกันสดๆ 

ชม ป้อมรูปดาวโกเรียวคะคุ หอคอยเก่าที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1964 ในโอกาสฉลองปราสาทโกะเรียวคะคุครบรอบ 100 ปี

บ่าย เดินทางสู่สถานีรถไฟเพื่อออกเดินทางสู่เมืองอาซาฮิกาว่า เป็นเมืองที่มีขนาดพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 รองจากเมืองซัปโปโร

เดินเที่ยวบริเวณเขตเมืองเก่าโมโตมาจิที่ย่านโมโตมาจินี้มีอาคารแปลกตาซึ่งได้รับอิทธิจากวัฒนธรรมตะวันตกและมีเมืองที่อยู่บนเนินเขาอันสวยงาม

ชมเขตท่าเรือเก่า ที่จะมีโกดังอิฐสีแดงตั้งอยู่แถบท่าเรือริมอ่าว ที่แปลงสภาพเป็นร้านอาหารชิคๆ และร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 22Asahikawa – Abashiri – Icebreaker

เช้า ชม สวนสัตว์อาซาฮียาม่า สวนสัตว์แห่งนี้เปิดขึ้นเมื่อปี 1967 เป็นสวนสัตว์ยอดนิยมอันดับหนึ่งและยังอยู่เหนือสุดของเกาะญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับท่วงท่าอันเป็นธรรมชาติของเหล่าสัตว์เมืองหนาวที่หาชมได้ยาก และสวนสัตว์แห่งนี้ยังถือได้ว่าเป็น ต้นแบบของสวนสัตว์ทั้งหมดของญี่ปุ่น ไฮไลท์ของที่นี่คือ Penguin Parade ในฤดูหนาว เพนกวินจะถูกปล่อยออกมาเดินเล่น ท่ามกลางผู้ที่เข้ามาเที่ยวสวนสัตว์ สนุกสนาน เพลิดเพลินกับสัตว์ต่างๆ

บ่าย เดินทางสู่เมืองอบาชิริไปชมทะเลเป็นน้ำแข็ง ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือสุดของเกาะฮอกไกโด  ระหว่างที่นั่งรถไฟ สองข้างทางจะมีวิวหิมะสีขาวแปลกตา

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 5Abashiri – Sapporo

เช้า ไปที่ท่าเรืออะบาชิริ (Abashiri Port) เพื่อล่องเรือตัดน้ำแข็ง (Icebreaker / Aurora Sightseeing Boats) บริเวณทะเลเปิดอาบาชิริ ซึ่งเต็มไปด้วยแผ่นน้ำแข็งที่ลอยมาจากรัสเซีย มีแห่งเดียวในญี่ปุ่น

บ่าย เดินทางโดยรถไฟสู่ เมืองซัปโปโร ศูนย์กลางของจังหวัดอิชิกะริ ในจังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น เป็นศูนย์กลางความเจริญของเกาะ และใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศ

ค่ำ ชมสินค้าและร้านอาหารย่านซูซูกิโนะ ซึ่งถือว่าเป็นย่านการค้าที่ตึกคักที่สุดบนเกาะฮอกไกโด

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 24Sapporo – Shiroi Koibito – Otaru

เช้า เที่ยวในเมืองซัปโปโร เดินทางไปชมโรงงานช็อกโกแลตชิรอยคอยบิโตะ สถานที่ที่รวบรวมประวัติความเป็นมาของช็อคโกแลตชนิดต่างๆ ที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น

ชมไฮไลท์สำคัญกับความสวยงามของน้ำแข็งแกะสลักในงานแสดง Hokkaido Snow Festival ที่จะมีการประกวดการแกะสลักน้ำแข็งจากหลายหลายประเทศทั่วโลก

บ่าย เดินทางไปเที่ยวเมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น

ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์ยุโรป ถ่ายรูปวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของ คลองโอตารุหน้าหนาว

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาดหรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

ผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่าจากโรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสัน ส่องแสงแวววาวราวคริสตัล

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 16Sapporo – Sendai

เช้า ชม อาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือ ทำเนียบอิฐแดง สร้างขึ้นในปี 1888 สถาปัตยกรรมนี้ถือเป็นสัญลักษณ์ของเมืองซัปโปโร สไตล์การสร้างของโดมแปดเหลี่ยมนำมาจากรัฐแมสซาชูเสทท์ สหรัฐอเมริกา ใช้อิฐในการก่อสร้างประมาณ 2.5 ล้านก้อน

หอนาฬิกาโบราณ สถาปัตยกรรมสไตล์อเมริกันตะวันตก สร้างขึ้นในปี 1878 โดยมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ทุกชั่วโมงเสียงระฆังยังคงดังกังวานบอกความมีชีวิตชีวาของชาวฮอกไกโด และเป็นโลโก้ของเมืองซัปโปโร

บ่าย เดินทางสู่เมืองเซนได เมื่อถึงเซนไดเดินเล่นชมบรรยากาศเมืองเซนได

ชม ถนนที่ประดับไปด้วยไฟกว่า 10 ล้านดวง ในบรรยากาศหนาวๆ

ช้อปปิ้ง Sendai Pageant of Starlight ณ ย่านช้อปปิ้งอิจิบันโจ ถนนชอปปิ้งที่ยาวกว่า 2 กม

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 26Sendai – Yamagata – Mt.Zao – Snow Monsters – Tokyo

เช้า ออกเดินทางสู่เมืองยามากะตะ (Yamagata) เพื่อขึ้นกระเช้าไปชม เทือกเขาซะโอ (Mt.Zao) หนึ่งในภูเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของเมืองยามากะตะ เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักเล่นสกี ระหว่างการเดินทางท่านจะได้ชื่นชมกับธรรมชาติสองข้างทางที่ปกคลุมไปด้วยหิมะในช่วงฤดูหนาว โดยนั่งกระเช้าไฟฟ้า

ชมความงดงามอันน่าทึ่งของจูเฮียว (Juhyo) ความมหัศจรรย์ของสายลมจากไซบีเรียที่พัดเอาละอองขาวดั่งปุยนุ่นของหิมะไปปกคลุมต้นไม้จนเกาะเป็นผลึกน้ำแข็งก่อตัวเป็นรูปร่างเหมือนปีศาจในชุดขาว จนชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า ไอซ์ มอนสเตอร์ (Ice Monsters) หรือ ปีศาจน้ำแข็ง

บ่าย เพลิดเพลินกับบรรยากาศหนาวๆ จนจุใจแล้ว เดินทางนั่งรถไฟมุ่งสู่เมืองเซนได

20.00 น. เดินทางสู่สนามบิน Haneda เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 661

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 9Bangkok

00.20 น. เดินทางกลับกรุงเทพ ฯ

05.25 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 1Bangkok

19.30 น. นัดพบพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู2 แถว D เช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 682 ออกเดินทางเวลา 22.45 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 2Tokyo (Haneda) – Toyama

06.55 น. เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ ประเทศญี่ปุ่น จากนั้นเดินทางสู่ตัวเมืองโทยาม่า 

เดินเท้าต่อไปเที่ยว วัด Zuiryuji วัดที่มีชื่อเสียงและเป็นมรดกแห่งชาติญี่ปุ่น เก่าแก่ประมาณ 400 ปี สร้างตั้งแต่สมัยเอโดะ โครงสร้างของวัดสร้างเลียนแบบร่างกายมนุษย์ โดยแบ่งเป็นสามส่วน ส่วนในสุดคือศรีษะ และเป็นอาคารหลัก เป็นที่ประดิษฐานพระประธานหนัก 46 ตันซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์เด่นของวัดแห่งนี้

ไหว้พระใหญ่ Takaoka Buddha หนึ่งในสามพระใหญ่ของญี่ปุ่น

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 30Toyama – Japan Alp – Matsumoto

เช้า-บ่าย เดินทางสู่ เจแปน แอลป์ แห่งเทือกเขาทาเทยาม่า ที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ชมความอลังการของ  “กำแพงหิมะขนาดมหึมา SNOW WALL” ที่มีความสูงกว่า 20 เมตร 

ลอดอุโมงค์สู่ เขื่อนคุโรเบะ ซึ่งเป็นเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ที่แห่งนี้มีสายรุ้งพาดผ่านตลอดปี ถูกโอบล้อมด้วยภูเขานับร้อยลูก

เดินทางต่อด้วยกระเช้าขนาดใหญ่ ที่พิเศษคือไม่มีเสากลางรองรับสร้างความท้าทายให้ผู้ที่มาเยือนเจแปนแอลป์ได้ตื่นเต้นเร้าใจลงสู่ สถานีคุโรเบะไดระ

เดินทางสู่ เมืองมัตสิโมโต้

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 22Matsumoto – Kawaguchiko

เช้า ชมปราสาทมัตสิโมโต้ หรือปราสาทอีกาดำ เป็นปราสาทไม้ที่คงความดั้งเดิมและเก่าแก่ที่สุดในญี่ปุ่น ได้ถูกขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติล้ำค่าประจำชาติ ในฤดูใบไม้ผลิบริเวณด้านล่างของปราสาทจะกลับมามีชีวิตชีวาด้วยสีสันของดอกซากุระอีกครั้ง

บ่าย เดินทางสู่ทะเลสาบคาวากูจิโกะ (Kawaguchigo) หนึ่งในทะเลสาบที่อยู่รอบๆ ภูเขาไฟฟูจิ คาวาคูจิโกะเป็นทะละสาปที่ มีสิ่งน่าสนใจหลายอย่าง ซึ่งแต่ละฤดูก็มีความสวยงามต่างกัน

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 5Kawaguchiko – Pinkmoss – Tokyo – Mito

เช้า เดินทางสู่จังหวัดยะมะนะชิ (Yamanashi) เพื่อชมอีกหนึ่ง Highlight “พิงค์มอส” Fuji Shibazakura Matsuri ชิบะซากุระ 7 แสนต้น ปลูกอยู่บริเวณรอบภูเขาฟูจิ ซึ่งมีจำนวนมากที่สุดในภาคคันโต ดูเหมือนพรมหลากสี ทั้งสีขาว สีชมพู และสีแดงซึ่งสีของดอกจะเข้มขึ้นตามอายุที่ปลูก

บ่าย เดินทางเข้าสู่เมือง Mito จังหวัด Ibaraki

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 6Mito – Hitachi – Ashikaga – Tokyo

เช้า เดินทางไป สวน Hitachi Seaside Park ซึ่งได้รับความนิยมมากในญี่ปุ่น ในแต่ละฤดูกาล ทางสวนจะมีการปลูกดอกไม้ที่แตกต่างกันออกไป

ชม ภูเขาดอกไม้สีฟ้า “Nemophila” อันเป็น Highlight ซึ่งมีในเฉพาะต้นเดือนพฤษภาคมเท่านั้น

บ่าย ไปยังสวนดอกไม้อาชิคากะ ซึ่งเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ดีที่สุดในการชมความงดงามของดอกฟูจิ (Fuji Flowers) หรือ ดอกวิสทีเรีย (Wisteria) ซึ่งจะบานในช่วงระหว่างเดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคมของทุกๆ ปี

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 16Tokyo – Fukuoka

เช้า เดินทางสู่ เมืองฟุกุโอกะ (Fukuoka Prefecture) ซึ่งเดิมชื่อ ฮากาตะ (Hakata) เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ด้านการค้ามายาวนาน

เย็น พาทุกท่านไป Canal City อิสระเดินเล่น ช๊อปปิ้ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 8Fukuoka – Wisteria – Kawabata

เช้า เดินทางไปเที่ยวชมสวนคาวาจิฟุจิ ที่นี่คือสถานที่ ที่มีอุโมงค์ดอกฟูจิที่สวยที่สุดในโลก ติดอันดับ 1 ใน 10 สถานที่ที่ควรมาเยือนของประเทศญี่ปุ่น ดอกฟุจิ หรือ Wisteria หรือ ดอก Fuji no hana เป็นไม้เถาที่มีกลิ่นหอม มีถิ่นกำเนิดในเอเชีย โดยดอกมีหลายสี ทั้งสีฟ้า ขาว ชมพู ม่วง และเหลืองอ่อน ต้น Wisteria จะเริ่มออกดอกประมาณปลายเดือนเมษายนถึงกลางเดือนพฤษภาคม 

บ่าย เดินเยี่ยมชมเส้นทางช้อปปิ้งเก่าแก่ของเมืองฟุกุโอกะ Kawabata Shopping Arcade ให้บรรยากาศเหมือนถนนคนเดินของญี่ปุ่นขนานแท้ พร้อมร้านค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อ

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 18Fukuoka – Bangkok

08.30 น. เดินทางสู่ สนามบินฟูกุโอกะ ทำการเช็คอิน เดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 649 เที่ยวเวลา 11.35 น.

14.55 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 10Bangkok

20.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 2 แถว D เช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG642 เวลา 23.50 น.

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 2Tokyo – Hakodate

08.10 น. เดินทางถึงสนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางด้วยชิงคันเซนเส้นทางใหม่ที่พึ่งเปิดเมื่อต้นปี 2016 วิ่งตรงสู่เกาะฮอกไกโด

บ่าย เดินทางถึง Hakodate ชมเมืองเล็กๆ ที่อยู่ทางตอนใต้สุดของเกาะฮอกไกโด เป็นเมืองท่าและที่นี่ยังเป็นท่าเรือนานาชาติแห่งแรกของญี่ปุ่นถือเป็นประตูการค้า ของเกาะฮอกไกโด

ชมเมืองเก่า Motomashi ครั้งหนึ่งเป็นย่านการค้าที่คึกคักแต่ในปัจจุบันกลายเป็นย่านโรแมนติคแสนหวาน ประกอบไปด้วย โบสถ์เก่าสไตล์กอธิค โบสถ์สไตล์ไบแซนไตน์ ที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮากาดาโตะ ตึกเก่าสไตล์โคโลเนียล กงสุลเก่าของอังกฤษ 

ชม ย่านตึกแดง หรือ โกดังแดง ซึ่งตั้งโดดเด่นเรียงรายริมอ่าวจนกลายมาเป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮาโกดาเตะแห่งนี้ ซึ่งอาคารอิฐแดงเก่าแก่ร้อยกว่าปีที่เคยใช้เป็นโกดังเก็บสินค้าเพราะอดีตเคยเป็นท่าเรือริมน้ำ และปัจจุบันได้ดัดแปลงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยว แหล่งช็อปปิ้งชื่อดังของเมือง

ขึ้นกระเช้าชมวิวคุ้งอ่าวฮาโกดาเตะ มองเห็นตัวเมืองฮาโกดาเตะภายใต้แสงไฟสวยงามอย่างยิ่ง

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 30Hakodate – Sapporo – Asahikawa –

Heiwa Dori

เช้า ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศญี่ปุ่น เมืองแห่งความทันสมัยบนเกาะฮอกไกโด ศูนย์กลางคมนาคมขนส่ง การศึกษา และการค้า อีกทั้งยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย

เดินทางต่อเข้าสู่อาซาฮิกาว่า

บ่าย เดินเล่น ถนนช้อปปิ้งเฮวะ (Heiwa Dori) เป็นถนนคนเดินหลักของเมืองอาซาฮิกาว่า สองข้างทางเต็มไปด้วยร้านค้า ห้างสรรพสินค้า ร้านแบรนด์เนม และในฤดูร้อนจะมีแผงขายของสด ผักผลไม้ และอื่นๆ มาเปิดขายกันอย่างคึกคัก

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 4Asahikawa – Tomita – Sapporo – Susukino

เช้า – บ่าย เดินทางไปยัง Tomita farm ชื่นชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางที่สวยงามจนได้ชื่อว่าเป็น โพรว้องซ์ของเอเซีย เมื่อเดินทางถึงสถานี Lavender Farm Station จะได้พบกับทุ่งดอกไม้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตา ทุ่งลาเวนเดอร์ สีม่วงชูช่อ บนเนินเขากว้างใหญ่ และทุ่งดอกไม้สีรุ้ง ได้กลายเป็นสัญลักษณ์ ของ Tomita Farm ไปแล้ว 

เดินทางสู่เมืองซัปโปโร เดินเล่น ย่านซูซูกิโนะ (Susukino) เป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า 4,000 ร้าน ที่นี่ตรอกราเมง Yokocho ที่มีชื่อเสียงของซัปโปโร และร้านอื่นๆ หลายร้านให้เลือกลิ้มลองรสชาติ

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 5Sapporo – Otaru – Sapporo

เช้า ชมอาคารที่ทำการรัฐบาลเก่า หรือ อะคะเร็งงะ (Akarenga) เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 1873 เป็นอาคารในสไตล์นีโอบาร็อคอเมริกา โดยลอกแบบมาจากอาคารทำเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ถูกตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกซึ่งเหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่ง อาคารหลังนี้จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นสมบัติทางวัฒนธรรมสำคัญของชาติเมื่อปี 1969

เดินเท้าไปยังหอนาฬิกาซัปโปโร ซึ่งมีความเก่าแก่มาก ถูกสร้างขึ้นเมื่อปี 1878  ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กับเมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของชาติ

ชม สวนสาธารณะโอโดริ ซึ่งเป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตัดผ่านใจกลางเมืองซัปโปโร มองไปด้านตะวันตกของสวนสาธารณะโอโดริจะเห็นหอโทรทัศน์ซึ่งเป็นหอที่มีความสูงที่สุดทางตอนเหนือของประเทศญี่ปุ่น

ชม โรงงานช็อกโกแลต ชิรอยคอยบิโตะ เป็นสถานที่รวบรวมประวัติความเป็นมา ของช็อคโกแลตชนิดต่างๆ ที่ผลิตช็อกโกแลตอันเลื่องชื่ออย่าง Shiroi Koibito คุ้กกี้สอดไส้ไวท์ช็อกโกแลต ที่ทำจากนมโคจากฮอกไกโดที่ว่ากันว่าอร่อยที่สุดในญี่ปุ่น

บ่าย เที่ยวเมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณ ที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น 

ชมความสวยงามและโรแมนติคของเมืองโอตารุด้วยการสรรสร้างอย่างลงตัวของสไตล์ยุโรป ถ่ายรูปวิวสุดแสนโรแมนติคของโกดังเก่าที่สะท้อนบนผิวน้ำของคลองโอตารุ และสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองจากร้านค้าต่างๆ ที่ถูกดัดแปลงมาจากโกดังเมื่อสมัยก่อนได้อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ชมวิธีการผลิตกล่องดนตรีและเลือกซื้อกล่องดนตรีหลากหลายแบบหลากหลายขนาดหรือแม้แต่ออกแบบกล่องดนตรีของคุณเองที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลก

ผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่า จากโรงงานเป่าแก้ว ให้ท่านชมความสวยงามของแก้วหลากสีสัน ส่องแสงแวววาวราวคริสตัล

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 24Sapporo – Sendai

เช้า-บ่าย เดินทางสู่เมืองเมืองเซนได

ชม วัด Yamadera และมีอีกชื่อหนึ่งว่า วัดบันไดพันขั้น ประกอบไปด้วยอาคารของวัด วิหารต่างๆ  ชั้นล่างคือ วิหารคอนปอน-ชูโดะ เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปเก่าแก่กว่า 800 ปี และเมื่อเดินขึ้นบันได 1,100 ขั้นแล้ว จะได้พบกับวัดริชชะคุจิ ที่สร้างขึ้นเมื่อ 860 ปีที่แล้ว เพื่อเป็นวัดสาขาของวัดเอ็นเรียคุจิ วัดต้นกำเนิดศาสนาพุทธนิกายเทนใด ระหว่างทางเดินขึ้นก็จะได้พบกับอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางด้านศาสนาและวัฒนธรรมอยู่ทั้งสองข้างทาง รวมถึงความงามของธรรมชาติ ที่ร่มรื่นตลอดทาง

เย็น เดินเล่นย่านอิจิบังโจ แหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองเซนได เป็นถนนคนเดินขนาดยาวที่มีชื่อเสียง

**เมนูขึ้นชื่อของเมืองนี้คือ กิวตัง ลิ้นวัวย่าง**

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 16Sendai – Tokyo – Ameyako – Harajuku – Shibuya

เช้า เดินทางสู่เมืองโตเกียว

บ่ายเดินเล่นชิมอาหารอร่อยๆที่ ตลาด Ameyoko มีขายของแห้ง ขนม ปลาสด อาหารทะเลต่างๆ และผลไม้ในราคาย่อมเยา รวมทั้งเลือกซื้อของฝาก ชาเขียว สินค้าต่างๆที่นี่มีให้เลือกซื้อในราคาที่ถูกกว่าย่านอื่นๆ หรือเดินตึกม่วง Takeya

หากใครไม่สนใจช้อปปิ้งเดินตลาด ก็สามารถไปเดินเล่นชมสวนสาธารณะ Ueno Park ได้แทนในบริเวณเดียวกัน มีทั้งสวนแบบญี่ปุ่น ศาลเจ้าเล็กๆ สวนสัตว์ และพิพิธภัณฑ์ให้เดินชม

ไปช้อปปิ้งย่านฮาราจูกุ เป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับชาวต่างชาติ และยังเป็นทั้งย่านสำหรับการช็อปปิ้ง แหล่งแฟชั่นของวัยรุ่นญี่ปุ่น แหล่งวัฒนธรรม และแหล่งธรรมชาติในใจกลางเมือง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของของ เขตชิบูย่า

ช้อปปิ้งย่านชิบูย่า ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัยรุ่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแฟชั่น มีแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ ร้านค้า รวมทั้งช็อปของแบรนด์ดังตั้งอยู่มากมาย

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 26Kawagoe – Shinjuku

เช้า เดินทางไป Kawagoe เมืองที่ห่างจากโตเกียวประมาณ 30-50 นาที อยู่ในจังหวัดไซตามะ Saitama ในยุคสมัยเอโดะ (Edo) มีโตเกียวเป็นเมืองหลวง เมือง Kawagoe เป็นเมืองที่อยู่ทางตอนเหนือของโตเกียว มีหน้าที่ส่งเสบียงอาหารไปยังโตเกียว เมือง Kawagoe เป็นเมืองที่มีความสำคัญในยุคนั้นมาก การก่อสร้างบ้านเรือน และวัฒนธรรม เป็นไปตามแบบ Edo 

บ่าย เดินทางกลับโตเกียว ช้อปปิ้งย่านชินจูกุแหล่งบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้งขนาดใหญ่ใจกลางเมืองหลวงโตเกียว เป็นศูนย์รวมแฟชั่นเก๋ๆ เท่ห์ๆ ของเหล่าบรรดาแฟชั่นนิสต้า

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 9Asakusa – Bangkok

เช้า ชมวัดเซ็นโซจิ (Sensoji) วัดที่มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่เป็นสัญลักษณ์ของวัด อยู่ย่านอาซาคุซะ (Asakusa) หรือบางคนก็เรียกวัดนี้ว่าวัดอาซาคุซะ

วัดเซ็นโซจิ (Sensoji) เป็นวัดพุทธที่นับถือเจ้าแม่กวนอิม วัดนี้เป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว วัดเซ็นโซจิถูกทำลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 และหลังจากนั้นก็มีการสร้างใหม่ขึ้นมาอีกเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่และความสงบสุข เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวญี่ปุ่น

เมื่อเดินทางมาวัดเซ็นโซจิ จะพบกับซุ้มประตูสีแดง มียักษ์เฝ้าประตูทั้ง 2 ฝั่งและที่ขาดไม่ได้เป็นโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนไว้บนซุ้มประตู ประตูนี้เรียกว่า Kaminarimon หรือ Thunder Gate เป็นประตูทางเข้าวัด ที่หน้าประตูนี้จะมีนักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปไม่ขาดสาย

บ่ายดินทางไปที่สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเชคอิน กลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย

17.25 นเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

21.55 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 1Bangkok – Osaka

20.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ Row H/J Gate 4 เช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG622 ออกเดินทางเวลา 23.30 น.

•••

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 47Osaka – Kyoto – Osaka

07.00 น. เดินทางถึงสนามบิน คันไซ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางสู่ใจกลางกรุงโอซาก้า

ชมสีสีนโซนทางใต้ของเกียวโต (Southern Kyoto)

ชมใบไม้แดงที่ วัดโทฟุคุจิ (Tofukuji Temple) วัดเซ็นขนาดใหญ่ มีชื่อเสียงในการชมใบไม้แดงที่งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของเกียวโต ในฤดูใบไม้ร่วงผู้คนทั้งชาวญี่ปุ่นและชาวต่างชาติต่างมาที่วัดแห่งนี้ เพื่อชมใบไม้เปลี่ยนสี จุดที่นิยมที่สุดคือ สะพานซุเทนเคียว (Tsutenkyo Bridge) ซึ่งใบไม้เปลี่ยนสีจะปกคลุมสะพานยาวถึง 100 ม. มีความงดงามมากที่สุดประมาณกลางเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไป

ชม วัดฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสพ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพร ให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหาร

บ่าย ชม วัดคิโยะมิซุ หรือ วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) เป็นหนึ่งในวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น ถูกสร้างขึ้นในปี 780 และน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากน้ำตกโอโตวะ (Otowa Waterfall) ไหลผ่านทำให้เป็นที่มาของชื่อวัดน้ำใส” นอกจากนี้ยูเนสโกได้บันทึกให้วัดแห่งนี้ขึ้นเป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อีกด้วย

เดินชมสีสันตาม ทางเดินนักปราชญ์ (The Philosopher’s Path) ทางเดินจะปูด้วยหินตลอดทางและจะยาวขนานไปกับทางน้ำสายเล็กๆ สองข้างทางเต็มไปด้วยต้นซากุระที่เรียงรายกันอยู่นับร้อยต้น แต่ช่วงฤดูใบไม้ร่วงนี้จะกลายเปลี่ยนจากสีชมพูเป็นสีแดงสวยงาม เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผู้คนนิยมกันมากในการมาชมใบไม้เปลี่ยนสี 

•••

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 30Osaka – Kyoto – Osaka

เช้าชม วัดคินคาคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะโยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ปราสาท 2 ชั้นบนถูกปิดโดยรอบด้วยทองคำเปลวอย่างสวยงาม 

เดินทางไปชมใบไม้แดงที่ วัดโจจัคคุจิ (Jojakkoji Temple) ตั้งอยู่บนทางลาดของเนินเขา บริเวณวัดมีบรรยากาศที่เงียบสงบ เต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ลทั้งทางเดิน และบันไดที่นำไปสู่ลานวัด มีความสวยงามในฤดูใบไม้ร่วง สิ่งก่อสร้างที่สำคัญทางวัฒนธรรมของวัดคือ เจดีย์ Taho-to ของพุทธศาสนานิกายนิชิเรนซุ (Nichiren-shu)

ชม วัดนิโซนอิน (Nisonin Temple) มีความคล้ายคลึงกับวัดโจจัคคุจิ (Jojakkuji Temple) ตั้งอยู่บนเนินเขา มีอาคารที่ขนาดใหญ่กว่าเล็กน้อย และดูยิ่งใหญ่กว่า บรรยากาศรอบๆ วัดเงียบสงบ เต็มไปด้วยต้นไม้ระหว่างทางเดิน มีความงดงามเป็นพิเศษในช่วงฤดูใบไม้ร่วง

บ่าย ชมวัดเทนริวจิ (Tenryuji) เป็นวัดที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในเขตอาราชิยาม่าของเกียวโต เป็นอันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซนและยังได้ถูกบันทึกเป็นมรดกโลก วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในปี 1339 ท่านโชกุนอาชิคากะ ทาคาอุจิ เพื่ออุทิศให้กับจักรพรรดิ โก-ไดโกะ ผู้ได้เสด็จสวรรคตล่วงลับไปแล้ว

พักสายตา จากสีแดงเป็นสีเขียวที่ สวนป่าไผ่ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเล็กๆ ที่ตัดผ่านในกลางสวนป่าไผ่ ให้บรรยากาศที่แปลกและหาได้ยาก โดยเฉพาะถ้ามีลมพัดมาพร้อมกันก็จะเป็นเสียงกิ่งก้านของต้นไผ่กระทบกันไปมา

ชม สะพานโทเง็ตสึเคียว (Togetsukyo Bridge) หรือนิยมเรียกว่า “Moon Crossing Bridge” เป็นเสมือนสัญลักษ์ของอาราชิยาม่า สร้างขึ้นในสมัยเฮอันและมีการบูรณะซ่อมแซมอยู่เรื่อยๆ สะพานนี้มีความสวยงามอย่างมากเพราะด้านหลังนั้นเป็นภูเขาสูงใหญ่และด้านล่างเป็นแม่น้ำที่ทั้งสองฝั่ง ที่มีฉากหลังเป็นภูเขาสีลูกกวาด สีสันแสบตา

•••

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 22Osaka – Hiroshima – Osaka

เช้า เดินทางไปยังเมือง Hiroshima โดยสารเรือ Ferry ข้ามฟากสู่เกาะ Miyajima ชมใบไม้แดงพร้อมประตูแดงกลางทะเล

ชม ศาลเจ้ามรดกโลก Itsukushima Shrine ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ สร้างขึ้นเพื่อบูชาลูกสาวของเทพแห่งพายุและท้องทะเล ปัจจุบันเกาะแห่งนี้ ได้เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ สวยงามติด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่น 

บ่าย เดินทางสู่จังหวัดฮิโรชิม่า เมืองใหญ่ที่อยู่ทางตอนใต้ของเกาะฮอนชู

พาไป Hiroshima Peace Memorial Park สถานที่ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่นี่จะพบอนุสรณ์สถานที่รำลึกเหตุการณ์ต่างๆ รวมถึงอนุสาวรีย์ของเด็กหญิงซาดาโกะ ตำนานนกกระเรียนพันตัว และพิพิธภัณฑ์สันติภาพ ซึ่งจัดแสดงผลกระทบต่อการทิ้งปรมาณูของสหรัฐอเมริกาเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 1945

เย็น เดินทางกลับสู่เมืองโอซาก้า

พาไปยัง ย่าน Dotonburi ชมสีสันยามค่ำคืนของเมืองโอซาก้า ชิมอาหารขึ้นชื่อ (Ramen, Yakisoba, Okonomiyaki Takkoyaki) รวมถึงสินค้าอันหลากหลายอีกมากมาย

•••

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 50Osaka – Tokyo – Nagoya

เช้า เดินทางด้วย ชิงคันเซน สู่เมืองโตเกียว ใช้เวลา เพียง 3 ชั่วโมง พาทุกท่านถ่ายภาพ ณ ถนน Meijijingu Gaien อันมีต้นแป๊ะก๊วยที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองขนาบไปตามถนน ดูรื่นรม และน่าเดินถ่ายรูปเป็นอย่างยิ่ง

บ่าย เดินทางสู่ Nabana no sato Winter illumination ถูกตบแต่งด้วยแสงไฟนับล้านดวงภายในมีมุมพิเศษหลายมุม ไม่ว่าจะเป็นอุโมงค์แสงดาว ฟูจิสี่ฤดู หรือธารสวรรค์ประกายดาว เป็นอีกที่สุดแห่งญี่ปุ่นหน้าหนาว ที่พลาดไม่ได้เลยทีเดียว

•••

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 6Nagoya – Takayama

เช้า ชมปราสาทนาโงย่า ปราสาทแห่งนี้สร้างขึ้นในสมัยเอโดะ โดยมีจุดเด่นตรงป้อมปราการของปราสาทมีปลาคาร์ฟทองคำ ซึ่งมีหัวเป็นสิงโตประดับอยู่ ถือว่าเป็นปลาคาร์ฟทองคำประดับปราสาทซึ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นเลยทีเดียว

เดินทางสู่ เมือง Takayama เมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องงานไม้และช่างไม้ตั้งแต่สมัยโบราณ ในอดีตไม่ว่าจะเป็นวังหลวงหรือวัดสำคัญใดๆ ในอดีต จะต้องใช้ช่างไม้จากทากายาม่าไปสร้างทั้งสิ้น

บ่าย  ชมเจดีย์ 3 ชั้นที่ วัด Hida Kokubunji วัดที่เก่าแก่ที่สุดของเมือง ถูกสร้างขึ้นเมื่อ 400 ปีก่อน และต้นแปะก๊วยยักษ์ที่ว่ากันว่าอายุกว่า 1,200 ปี

เดินเล่นที่ Sannomachi ย่านเมืองเก่าของเมือง Takayama ที่นี่เรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่า Little Kyoto ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงเป็นร้านของที่ระลึก สาเก และสินค้าพื้นเมืองของทาคายาม่า

เดินชมสะพานแดง Nakabashi

•••

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 16

Takayama – Shirakawago – Osaka

เช้าตรู่ ชมตลาดเช้า Miyagawa Asaichi ริมแม่น้ำ Miyagawa ตลาดที่ขายของพื้นเมือง สินค้าทำมือ สินค้าการเกษตร ผักสด ผักดอง สัมผัสวิถีชาวบ้านแบบโบราณที่ยังมีเหลืออยู่จริงเพียงไม่กี่แห่งในประเทศญี่ปุ่น

เดินทางสู่ เมือง Shirakawa-go หมู่บ้านชิรากาว่า เป็นหมู่บ้านที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในปี 1995 บ้านชาวนาโบราณอายุกว่า 250 ปี ถูกสร้างขึ้นในแบบญี่ปุ่นดั้งเดิม

พาขึ้นสู่จุดชมวิว Shiroyama จะมองเห็นหมู่บ้านโบราณจากมุมสูง

บ่าย เดินทางถึงเมืองโอซาก้า

ชม ปราสาทโอซาก้า ที่รัฐบาลญี่ปุ่นขึ้นทะเบียนเป็นทรัพย์สมบัติสำคัญทางวัฒนธรรม สิ่งที่มีชื่อเสียงมากเป็นพิเศษคือ ประตูขนาดใหญ่และและป้อมปราการที่อยู่ตามคูกำแพงเมืองรอบนอก 

•••

ทัวร์ญี่ปุ่น โดยรถไฟ 26

Osaka – Himeji Castle – Bangkok

เช้า ชม ปราสาทฮิเมจิ (Himeji Castle) ถือว่าเป็นปราสาทที่ยิ่งใหญ่และสวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เนื่องจากปราสาทนี้ยังไม่เคยถูกทำลายในยุคที่มีสงคราม ไฟไหม้ หรือการเกิดแผ่นดินไหว ยังคงรูปแบบดั้งเดิมของตัวปราสาทเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ จึงทำให้ได้รับการบันทึกเป็นมกดกโลกจากยูเนสโก้ และเป็น 1 ใน 4 ปราสาทที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่น

เที่ยง นำท่านกลับเมืองโอซาก้า เพื่อเดินทางไปยังสนามบินคันไซ เชคอินสัมภาระ กลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย

17.25 น. บินกลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 673

22.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

Trip Review

error: Content is protected !!