logo-freedoka

Fukuoka

เมืองฟุกุโอกะ • วัด Daikozenji • ศาลเจ้า Kamado Shrine • Okawachiyama Village • สวน Kunenan Garden • ชม Kiyomizudera Honbo Garden • ชมต้นแปะก๊วย Taiyuan Ginkgo • Yufuin Floral Village • เมืองเบปปุ

Highlight
ไฮไลท์ทริป
 • เมืองฟุกุโอกะ
 • วัด Daikozenji
 • ศาลเจ้า Kamado Shrine
 • Okawachiyama Village
 • สวน Kunenan Garden
 • ชม Kiyomizudera Honbo Garden
 • ชมต้นแปะก๊วย Taiyuan Ginkgo
 • Yufuin Floral Village
 • เมืองเบปปุ
short brief
สรุปย่อทัวร์ฟุกุโอกะ

วันที่ 1 | Bangkok
วันที่ 2 | ฟุกุโอกะ • Nomiyama Kannonji Temple • ศาลเจ้า Kamado Shrine • สวนญี่ปุ่น Yusentei Park
วันที่ 3 | วัด Raizansennyoji Taihioin Temple Kankyo Geijutsu No Mori Park • สวน Kunenan Garden • ศาลเจ้า Daikozenji
วันที่ 4 | ชม Kiyomizudera Honbo Garden • Kumamoto • Takachiho Gorge • Kurokawa Onsen
วันที่ 5 | Yufuin • Bebpu
วันที่ 6 | Dazaifu • Fukuoka • Free time Shoping
วันที่ 7 | ไปยังสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพ โดยสายการบิน thai airways เที่ยวบินที่ TG649 เวลา 11.40-15.40 น.

Trip Summarize
ค่าใช้จ่ายทริป

ค่าใช้จ่ายทริป

 • พักห้องคู่ ท่านละ 00,000 บาท (กรุ๊ปละ 6-12 ท่าน)

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว พร้อมอาหารเช้า
 • พาหนะรับส่งพร้อมคนไทยนำเที่ยว
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าทำวีซ่า 
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
ไม่รวม
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ค่าแปลเอกสารทำวีซ่า (ถ้ามี)

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า,ค่ามัดจำโรงแรม ที่เรียกคืนไม่ได้
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

what is roadtrip
ข้อจำกัด Road Trip
 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว

ทริปญี่ปุ่นที่ผ่านมา

โปรแกรมเต็ม (ยาวๆ)

สนามบินสุวรรณภูมิ

Day 1

22.00 น. พบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG648 01.00-08.10

Day 2

Nomiyama Kannonji Temple • ศาลเจ้า Kamado Shrine • สวนญี่ปุ่น Yusentei Park

08.10 น. ถึงเมืองฟุกุโอกะ ในปี 2013 ฟุกุโอกะได้รับการจัดอันดับว่าเป็นเมืองน่าอยู่อันดับ 12 ของโลกจากนิตยสาร Monocle ในเขตตัวเมืองมีพื้นที่สีเขียวจำนวนมาก และในช่วงเดือน พย. เป็นสถานที่ที่จะได้เห็นใบไม้แดงได้สวยงามที่สุดด้วย

วัด Nomiyama Kannonji Temple เป็นวัดในนิกายชิงงน (Shingon) วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ลำดับที่ 16 จากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ 88 แห่งของเมือง เนื่องจากวัดแห่งนี้อยู่บนเขาใบไม้เปลี่ยนสีจะสวยงามมาก

ศาลเจ้า Kamado Shrine ศาลเจ้าแห่งนี้โด่งดังเรื่องเอ็นมุซุบิหรือการผูกสัมพันธ์ และในฤดูใบไม้ร่วงก็มีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีทิวทัศน์งดงามจากต้นเมเปิ้ลญี่ปุ่นและต้นแปะก๊วยกว่า 300 ต้น

ชมสวนสไตล์ญี่ปุ่น Yusentei Park โดยก่อนหน้านี้เคยเป็นวิลล่าตากอากาศของผู้ครองแคว้นแห่งนี้ สวนแห่งนี้เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ของการตกแต่งแบบญี่ปุ่นรวมถึงสระน้ำขนาดใหญ่ โรงน้ำชา และน้ำตกที่ลดหลั่นเป็นชั้น

คืนนี้พักที่เมือง Fukuoka

Day 3

วัด Raizansennyoji Taihioin Temple Kankyo Geijutsu No Mori Park• สวน Kunenan Garden • ศาลเจ้า Daikozenji

ชมใบไม้แดงที่ Raizan Sennyoji Daihioin Temple วัดพุทธที่เป็นอนุสรณ์สถานทางธรรมชาติ ตัววัดมีอายุประมาณ 1,300 ปี มีขื่อเสียงเรื่องการเป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสี โดยเฉพาะต้นเมเปิ้ลยักษ์อายุกว่า 400 ปี ชมวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเรื่องใบไม้เปลี่ยนสี Daikozenji จากต้นเมเปิ้ลกว่า 500 ต้น ซึ่งจะเปลี่ยนสีช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน นอกจากนั้นช่วงกลางคืนก็มีการจัดงานประดับไฟไลท์อัพ รวมทั้งมีการจัดงานเทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสียามค่ำคืน
จากนั้นชมสวน Kankyo Geijutsu No Mori Park ที่มีใบไม้แดงสวยๆ อีกแห่งนึ่ง

ชม Kunenan Garden จะเปิดให้คนนอกเข้าชมได้เฉพาะแค่ช่วงใบไม้เปลี่ยนสี 9 วัน คือ 15-23 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นสวนที่คนญี่ปุ่นนิยมมา ซึ่งมีวิวที่สวยงามไม่แพ้ที่อื่นเลย

ไปวัด Daikozenji วัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงเรื่องใบไม้เปลี่ยนสี จากต้นเมเปิ้ลกว่า 500 ต้น ซึ่งจะเปลี่ยนสีช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน นอกจากนั้นช่วงกลางคืนก็มีการจัดงานประดับไฟไลท์อัพ รวมทั้งมีการจัดงานเทศกาลชมใบไม้เปลี่ยนสียามค่ำคืน

คืนนี้เข้าพักที่ Kurume

Day 4

ชม Kiyomizudera Honbo Garden • Kumamoto • Takachiho Gorge • Kurokawa Onsen

ไปสวน Kiyomizudera Honbo Garden จำลองมาจากเจดีย์ห้าชั้นของวัดชิเทนโนจิในโอซาก้า สร้างเสร็จในปี 1836 สวน Honbo Teien ของวัดเป็นจุดชมวิวที่สร้างโดย Sesshu ในสมัย ​​Muromachi ผสมผสานความงามตามธรรมชาติได้อย่างลงตัว

จุดชมใบไม้เปลี่ยนสีอีกที่ Takachiho Gorge ในฤดูใบไม้ร่วงทั่วทั้งหุบเขาจะมีจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีกระจายอยู่ทั่วและกิจกรรมที่ไม่ควรพลาดคือการพายเรือผ่านน้ำตกมานาอิโนทาคิ (Manainotaki Waterfall) เพื่อชมวิวใบไม้เปลี่ยนสีอย่างใกล้ชิด ภาพหุบเขา น้ำตก และใบไม้เปลี่ยนสีผสมผสานกันเป็นภาพที่งดงามราวกับภาพวาด

ไปยัง Kurokawa Onsen แหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติแบบดั้งเดิมที่เต็มไปด้วยมนตร์เสน่ห์แห่งธรรมชาติอันเงียบสงบที่เรียกได้ว่าเป็นทิวทัศน์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ นักท่องเที่ยวนิยมสวมชุดยูกาตะเดินเที่ยวเล่นและถ่ายภาพในเมือง รวมทั้งการแช่น้ำพุร้อนกลางแจ้งพร้อมทั้งชมวิวกันอย่างเพลิดเพลิน

พักที่ Kurokawa Onsen

Day 5

Yufuin • Bebpu

เดินทางสู่ หมู่บ้านยูฟุอิน (Yufuin Village) เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม ในหมู่บ้านมีร้านค้า การฝีมือมากมายชมร้านเครื่องแก้ว ร้านขนมญี่ปุ่นปรุงสดๆ ร้อนๆ สะอาดสะอ้าน และเลือกซื้อของที่ระลึกมากมาย ด้านในยังมี Flora Village เป็นทีมปาร์คสไตล์ยุโรปที่ตกแต่งได้อย่างน่ารัก และ ลงตัว ไม่ว่าท่านอยู่มุมไหนก็สามารถถ่ายรูปได้

เดินทางสู่เมือง “เบปปุ” แหล่งน้ำแร่และน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาะคิวชู และมีคุณสมบัติในการรักษาโรคได้ด้วย ที่นี่มีบ่อน้ำแร่ จิโคกุเมงูริ บ่อน้ำแร่ธรรมชาติที่มีสีสันหลากหลายเช่น สีแดง สีเขียว บ่อโคลนเดือดที่อัดแน่นด้วยแร่ธาตุ สามารถเลือกเดินชมได้ แต่ระยะบ่ออยู่ห่างกัน แต่บ่อที่ท่านจะได้สัมผัสคือ บ่อสีฟ้าสวยสดใส เหมือนน้ำทะเล มีควันพวยพุ่งออกมาจากรอยแยกของหิน ซึ่งเป็นธรรมชาติที่ท่านจะหาได้ที่นี่ที่เดียว

พักที่ Beppu

Day 6

Dazaifu • Fukuoka • Free time Shoping

เดินทางกลับฟุกุโอกะ (ประมาณ 3 ชม)

ชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าแห่งนี้คือหนึ่งในสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ ท่ามกลางบรรยากาศน่ารื่นรมย์แห่งฤดูใบไม้ร่วง เหมาะกับการเดินเล่นและยังได้ชมสถาปัตยกรรมเก่าแก่ของศาลเจ้ารวมทั้งมีโอกาสได้สักการะขอพรเทพเจ้าในศาลเจ้าดาไซฟุซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์ในเรื่องการงาน การค้าขาย

จากนั้น อิสระช้อปปิ้งของฝากตามอัธยาศัย

คืนนี้เข้าพักที่ Fukuoka

Day 7

สนามบิน • กรุงเทพฯ

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG649 เวลา 11.40-15.40

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม