ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT)

ทัวร์ไอซ์แลนด์ Road trip

ทัวร์ไอซ์แลนด์ • ทัวร์ Roadtrip • กลุ่มเล็กคล่องตัว • ดูแสงเหนือ • แช่บลูลากูน • ถ่ายรูปรอบเกาะ • โจคุลซาลอน กุลฟอร์ซ มอสลาวา ภูเขารูปหมวก เมืองวิค แดททิสฟอรส วิสเทอฮอร์น ถ้ำลาวา ฯลฯ

เส้นทาง : ไอซ์แลนด์ Highlight

 • 19 – 30 มี.ค. 2562 ค่าทริป 129,000 บาท

เส้นทาง : ไอซ์แลนด์ หน้าร้อน

 • 1-12 พ.ค. 62 ค่าทริป 159,000 บาท 

เส้นทาง : ไอซ์แลนด์ หน้าหนาว

 • xx/xxx/xxxx ค่าทริป 125,000 บาท

รูปแบบทริป

 • ทริปสไตล์นี้ ผู้เดินทางต้องช่วยเหลือตัวเองได้ในระดับหนึ่ง เช่นการยกกระเป๋าเข้าที่พักเอง (บาง รร ย่านเมืองเก่าอาจจะไม่มีลิฟท์ )
 • Road Trip ออกเดินทางขั้นต่ำ 6 ท่าน หากมีจำนวนไม่ถึง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปรับราคา ตามจำนวนผู้เดินทาง (Road Trip กรุ๊ปส่วนตัว สามารถกำหนดจำนวนผู้เดินทางเองได้ )
 • เนื่องจากเราใช้รถคันเล็ก กระเป๋าขนาดที่เหมาะสมคือไม่เกิน 24-26 นิ้ว
 • ทริปนี้อาจจะเดินค่อนข้างเยอะ แนะนำให้ออกกำลังกายมาก่อนไปทริป
 • ทริปนี้จะไม่รวมอาหารกลางวัน และเย็น งบประมาณค่าอาหารนั้นอยู่ราวๆ 6-800 บาท แล้วแต่สไตล์การรับประทานของแต่ละท่าน
 • ไม่แนะนำให้นำของมีค่าสูง ติดตัวไป หรือหากเป็นอุปกรณ์จำเป็น เช่นกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์ แทปเล็ด ฯลฯ ผู้เดินทางจะต้องดูแลทรัพย์สินของท่านเอง หากมีการสูญหาย ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฎิเสธความรับผิดชอบ
 • เพราะเดินทางกลุ่มเล็ก ผู้ร่วมทริปควรแชร์ความรู้สึกผู้ร่วมทริปกัน

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ตั๋วเครื่องบินภายใน ไปกลับ โคเปนเฮเก้น-เรคยาวิค
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
  ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาบน้ำแร่ บลูลากูน
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – (โคเปนเฮเก้น / ออสโล)
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 • มีความเป็นส่วนตัวและกันเอง เดินทางกลุ่มเล็กๆ ใช้รถตู้ คันละ 6-7 ท่าน
 • นำทริปโดย Driver Guide คนไทย สื่อสารง่าย ยืดหยุ่น
 • อาหารเลือกกินเองตามใจชอบ
 • โรงแรม 3-4 ดาว หรือเทียบเท่าในเมือง และโรงแรมน่ารักๆ Boutique หรือ Antique ในเขตชนบท

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 30,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์ไอซ์แลนด์ Road Trip

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 1สุวรรณภูมิ – โคเปนเฮเก้น

22.00 น.
พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว H/J ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 ออกเดินทางเวลา 00.50 น. บินสู่เมืองโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 2เรยาวิค

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค จากนั้นรอต่อเครื่องสู่เมืองเรยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ

บ่าย ตื่นตาตื่นใจกับการแวะชมเมืองเรยาวิคจากมุมสูงที่ pearlland สามารถเห็นตัวเมืองอันมีฉากหลังเป็นเทือกเขาบนเกาะน้อยใหญ่อย่างตระการตา

ชมโบสถ์ใจกลางเมือง ฮัลล์กรีมสคิร์คยา hallgrimskirkja ที่มีความสูง 73 เมตร เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ของไอซ์แลนด์ 

ชม Harpa อันเป็น concert hall และ conference center มีที่ตั้งอยู่ริมอ่าว โดยอาคารแห่งนี้ถูกตกแต่งไปด้วยกระจก 6 เหลี่ยม เมื่อยามสะท้องแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดเป็นประกาย หลากสีสันแตกต่างกันออกไปตามมุมมองที่เรายืนชมอยู่

ถ่ายรูปกับ Sun voyager (Solfar) สร้างขึ้นเมื่อปี 1990 ซึ่งชนะเลิศจากการประกวดประติมากรรมเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเรยาวิคครบ 200 ปี Sun Voyeger แทนความหมายของเรือแห่งความฝันที่ออกเดินทางไปตามทิศทางแห่งดวงอาทิตย์ ไปสู่ดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบ คือ ดินแดนแห่งความหวังและเสรีภาพ

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 3ซิงเควลลิร์ – กูลฟอสส์ – เกย์เซอร์ – เซลฟอสส์

เช้า ซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ และยังมีฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ 

บ่าย ชม น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง และลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 m

ชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์เซอร์ ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที 

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 4เซลยาลันส์ฟอสส์ – สโกก้าฟอสส์ – Dyrholaey – วิค

เช้า ชม น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) ที่มีความสูง 60 m และถือเป็นอีกหนึ่ง Highlight ของน้ำตกแห่งนี้ที่ผู้มาเยือนสามารถเดินเข้าไปด้านหลังได้ ทำให้เห็นมุมมองอันแปลกตาและน่าค้นหามากยิ่งขึ้น

ชม น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss) อันมีมวลน้ำขนาดใหญ่ตกมาจากหน้าผาสูง 62 m ความสวยงามตระการตาของน้ำตกที่เห็นอยู่นั้น เกิดจากองค์ประกอบรอบๆ ของตัวน้ำตกและโตรกผาที่สอดประสานกัน

บ่าย ชม แหลม Dyrholaey ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ จุดเด่นของที่นี่คือ หาดลาวาสีดำสนิท ที่ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลเมตร โดดเด่นที่บริเวณริมผาจะเห็นประติมากรรมอันถูกสร้างสรรค์จากธรรมชาติ เป็นลักษณะแหลมหินที่มีรูขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเล

เดินทางสู่เมือง VIK ชม Trolls in Reynisdrangar ที่มีตำนานอันลึกลับกล่าวขานว่า พวกปีศาจพยายามแอบลากเรือออกจากฝั่งของเมือง Vik แต่ถูกจับได้ โดยเทพเจ้าแห่งแสงแดดในยามรุ่งสาง เหล่าปีศาจร้ายจึงถูกสาปให้กลายเป็นหินรูปทรงแปลกประหลาดน่าเกลียดน่ากลัวตั้งอยู่กลางท้องทะเล

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 5LavaField-Skaftafel- Svartifoss- SvinafellsJokull- Jokulsarlon – Hofn

เช้า ชม LavaField เป็นทุ่งหญ้ามอสที่ปกคลุมอยู่บนหินลาวา

เดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ Skaftafel อันมีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับเทือกเขา Alp มีลักษณะเป็นเขตธารน้ำแข็งที่ก่อตัวขึ้นมาหลายพันปีจากอิทธิพลการระเบิดของภูเขาไฟใต้ธารน้ำแข็งที่ทำให้เกิด Glacier floods

ชม น้ำตก Svartifoss หรือ Black Waterfall ซึ่งเป็นความอัศจรรยแห่งธรรมชาติที่รังสรรความแปลกตาทางธรณีวิทยา (ระยะทาง 2.5 กม.เดินเท้าไปกลับ ไม่ชันมาก)

ชมธารน้ำแข็ง SvinafellsJokull มีลักษณะเป็นกราเซียที่เกิดจากธารน้ำแข็ง Vatnajokul

ระหว่างทาง เราจะได้เห็นธารน้ำแข็งเรียกว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุดประมาณ 1,000 เมตร ซึ่งถือว่ามีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป

บ่าย เดินทางต่อไปที่ โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ซึ่งถือเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ ธารน้ำแข็งแห่งนี้ เกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 1934-1935 ต่อมาจึงเกิดการละลายเรื่อยๆ จนเพิ่มพื้นที่มากขึ้นในทุกๆ ปี 

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 6Hofn – Dettifoss – Hverarondor Hverir-Myvatn

เช้า เดินทางสู่ใจกลางประเทศไอซ์แลนด์ วันนี้เราจะลัดเลาะไปตามแนว east fjord มีหน้าผาสูงชันและเลียบไปตามทะเล แวะถ่ายรูปทัศนียภาพอันแปลกตา ที่น่ามองอีกจุดหนึ่งของ Iceland

เดินทางข้าม Pass Modradalsfjallgurdar อันมีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาวตลอดเส้นทาง เราจะเห็นทัศนียภาพเป็นหุบเขาสีขาวสวยงามตระการตา พร้อมมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงทางตะวันออกที่ชื่อเมือง Egilstadir

บ่าย ชม น้ำตก Dettifoss อันเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์เรื่อง Prometeus น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในทวีปยุโรป ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Vatnajökull

ชม Hverarondor Hverir อันเป็นทางออกของพลังงานความร้อนจากใต้พิภพ เกิดเป็นบ่อโคลนเดือดและควันกำมะถันพวยพุ่งออกมาจากหลุม 

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 7

Myvatn – Godafoss – Akureyri

เช้า ชม น้ำตก Godafoss ที่ได้รับฉายาว่า น้ำตกพระเจ้า “Waterfall of the Gods”

เดินทางสู่ เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไอซ์เเลนด์ และยังเป็นศูนย์กลางการทำประมง

ชมโบสถ์อาคูเรย์รี่ (Akureyri Church) อันเป็นสัญญลักษณ์ของเมือง ซึ่งเป็นโบสถ์ในศาสนาคริสต์นิกายลูเธอรัน ออกแบบโดยสถานปนิก Gudjon Samuelsson มีลักษณะที่โดดเด่น บริเวณหน้าต่างกระจกสีกลางเหนือแท่นบูชาที่สวยงามมาก

บ่าย ให้อิสระแก่ทุกท่านเพื่อชอปปิ้งเลือกซื้อสินค้าบนถนนคนเดินเกเรอโตรกาตา (Gerartogata)

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 8

Akureyri – Snæfellsjökull – Kirkjufell – Grundafjord

เช้า เดินทางสู่ Snæfellsjökull เขตภูเขาไฟอายุ 700,000 ปีที่มีกลาเซียปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ และภูเขาไฟแห่งนี้ ยังเป็นฉากในนวนิยายเรื่อง Journey to the Center of the Earth

บ่าย เดินทางสู่ Kirkjufell ภูเขาทรงหมวก และน้ำตก Kirkjufellsfoss อันเป็นสถานที่สำคัญเลื่องชื่อ ที่หากมาเยือน Iceland แล้ว ต้องห้ามพลาดถ่ายรูปกับสถานที่แห่งนี้

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 9

Grundafjord – HruanFoss- Barnafoss -BlueLagoon – Keflavik

เช้า ชม ถ้ำลาวา 1 หมื่นล้านปี อันเกิดจากลาวาที่ไหลลงมาสู่ชายฝั่งทะเล และแข็งตัวไม่พร้อมกัน ทำให้เกิดเป็นโพรงถ้ำขนาดใหญ่อยู่ใต้ดิน ถือเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่สรรค์สร้างได้อย่างลงตัว

เดินทางสู่ HruanFoss เป็นน้ำตกที่เกิดจากการไหลของลาวาในอดีตจนกลายเป็นทางน้ำที่มีลักษณะพิเศษ ทอดตัวยาวขนานไปกับแม่น้ำ Hvita

ชม น้ำตก Barnafoss ที่น่าตื่นตา เนื่องจากเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำสีฟ้าอันเชี่ยวกราก

บ่าย มุ่งหน้าสู่ เมือง Keflavik

แวะผ่อนคลายกันที่ บลูลากูน (BlueLagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ในเขตลาวาใน Grindavik หากมาเที่ยวที่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูนแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถลงไปแหวกว่าย นอนแช่ในบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิความร้อนของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียสได้อย่างสบายๆ ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งตัวน้ำพุร้อนอันบริสุทธิ์ยังเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย ที่เชื่อกันว่าสามารถช่วยรักษาโรคได้อีกด้วย (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยครับ)

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 10

Fly to Copenhagen

เช้า เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเคฟลาวิก เพื่อออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินในประเทศ

บ่าย พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท้องถิ่น โดยการนั่งรถไฟเที่ยวไปในเมืองโคเปนฮาเก้น อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองที่มีกลิ่นอายแห่งความรักในเทพนิยาย ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งของยุโรป

ถ่ายรูปกับ เงือกน้อย little mermaid ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองโคเปนฮาเก้น ที่กำลังนั่งรอเจ้าชายตามเทพนิยายอันเลื่องชื่อ ของนักเล่านิทานระดับโลกฮันส์คริสเตียน-แอนเดอร์สัน

ชม ท่าเรือ Nyhavn ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากสีสัน เพราะรายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างทาง ผสานไปด้วยบ้านเรือนสไตล์แดนิชหลากสีสันที่สร้างขึ้นได้อย่างสวยงาม

ชม Amalianborg castle พระราชวังที่สร้างขึ้นสำหรับประทับช่วงฤดูหนาว ประกอบด้วยอาคารสี่หลังใหญ่ ล้อมรอบพื้นที่ทรงแปดเหลี่ยม ตรงกลางด้านในนั้น ประดิษฐานอนุสาวรีย์พระบรมรูปทรงม้าของผู้ก่อตั้ง Amalienborg ของกษัตริย์เฟรเดอริที่ 5 ไว้อีกด้วย

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 11

Copenhagen – Bangkok

เช้า อิสระตามอัธยาศัย ช่วงสายเดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG951 ออกเดินทางจากโคเปนฮาเก้นเวลา 14.00 น.

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 12

Bangkok

06.30 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ 

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 1Bangkok

22.00 น. พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถวH/J ประตู4  ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 ออกเดินทางเวลา 01.20 น. บินสู่ โคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 14Rekjavik Sightseeing

เช้า เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นรอต่อเครื่องสู่เมืองเรยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน Iceland Air ใช้เวลาเดินทาง 3 ชั่วโมง

บ่าย เดินทางต่อสู่ใจกลางเมืองเรยาวิค แวะชมเมืองเรยาวิคจากมุมสูงที่ pearlland

ชมโบสถ์ใจกลางเมือง ฮัลล์กรีมสคิร์คยา hallgrimskirkja  เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ของไอซ์แลนด์

ชม Harpa อันเป็น concert hall และ conference center  นับเป็นอีกหนึ่งสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ที่หาดูได้ยากในโลก

ถ่ายรูปกับ Sun voyager (Solfar)

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 3Thingvellir – Golden Circle – Geysir-Selfoss

เช้า ชมสถานที่สำคัญในประวัติศาสตร์ของชาติคือ ซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

บ่าย ชม น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ”

ชมน้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์เซอร์ 

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 4Seljalansfoss – Skoga – Dyrholaey – Vik

เช้า พาทุกท่านถ่ายรูปกับ น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss)  ถือเป็นอีกหนึ่ง Highlihgt ของน้ำตกแห่งนี้ที่ผู้มาเยือนสามารถเดินเข้าไปด้านหลังได้ ทำให้เห็นมุมมองอันแปลกตาและน่าค้นหามากยิ่งขึ้น

ชม น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss)  ความสวยงามตระการตาของน้ำตกที่เห็นอยู่นั้น  เกิดจากองค์ประกอบรอบๆ ของตัวน้ำตกและโตรกผาที่สอดประสานกัน 

บ่าย นำชม แหลม Dyrholaey  โดดเด่นที่บริเวณริมผาจะเห็นประติมากรรมอันถูกสร้างสรรค์จากธรรมชาติ เป็นลักษณะแหลมหินที่มีรูขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเล

เดินทางข้ามเขาสู่เมือง VIK ชม Trolls in Reynisdrangar ที่มีตำนานอันลึกลับกล่าวขาน

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 5LavaField-Skaftafel- Svartifoss- SvinafellsJokull- Jokulsarlon – Hofn

เช้า อำลาเมือง VIK เดินทางต่อสู่เส้นทางเลียบชายหาด แวะชม LavaField ซึ่งเป็นทุ่งหญ้ามอสที่ปกคลุมอยู่บนหินลาวา 

จากนั้นเดินทางสู่เขตอุทยานแห่งชาติ Skaftafel อันมีภูมิประเทศคล้ายคลึงกับเทือกเขา Alp  

ชม น้ำตก Svartifoss หรือ Black Waterfall ซึ่งเป็นความอัศจรรยแห่งธรรมชาติที่รังสรรความแปลกตาทางธรณีวิทยา

พาชมธารน้ำแข็ง SvinafellsJokull อันมีลักษณะเป็นกราเซียที่เกิดจากธารน้ำแข็ง Vatnajokul 

บ่าย เดินทางต่อไปที่ โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ซึ่งถือเป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 6Hofn – Dettifoss – Hverarondor Hverir-Myvatn

เช้า ออกเดินทางข้าม Pass Modradalsfjallgurdar อันมีหิมะปกคลุมในช่วงฤดูหนาวตลอดเส้นทาง เราจะเห็นทัศนียภาพเป็นหุบเขาสีขาวสวยงามตระการตา

บ่าย แวะชม น้ำตก Dettifoss อันเป็นสถานที่ถ่ายภาพยนต์เรื่อง Prometeus น้ำตกแห่งนี้เป็นน้ำตกที่ใหญ่และทรงพลังที่สุดในทวีปยุโรป 

ชม Hverarondor Hverir อันเป็นทางออกของพลังงานความร้อนจากใต้พิภพ เกิดเป็นบ่อโคลนเดือดและควันกำมะถันพวยพุ่งออกมาจากหลุม 

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 7Myvatn – Godafoss – Akureyri

เช้า นำชม น้ำตก Godafoss ที่ได้รับฉายาว่า น้ำตกพระเจ้า “Waterfall of the Gods”

ก่อนเดินทางต่อไป เมืองอาคูเรย์รี่ (Akureyri) เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไอซ์เเลนด์ และยังเป็นศูนย์กลางการทำประมง ชมโบสถ์อาคูเรย์รี่ (Akureyri Church) 

บ่าย ช้อปปิ้งเลือกซื้อสินค้าบนถนนคนเดินเกเรอโตรกาตา (Gerartogata)

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 8Akureyri -Snæfellsjökull-Kirkjufell- Grundafjord

เช้า เดินทางต่อสู่ Snæfellsjökull

บ่าย เดินทางสู่ Kirkjufell ภูเขาทรงหมวก และน้ำตก Kirkjufellsfoss อันเป็นสถานที่สำคัญเลื่องชื่อ 

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 21Grundafjord – HruanFoss- Barnafoss-BlueLagoon – Keflavik

เช้า นำทุกท่านเข้าชม ถ้ำลาวา 1 หมื่นล้านปี 

จากนั้นเดินทางสู่ HruanFoss เป็นน้ำตกที่เกิดจากการไหลของลาวาในอดีต
พาทุกท่านชม น้ำตก Barnafoss ที่น่าตื่นตา เนื่องจากเป็นน้ำตกที่มีสายน้ำสีฟ้าอันเชี่ยวกราก

บ่าย มุ่งหน้าสู่ เมือง Keflavik แวะผ่อนคลายกันที่ บลูลากูน (BlueLagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 22Fly to CopenHagen

เช้า เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเคฟลาวิก เชคอินสายการบิน Iceland Air เพื่อออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น

บ่าย นำกระเป๋าเข้าสู่ที่พัก แล้วพาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท้องถิ่น โดยการนั่งรถไฟเที่ยวไปในเมืองโคเปนฮาเก้น

พาทุกท่านชม ท่าเรือ Nyhavn ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากสีสัน เพราะรายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ 

จากนั้นเที่ยวชม Amalianborg castle พระราชวังที่สร้างขึ้นสำหรับประทับช่วงฤดูหนาว

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 11Fly Home

เช้า เดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG951 

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 24Home sweet Home

06.00 น. เดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 1กรุงเทพฯ

22.00 น.
พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว H/J ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG950 ออกเดินทางเวลา 01.25 น. บินสู่โคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 2โคเปนเฮเก้น – เรยาวิค

เดินทางถึงกรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค จากนั้นรอต่อเครื่องสู่เมืองเรยาวิค ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบินภายในประเทศ

บ่าย ตื่นตาตื่นใจกับการแวะชมเมืองเรยาวิคจากมุมสูงที่ pearlland สามารถเห็นตัวเมืองอันมีฉากหลังเป็นเทือกเขาบนเกาะน้อยใหญ่อย่างตระการตา

ชมโบสถ์ใจกลางเมือง ฮัลล์กรีมสคิร์คยา hallgrimskirkja ที่มีความสูง 73 เมตร เป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์และเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดเป็นอันดับ 6 ของไอซ์แลนด์ 

ชม Harpa อันเป็น concert hall และ conference center มีที่ตั้งอยู่ริมอ่าว โดยอาคารแห่งนี้ถูกตกแต่งไปด้วยกระจก 6 เหลี่ยม เมื่อยามสะท้องแสงอาทิตย์จะทำให้เกิดเป็นประกาย หลากสีสันแตกต่างกันออกไปตามมุมมองที่เรายืนชมอยู่

ถ่ายรูปกับ Sun voyager (Solfar) สร้างขึ้นเมื่อปี 1990 ซึ่งชนะเลิศจากการประกวดประติมากรรมเพื่อเฉลิมฉลองกรุงเรยาวิคครบ 200 ปี Sun Voyeger แทนความหมายของเรือแห่งความฝันที่ออกเดินทางไปตามทิศทางแห่งดวงอาทิตย์ ไปสู่ดินแดนที่ยังไม่ถูกค้นพบ คือ ดินแดนแห่งความหวังและเสรีภาพ

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 3

ซิงเควลลิร์ – กูลฟอสส์ – เกย์เซอร์ – เซลฟอสส์

เช้า ซิงเควลลิร์ (Thingvellir National Park) อุทยานแห่งชาติแห่งแรก ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก เป็นรอยเชื่อมระหว่างทวีปยูเรเซีย และทวีปอเมริกาเหนือ และยังมีฐานะเป็นสภาแห่งแรกของไอซ์แลนด์ 

บ่าย ชม น้ำตกกูลฟอสส์ หรือ ไนแองการ่าแห่งไอซ์แลนด์ (Gullfoss) ถือเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไอซ์แลนด์ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยว 1 ใน 3 ที่ไอซ์แลนด์จัดให้อยู่ในเส้นทาง “วงกลมทองคำ” เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติระดับโลก ที่เกิดจากการละลายของธารน้ำแข็ง และลดระดับลงในโตรกเขาเบื้องล่างที่ความสูงกว่า 30 m

ชม น้ำพุร้อนธรรมชาติ (Geysir) น้ำพุร้อนหรือเกย์เซอร์ ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่พวยพุ่งขึ้นสูงกว่า 180 ฟุต ทุกๆ 7-10 นาที 

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 4

เซลยาลันส์ฟอสส์ – สโกก้าฟอสส์ – LavaField

เช้า ชม น้ำตกเซลยาลันส์ฟอสส์ (Seljalansfoss) ที่มีความสูง 60 m และถือเป็นอีกหนึ่ง Highlight ของน้ำตกแห่งนี้ที่ผู้มาเยือนสามารถเดินเข้าไปด้านหลังได้ ทำให้เห็นมุมมองอันแปลกตาและน่าค้นหามากยิ่งขึ้น

ชม น้ำตกสโกก้าฟอสส์ (Skogarfoss) อันมีมวลน้ำขนาดใหญ่ตกมาจากหน้าผาสูง 62 m ความสวยงามตระการตาของน้ำตกที่เห็นอยู่นั้น เกิดจากองค์ประกอบรอบๆ ของตัวน้ำตกและโตรกผาที่สอดประสานกัน

บ่าย ชม LavaField เป็นทุ่งหญ้ามอสที่ปกคลุมอยู่บนหินลาวา

ชม ธารน้ำแข็ง SvinafellsJokull ซึ่งเป็นกราเซียอันเกิดจากธารน้ำแข็ง Vatnajokul

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 5โจกุลซาลอน – Diamond Beach – Icecave

เช้า ชม Fjallsárlón ทะเลสาบอันเกิดจากธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่ไหลลงมาบรรจบกับแอ่งน้ำเบื้องล่าง อยู่ในเขต อุทยานแห่งชาติ Vatnajökull

ชม โจกุลซาลอน (Jokulsarlon) ทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ปรากฏเกิดขึ้นครั้งแรกในช่วงปี 1934-1935 และธารน้ำแข็งก็ละลายมากขึ้นและเพิ่มพื้นที่มากขึ้นในทุกๆ ปี

ระหว่างทาง เราจะได้เห็นธารน้ำแข็งเรียกว่า VATNAJOKULL มีขนาด 8,300 ตร.กม. เท่ากับธารน้ำแข็งทั้งหมดในทวีปยุโรปรวมกัน และขนาดความหนามากที่สุดหนาประมาณ 1,000 เมตรใหญ่เป็นอันดับสองของทวีปยุโรป

บ่าย ชม ถ้ำคริสตัล (ขึ้นกับสภาพอากาศ หากเข้าไม่ได้ จะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่น) เป็นถ้ำในทะเลสาบแช่แข็งที่เกิดจากธารน้ำแข็ง สวีนาเฟลล์โจกุล (Svinafellsjokull Glacier) โดยถ้ำแห่งนี้มีปากถ้ำที่เป็นปล่องน้ำแข็งสูงประมาณ 22 ฟุต แต่เนื่องจากสภาพอุณหภูมิที่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย รูปแบบของถ้ำน้ำแข็งจึงไม่ค่อยแน่นอน และมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 6Reynisfjara – Dyrholaey – Kerid – Reykjavik

เช้า ชม แหลม Dyrholaey ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางใต้ของไอซ์แลนด์ จุดเด่นของที่นี่คือ หาดลาวาสีดำสนิท ที่ทอดตัวยาวหลายสิบกิโลเมตร โดดเด่นที่บริเวณริมผาจะเห็นประติมากรรมอันถูกสร้างสรรค์จากธรรมชาติ เป็นลักษณะแหลมหินที่มีรูขนาดใหญ่ยื่นลงไปในทะเล

นำท่านชม Reynisfjara Black Sand Beach หรือ หาดทรายดำแห่งไอซ์แลนด์ ซึ่งถูกจัดอันดับว่าเป็นหาดทรายสีดำที่สวยที่สุดในโลก อยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ทางใต้ของไอซ์แลนด์ บนชายหาดเต็มไปด้วยกรวดสีดำสนิท เป็นตะกอนเม็ดทรายสีดำที่สะสมตัวกันบริเวณชายหาด

บ่าย  ชม ปล่องภูเขาไฟ Kerið Crater เป็นปล่องภูเขาไฟสีเลือดที่มีทะเลสาบสีเขียวมรกตปรากฏอยู่บริเวณปากปล่อง ซึ่งแม้ว่าจะมีอายุกว่า 3 พันปีแล้วก็ตาม แต่ยังมีสภาพที่สมบูรณ์อยู่ ทำให้มีความสวยงามตามธรรมชาติที่ปรากฏต่อสายตานักท่องเที่ยว

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 7

Branafoss – Hraunfoss – Kirkjufell

เช้า เดินทางสู่น้ำตก Hraunfossar และ Branafoss ซึ่งเป็นน้ำตกสาขาหนึ่ง ของน้ำตกใหญ่ที่ก่อกำเนิดจากแหล่งลำธาร และแม่น้ำสายต่าง ๆ เป็นระยะทางกว่า 900 เมตร ของทุ่งลาวาที่เกิดจากภูเขาไฟ ที่อยู่ภายใต้ธารน้ำแข็งแลงโจกุล Langjökull ธารน้ำ แข็งที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ


บ่าย เดินทางสู่ Kirkjufell ภูเขาทรงหมวก และน้ำตก Kirkjufellsfoss อันเป็นสถานที่สำคัญเลื่องชื่อ ที่หากมาเยือน Iceland แล้ว ต้องห้ามพลาดถ่ายรูปกับสถานที่แห่งนี้

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 32

Kirkjufell – Ólafsvík – Blu Lagoon

เช้า เก็บภาพ Kirkjufell อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งอยู่ใน Snæfellsjökull เขตภูเขาไฟอายุ 700,000 ปีที่มีกลาเซียปกคลุมอยู่ทั่วบริเวณ และภูเขาไฟแห่งนี้ ยังเป็นฉากในนวนิยายเรื่อง Journey to the Center of the Earth

บ่าย แวะผ่อนคลายกันที่ บลูลากูน (BlueLagoon) หรือทะเลสาบสีฟ้า ซึ่งเป็นน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงที่สุดของไอซ์แลนด์ ตั้งอยู่ในเขตลาวาใน Grindavik หากมาเที่ยวที่บ่อน้ำพุร้อนบลูลากูนแห่งนี้ นักท่องเที่ยวสามารถลงไปแหวกว่าย นอนแช่ในบ่อน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิความร้อนของน้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 40 องศาเซลเซียสได้อย่างสบายๆ ทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย อีกทั้งตัวน้ำพุร้อนอันบริสุทธิ์ยังเต็มไปด้วยแร่ธาตุมากมาย ที่เชื่อกันว่าสามารถช่วยรักษาโรคได้อีกด้วย (กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำไปด้วยครับ)

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 9

Keflavik – Copenhagen

เช้า เดินทางสู่สนามบินนานาชาติเคฟลาวิก เพื่อออกเดินทางสู่เมืองโคเปนเฮเก้น โดยสายการบินในประเทศ

บ่าย พาท่านสัมผัสกับบรรยากาศท้องถิ่น โดยการนั่งรถไฟเที่ยวไปในเมืองโคเปนฮาเก้น อันเป็นเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์ก เมืองที่มีกลิ่นอายแห่งความรักในเทพนิยาย ถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่แห่งหนึ่งของยุโรป

ชม ท่าเรือ Nyhavn ที่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลากสีสัน เพราะรายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ผับ บาร์ ตั้งเรียงรายอยู่สองข้างทาง ผสานไปด้วยบ้านเรือนสไตล์แดนิชหลากสีสันที่สร้างขึ้นได้อย่างสวยงาม

เดินเล่นบริเวณจุดเริ่มต้นของถนนช้อปปิ้งสายสำคัญของเมือง และถือเป็นถนนช้อปปิ้งสายที่ยาวที่สุดของโลกอีกด้วย ถนนสายนี้เรียกว่า สตร้อยท์ (THE STROGET) เชื่อมต่อกับจัตุรัสคองนูโทรว์ ซึ่งมีพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าคริสเตียนที่ 5 อยู่ตรงจุดกึ่งกลาง

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 22

Copenhagen – Bangkok

เช้า อิสระตามอัธยาศัย ช่วงสายเดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเชคอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG951 ออกเดินทางจากโคเปนฮาเก้นเวลา 13.50 น.

•••

ทัวร์ไอซ์แลนด์ (RT) 35

Bangkok

06.20 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

Trip Review

error: Content is protected !!