ทัวร์อินเดีย ดาร์จีลิง

เที่ยวดินแดนทางเหนือของอินเดี ต้นกำเนิดที่มาของชาที่มีชือเสียง

สรุปทริป

โปรแกรมเต็ม

Day 1 : Bangkok 

 • นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  บินสู่เมืองโกลกัตต้า ประเทศอินเดีย

Day 2 : Bangkok – Kolkata – Bagdogra – Gangtok

 • คณะเดินทางถึงสนามบิน NETAJI SUBHAS CHANDRA BOSE INTERNATIONAL AIRPORT เมืองโกลกัตต้า หลังจากเสร็จพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และตรวจเช็คกระเป๋าเดินทางและสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นำท่านต่อเครื่องไปยังเมืองบักโดกรา
 • คณะเดินทางออกจากเมืองโกลกัตต้า สู่เมืองบักโดกราโดยสายการบินภายในประเทศ
 • ถึงสนามบินบักโดกรา
 • จากนั้นออกเดินทางสู่ เมืองกังต๊อก เมืองหลวงประจำเมืองสิกขิม สูงเหนือระดับน้ำทะเล 1,780 เมตร เป็นชุมชนโบราณที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาณาจักร
 • พักที่ Hotel Dew Pond หรือเทียบเท่า

Day 3 : Gangtok – Lachung  

 • ออกเดินทางสู่ สิกขิมเหนือ เมืองแห่งขุนเขา หิมะและดอกไม้เป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาหิมาลัย
 • จากนั้นเดินทางต่อ ระหว่างทางแวะชมวิว Singhik ที่เป็นจุดชมวิวที่ดีที่สุดในสิกขิม ซึ่งเขาคังเชงจุงก้า ยอดเขาสูงเป็นอันดับ 3 ของโลกรองจากเอเวอร์เรสต์ และ K2 จากนั้นเดินทางต่อสู่หมู่บ้านเล็กๆ ป่าเขียวชะอุ่มและน้ำตกที่สวยงาม
 • พักดื่มชาที่ชุงถัง ก่อนออกเดินทางต่อจนถึงเมืองลาชุง เมืองนี้จะอยู่ใกล้ชายแดนอินเดีย – ทิเบต
 • เมืองลาชุง (Lachung) ในอดีตเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างสิกขิมและทิเบต ที่นี่มีหุบเขายุมถัง หรือสวิตเซอร์แลนด์แห่งดินแดนตะวันออกและวัดลาชุง มีอาณาเขตติดต่อกับจีน คำว่าลาชุง แปลว่า ภูเขาขนาดเล็ก
 • พักที่ Snow Lion Mountain Resort หรือเทียบเท่า

Day 4 : Lachung – Yumthang – Zero Point – Lachung – Gangtok

 • เดินทางไปยัง หุบเขายุมถัง (Yumthang Valley) เป็นหุบเขาตั้งอยู่บนความสูงประมาณ 4,200 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล
 • ระหว่างการเดินทางผ่านชมความงดงามของธรรมชาติ ชมยอดเขาสูงหลายยอดพุ่งเสียดสูงสู่ท้องฟ้า ภูเขาปกคลุมไปด้วยความเขียวชะอุ่มของต้นไม้และพฤกษานานาพรรณ ผ่านเขตอนุรักษ์ ชิงบาโดโดเดนดรอน ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1984 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 43 ตร.กม. จากนั้นผ่านยุเมซัมตง หุบเขาอีกแห่งทางตอนบนจะเต็มไปด้วยสีสันของดอกไม้นานาพรรณ (ช่วงฤดูใบไม้ผลิ ระหว่างเมษายน-พฤษภาคม) จนได้รับสมญานามว่า “ภูเขาแห่งดอกไม้”
 • พักที่ Hotel Tibet หรือเทียบเท่า

Day 5 : Gangtok – Changu Lake

 • เดินทางไป “ทะเลสาบฉางโก” หรือ Changu lake สูงประมาณ 3,753 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เป็นต้นน้ำของแม่น้ำลาชุงชู แม่น้ำ 1 ใน 2 สายหลักของสิกขิม ที่ไหลรวมกับแม่น้ำรังโปทางตอนใต้ของสิกขิม ชื่อของทะเลสาบฉางโกนี้เดิมสะกดว่า “Changu” เป็นภาษาภูฏาน แปลว่า แหล่งกำเนิดทะเลสาบ ซึ่งชาวท้องถิ่นเชื่อว่าเป็นทะเลสาบศักดิ์สิทธิ์ จึงให้ความเคารพนับถือมาก
 • จากนั้นเดินทางกลับ เมืองกังต๊อก อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกจากเมืองมากมายที่ตลาดกังต๊อก
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Hotel Tibet หรือเทียบเท่า

Day 6 : Gangtok – Rumtek Monastery – Darjeeling

 • วัดรุมเต็ก (Rumtek Monastery) หรือ ศูนย์ธรรมจักร (Dharmachakra Centre) เป็นสถานที่ศึกษาและปฏิบัติธรรม เป็นวัดศาสนาพุทธที่ใหญ่ที่สุดในสิกขิม ตั้งอยู่บนเนินเขาสูง 1,550 เมตร ห่างจากกังต๊อก 24 กิโลเมตร วัดรุมเต็กเดิมเคยเป็นวัดหลักของนิกายกากยู (Kagyu) สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 16 โดย การ์มาปา วังชุก ดอร์เจ ที่ 9 สำหรับใช้เป็นที่พำนักอาศัยของผู้สืบเชื้อสาย Karma ในสิกขิม เมื่อตัววัดถูกทำลายลง พื้นที่จึงปล่อยทิ้งร้างไป จวบจนกระทั่งพระสังฆราชการ์มาปาที่ 16 ซึ่งเป็นชาวทิเบต ได้ลี้ภัยมายังสิกขิมในปี ค.ศ. 1959 เนื่องจากกองทัพจีนบุกไปยึดทิเบต
 • ชม สถูปทอง (Golden Stupa) สถูปแห่งนี้มีความสำคัญ เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระธาตุล้ำค่าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จากร่างของพระสังฆราช “เกลวา การ์มาปา ที่ 16” ปกติใช้ประกอบพิธีบูชาผู้สืบเชื้อสายมาจากพระสังฆราชของพวกเขา เริ่มขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน ค.ศ. 1982
 • จากนั้น เดินทางต่อไปยัง เมืองดาร์จีลิง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง) ระหว่างทางแวะไร่ชา ถึงเมืองดาร์จีลิ่ง เมืองที่อยู่สูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,134 เมตร เมืองพักตากอากาศของชาวอังกฤษที่อยู่บนภูเขาได้อย่างสวยงามจนได้รับฉายาว่าเป็น เมืองราชินีแห่งภูเขา มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานและเป็นเมืองที่มีใบชาที่ดีที่สุดในโลก เป็นชาที่มีกลิ่นหอมละมุน ซึ่งตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นไร่ชาที่เขียวชะอุ่มอย่างสวยงาม
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Hotel White Yak หรือเทียบเท่า

Day 7 : Darjeeling

 • นำท่านเดินทางสู่ ไทเกอร์ฮิล จุดชมวิวยอดเขาคันชังจังก้า สัมผัสอากาศที่หนาวเย็นและบริสุทธิ์บนยอดเขา ชม “พระอาทิตย์ขึ้นที่ไทเกอร์ฮิล” ชมเทือกยอดเขาหิมาลัยที่สูงเสียดฟ้า โดยเฉพาะยอดเขาคันชังจุงก้า ที่สูง 8,598 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ที่ถือว่ามีความสูงอยู่ในอันดับ 3 ของโลก และสูงที่สุดในแถบเทือกเขาหิมาลัยในด้านอินเดีย
 • จากนั้นนำท่านชม วัดกูม ซึ่งเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดและมีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของดาร์จีลิ่ง สร้างในปี ค.ศ.1850 โดยลามะ ชาร์ลาป ยัคโช เป็นวัดในนิกายหมวกเหลือง
 • นั่งรถไฟ TOY TRAIN รถไฟหัวรถจักรไอน้ำ ขนาดเล็กเป็นรถไฟที่วิ่งบนภูเขาสูงจากระดับน้ำทะเล 4,000 ฟุต
 • ชม บาตาเซีย เป็นอนุสาวรีย์ที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เหล่าทหารกล้ากุรข่า สร้างเมื่อปี 1994 และยังใช้เป็นที่กลับรถไฟ TOY TRAIN 360 องศา และจอดให้ชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ (การนั่งรถไฟ TOY TRAN ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)
 • เที่ยวชม สถาบันการปีนเขาหิมาลัย ภายในพิพิธภัณฑ์ท่านจะได้ชมประวัติส่วนตัวและอุปกรณ์ต่างๆ ในการปีนเขา
 • ชม สวนสัตว์ปมาจาร์ นัยดรู ที่นี่ท่านจะได้ชมสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่สูงอาทิ ยัค หมีดำหิมาลัย หมีแพนด้า เสือไซบีเรีย นก เหยี่ยวและสัตว์อื่นๆอีกมากมาย
 • จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดพื้นเมืองชอร์รัสต้า แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของเมืองดาร์จีลิ่ง
 • คืนนี้เราจะพักกันที่ Hotel White Yak หรือเทียบเท่า

Day 8 : Darjeeling – Bagdogra – Bangkok

 • นำท่านเดินทางสู่เมืองสิริกูรี (ประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศเพื่อเดินทางสู่บัคโดกร้า
 • บินจากเมืองบักโดกร้า สู่โกลกัตต้า INDIGO (6E) เปลี่ยนเครื่องที่เดลี 
 • เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

***รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***

วันที่จัด

รวม-ไม่รวม

แกลลอรี่ทัวร์อินเดีย ดาร์จีลิง

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม