logo-freedoka

Croatia • Montenegro

กรุงซาเกรบ • โบสถ์เซ็นต์มาร์ค • อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ • ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak • เมืองซาดาร์ • เมืองสปลิต • พระราชวังดิโอคลิเธียน • ดูบรอฟนิก • เดินเล่นที่ถนนสตราดัน • มอนเตเนโกร • ชมเมืองเก่า • Our Lady of the Rocks • lovcern national park  • อุทยานแห่งชาติ dumitor • Dumitor National Park 

short brief
สรุปทัวร์ Croatia Montenegro โดยย่อ

วันที่ 1 | สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 | Zagreb
วันที่ 3 | Zagreb • Plitvicka
วันที่ 4 | Plitvicka • Zadar • Krka National Park • Trogir
วันที่ 5 | Trogir • Split • Dubrovnik
วันที่ 6 | Dubrovnik 
วันที่ 7 | Montenegro • Kotor
วันที่ 8 | Kotor • Perast • Budva • Sveti Stefan • Lovcen
วันที่ 9 | Podgorica • Ostrog Monastery • Tara canyon
วันที่ 10 | Dumitor National Park • Podgorica
วันที่ 11 | Bangkok

Trip Summarize
สรุปการเดินทาง

ข้อจำกัดของการเดินทางแบบ Road Trip

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
 • พักห้องคู่ ท่านละ xxx,000 บาท
 • พักเดี่ยว xx,000 บาท
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บา
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว

วีซ่า

 • วีซ่าเชงเก้นใช้ระยะเวลาทำประมาณ 30 วัน
 • เอกสารเบื้องต้นที่จะต้องเตรียม
  • หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
  • รูปถ่าย ขนาด 3.5×4.5 CM จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ประกันเดินทาง

 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
 • การล่าช้าของสัมภาระ 1,000 บาท
 • หากต้องการความคุ้มครองเพิ่มขึ้นสามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะ

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

พบกันที่สุวรรณภูมิ เชคอินสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK69 เวลา 23.05 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อิสตัลบูล ทางต่อสู่ กรุงซาเกรบ เที่ยวบินที่ TK1053 เวลา 06.55-08.00 น

Day 2

Zagreb

ถึงกรุงซาเกรบเมืองหลวงของโครเอเชีย เมืองนี้แบ่งออกเป็น 2 เขต คือ อัพเพอร์ ทาวน์เขตเมืองเก่าบนเขาที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน และ โลเวอร์ทาวน์ เขตการค้าสมัยใหม่ที่ขยายตัวออกมาตามหลัง

 

ชม โบสถ์เซ็นต์มาร์ค สร้างมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 13 ถือเป็นโบสถ์ Signature ของ Croatia มีความโดดเด่นด้วยหลังคาที่ปูกระเบื้องโมเสกเป็นรูปปราสาทสีขาวบนพื้นสีแดง คู่กับสัญลักษณ์ของโครเอเชีย สโลเวเนีย และดัลเมเชีย ทั้งหมดนี้ปรากฏอยู่บนลวดลายตารางหมากรุกแดงขาว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของโครเอเชียอีกด้วย พาชมสถานที่ที่น่าสนใจ

 

• โรงละครแห่งชาติซาเกรบ ในสไตล์นีโอบาทร็อค อาคารแห่งนี้มีลักษณะเป็นรูปตัว U และรายล้อมไปด้วยสวนสาธารณะจนได้รับฉายาว่า เกือกม้าสีเขียว

อาคารรัฐสภาที่บอกเล่าถึงความเป็นมาของชนชาติโครแอตซึ่งแยกตัวเองจากยูโกสลาเวียในอดีต

มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่นในนิกายโรมันคาทอลิก ศาสนสถานอายุกว่า 800 ปี สไตล์นีโอโกธิค สัญลักษณ์ของเมืองซาเกรบ เป็นอาคารที่สูงที่สุดในโครเอเชียด้วยความสูงกว่า 108 เมตร 

กำแพงหินโบราณ ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 13 สร้างเพื่อป้องกันศัตรูในอดีตอันได้แก่ชาวออตโตมัน มีภาพพระแม่มารีที่อยู่ภายในโบสถ์ใต้ประตูเมืองที่รอดจากไฟไหม้ใหญ่ปี ค.ศ. 1731 อย่างปาฏิหาริย์ 

 

คืนนี้พักที่ เมือง Zagreb

Day 3

Zagreb • Plitvicka

เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่ (2.30 ชม) มีลักษณะเป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ท่ามกลางเทือก Pljesevica, Mala Kapela และ Medvedak ทะเลสาบถูกแบ่งเป็นชั้นบนและชั้นล่าง มีทะเลสาบสีเขียวมรกตและสีฟ้า รวมกันถึง 16 ทะเลสาบ เชื่อมต่อกันด้วยทางเดินสะพานไม้

ล่องเรือข้ามทะเลสาบ Kozjak เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยาน ชมความงามของอุทยานตอนล่างและชมความงดงามของ Big Waterfalls

คืนนี้พักกันที่ Plitvicka

Day 4

Plitvicka • Zadar • Krka National Park • Trogir

เดินทางสู่ เมืองซาดาร์ ZADAR อดีตเมืองหลวงเก่าของภูมิภาคดัลเมเชีย (Dalmatia) ( 2 ชม.) เป็นเมืองเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโรมัน เป็นย่านค้าขายทางเรือที่สำคัญ ปัจจุบันเป็นเมืองที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง อาธิเช่น 

• จตุรัสกลางเมืองซาดาร์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศาลาว่าการเมือง บรรยากาศของเมืองเก่า ชมความเก่าแก่ของ โบสถ์ St. Simeon โบสถ์เก่าแก่ที่มีประวัติอันยาวนาน 

โรมันฟอรัม (Roman Forum) สิ่งก่อสร้างที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งตะวันออกของทะลุเอเดรียติก (Adriatic Sea) 

ลานประชุมกลางเมือง ที่ปัจจุบันเหลือเพียงแค่ซากปรักหักพัง

ชม โบสถ์เซนต์ โดแนท (St.Donatus Church) เป็นโบสถ์ไบเซนไทน์ที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทีย ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 9 ประจำเมืองซาดาร์

ชม มหาวิหารเซนต์อนาตาเซีย (St.Anastasia Cathedral) คริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในดัลเมเทียซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 4 ถึง 5 แม้จะถูกทำลายในสงครามมาแล้วแต่ก็ยังคงสภาพความสวยความให้เห็นจนถึงปัจจุบัน

พบกับการบรรเลงดนตรีโดยออร์แกนทะเล (Morske Orgulje) ได้รับรางวัล European Prize ซึ่งออร์แกนทะเลเกิดจากโพรงท่อขนาดใหญ่ 35 ท่อภายในลานบันไดหินอ่อนความยาว 230 ฟุตเลียบทะเลเอเดรียติค เมื่อน้ำทะเลไหลท่วมเข้ามาในท่อของบันไดขั้นที่ต่ำกว่า อากาศภายในจะถูกดันให้ไหลออกมาทางท่อของบันไดขั้นบน เกิดเป็นระดับเสียงต่างๆ ตามจังหวะธรรมชาติของคลื่นลม

เดินทางสู่ เมืองโทรเกียร์ (TROGIR) เมืองโบราณบนเกาะเล็กๆ ซึ่งในอดีตเคยถูกปกครองโดยพวกกรีกและโรมัน แต่ปัจจุบันมีการอนุรักษ์เป็นเมืองเก่า และได้รับการรับรองให้เป็นมรดกโลกมีป้อมปราการที่สง่างาม โบสถ์อันสวยงาม ยุคโรมาเนสก์ อาคารที่โดดเด่นแบบเรอเนสซองส์และบาโรคจากยุคเวนิเชียน ชม 

ป้อมคาเมอร์เลนโก้ (Kamerlengo Fortress) ที่สร้างขึ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันยังคงเหลือ กำแพงเมือง ตัวปราสาท และป้อมปราการบางส่วน ถือว่ายังคงความสมบูรณ์แบบและสวยงาม

ชม เขตเมืองเก่าของโทรเกียร์ที่มีอดีตถึง 2,300 ปี ที่รับอิทธิพลจากกรีก โรมัน เวนิซ จนกลายเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความผสมผสาน

คืนนี้พักกันที่ เมือง Trogir

Day 5

Trogir • Split • Dubrovnik

เดินทางสู่เมือง สปลิต (SPLIT) เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโครเอเชีย เป็นศูนย์กลางการพาณิชย์และการคมนาคมของแคว้นดัลเมเชีย นอกจากนี้สปลิตยังเป็นเมืองชายฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนที่ใหญ่ที่สุดในโครเอเชียที่มีอายุเก่าแก่กว่า 1,700 ปี ชม

• พระราชวังดิโอคลิเธียน (Palace of the Emperor Diocletian) สร้างขึ้นโดยจักรพรรดิไดโอคลีเชียนปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

• ศาลาว่าการเมือง ซึ่งเป็นอาคารสไตล์เรอเนสซองส์ ที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจัตุรัส 

• พีเพิลสแควร์ (People Square) ศูนย์กลางทางธุรกิจ และการบริหารเมื่อสมัยศตวรรษที่ 15 

เดินทางสู่ เมือง Dubrovnik (ประมาณ 3ชม) 

คืนนี้พักกันที่เมือง Dubrovnik

 

Day 6

Dubrovnik

ดูบรอฟนิกเป็นเมืองที่งดงามตั้งอยู่ริมชายฝั่งตะวันออกของทะเลเอเดรียติกในโครเอเชีย เมืองนี้เป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมยุคกลางอันงดงาม กำแพงเมืองอันยิ่งใหญ่ และภูมิทัศน์ที่สวยงาม เมืองดูบรอฟนิกได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก วันสบายๆริมทะเลในวันอากาศสดชื่น วันนี้เราจะพาชม

• กำแพงเมืองโบราณ กำแพงแห่งนี้สร้างตั้งแต่สมัยคริสต์ศตวรรษที่ 13 และมีความยาวถึงประมาณ 1,940 เมตร และมีความสูง 25 เมตร ตลอดแนวกำแพงมีหอคอยหลากหลายรูปทรงสลับกันไป กำแพงเมืองแห่งนี้ได้ชื่อว่ามีความมั่นคงและแข็งแกร่งที่สุดในน่านน้ำทะเลอะเดรียติก

• เดินลอดประตู Pile Gate ที่มีรูปปั้นของนักบุญ เซนต์เบลส นักบุญประจำเมือง เพื่อเข้าสู่ใจกลางเมืองเก่า ชม น้ำพุ Onofrio ซึ่งเป็นตั้งเป็นเกียรติแก่สถาปนิกผู้สร้างน้ำพุแห่งนี้

• The Cathedral Treasury หนึ่งในโบสถ์เก่าแก่ที่สะสมโบราณวัตถุของพ่อค้าวาณิชที่ได้ทำการค้าขายกับ ชาวเวนิชในอดีต 

• หอนาฬิกาโบราณ (Bell Tower Clock) ซึ่งมีความพิเศษอยู่ที่สัญลักษณ์ทรงกลมใต้นาฬิกาที่ใช้แทนพระจันทร์เพื่อบอกข้างขึ้นข้างแรมในสมัยโบราณ

• พระราชวังเรคเตอร์ (Rector’s Palace) ผสมผสานศิลปะทั้งแบบโกธิค, เรเนซองส์และบาโรค

• สปอนซา พาเลส (Sponza Palace) พระราชวังแห่งนี้สร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบโกธิค เรเนซองส์ ในสมัยศตวรรษที่ 15 ปัจจุบันได้ใช้เป็นสถานที่ราชการ

เดินเล่นที่ถนนสตราดัน ถนนสายหลักยาวกว่า 398 เมตร ที่สองข้างทางรายล้อมไปด้วยอาคารสไตล์โรมัน โกธิค และร้านค้า ร้านกาแฟ ร้านไอศครีม ร้านขายของที่ระลึกต่างๆ มากมาย ให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย 

นอนที่ Dubrovnik

 

Day 7

Montenegro • Kotor

แวะถ่ายภาพจุดชมวิวที่เป็น Signature ของ เมือง Dubrovnik 

ข้ามพรมแดนสู่ ประเทศมอนเตเนโกร แปลว่าBlack Mountain หรือ ภูเขาสีดำปัจจุบันมอนเตเนโกรพยายามร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรป 

ถึงเมือง Kotor Bay ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอ่าว Kotor ทางตอนใต้ของประเทศมอนเตเนโกร เมืองนี้เป็นที่รู้จักจากสถาปัตยกรรมยุคกลางอันงดงาม กำแพงเมืองอันยิ่งใหญ่ และภูมิทัศน์ที่สวยงาม เมือง Kotor ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

เดินชมเมืองเก่าที่ล้อมรอบด้วยกำแพงเมืองยาว 4.5 กิโลเมตร ชมมหาวิหารเซนต์ทริฟูนเป็นโบสถ์ที่ใหญ่ที่สุดใน Kotor สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 มหาวิหารแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบโรมันและโกธิกผสมผสาน ชมหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 17 หอนาฬิกาแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบเรอเนสซองส์

เดินเล่นที่จัตุรัสกลางเมือง มีร้านค้า ร้านอาหาร ให้ได้ชิม ช๊อป แชะ

พักที่เมือง Kotor

Day 8

Kotor • Perast • Budva • Sveti Stefan • Lovcen

ชม Our Lady of the Rocks สร้างขึ้นเมื่อปี 1452 ตามตำนานกล่าวว่ามีลูกเรือสองคนกลับจากการเดินทางที่แสนลำบาก ระหว่างทางได้ค้นพบสัญลักษณ์ของพระแม่มารีและพระบุตรที่อยู่บนก้อนหินในอ่าว พวกเขาจึงต้องการจะสร้างโบสถ์ขึ้นตรงนั้น ทั้งสองคนใช้หินก้อนเล็กๆค่อยๆก่อสร้างขึ้นเป็นโบสถ์เล็กๆ และต่อมากลายเป็นธรรมเนียมที่ชาวกะลาสีจะวางก้อนหินลงในน้ำรอบๆโบสถ์ก่อนเดินทางเพื่อเป็นการขอพรอย่างหนึ่ง ประเพณีนี้ยังคงปฏิบัติต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน  

ชมเกาะ Sveti Đorđe เป็นหนึ่งในสองเกาะเล็กเกาะน้อยนอกชายฝั่ง Perast ซึ่ง แตกต่างจาก Our Lady of the Rocks เป็นเกาะธรรมชาติ เกาะนี้มีอาราม Saint George Benedictine สร้างขึ้นตั้งแต่ศตวรรษที่ 12 และเป็นสุสานเก่าแก่สำหรับขุนนางยุคก่อน 

เดินทางสู่เมือง Budva รีสอร์ทริมทะเล แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ Montenegro แหล่งท่องเที่ยวหลักคือเมืองเก่าซึ่งเป็นหนึ่งในชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดบนชายฝั่ง Adriatic ภายในเมือง ชมป้อมปราการ และช้อปปิ้งของฝากเล็กๆน้อยๆ

ชม Sveti Stefan อดีตเคยเป็นเมืองหลวงแห่ง Paštrovići และเคยเป็นเมืองในอารักขาของเวนิส ในช่วงยุคปี คศ. 1500 ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็น โรงแรม 5 ดาว ชมหาดกรวดสีชมพูและน้ำทะเลสีฟ้าครามทำให้บริเวณนี้เป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้แวะเวียนมาเยี่ยมชมตั้งแต่ยุคปี คศ 1930 

เดินทางสู่ lovcern national park พาคุณไปสูดอากาศบริสุทธิ์ บนยอดเขาพร้อมกับถ่ายรูปจากจุดชมวิวสุดเก๋ไม่มีซ้ำใคร

จากนั้นเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงแห่งมอนเตเนโกร พอดโกริกา

คืนนี้พักกันที่เมือง Podgorica

Day 9

Podgorica • Ostrog Monastery • Tara canyon

หลังอาหารเช้า มุ่งหน้าขึ้นเหนือ สู่อุทยานแห่งชาติ dumitor ระหว่างทางแวะชม Ostrog monastery อารามแห่งนี้ถูกฝังอยู่ในหน้าผาหินขนาดใหญ่ดูแปลกตา ก่อตั้งโดย Vasilije เมืองหลวงของบิชอปแห่งเฮอร์เชโกวีนาในศตวรรษที่ 17 เป็นอารามในนิกายเซอร์เบียออร์โธดอกซ์เซอร์เบีย จากวัดสามารถมองเห็นทิวทัศน์อันงดงามของที่ราบ Bjelopavlići 

เดินทางต่อสู่ Tara Canyon เกิดจากแม่น้ำทารา มีความยาว 146 กม. แต่สิ่งที่น่าสนใจคือที่นี่เป็นแคนยอนที่ยาวที่สุดในยุโรป และเป็นอันดับสองของโลกรองจากแกรนด์แคนยอน ที่ความยาว 78 กิโลเมตรและลึก 1,300 เมตร และถูกรับรองให้เป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก

พาเดินข้ามสะพาน Tara Bridge เป็นสะพานข้ามแคยอน วัดใจกับความสูงและสายน้ำเบื้องล่าง

คืนนี้พักที่เมือง Žabljak

Day 10

Dumitor National Park • Podgorica

ตื่นเช้ามารับอากาศบริสุทธิ์จากเขตป่าเขา ชื่นชมความงามจะวิวทิวทัศน์อันแสนบริสุทธิ์ในเขตอุทยานแห่งชาติ ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองหลวงมอนเตเนโกร ระหว่างทางพบกับวิวทิวทัศน์แปลกตาภูผาหินแปลกๆแวะถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย 

เดินเล่นชมเมืองหลวงของมอนเตเนโกร แวะช้อปปิ้งซื้อของฝากตามอัธยาศัย

17.30 น. เดินทางสู่สนามบิน เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK1088 เวลา 20.40 น. แวะเปลี่ยนเครื่องที่ อิสตัลบูล เวลา 23.25 น

Day 11

ฺBangkok

01.35 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน TURKISH AIRLINES เที่ยวบินที่ TK68

15.25 น. ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 
ทริป โครเอเชีย มอนเตเนโกร
ค่าใช้จ่ายทริป
 • พักห้องคู่ ท่านละ 00,000 บาท
 • พักเดี่ยว 00,000
 • ที่พักระกับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน (3 ดาวในพื้นที่ห่างไกล) 
 • เตียงคู่หรือเตียงใหญ่ ขึ้นกับความพร้อมของห้องของทางโรงแรม แต่เราจะ Request ให้ ณ วันที่ทำการจอง 
 • ต้องการปรับที่พักเป็นระดับ 5 ดาว หรือพักแบบ Apartment มีครัว สามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับ
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทำวีซ่า
 • ผลการพิจารณาวีซ่าขึ้นกับดุลยพินิจของสถานทูต
 • ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • ทีมงานมีบริการออกตั๋วเครื่องบินและให้คำแนะนำไฟลท์บินที่เหมาะสม

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป โครเอเชีย ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม