logo-freedoka

Canada Rocky (บินในประเทศ)

 Vancouver • Stanley Park • Calgary • Emerald Lake • Lake louise • Moraine Lake • Peyto Lake และ Herbert Lake • ขึ้นกระเช้า Jasper Tramway • Athabasca Falls • น้ำตก Sunwapta • ทุ่งน้ำแข็ง Columbia Icefield Skywalk • Banff Gondol • Niagara on the lake • ล่องเรือ • ช้อปปิ้ง Outlet 


short brief
สรุปทัวร์ แคนาดา (บินภายในประเทศ) โดยย่อ

วันที่ 1 | สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 |  Stanley Park • Vancouver • Fly to Calgary 
วันที่ 3 | Canmore • Emerald Lake • Lake louise
วันที่ 4 | Lake Louise • Moraine Lake • Peyto Lake และ Herbert Lake • Jasper
วันที่ 5 | Pyramid Lake • Maligne Lake • Jasper Tamway 
วันที่ 6 |  Athabasca Falls • น้ำตก Sunwapta • ทุ่งน้ำแข็ง Columbia Icefield Skywalk • Glacier Adventure • ชมโค้ง Morant’s Curve • Banff
วันที่ 7 | Banff Gondola • Minewanka Lake • Calgary • Fly Toronto • ชมวิวเมืองแบมฟ์แบบ 360 องศา บน Banff Gondola
วันที่ 8 | Niagara on the lake • Niagara • ล่องเรือ Horn Blower ชมน้ำตกไนแอการา 
วันที่ 9 | มิลาน • ลาเสปเซีย • ชิงเควเตเร่ช้อปปิ้ง Outlet • ไปสนามบิน กลับกรุงเทพ
วันที่ 10 | กรุงเทพ

Trip Summarize
สรุปการเดินทาง

ข้อจำกัดของการเดินทางแบบ Road Trip

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 18,000 บาท
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บา
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว

วีซ่า

 • วีซ่าเชงเก้นใช้ระยะเวลาทำประมาณ 30 วัน
 • เอกสารเบื้องต้นที่จะต้องเตรียม
  • หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
  • รูปถ่าย ขนาด 3.5×4.5 CM จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ประกันเดินทาง

 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
 • การล่าช้าของสัมภาระ 1,000 บาท
 • หากต้องการความคุ้มครองเพิ่มขึ้นสามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะ

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR เวลา 16.25 เพื่อเดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์โดยเที่ยวบิน BR68 ออกเดินทางเวลา 16.25 ถึงไทเปเวลา 21.15 แวะเปลี่ยนเครื่อง จากนั้นต่อเที่ยวบิน BR10 ออกเดินทางเวลา 23.55 ถึงแวนคูเวอร์เวลา 19.40

Day 2

Stanley Park • Vancouver • Fly to Calgary

ชม Stanley Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ ล้อมรอบไปด้วย Burrard Inlet และ English Bay อันเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของแคนาดา โดยโอเอซิสสีเขียวแห่งนี้เป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับชาวเมืองและนักท่องเที่ยว ท่ามกลางภูมิทัศน์เมืองที่มีความหนาแน่น

เดินทางไปยังไปเมือง Calgary  เมืองคาลการีเป็นศูนย์กลางการผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ กสิกรรม และการท่องเที่ยว ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของแคนาดา เป็นเมืองที่มีค่าครองชีพต่ำที่สุดอันดับ 2 ในแคนาดา มีประชากรมากกว่า 150 เชื้อชาติอาศัยอยู่ร่วมกันด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งเมืองนี้ตั้งอยู่ใกล้กับเทือกเขาร็อกกี้ จึงสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมกลางแจ้งมากมายตลอดทั้งปี

พักที่ Calgary

Day 3

Canmore • Emerald Lake • Lake louise

เดินทางไปยังเมือง Canmore เมืองเล็กๆในบรรยากาศ สบายๆ แวะพักเมื่อยจากการเดินทางด้วยร้านขายของฝาก ของที่ระลึกในราคาไม่แพง 

ชม Emerald Lake ทะเลสาบน้ำสีเขียวมรกต เกิดจากธารน้ำแข็งละลายบนเทือกเขา President Range, Mount Burgess และ Wapta Mountain ผสมกับแร่ธาตุไลม์สโตน เกิดเป็นสีสันอันงดงาม ชวนมอง

คืนนี้พักที่ Lake Louise

Day 4

Lake Louise • Moraine Lake • Peyto Lake และ Herbert Lake • Jasper

ชม Lake Louise ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ รัฐแอลเบอร์ตา ประเทศแคนาดา ทะเลสาบแห่งนี้มีสีฟ้ามรกตงดงาม ค้นพบโดยนักสำรวจ Tom Willson ในปี 1882 และตั้งชื่อตามพระนามพระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย

ชม Moraine Lake ตั้งอยู่ในหุบเขา Valley of the Ten Peaks ซึ่งเป็นทะเลสาบที่มีชื่อเสียงในแคนาดา ภาพทะเลสาบแห่งนี้มักปรากฎในของที่ระลึกต่างๆ เช่น โปสการ์ด ปฏิทิน และโฆษณา

ชมทะเลสาบ Peyto Lake ทะเลสาบสีฟ้าน้ำนม (Glacier Milk) ติดอันดับ 1 ใน 5 ของแคนาดา เกิดจากดินร่วนปนทรายและแร่ธาตุจากธารน้ำแข็ง เมื่อหน้าร้อนมาเยือน ดินทรายและแร่ธาตุเหล่านี้จะละลายลงมาในทะเลสาบ ทำให้น้ำมีสีฟ้าสดใส

ชม Herbert Lake ทะเลสาบขนาดใหญ่ ยาว 10 กิโลเมตร กว้าง 2 กิโลเมตร ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันงดงามของภูเขาและป่าไม้ น้ำทะเลสาบมีความลึกเฉลี่ย 30 เมตร และลึกที่สุด 80 เมตร

เดินทางสู่เมือง Jasper เมืองที่มีขนาดเล็กกว่า Banff อยู่ทางตะวันตกของ Alberta ของแคนาดา เป็นเมืองขนาดเล็ก บรรยากาศสบาย  มีร้านค้า ร้านขายของฝาก และโบสถ์เล็กๆ ประจำเมือง เหมาะกับการเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศสบายๆ

คืนนี้พักที่เมือง Jasper

Day 5

Pyramid Lake • Maligne Lake • Jasper Tamway

ชมความงามของ Pyramid Lake ทะเลสาบที่น้ำใสราวกระจก สะท้อนเงาภูเขาชัดเจน จากนั้นเดินทางไปชม Patricia Lake ทะเลสาบที่ตั้งชื่อตามเจ้าหญิง Patricia แห่ง Connaught หลานสาวของ Queen Victoria

ชม Maligne Lake ทะเลสาบที่มีคนไปถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น้ำในทะเลสาบสีเขียวมรกตเงียบสงบนิ่ง สะท้อนฉากหลังที่เป็นภูเขาสูงชันรอบทิศทาง รวมถึงเกาะ Spirit Island อันเป็นสัญลักษณ์ของทะเลสาบแห่งนี้

ขึ้นกระเช้า Jasper Tramway เพื่อสัมผัสกับเทือกเขาร๊อคกี้ในมุมสูง เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่ควรพลาด

คืนนี้พักที่เมือง Jasper

Day 6

Athabasca Falls • น้ำตก Sunwapta • ทุ่งน้ำแข็ง Columbia Icefield Skywalk • Glacier Adventure • ชมโค้ง Morant’s Curve • Banff

ชมน้ำตก Athabasca Falls ซึ่งเกิดจากธารน้ำแข็ง Columbia Icefield ละลายไหลลงสู่แม่น้ำ Athabasca เสียงกระทบระหว่างสายน้ำกับหินควอร์ไซต์ นั้นไพเราะและทรงพลัง เป็นเสียงที่ธรรมชาติสรรสร้าง

ชมน้ำตก Sunwapta Falls ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Jasper เป็นน้ำตกคู่ที่มีความสูง 18 เมตร น้ำตกชั้นบนและล่างไหลมาจากธารน้ำแข็ง Athabasca เรายังสามารถชมน้ำตกด้านบนได้จากจุดชมวิวที่อยู่ใกล้ๆ

ชม Columbia Icefields ทุ่งน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในเทือกเขาร็อกกี้ ประกอบไปด้วยธารน้ำแข็งถึง 6 แห่ง ท่านสามารถเดินทางสู่ลานน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยรถล้อโตของอุทยาน หรือจะท้าทายความกล้าด้วยการเดินบนทางเดินพื้นกระจก Columbia Glacier Skywalk ที่ยื่นออกไปจากหน้าผา มองเห็นวิวทิวทัศน์อันงดงามของธารน้ำแข็งและเทือกเขาร็อกกี้ได้แบบพาโนรามา

ชมโค้ง Morant’s Curve ทางโค้งยาว 300 เมตร ที่ตัดผ่านเทือกเขา Rocky ด้วยทางรถไฟสาย Transcanada เป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด เนื่องจากเป็นมุมมองที่สวยงามและแปลกตา

คืนนี้พักที่เมือง Banff

Day 7

Banff Gondola • Minewanka Lake • Calgary • Fly Toronto •ชมวิวเมืองแบมฟ์แบบ 360 องศา บน Banff Gondola

ชมทะเลสาบ Minnewanka ทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ ภาษาท้องถิ่นของคนอินเดียนแดงเรียกว่า ทะเลสาบแห่งจิตวิญญาณ ด้วยน้ำที่ใสราวกระจกและความลึกถึง 140 เมตร จึงเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว

เดินทางสู่สนามบิน Calgary แล้วบินภายในประเทศสู่เมือง Toronto โดยสายการบิน Air Canada เที่ยวบินที่ CA150 เวลา 17.45-23.33

คืนนี้พักที่ Toronto

Day 8

Niagara on the lake • Niagara • ล่องเรือ Horn Blower ชมน้ำตกไนแอการา

ชมเมือง Niagara on the lake ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบออนแทรีโอ เมืองเก่าแก่แห่งนี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี อาคารบ้านเรือนยังคงความคลาสสิก ผู้คนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรและอุตสาหกรรมทำไวน์ เมืองแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยไร่องุ่นและโรงบ่มไวน์คุณภาพเยี่ยม ท่านสามารถเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเงียบสงบ ชมความงามของสถาปัตยกรรม และชิมไวน์รสเลิศได้

พาทุกท่านล่องเรือ Hornblower ชมความงามของน้ำตกไนแอการา น้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ตั้งอยู่กั้นพรมแดนระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

คืนนี้พักที่ Niagara

Day 9

ช้อปปิ้ง Outlet • ไปสนามบิน กลับกรุงเทพ

อิสระในการถ่ายรูปหรือเดินเล่นรอบน้ำตก  ท่ามกลางแดดยามเช้าที่สาดส่องกระทบละอองน้ำ

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังของอเมริกาและทั่วโลกลดกระหน่ำตั้งแต่ 30-70% ที่ Outlets Collection at Niagara ศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีขนาดใหญ่ใจกลางเมือง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาเดินทางไปสนามบินกลับกรุงเทพ

Day 10

กรุงเทพ

ออกเดินทางโดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR35 เวลา 01.45-05.15 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป จากนั้นต่อด้วย BR75 เวลา 07.40 ถึงกรุงเทพ เวลา 10.25

ทริป แคนาดา (บินในประเทศ)
ค่าใช้จ่ายทริป
 • พักห้องคู่ ท่านละ 000,000 บาท
 • พักเดี่ยว 00,000
 • ที่พักระกับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน (3 ดาวในพื้นที่ห่างไกล) 
 • เตียงคู่หรือเตียงใหญ่ ขึ้นกับความพร้อมของห้องของทางโรงแรม แต่เราจะ Request ให้ ณ วันที่ทำการจอง 
 • ต้องการปรับที่พักเป็นระดับ 5 ดาว หรือพักแบบ Apartment มีครัว สามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับ
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทำวีซ่า
 • ผลการพิจารณาวีซ่าขึ้นกับดุลยพินิจของสถานทูต
 • ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • ทีมงานมีบริการออกตั๋วเครื่องบินและให้คำแนะนำไฟลท์บินที่เหมาะสม

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป แคนาดา ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม