logo-freedoka

Canada Rocky

Stanley Park • Vancouver City tour • Kamloops • Emerald Lake • Lake Louise • Moraine Lake • Peyto Lake และ Herbert Lake • Jasper Tamway • Athabasca Falls • Sunwapta • Columbia Icefield • Columbia Glacier Skywalk • Morant’s Curve • Banff Gondola • Niagara on the Lake • ล่องเรือ • ช้อปปิ้ง Outlet short brief
สรุปทัวร์ แคนาดา โดยย่อ

วันที่ 1 | สุวรรณภูมิ
วันที่ 2 | Stanley Park • Vancouver City tour • Kamloops
วันที่ 3 | Salmon Arm • Revelstoke • Golden • Emerald Lake
วันที่ 4 | Lake Louise • Moraine Lake • Peyto Lake และ Herbert Lake • Jasper
วันที่ 5 | Pyramid Lake • Maligne Lake • Jasper Tamway 
วันที่ 6 | Athabasca Falls • Sunwapta • Columbia Icefield  • Columbia Glacier Skywalk  • Morant’s Curve
วันที่ 7 | Banff Gondola • Minewanka Lake • Canmore • Calgary Fly to Toronto
วันที่ 8 | Fly to Toronto • Niagara on the Lake • Niagara
วันที่ 9 | Outlet •  Toronto
วันที่ 10 |  Toronto City • Airport 
วันที่ 11 | Bangkok

Trip Summarize
สรุปการเดินทาง

ข้อจำกัดของการเดินทางแบบ Road Trip

 • พื้นที่เก็บกระเป๋ามีจำกัด หากมา 6 ท่าน กระเป๋าจะต้องเป็นขนาด 24 นิ้วเท่านั้น และ Carry On ต้องเป็นแบบ ผ้าหรือแบบเป้ที่สามารถใส่ไว้ใต้เบาะหรือข้างๆตัวได้
 • เราไม่สามารถทราบรุ่นของรถได้จนกว่าจะถึงวันรับรถ บางครั้งรถอาจจะใหญ่กว่าในรูปหรือเล็กกว่าในรูป ดังนั้น เพื่อจำกัดข้อผิดพลาดของการเดินทาง เราจึงจำเป็นต้องกำหนดขนาดของกระเป๋าไว้ล่วงหน้า
 • กระเป๋าต้องเผื่อพื้นที่ของไกด์ 1 ใบ
 • เราจะพาทุกท่านเข้าโรงแรมก่อนออกเที่ยวเพื่อป้องกันความเสี่ยงเรื่องการทุบกระจกขโมยของ
 • กระเป๋าทุกท่านต้องดูแลกระเป๋าของตนเอง (ช่วยยกขึ้นรถ) รวมถึงการลากขึ้นห้อง เนื่องจากไกด์ของเรามีคนเดียว
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 18,000 บาท
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว
 • อาหารครบทุกมื้อ
 • ยานพาหนะ รับส่งตามโปรแกรม
 • ค่าทางด่วน ที่จอดรถ น้ำมัน ทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรมและค่าเข้าชม ตามโปรแกรม
 • ค่าวีซ่า
 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บา
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ที่พักรับดับ 3-4 ดาว

วีซ่า

 • วีซ่าเชงเก้นใช้ระยะเวลาทำประมาณ 30 วัน
 • เอกสารเบื้องต้นที่จะต้องเตรียม
  • หนังสือเดินทาง อายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน พร้อมสำเนา
  • รูปถ่าย ขนาด 3.5×4.5 CM จำนวน 2 ใบ (พื้นหลังสีขาว)
  • หนังสือรับรองการทำงาน
  • Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

ประกันเดินทาง

 • ประกันการเดินทางวงเงิน 2,000,000 บาท
 • การล่าช้าของสัมภาระ 1,000 บาท
 • หากต้องการความคุ้มครองเพิ่มขึ้นสามารถซื้อเพิ่มได้ค่ะ

เป็นไปตามพรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

 • ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าทัวร์ โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าตั๋ว,ค่าวีซ่า
 • ยกเลิกการเดินทาง ก่อนเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดที่ลูกค้าชำระมา ที่เหลืออีก 50% หักค่าใช้จ่ายตามจริง
 • ยกเลิกการเดินทาง น้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินทั้งหมด
 • เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการใดบริการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการหรือเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง (รวมถึงการขอวีซ่า) ทั้งไทยและต่างประเทศ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางบริษัทหรือหัวหน้าทัวร์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆ ได้ทั้งสิ้น

Day 1

สนามบินสุวรรณภูมิ

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เคาน์เตอร์สายการบิน EVA AIR เวลา 16.25 เดินทางสู่เมืองแวนคูเวอร์โดยเที่ยวบินที่ BR68 16.25-21.15 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป และ ต่อด้วย BR 10 เวลา 23.55 ถึงแวนคูเวอร์ 19.40 

Day 2

Stanley Park • Vancouver City tour • Kamloops

ชมสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ที่สุดในเมืองแวนคูเวอร์ Stanley Park สวนสาธารณะแห่งนี้ล้อมรอบไปด้วย Burrard Inlet และ English Bay อันเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญของแคนาดา โดย Stanley Park นับเป็นโอเอซิสสีเขียวที่สวยงามท่ามกลางภูมิทัศน์เมืองที่มีความหนาแน่น

ชม Gastown ชุมชนแรกของคนที่มาตั้งถิ่นฐานอยู่ในรัฐบริติชโคลัมเบียก่อนที่จะมาเป็นแวนคูเวอร์ ให้บรรยากาศแบบวิกตอเรียนที่ได้รับการบูรณะใหม่และรักษาให้อยู่ในสภาพดี 

ชมนาฬิกาเรือนแรกของโลก Stream Clock ที่เดินได้ด้วยพลังไอน้ำ โดยนาฬิกาไอน้ำนี้จะตีเสียงดังบอกเวลาทุก 15 นาที เสียงดนตรีเป็นเสียงเดียวกับนาฬิกาบิ๊กเบนในกรุงลอนดอน และนาฬิกาจะพ่นไอน้ำพวยพุ่งออกมาทุก 1 ชั่วโมง 

เดินทางไปเมือง Kamloops ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆ กลางป่าธรรมชาติ ที่มีภูมิประเทศสวยงาม ล้อมรอบด้วยภูเขาและทะเลสาบ

พักที่เมือง Kamloops

Day 3

Salmon Arm • Revelstoke • Golden • Emerald Lake

เดินทางสู่เมืองแซลมอนอาร์ม (Salmon Arm) เมืองน่ารักที่ตั้งอยู่บนเขตทะเลสาบของแคว้นซัสแวป เมืองนี้มีท่าเรือไม้ที่ยาวที่สุดในอเมริกาเหนือ และทัศนียภาพอันงดงามของตัวเมืองที่ทอดยาวไปพร้อมกับทะเลสาบและมีฉากหลังเป็นทิวเขาแบสชั่น ล้วนเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว 

ผ่านชมเมืองเรเวลสโตค Revelstoke เมืองสกีชื่อดังของ แคนาดา เป็นเมืองที่ตั้งอยู่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติเม้าท์เรเวลสโตค และอุทยานแห่งชาติกราเซีย ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เช่น หมีกริซลี่ หมีดำ หมาป่า และฝูงกวาง เดินทางต่อผ่านอุทยานแห่งชาติกลาเซียร์ บนเส้นทาง TransCanada สองข้างทางเป็นป่าสนทึบเขียวชอุ่ม เทือกเขาสูงตระหง่านเป็นแนวฉากหลัง สู่เมืองโกลเด้นท์ ประตูสู่อุทยานแห่งชาติโยโฮ ในเขตเทือกเขาร็อคกี้

ชม Emerald Lake ทะเลสาบน้ำสีเขียวมรกตที่โอบล้อมด้วยเทือกเขา President Range, Mount Burgess และ Wapta Mountain น้ำในทะเลสาบเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งบนเทือกเขาด้านบน ผสมกับแร่ธาตุไลม์สโตน จึงเป็นที่มาของสีสันอันงดงาม ชวนมอง

คืนนี้พักที่ Lake Louise

 

Day 4

Lake Louise • Moraine Lake • Peyto Lake และ Herbert Lake • Jasper

ชม Lake Louise เป็นทะเลสาบที่โด่งดังแห่งเทือกเขา Rocky ในแคนาดา ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ รัฐแอลเบอร์ตา ทะเลสาบแห่งนี้มีสีฟ้ามรกตงดงาม ค้นพบโดยนักสำรวจ Tom Willson ในปี 1882 และตั้งชื่อตามพระนามพระราชธิดาในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรีย

ชม Moraine Lake เป็นหนึ่งในทะเลสาบที่มีชื่อเสียงในแคนาดา ตั้งอยู่ในหุบเขา Valley of the Ten Peaks ภาพทะเลสาบแห่งนี้มักปรากฎในของที่ระลึกต่างๆ เช่น โปสการ์ด ปฏิทิน และโฆษณา

นำท่านชมทะเลสาบ Peyto Lake ทะเลสาบสีฟ้าน้ำนม (Glacier Milk) ติดอันดับ 1 ใน 5 ของแคนาดา เกิดจากดินร่วนปนทรายรวมกับแร่ธาตุ เมื่อหน้าร้อนมาเยือน ดินทรายและแร่ธาตุเหล่านี้จะละลายลงมาในทะเลสาบ ทำให้น้ำมีสีฟ้าสวยมากๆ

ชม Herbert Lake ทะเลสาบล้อมรอบด้วยภูเขาและป่าไม้ มีความยาว 10 กิโลเมตร และกว้าง 2 กิโลเมตร ทะเลสาบมีความลึกเฉลี่ย 30 เมตร และมีความลึกสูงสุด 80 เมตร 

เดินทางสู่เมือง Jasper เป็นเมืองที่มีขนาดเล็กกว่า Banff อยู่ทางตะวันตกของ Alberta ของแคนาดา เมืองเล็กๆ บรรยากาศสบายๆ มีร้านค้า ร้านขายของฝาก และโบสถ์เล็ก ๆ ประจำเมือง เหมาะกับการเดินเล่นท่ามกลางบรรยากาศสบายๆที่นี่

คืนนี้พักที่เมือง Jasper

Day 5

Pyramid Lake • Maligne Lake • Jasper Tamway

ชมความงามของ Pyramid Lake ทะเลสาบที่น้ำใสและนิ่งเรียบราวกระจก จนสามารถเห็นเงาของภูเขาที่สะท้อนมาได้อย่างชัดเจน จากนั้นไปชม Patricia Lake ทะเลสาบที่ตั้งชื่อตามเจ้าหญิง Patricia แห่ง Connaught หลานสาวของ Queen Victoria 

ชม Maligne Lake เป็นทะเลสาบที่มีคนไปถ่ายรูปมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก น้ำในทะเลสาบสีเขียวเงียบสงบนิ่งสะท้อนฉากหลังที่เป็นภูเขาสูงชันรอบทิศทาง รวมถึงเกาะ spirit Island อันเป็น signature ของทะเลสาบแห่งนี้

ขึ้นกระเช้า Jasper Tramway กระเช้าที่จะพาเราสู่ยอดเขา สัมผัสกับเทือกเขาร๊อคกี้ในมุมสูง เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ดีๆ ที่ไม่ควรพลาด

คืนนี้พักที่เมือง Jasper

Day 6

Athabasca Falls • Sunwapta • Columbia Icefield • Columbia Glacier Skywalk • Morant’s Curve

ชมน้ำตก Athabasca Falls เกิดจากธารน้ำแข็งยักษ์ใน Columbia Icefield ที่ละลายไหลลงสู่แม่น้ำ Athabasca ก่อให้เกิดเสียงกระทบระหว่างสายน้ำกับหินควอร์ไซต์ เสียงนั้นไพเราะและทรงพลัง เป็นเสียงที่ธรรมชาติสรรสร้าง 

ชมน้ำตก Sunwapta Falls ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติ Jasper เป็นน้ำตกคู่ที่มีความสูง 18 เมตร น้ำตกชั้นบนและล่างไหลมาจากธารน้ำแข็ง Athabasca เรายังสามารถชมน้ำตกด้านบนได้จากจุดชมวิวที่อยู่ใกล้ๆ

Columbia Icefields ทุ่งน้ำแข็งที่ใหญ่สุดในเทือกเขาร็อกกี้สถานที่แห่งนี้ประกอบไปด้วยธารน้ำแข็งถึง 6 แห่ง เดินทางสู่ลานน้ำแข็งอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยรถล้อโตของอุทยาน

ไปท้าทายความกล้าบนทางเดินพื้นกระจกยื่นไปในหน้าผา Columbia Glacier Skywalk มองเห็นวิวกลาเซียและขุนเขาอันยิ่งใหญ่ของเทือกเขาร็อกกี้

ชมโค้ง Morant’s Curve ทางโค้งยาว 300 เมตร ตัดผ่านเทือกเขา Rocky ด้วยทางรถไฟสาย Transcanada เป็นจุดชมวิวที่ไม่ควรพลาด

คืนนี้พักที่เมือง Banff

Day 7

Banff Gondola • Minewanka Lake • Canmore • Calgary • Fly to Toronto

ขึ้น Banff Gondola ชมวิวมุมสูงของเมืองแบมฟ์ แบบ 360 องศา 

ชมทะเลสาบ Minnewanka เป็นทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในอุทยานแห่งชาติแบมฟ์ ภาษาท้องถิ่นของคนอินเดียนแดงเรียกว่า ทะเลสาบแห่งจิตวิญญาณ ด้วยความลึกถึง 140 เมตร และน้ำที่ใสราวกระจก จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยม

เดินทางไปยังเมือง Canmore เมืองเล็กๆในบรรยากาศ สบายๆ แวะพักเมื่อยจากการเดินทางด้วยร้านขายของฝาก ของที่ระลึกในราคาไม่แพง จากนั้นเดินทางกลับเมือง Calgary 

เดินทางสู่สนามบิน Calgary แล้วบินภายในประเทศสู่เมือง Toronto โดยสายการบิน Air Canada เที่ยวบินที่ CA150 เวลา 17.45-23.33

คืนนี้พักที่ Toronto

Day 8

Niagara on the Lake • Niagara

ชมเมืองไนเแอการาออนเดอะเลค หมู่บ้านเก่าแก่ของรัฐออนตาริ เป็นเมืองเล็กๆ น่ารัก เงียบสงบ มีชื่อเสียงด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมไวน์ 

ชมน้ำตกไนแอการา หนึ่งในน้ำตกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างแคนาดาและอเมริกา พาทุกท่านล่องเรือ Hornblower ชมความงามของน้ำตกอย่างใกล้ชิด

คืนนี้พักที่ Niagara

Day 9

Outlet • Toronto

อิสระในการถ่ายรูปหรือเดินเล่นรอบน้ำตก  ท่ามกลางแดดยามเช้าที่สาดส่องกระทบละอองน้ำ

ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังของอเมริกาและทั่วโลกลดกระหน่ำตั้งแต่ 30-70% ที่ Outlets Collection at Niagara ศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีขนาดใหญ่ใจกลางเมือง อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จนถึงเวลาเดินทางกลับโตรอนโต

คืนนี้พักที่เมือง Toronto

Day 10

Toronto City • Airport

ขึ้นชมหอคอย CN Tower หอคอยสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก เคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดในโลกยาวนานถึง 32 ปี แต่ถูกแทนที่ด้วยอาคารเบิร์จคาลิฟา(ดูไบ) ปัจจุบันยังคงเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของเมืองโตรอนโต

จากนั้นเดินทางไปยังสนามบินเพื่อกลับกรุงเทพ 

Day 11

Bangkok

ออกเดินทางโดยสายการบิน Eva Air เที่ยวบินที่ BR35 เวลา 01.45-05.15 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ไทเป จากนั้นต่อด้วย BR75 เวลา 07.40 ถึงกรุงเทพ เวลา 10.25

ทริป CANADA THE ROCKY
ค่าใช้จ่ายทริป
 • พักห้องคู่ ท่านละ 000000 บาท
 • พักเดี่ยว 00,000
 • ที่พักระกับ 4 ดาว พักห้องละ 2 ท่าน (3 ดาวในพื้นที่ห่างไกล) 
 • เตียงคู่หรือเตียงใหญ่ ขึ้นกับความพร้อมของห้องของทางโรงแรม แต่เราจะ Request ให้ ณ วันที่ทำการจอง 
 • ต้องการปรับที่พักเป็นระดับ 5 ดาว หรือพักแบบ Apartment มีครัว สามารถแจ้งทีมงานได้เลยครับ
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • รวมค่าธรรมเนียมและค่าบริการทำวีซ่า
 • ผลการพิจารณาวีซ่าขึ้นกับดุลยพินิจของสถานทูต
 • ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบินทุกเส้นทาง
 • ทีมงานมีบริการออกตั๋วเครื่องบินและให้คำแนะนำไฟลท์บินที่เหมาะสม

 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป แคนาดา ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม