logo-freedoka

Bhutan

เมืองพาโร •  ชม ป้อมรินปุง • ชมป้อมรินปุง • ชมป้อมรินปุง • ชมป้อมรินปุง • ป้อมพูนาคา • เมืองทิมพู  • สวนสัตว์ทาคิน • วัดทักซัง • วัดคิชุลาคัง * เมืองพาโร

short brief
สรุปทัวร์ Bhutan โดยย่อ

วันที่ 1 | กทม. – พาโร – ทิมพู
วันที่ 2 | ทิมพู – พูนาคา
วันที่ 3 | พูนาคา – พาโร
วันที่ 4 | พาโร – วัดทักซัง
วันที่ 5 | พาโร – กรุงเทพฯ

Day 1

กทม. - พาโร - ทิมพู

03.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่  B3 701 เวลา 06.30-09.55 via Kolkata 

09.55 น. เดินทางถึงเมืองพาโร สนามบินพาโร เป็นสนามบินที่ถือว่าบินลงได้ยากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก เพราะตั้งอยู่ในหุบเขา เมื่อเครื่องทำการแลนดิ้ง เราจะเห็นภูเขา อยู่ใกล้เรามาก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง แลกเงินและไกด์ท้องถิ่นรอรับทุกท่านสู่ประเทศภูฏาน

 

เที่ยวชมป้อมรินปุง (ป้อมแห่งอัญมณี) หรืออีกชื่อหนึ่งคือ ป้อมพาโร โดยเจ้าเมืองในสมัยนั้นได้ยกป้อมของพวกตนให้กับ ซับดรุง นัมเกล เพื่อแสดงความเคารพต่อความเป็นผู้นำทั้งด้านการเมืองและศาสนา จากนั้นได้มีการต่อเติมให้ใหญ่โตขึ้น

 

ชม วัดตัมชู (Tamchoe Monastery) ซึ่งมีสะพานโซ่เหล็กเก่าแก่อยู่ด้านหน้าวัด วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนจุดที่ที่มีแม่น้ำสองสายไหลมารวมกัน สร้างโดยลามะถังทนเกลโป และมีสะพานเหล็กข้ามลำน้ำ

 

เดินทางสู่ เมืองทิมพู ทานอาหารเที่ยง ที่ทิมพู เดินชมเมืองทิมพู ถ่ายรูปสี่แยกหลักของเมืองทิมพู ที่ยังคงไม่มีการใช้สัญญานไฟจราจร แต่ใช้ตำรวจจราจรมาโบก แวะถ่ายรูปหอนาฬิกากลางเมือง

 

ชม ป้อมทาชิโช ซอง ซึ่งเป็นอาคารสำนักงานที่ใช้ทรงงานของกษัตริย์ ข้าราชการระดับสูง รวมถึงพระสงฆ์ โดยมีการแบ่งเขตออกจากกัน สร้างขึ้นมากว่า 700 ปี จนกระทั่งปี 1630 ก็ถูกทิ้งร้างเพราะไฟใหม้ ในรัชสมัยสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี ดอร์จิ วังชุก ทรงรับสั่งให้ฟื้นฟูป้อมปราการแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ ทาชิโชซองจึงเป็นสถานที่สำคัญของเมืองทิมพูและภูฏานนับแต่นั้นมา 

 

(หากเข้าไม่ทัน จะย้ายโปรแกรมไปเข้าในวันที่ 3 แทน)

 

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมืองทิมพู

Day 2

ทิมพู - พูนาคา

หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองพูนาคา และ วังดีโพดรัง ทิวทัศน์ระหว่างทางจะเต็มไปด้วยความสวยงามของต้นไม้ในเขตอัลไพน์สลับกับพืชเขตร้อนและ ณ จุดที่สูงที่สุดของถนนเส้นนี้ที่เรียกว่า โดชูลาพาส (Dochula pass) ชม 108 สถูป ที่สร้างขึ้นเมื่อปี 2005 เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้กับทหารวีรชนชาวภูฏานที่เสียชีวิตจากสงคราม อัสสัม ตั้งอยู่บนยอดเขาที่สูงที่สุดอย่างโชโมฮารี

ทานอาหารกลางวัน ที่เขตวัดชิมิลาคัง จากนั้น ชม วัดชิมิลาคัง (Chimi Lhakhang) วัดที่อยู่บนยอดเนิน สร้างขึ้นในปี 1499 โดยลามะที่มีชื่อเสียงมาก นามว่าท่าน Lama Drukpa Kunley

ป้อมพูนาคา (Punakha Dzong) ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นวังแห่งความสุข Palace of Great Happiness และเป็นหนึ่งในป้อมปราการที่สวยงามที่สุดในภูฏาน ป้อมนี้ได้ถูกใช้เป็นที่ประกอบพระราชพิธีขึ้นครองราชย์ขององค์ปฐมกษัตริย์แห่งภูฎาน ในวันที่ 17 ธันวาคม 1907 และเมื่อไม่กี่ปีมานี้ยังใช้เป็นสถานที่ประกอบราชพิธีอภิเษกสมรสของกษัตริย์จิ๊กมี่และพระราชินี

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมืองพูนาคา

Day 3

พูนาคา - พาโร

เตรียมตัวเดินทางกลับสู่เมืองทิมพู ผ่านเส้นทางเดิม จากนั้นนมัสการพระใหญ่แห่งภูฏาน ณ Buddha Gang เชื่อกันว่าที่นี่เป็นจุดรวมพลังของหุบเขาทิมพู พระพุทธปฏิมากรองค์นี้นับเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภูฎานนอกจากนั้น

สวนสัตว์ทาคิน ชมตัวทาคิน มีหัวเหมือนแพะ ตัวเหมือนวัว เป็นสัตว์ในตำนานของชาวภูฎาน ใกล้ๆ กันนี้ยังเป็นสถานีส่งสัญญานช่อง BBS ซึ่งเป็นที่ที่หนุ่มสาวขนานนามว่าเป็น สถานที่โรแมนติก หรือ Romantic Point

ชม Memorial Chorten อนุสรณ์สถานที่สร้างในปี 1974 เพื่อเป็นอนุสรณ์สำหรับอดีตกษัตริย์ภูฏานองค์ที่สามที่ล่วงลับ

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมืองพาโร

Day 4

พาโร - วัดทักซัง

วัดทักซัง หรือ วัดถ้ำเสือ (Tiger’s Nest) วัดที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในภูฎาน วัดนี้เป็นศาสนสถานที่มหัศจรรย์ เพราะตัววัดเหมือนเกาะอยู่บนหน้าผาหินที่มีความสูงถึง 900 เมตร วัดจากที่ราบพาโร ตามตำนานกล่าวไว้ว่าท่าน Guru Padmasambhava หรือ พระปทุมสมภพในภาคยักษ์ หรือ พระศาสดาองค์ที่สองตามความเชื่อของชาวภูฏาน ได้เหาะมาบนหลังเสือตัวเมีย มายังหน้าผาแห่งนี้เพื่อทำวิปัสนากรรมฐาน จึงได้ชื่อว่าถ้ำเสือ หลังจากที่สำเร็จสมาธิแล้ว ท่านจึงได้สร้างศาสนสถานแห่งนี้ขึ้น ชาวภูฏานส่วนใหญ่มีความปรารถนาแรงกล้าที่จะได้ขึ้นมาแสวงบุญที่ Taksang สักครั้งหนึ่งในชีวิต (ไม่รวมค่าขี่ม้า)

วัดคิชุลาคัง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศภูฏาน สร้างโดยกษัตริย์ทิเบตในปี 659 ท่านจะได้พบกับต้นส้มศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุถึง 600 ปี แต่ยังให้ผลตลอดทั้งปี ได้เวลาสมควรมุ่งหน้าสู่เมืองทิมพู เป็นเมืองหลวงที่มีเสน่ห์อยู่ใจกลางหิมาลัย เพราะไม่เหมือนเมืองหลวงใดในโลก อาคารบ้านเรือนยังคงเอกลักษณ์ตามสถาปัตยกรรมภูฎานดั้งเดิม

คืนนี้เราจะพักกันที่ เมืองพาโร

Day 5

พาโร - กรุงเทพฯ

8.00 เดินทางสู่สนามบินเพื่อเตรียมตัวกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบิน Bhutan Airlines เที่ยวบินที่ B3 700 เวลา 10.35-16.05 via  Kolkata

16.05 เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ค่าใช้จ่ายทริป
ทริป xxx
 • พักห้องคู่ ท่านละ 99,000 บาท
 • พักเดี่ยว 32,000
 • ค่ารถหรือเรือทุกประเภทที่ใช้ในทริป
 • ค่าทางด่วนและที่จอดรถ
 • ค่าน้ำมันและภาษีต่างๆ
 • ที่พักและอาหารคนขับ
 • คนไทยนำทริปตลอดทริป
 • ไกด์รอรับที่สนามบินประเทศปลายทาง
 • ไกด์นำเที่ยวและขับรถและถ่ายรูปโดยคนเดียวกัน
 • ประกันเจ็บป่วยในขณะที่อยู่ต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
 • ประกันกระเป๋าล่าช้าหรือสูญหาย (เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

ทริป ภูฏาน ที่ผ่านมา

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม