ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์

3 เส้นทาง ทัวร์ไบคาล / ไบคาล-เมอร์มานสค์ / ไบคาล-ทรานไซบีเรีย

เส้นทาง : รัสเซีย ทะเลสาบไบคาล 

 • 15 – 20 ก.พ. 2562 
 • 22-27 ก.พ. 2562 ค่าทริป 57,900 บาท (รับได้ 8 ที่)

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,000 บาท

Highlight Trip

 • ทะเลสาบน้ำแข็ง
 • Snowmobile และสุนัขลากเลื่อน
 • ฟองอากาศในน้ำแข็ง ถ้ำน้ำแข็ง และแผ่นน้ำแข็งขนาดใหญ่
 • อากาศเย็นๆ มีไว้ให้วัดใจ

รูปแบบทริป

 • เส้นทาง มีนั่งรถไกล สมบุกสมบัน ถึงโรงแรมดึก มีเดินเยอะบ้างในบางวัน
 • เหมาะกับผู้ที่ทานง่ายอยู่ง่าย สบายๆกันเอง 

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-เอียร์คุตส์  และภาษีสนามบิน
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม บางมื้อจะเป็นแบบ Lunch Box
 • ที่พักระดับ 3 ดาวในเขตเมือง บนเกาะลักษณะเป็นเกสต์เฮ้าส์มีน้ำอุ่น พักห้องละ 2 ท่าน
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ค่ากิจกรรมสุนัขลากเลื่อน SNOWMOBILE (2 ท่าน/คัน หากต้องการขับคนเดียวมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปไกค์และคนขับรถท้องถิ่น วันละ 4 ยูโร ต่อวัน/ท่าน
 • หัวหน้าทัวร์คนไทยตามสมัครใจ ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 • สภาพทริปอาจไม่ได้สะดวกสบายเหมือนเส้นทางอื่น เนื่องจากเป็นเขตชนบทที่ยังไม่เจริญมากนัก โปรดเตรียมกายและใจ เปิดใจเพื่อสัมผัสความแท้จริงของชีวิต
 • ในเมือง 4 ดาว (ไสตล์รัสเซีย)
 • บนเกาะเป็นเกสเฮ้าส์บนเกาะ มีน้ำอุ่น ผ้าห่มไฟฟ้า
 • ไฟฟ้า 220 V ปลัํกกลมแบบยุโรป
 • ไม่มีไดร์เป่าผมบนเกาะ
 • บนเกาะเป็นอาหาร local คล้ายๆจีน หมูผัด มันบด ซุปต่างๆ / ในเมืองเป็นอาหารจีน และอาหารท้องถิ่น

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 25,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์ไบคาล ทะเลสาบน้ำแข็ง

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 1สุวรรณภูมิ – เอียร์คุตสค์

13.30 น.
พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว W ประตู 10 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ S7 762 ออกเดินทางเวลา 16:35 น. บินสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย

23.50 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง และเดินทางเข้าสู่โรงแรม

•••

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 2หมู่บ้านลิสต์เวียนสก้า

เดินทางสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนกา  (70 กม ; 1 ชม) ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ที่ประกอบไปด้วยพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่น่าสนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ “แมวน้ำไบคาล”

ขึ้นกระเช้าสกีสู่ “เนินหินเชียร์สกี” ชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาลแบบพาโรนาม่า จากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบ อันสวยงามของธรรมชาติ

ทดลองขับ SNOWMOBILE และพาร่วมกิจกรรมอันแสนสนุก คือ สุนัขลากเลื่อน ท่านจะได้โลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะ ที่ปกคลุม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่)

•••

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 3เกาะโอคลอน – เกาะโอกอย บุดดิสสกายา สถูปพุทธ

ช่วงเช้า เดินทางไปยัง “เกาะโอลคอน” (300 km 5 ชม) ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล และในการเดินทางช่วงหนึ่ง รถจะต้องผ่านช่องแคบที่ทะเลสาบกลายเป็นน้ำแข็งอยู่ประมาณ 30 นาที

บ่าย เดินทางสู่ “เกาะโอกอย” ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใหญ่โอลคอน ตั้งอยู่ในเขตทะเลน้อย และโด่งดังด้วย “สถูปพุทธแบบทิเบต” บนเกาะ พร้อม “รูปเคารพฑากิณี” หนึ่งในเทพองค์สำคัญของศาสนาพุทธแบบทิเบต

เดินทางไปยัง “แหลมคอร์กอย” ทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการพบ “ซากกำแพงหินโบราณ” ที่สันนิษฐานว่าอาจเคยใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกในอดีต ซึ่งเส้นทางนี้จะต้องผ่านพื้นน้ำแข็งของทะเลสาบอีกเช่นกัน

แวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆ รวมถึงบริเวณถ้ำน้อยใหญ่ที่รายล้อมอาณาบริเวณด้วย พร้อมตื่นตาตื่นใจกับแผ่นน้ำแข็ง ที่หนากว่า 6 เมตร เห็นฟองอากาศที่จับตัวเป็นน้ำแข็งและมีรูปทรงแปลกตา

•••

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 4แหลมบูรคาน ชาร์มาน แหลมโควบอย ซากาน

ชม “แหลมบูรคาน” หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของทะเลสาบไบคาล ที่เป็นที่ตั้งของ “โขดหินชามาน” สถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีสื่อวิญญาณตามความเชื่อของชาวไบคาล ก่อนการเผยแพร่ศาสนาพุทธจากทิเบตมายังบริเวณนี้

เดินทางไปยัง “แหลมโคบอย” ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน ระหว่างทางต้องผ่านทะเลสาบน้ำแข็ง ซึ่งปลอดภัยอย่างแน่นอน พร้อมสัมผัสความงามของผืนน้ำแข็งสีฟ้าแวววาวที่โด่งดังในช่วงฤดูหนาว แนวถ้ำน้อยใหญ่

•••

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 5โอคลอน – เอียร์คุตสค์

ออกเดินทางกลับสู่เมือง Irkutsk ตามเส้นทางเดิม เมื่อถึงเอียรคุตสค์

 • “ย่าน 130” เขตประวัติศาสตร์ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18
 • “ถนนคาร์ล มาร์กซ์” ที่รายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19 โบราณสถานสำคัญภายในสำนักชีสนาเมนสกี
 • “อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ” ผู้ก่อตั้งเมืองอิรคุตสก์
 • “ประตูชัยมอสโก” อนุสรณ์แห่งการครองราชย์ครบ 10 ปีของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 1
 • “เปลวไฟนิรันดร์” ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงทหารเกณฑ์จากดินแดนไซบีเรียผู้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สอง
 • “อนุสาวรีย์นายพลคอลชัค” หนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัสเซียขาวในสงครามกลางเมืองหลังการปฏิวัติรัสเซีย
 • “อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ผู้ดำริให้สร้างทางรถไฟประวัติศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย

•••

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 6เอียร์คุตสค์ – สุวรรณภูมิ

เช้า ออกเดินทางสู่สนามบิน เชคอินเที่ยวบิน S7 761 เที่ยวเวลา 10.30 น.

15.55 น. กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

•••

DAY 1 : BANGKOK – IRKUTSK

13.30 น.  
นัดพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว P ประตู 9 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ S7 762 ออกเดินทางเวลา 16:35 น. บินสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย  ใช้เวลาเดินทางสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย ประมาณ 6 ชั่วโมงครึ่ง

23.50 น.  
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย  ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก ภายในตัวเมืองอิรคุตสก์

DAY 2 : LISTVYANKA – IRKUTSK – CITY TOUR

พาท่านเดินทางสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนกา นำชมพิพิธภัณฑ์ไบคาลเพื่อเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ที่ปะกอบไปด้วยพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่น่าสนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ “แมวน้ำไบคาล” นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจำลองสภาพใต้น้ำของทะเลสาบไบคาลให้ชมกันอย่างใกล้ชิด  หลังจากนั้นจะพาท่านเดินเท้าสู่ 
เช้า

“เนินหินเชียร์สกี” เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล จากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบ อันสวยงามของธรรมชาติ

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน  จากนั้นให้ท่าน*ร่วมทดลองขับ SNOW MOBILE* และพาร่วมกิจกรรมอันแสนสนุก คือ สุนัขลากเลื่อน ท่านจะได้โลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะ ที่ปกคลุม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่)  จากนั้นนำท่านเดินทางกลับตัวเมืองอิรคุตสก์
จากนั้นพาท่านเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจมากมายภายในตัวเมืองอิรคุตสก์ อาทิเช่น เขตประวัติศาสตร์ “ย่าน 130” ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18 “ถนนคาร์ล มาร์กซ์” ที่รายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19  โบราณสถานสำคัญภายในสำนักชีสนาเมนสกี ซึ่งเป็นอาคารที่เคยถูกใช้งานหลากหลายรูปแบบตลอดสมัยจักรวรรดิรัสเซียและโซเวียต นอกจากนี้ยังมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์และบุคคลสำคัญอีกหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็น “อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ” ผู้ก่อตั้งเมืองอิรคุตสก์ “ประตูชัยมอสโก” อนุสรณ์แห่งการครองราชย์ครบ 10 ปีของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 1 “เปลวไฟนิรันดร์” ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงทหารเกณฑ์จากดินแดนไซบีเรียผู้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สอง “อนุสาวรีย์นายพลคอลชัค” หนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัสเซียขาวในสงครามกลางเมืองหลังการปฏิวัติรัสเซีย “อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ผู้ดำริให้สร้างทางรถไฟประวัติศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย

ค่ำ

รับประทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 3 : IRKUTSK – OLKHON

เช้า

หลังจากนั้นนำท่านออกเดินทางต่อไปยัง “เกาะโอลคอน” ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล โดยจะใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ช.ม.  ภายในระยะทาง 360 ก.ม. และในการเดินทางช่วงหนึ่ง รถจะต้องผ่านทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำแข็งอยู่ประมาณ 30 นาที  

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นเดินทางต่อถึงงหมู่บ้าน Khuzir บนเกาะโอลคอน เก็บสัมภาระ เข้าเช็คอินที่โรงแรม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำ และพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 4 : BURKHAN SHAMAN KHOBOY CAPE – SAGAN CAPE

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ชม “แหลมบูรคาน” หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของทะเลสาบไบคาล ที่เป็นที่ตั้งของ “โขดหินชามาน” สถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีสื่อวิญญาณตามความเชื่อของชาวไบคาล ก่อนการเผยแพร่ศาสนาพุทธจากทิเบตมายังบริเวณนี้ พร้อมกันกับที่ให้เวลาท่านได้ถ่ายภาพทิวทัศน์ไว้เป็นที่ระลึกตามอัธยาศัย
เช้า

กลับมาทานอาหารเช้า จากนั้นพาท่านเดินทางไปยัง “แหลมโคบอย” ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน โดยระหว่างทางต้องผ่านทะเลสาบน้ำแข็ง ซึ่งปลอดภัยอย่างแน่นอน พร้อมสัมผัสความงามของผืนน้ำแข็งสีฟ้าแวววาวที่โด่งดังในช่วงฤดูหนาว แนวถ้ำน้อยใหญ่ ก่อนรับประทานอาหารกลางวันแบบปิคนิคร่วมกัน

บ่าย

พาท่านแวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆ รวมถึงบริเวณถ้ำน้อยใหญ่ที่รายล้อมอาณาบริเวณด้วย พร้อมตื่นตาตื่นใจกับแผ่นน้ำแข็ง ที่หนากว่า 6 เมตร เมืองเห็นฟองอากาศที่จับตัวเป็นน้ำแข็งและมีรูปทรงแปลกตา ก่อนนำท่านเดินทางกลับที่พัก โดยระหว่างทางกลับท่านสามารถถ่ายภาพและชื่นชมทิวทัศน์ได้ตามอัธยาศัย

เย็น

นำท่านกลับถึงที่พัก และรับประทานอาหารค่ำ

DAY 5 : OGOY – BUDDIYSKAYA STUPA – SOUTH CAPE AREA – IRKUTSK

รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เกาะโอกอย” ซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเกาะใหญ่โอลคอน ตั้งอยู่ในเขตทะเลน้อย และโด่งดังด้วย “สถูปพุทธแบบทิเบต” บนเกาะ พร้อม “รูปเคารพฑากิณี หนึ่งในเทพองค์สำคัญของศาสนาพุทธแบบทิเบตเช้า

บ่าย

หลังรับประทานอาหารกลางวัน พาท่านเดินทางต่อไปยัง  “แหลมคอร์กอย” ทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการพบ “ซากกำแพงหินโบราณ” ที่สันนิษฐานว่าอาจเคยใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกในอดีต ซึ่งเส้นทางนี้จะต้องผ่านบนพื้นน้ำแข็งของทะเลสาบอีกเช่นกัน หลังจากนั้น นำท่านเดินทางออกจากเกาะโอคลอน กลับสู่ตัวเมืองไบคาล

เย็น

นำท่านกลับถึงที่พัก รับประทานอาหารค่ำ  และพักผ่อนตามอัธยาศัย

DAY 6 : Irkutsk – Murmansk

รับประทานอาหารเช้า ได้เวลาอันสมควรสำหรับเตรียมตัวออกเดินทางสู่สนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางไปยังมูรมันส์ โดยสายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU1563 ออกเดินทางเวลา 13.05 น.  โดยแวะเปลี่ยนเครื่องที่มอสโคว ถึงเวลา 14.20 น
เช้า

15.40 น.
ออกเดินทางต่อสู่มูรมันส์ โดยสายการบิน AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU1324

18.05 น.
ถึงสนามบินเมืองมูรมันส์ แล้วนำท่านเข้าสู่ที่พัก

DAY 7 : Murmansk – Teriberka or Safari Snow mobile

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางเข้าสู่เมือง เทอริเบอก้า (Teriberka) ซึ่งเป็นเมืองชนบทของประเทศรัสเซีย ตั้งอยู่ในแคว้นมูรมันสก์ แถบชายผั่งทะเลบาร์เร้นทส์ (Barents Sea) สัมผัสกับความหนาวเย็นท่ามกลางภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและธรรมชาติอันสวยงาม นำท่านชมเมืองเก่าอันมีมนต์เสน่ห์ตรึงใจ เพราะบ้านแต่ละหลังได้สร้างไว้อย่างเรียบง่ายแต่คงความเป็นเอกลักษณ์สไตล์รัสเซีย   พร้อมเที่ยวชมบริเวณ อ่าวเทอริเบอก้า ซึ่งเต็มไปด้วยบรรยากาศอันเงียบสงบ  บริเวณนี้ยังเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ชื่อดังของรัสเซีย เรื่อง Leviathan จากนั้นเยี่ยมชมวิถีชีวิตของ หมู่บ้านชาวประมง ที่น่าประทับใจอีกด้วย
เช้า

เที่ยง
รับประทานอาหารเที่ยงแบบปิคนิค พาท่านเที่ยวชมเมืองเทอริเบอก้า จนได้เวลาอันสมควร จึงนำท่านเดินทางกลับสู่เมืองมูรมันสก์

เย็น
รับประทานอาหารเย็น นำท่านล่าแสงออโรร่า โดยปรากฏการณ์ แสงออโรร่านั้นจะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในขณะนั้นด้วย

*** หากเส้นทางไปเทอริเบอก้า ไม่สามารถเดินทางได้ เช่นหิมะตกหนัก ถนนปิด เราจะเปลี่ยนเส้นทางไปที่  Safari Snow world แทน ***

DAY 8 : Murmansk – Sami Village – Snow village

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้านซามี่ (Saami Village) เดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง หมู่บ้านซามี่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆของชนเผ่าพื้นเมืองที่มีอาชีพล่าสัตว์ โดยลักษณะของหมู่บ้านได้สร้างคล้ายกับพิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้วิถีชีวิตชนเผ่า ภายในหมู่บ้านจะเห็นชนเผ่าเลี้ยงกวางเรนเดียร์ไว้สำหรับลากเลื่อน และมีสัตว์อื่นๆอีกมากเช่น สุนัขจิ้งจอก กระต่ายป่า ท่านจะได้ร่วมทำกิจกรรมอย่างหลากหลาย อาทิ การให้ขนมปังเรนเดียร์ ร่วมสนุกสนานไปกับการละเล่นพื้นเมืองของชนเผ่า  ชม Majestic Idols ประติมากรรมอันเป็นตัวแทนของธรรมชาติ ได้แก่ ไฟ โลก น้ำ อากาศ โดยมีความเชื่อว่าหากมาอธิษฐานขอพรกับประติมากรรมชิ้นนี้ จะทำให้เกิดความโชคดีแก่ตนเอง ไม่ว่าจะเป็น เรื่องของสุขภาพที่ดี รวมถึงเรื่องความรักก็จะสมปรารถนาอีกด้วย  จากนั้นนำท่านเที่ยวชมความน่ารักและให้อาหารฝูงกวางใน ฟาร์มกวางเรนเดียร์  จากนั้นท่านจะได้สัมผัสกับความน่ารักแสนรู้ของสุนัขลากเลื่อน ซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหิมะอันขาวโพลนเช้า

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ร้านอาหารท้องถิ่น

จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง“หมู่บ้านหิมะ” ที่สร้างขึ้นมาจากปุยหิมะและก้อนน้ำแข็ง  เป็นประติมากรรมที่สวยงามแปลกตาและหาชมได้ยาก  นอกจากนี้ท่านยังได้ทำกิจกรรมอันสนุกสนานภายในหมู่บ้านหิมะอีกด้วย เช่น การเล่นกีฬาฤดูหนาวท่ามกลางทุ่งหิมะ

จากนั้นเดินทางกลับ มูรมันสก์

เย็น
รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

DAY 9 : Murmansk – Kirovsk – Arctic Train – St. Peterbrug

รับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางไปยังเมือง Kirovs (ประมาณ 3 ชม.) เมืองที่เต็มไปด้วยหิมะอันขาวโพลนในฤดูหนาว  เนื่องจากเมืองกิรอฟสก์ตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาในเขตมูร์มันสก์ กายาโอบลาสต์ จึงเหมาะกับการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือเล่นกีฬาฤดูหนาวเช้า

12.28 น.

นำท่านสู่ขบวนรถไฟสายพิเศษ เพื่อเริ่มออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมือง เซ็นปีเตอร์เบริกส์ พักผ่อนพร้อมทำกิจกรรมบนรถไฟ ชมวิวทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางที่เต็มไปด้วยหิมะที่ขาวโพลนตลอดเส้นทาง อุณหภูมิภายนอกประมาณ 0 องศาเซลเซียส แต่ท่านจะได้สัมผัสบรรยากาศที่อบอุ่นบนรถไฟขบวนนี้ ระยะทางทั้งหมดของประเทศ คือ 10,000 กิโลเมตร หากวัดจากทิศเหนือสู่ทิศใต้ของประเทศรัสเซีย คือ 5,000 กิโลเมตร

เย็น

รับประทานอาหารเย็น บนห้องอาหารของขบวนรถไฟ พร้อมชิมว้อดก้า ชนิดต่าง ๆ จากนั้นสนุกสนานไปกับ เสียงเพลง ของเปียโน ในบรรยากาศของคอกเทลเล้าจ์ค่ำนี้พักผ่อนบนขบวนรถไฟ  ***คืนนี้พักบนรถไฟ

DAY 10 : St. Peterbrug – Bangkok

บ่าย
10.37 น.
ถึงสถานีรถไฟ เมือง St. Peterbrug จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

รับประทานอาหารกลางวัน

15.25 น.
ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน  AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU19 แวะเปลี่ยนเครื่องที่มอสโคว เวลา 16.45 น.

19.25 น.
ออกเดินทางต่อโดยสายการบิน  AEROFLOT เที่ยวบินที่ SU270  

DAY 11 : Bangkok

08.20 น.
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 1BANGKOK – IRKUTSK

13.30 น.
พบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ แถว W ประตู 10 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน S7 เที่ยวบินที่ S7 762 ออกเดินทางเวลา 16:35 น. บินสู่เมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย 

23.50 น.
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติเมืองอิรคุตสก์ ประเทศรัสเซีย

คืนนี้เราจะพักที่เมืองอิรคุตสก์

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 8LISTVYANKA – IRKUTSK – CITY TOUR

เช้า
เดินทางสู่หมู่บ้านลิสต์เวียนกา

ชมพิพิธภัณฑ์ไบคาล เรียนรู้เรื่องระบบนิเวศน์ของทะเลสาบไบคาล ที่ประกอบไปด้วยพืชและสัตว์หลากหลายสายพันธุ์ที่น่าสนใจ รวมไปถึงดาวเด่นของพิพิธภัณฑ์ “แมวน้ำไบคาล” 

เดินเท้าสู่ “เนินหินเชียร์สกี” เพื่อชมทิวทัศน์ของทะเลสาบไบคาล จากชายฝั่งด้านทิศตะวันตกของทะเลสาบ อันสวยงามของธรรมชาติ

บ่าย
ให้ท่าน *ร่วมทดลองขับ SNOWMOBILE* และพาร่วมกิจกรรมอันแสนสนุก คือ สุนัขลากเลื่อน ท่านจะได้โลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะ ที่ปกคลุม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่)

เดินทางกลับตัวเมืองอิรคุตสก์
เที่ยวชมสถานที่น่าสนใจมากมายภายในตัวเมืองอิรคุตสก์ อาทิเช่น เขตประวัติศาสตร์ “ย่าน 130” ที่เต็มไปด้วยอาคารไม้ตามแบบสมัยต้นศตวรรษที่ 18
“ถนนคาร์ล มาร์กซ์” ที่รายล้อมด้วยอาคารสถาปัตยกรรมสมัยปลายศตวรรษที่ 19 โบราณสถานสำคัญภายในสำนักชีสนาเมนสกี ซึ่งเป็นอาคารที่เคยถูกใช้งานหลากหลายรูปแบบตลอดสมัยจักรวรรดิรัสเซียและโซเวียต
“อนุสาวรีย์ยาคอฟ โปคาบอฟ” ผู้ก่อตั้งเมืองอิรคุตสก์
“ประตูชัยมอสโก” อนุสรณ์แห่งการครองราชย์ครบ 10 ปีของจักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 1
“เปลวไฟนิรันดร์” ที่สร้างเพื่อรำลึกถึงทหารเกณฑ์จากดินแดนไซบีเรียผู้เข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่สอง
“อนุสาวรีย์นายพลคอลชัค” หนึ่งในผู้นำการเคลื่อนไหวของกลุ่มรัสเซียขาวในสงครามกลางเมืองหลังการปฏิวัติรัสเซีย
“อนุสาวรีย์จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 3” ผู้ดำริให้สร้างทางรถไฟประวัติศาสตร์สายทรานส์ไซบีเรีย

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 3IRKUTSK – OLKHON

เช้า
เดินทางไปยัง “เกาะโอลคอน” ซึ่งเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดบนทะเลสาบไบคาล โดยจะใช้เวลาเดินทางราว 5-6 ช.ม. ภายในระยะทาง 360 ก.ม. และในการเดินทางช่วงหนึ่ง รถจะต้องผ่านทะเลสาบซึ่งเป็นน้ำแข็งอยู่ประมาณ 30 นาที

เที่ยง
เดินทางต่อถึงหมู่บ้าน Khuzir บนเกาะโอลคอน

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 4BURKHAN SHAMAN KHOBOY CAPE – SAGAN CAPE

เช้า
ชม “แหลมบูรคาน” หนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของทะเลสาบไบคาล ที่เป็นที่ตั้งของ “โขดหินชามาน” สถานที่ประกอบพิธีกรรมของหมอผีสื่อวิญญาณตามความเชื่อของชาวไบคาล ก่อนการเผยแพร่ศาสนาพุทธจากทิเบตมายังบริเวณนี้ 

เดินทางไปยัง “แหลมโคบอย” ทางตอนเหนือสุดของเกาะโอลคอน โดยระหว่างทางต้องผ่านทะเลสาบน้ำแข็ง ซึ่งปลอดภัยอย่างแน่นอน พร้อมสัมผัสความงามของผืนน้ำแข็งสีฟ้าแวววาวที่โด่งดังในช่วงฤดูหนาว แนวถ้ำน้อยใหญ่ 

บ่าย
แวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆ รวมถึงบริเวณถ้ำน้อยใหญ่ที่รายล้อมอาณาบริเวณด้วย พร้อมตื่นตาตื่นใจกับแผ่นน้ำแข็ง ที่หนากว่า 6 เมตร เมืองเห็นฟองอากาศที่จับตัวเป็นน้ำแข็งและมีรูปทรงแปลกตา 

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 5OGOY – BUDDIYSKAYA STUPA – SOUTH CAPE AREA

เช้า
เดินทางสู่ “เกาะโอกอย” อยู่ทางตอนใต้ของเกาะใหญ่โอลคอน ตั้งอยู่ในเขตทะเลน้อย และโด่งดังด้วย “สถูปพุทธแบบทิเบต” บนเกาะ พร้อม “รูปเคารพฑากิณี” หนึ่งในเทพองค์สำคัญของศาสนาพุทธแบบทิเบต

บ่าย
เดินทางไปยัง “แหลมคอร์กอย” ทางตอนใต้ของเกาะ ซึ่งเป็นบริเวณที่มีการพบ “ซากกำแพงหินโบราณ” ที่สันนิษฐานว่าอาจเคยใช้เป็นแนวป้องกันข้าศึกในอดีต ซึ่งเส้นทางนี้จะต้องผ่านพื้นน้ำแข็งของทะเลสาบอีกเช่นกัน

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 6Oklon – Ust – Barguzin

เช้า
พาร่วมกิจกรรม สุนัขลากเลื่อน สนุกสนานระทึกใจ ไปกับการโลดแล่นบนหิมะแบบที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน (โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับสภาพหิมะ ที่ปกคลุม ว่ามีมากเพียงพอหรือไม่ – หากมีน้อยเกินไป จะเปลี่ยนเป็นกิจกรรมอื่นแทน)

บ่าย
ท่านเดินทางออกจากเกาะโอคลอน สู่เมือง Ust-Barguzin เพื่อชมความสวยงามอันน่าตื่นตาของชายหาดฝั่งตะวันออกของทะเลสาบไบคาลซึ่งถูกขนานนามว่า “end of the world”

คืนนี้เราจะพักที่ Ust-Barguzin

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 13 Sacred Nose Penninsula – Chivyrkuy Bay

เช้า
ชม Sacred Nose Penninsula อันเป็นคาบสมุทรที่เปรียบเสมือนจมูกแห่งไบคาลก็ว่าได้ ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการท่องเที่ยวคาบสมุทร และเห็นความหลากหลายของภูมิทัศน์ที่สูงแตกต่างกัน

บ่าย
เดินทางสู่ อ่าว Chivyrkuisky ของทะเลสาบไบคาล แวะถ่ายรูปกับหินรูปเต่า และชื่นชมความงามของทะเลสาบ 

คืนนี้เราจะพักที่ Ust-Barguzin

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 14Ulan-Ude – Lenin’s Head – Lysaya Hill – Old Town

เช้า
เดินทางสู่เมือง Ulan-Ude เมืองหลวงของสาธารณรัฐเบอร์ยาเทีย แห่งรัสเซีย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของไซบีเรีย เมืองที่ตั้งริมฝั่งแม่น้ำ Uda อันเต็มไปด้วยกลิ่นอายของความเป็นเอเชียหลงเหลืออยู่มาก 

บ่าย
ชมรูปปั้นศรีษะของเลนิน ขนาดยักษ์ ตั้งอยู่ ณ จตุรัสใจกลางเมือง ถนนสายหลักในเมือง ยังคงชื่อ Lenina Street ที่เป็นที่ตั้งของทั้งพิพิธภัณฑ์ , โรงแรม และร้านค้าต่างๆ มากมาย

นำท่านสู่จุดชมวิว Lysaya Hill ยอดเขาหัวโล้น ที่เป็นจุดชมวิวหลักของเมือง และยังเป็นที่ตั้งของวัด Rinpoche Bagsha ในศาสนาพุทธ ที่เป็นสถาบันสอนศาสนาของพระสงฆ์ที่นี่

เดินชมเขตเมืองเก่าของ Ulan-Ude ให้ท่านได้สัมผัสบรรยากาศร้านรวง และอาหารท้องถิ่นหลากเมนูที่ขึ้นชื่อทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 15

Transsiberian Day Train to Irkutsk (2nd class, around 8 hours).

เช้า
เปิดประสบการณ์ใหม่ ด้วยการนั่งรถไฟทรานไซบีเรีย (Trans-Siberian Railway) รอบ 09.00 น สู่เมือง Irkutsk ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 8 ชม. 

คืนนี้เราจะพักกันที่ โรงแรมอันการา ภายในตัวเมืองอิรคุตสก์

ทัวร์ไบคาล ทรานไซบีเรีย เมอร์มานสค์ 16Irkutsk – Bangkok

เช้า
เดินทางสู่สนามบิน เชคอินเที่ยวบิน S7 761 เที่ยวเวลา 10.10 น.

15.20 น.
กลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

 

บรรยากาศ ไบคาลหลายๆกรุ๊ปทริปของเรา

error: Content is protected !!