Category: Trekking

ทัวร์เนปาล

ทัวร์เนปาล Trekking Pool hill บัคตาปูร์ โพครา Update 2562

ชมแสงแรก ณ ยอด Poon Hill ที่สูง 3,195 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ชมยอดเขา Dhanulagiri 8167 เมตร และ Annapurana 8091 เมตร ชมวิวยอดเขาหางปลามัฉฉาปูร์ชเร Fish Tail และเทือกเขา Annapurna ตลอดทางเดิน

ทัวร์เขาไกรลาส ธิเบต ขุนเขาแห่งศรัทธา (Trek)

ขุนเขาแห่งศรัทธาของชาวทิเบตเดินทางตั้งด้นด้วยเท้าเปล่าจากเมืองลาซาทุกเขาไกรลาศเพื่อตามหาการหลุดพ้นแห่งชีวิตสัมผัสภูมิประเทศบนหลังคาโลกและเมืองที่สาบสูญ