ทัวร์ปากีสถาน

ทัวร์ปากีสถาน

เส้นทาง : ปากีสถาน คาราโครัม

 • 24 ก.พ. – 1 มี.ค. 2562 ค่าทริป 69,900 บาท

พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 9,900 บาท

รูปแบบทริป

 •  

อัตราค่าบริการดังกล่าวรวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-อิสลามาบัต /ละฮอร์-กรุงเทพฯ  และภาษีสนามบิน
 • ตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ กิลกิต-อิสลามาบัด
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในโปรแกรม
 • โรงแรม 3-4 ดาวในเขตเมือง พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • รถรับส่งตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวม

 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ทิป Local Guide และ คนขับรถ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

ที่พัก อาหาร และการเตรียมตัว

 •  

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
  (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

เงื่อนไขการให้บริการ

 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่านสำหรับ Roadtrip / 15 ท่าน สำหรับทริป Exotic
 • ชำระส่วนแรกท่านละ 20,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)

*ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้บางส่วนหรือทั้งหมด เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายตามเงื่อนไขสายการบิน หรือ โรงแรมนั้นๆ *

โปรแกรม ทัวร์ปากีสถาน คาราโครัม

ทัวร์ปากีสถาน 1Bangkok – Islamabad

16.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว D ประตู 3 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินเพื่อเดินทางสู่ปากีสถานด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 349

19.00 น. บินสู่เมืองอิสลามาบัด ใช้เวลาเดินทางสู่เมืองอิสลามาบัด ประมาณ 5 ชั่วโมง

22.10 น. เดินทางถึงเมืองอิสลามาบัด

ทัวร์ปากีสถาน 2Islamnabad – Skardu

เช้า-เย็น เดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อไปยังเมือง Skardu โดยสายการบินภายในประเทศ

เมืองสการ์ดูนั้นเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อมากๆเพราะเป็นเสมือนเกทเวย์ เป็นต้นทางสู่การเทรคกิ้งภูเขาสำคัญหลายยอดเขา และเป็นจุดเริ่มต้นของนักปีนเขาเข้ามาพักที่เมืองสการ์ดู

ถ่ายรูปพระอาทิตย์ตกที่ “Kharpocho fort” หรือเรียกว่า ราชาแห่งป้อมปราการ สร้างขึ้นตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 16 โดย King Ali Sher ใช้เวลาเดินขึ้นประมาณ 20 นาที

***ถ้าหากมีการยกเลิกบินจาก อิสลามาบัดไปสการ์ดู เนื่องจาก หลายสาเหตุ เช่น สภาพของอากาศ ปิด แปรปรวน เป็นต้น เราจะปรับเป็นการนั่งรถไปยังเมือง Chilas แทนคะ

ทัวร์ปากีสถาน 3Skardu – Kachura lake – Kachura Valley – Shangrilla Resort – Skardu Cold Desert

เช้า เดินทางสู่ Kachura Lake ห่างจาก Skardu ประมาณ 1.30 ชม. ถึง เมื่อเดินทางถึงหมู่บ้านนำท่านไปยังจุดลงเรือ ระหว่างทางท่านจะได้ชมวิวของหมู่บ้านไปจนถึงจุดลงเรือ

เที่ยง เดินทางทางมาชม จุดชมวิว Lower Kachura lake View point หรือ Shangrila Resort เป็นทะเลสาบแบบ Private หรือ ส่วนตัวทะเลสาบที่เกิดจากการขุดขึ้นมาคะภายในมีรีสอร์ทเป็นที่นิยมของชาวปากีสถานที่ใช้มาพักผ่อนในฤดูร้อน สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสการ์ดู

แวะชม ทะเลทราย Katpana หรือ เรียกว่า Cold Desert เป็นทะเลทรายที่ต่อยาวกับทะเลทรายที่ Khaplu Valley ไปยัง นูบร้าวัลเล่ย์ และ Shigar Valley ไปยัง ซันซการ์ วัลเล่ย์ ที่อินเดีย ทะเลทราบ Katpana ตั้งอยู่ใกล้ๆ และรอบๆ แม่น้ำ Indus

ทัวร์ปากีสถาน 4Chunda valley – Shigar Valley – 400 years old Wooden Mosqu – Hashoope Bagh (Garden)

เช้า เดินทางไปเก็บภาพดอกไม้บานกันต่อ ที่ Chundar Valley

เที่ยง เดินทางกันต่อ ไปยัง Shigar Valley ประตูสู่ยอดเขาสูงแห่งเทือกเขาคาราโครัมที่นักปีนเขาจากทั่วโลกที่ชื่นชอบความท้าทาย จะต้องมาเริ่มต้นเดินทางกันที่นี่ ยอดเขาที่เรารู้จักก็เช่น Gasherbrum Peak และ ยอดเขา K2 ไปเก็บภาพสวยๆกันต่อ ที่ Hashoope Bagh(Garden) มัสยิดไม้โบราณอายุกว่า 400 ปี และป้อมปราการที่ถูกล้อมรอบไปด้วยดอกไม้สีชมพู

ทัวร์ปากีสถาน 5Shigar Valley – Royal Garden of Shigar fort- KKH – Gilgit

เช้า เก็บภาพสวย ๆ แห่งหุบเขา Shigar Valley และ Royal Garden of Shigar fort กันอย่างจุใจ จนถึงเวลา เดินทางไปยังเมือง Gilgit

เที่ยง เดินทางต่อไปยัง Gilgit เมืองประวัติศาสตร์ที่มีอายุทางประวัติศาสตร์ยาวนาน ล้อมรอบไปด้วยยอดเขาและธารน้ำแข็ง โดยจะใช้เส้นทาง คาราโครัมไฮเวย์ ซึ่งเป็นเส้นทางที่สูงที่สุดในโลก และเป็นเส้นทางค้าขายเก่าของโลก หรือ Silky Road ระหว่างทางเราจะเห็นวิวภูเขาที่สวยงามตลอดรายทาง

ทัวร์ปากีสถาน 6Hunza Valley – Rakaposhi View Point – Gilgit

เช้า ออกเดินทางไปยังเมือง Hunza เมืองโบราณที่อยู่ในหุบเขาซึ่งห่างไกลจากมลพิษ อุดมสมบูรณ์ได้ด้วยหุบเขาผลไม้ ทั้งเชอรี่ แอพพลิคอต เป็นต้น เดิมเมืองนี้เป็นรัฐอิสระที่มีอำนาจปกครองตนเองเป็นเวลามากกว่า 900 ปี ผู้คนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม นิกายชีอะ พูดภาษาอูรดูเป็นภาษาท้องถิ่น

เที่ยง แวะจุดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) 7,790 เมตร

ทัวร์ปากีสถาน 7Baltit Fort – Passu valley – Hussaini Suspension Bridge – Atatbaad Lake – Duikhar Valley

เช้า เก็บภาพแสงแรกกันที่ ป้อมบัลติท ( Baltit Fort) ที่มีอายุมากกว่า 700 ปี โดยผ่านการบูรณะมาหลายครั้งเป็นสถานที่ที่อยู่บนทำเลที่สวยงาม สามารถมองเห็นวิวของหุบเขา Hunza รอบด้าน ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์ซึ่งดำเนินการโดย Baltit Heritage Trusts และอยู่ระหว่างการพิจารณาให้เป็นมรดกโลกจากยูเนสโก

เดินทางต่อเข้าสู่ เมืองพาสสุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมทะเลสาบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันสวยงามอย่างยิ่ง เดินทางถึงเมืองพาสสุ

เดินทางสู่ทะเลสาบ Attabad ทะเลสาบที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2010 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ดินถล่ม มาปิดกั้นทางน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมะ ทำให้เกิดเป็นทะเลสาบที่สวยงาม นำท่านล่องเรือชมวิวที่ทะเลสาบ

บ่าย เดินทางไปเก็บภาพกันต่อ ที่สะพานไม้ Hussaini Suspension Bridge สะพานไม้ที่พาดผ่าน Borit Lake แวะเที่ยวชม Attabad Lake ทะเลสาบสีฟ้าสดใสราวกับเทอควอยซ์ในหุบเขา Gojal แห่งเมือง Hunza ทะเลสาบแห่งนี้เกิดจากเหตุการณ์เขื่อนถล่มในปี 2010 ปิดเส้นทางไหลของแม่น้ำฮุนซ่า

ชมวิวยามเย็นที่หุบเขาดุยเกอร์ (Dukhair Valley ) เพื่อชมความงามของพระอาทิตย์ตกดินท่ามกลางเทือกเขาสลับซับซ้อนสูงตระหง่านกว่า 6000 เมตร ของยอดเขาราคาโพชิ (Rakaposhi) 7788 เมตร, ยอดเขาดิรันพีค (Diran Peak), ยอดเขาโกลเด้นพีค (Gloden Peak), ยอดเขาอัลเทอร์พีค (Ulter Peak), ยอดเขาฮุนซ่าพีค (Hunza Peak), ยอดเขาเลดี้ฟิงเกอร์ (Lady Finger) และเทือกเขาสูงอื่นๆ

ทัวร์ปากีสถาน 8Gilgit – Chilas

เช้า-เย็น เดินทางไปยังเมือง Chilas

ทัวร์ปากีสถาน 9Chilas – Besham

เช้า-เย็น เดินทางไปยังเมือง Besham

ทัวร์ปากีสถาน 10Besham – Islamnabad

เช้า เดินทางจาก Besham มุ่งหน้าสู่ Islamabad

ชมพิพิธภัณฑ์ตักศิลา (Taxila Museum) สถานที่จัดแสดงพุทธประติมากรรมล้ำค่า อาธิเช่น พุทธศิลป์แบบกรีก จิตรกรรม ประติมากรรม เหรียญกษาปณ์ เครื่องปั้นดินเผา และงานศิลปะอื่น ๆ นำชมโบราณสถานมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนาสองแห่ง มหาวิทยาลัยจูเลียนและโมห์รา

เที่ยง ถ่ายภาพที่มัสยิด Faisal Mosque เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามาบัด สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ลักษณะคล้ายเต็นท์กลางทะเลทราย

ค่ำ เดินทางสู่สนามบิน เที่ยวบิน TG350 เวลา 23.20 น


ทัวร์ปากีสถาน 11Bangkok

06.25 น. เดินทางถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

ทัวร์ปากีสถาน 1Bangkok – Islamabad

16.30 น. พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ แถว D ประตู 3 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินเพื่อเดินทางสู่ปากีสถานด้วยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 349

19.00 น. บินสู่เมืองอิสลามาบัด ใช้เวลาเดินทางสู่เมืองอิสลามาบัด ประมาณ 5 ชั่วโมง

22.10 น. เดินทางถึงเมืองอิสลามาบัด

ทัวร์ปากีสถาน 13Naran Valley – Chilas

เช้า เดินทางสู่เมือง Chilas (เดินทางประมาณ 10 ชั่วโมง) โดยผ่านถนนคาราโครัมไฮเวย์ เข้าไปตามเส้นทางที่ราบสูงบาบูซาน เข้าสู่ นาราน (Naran) หุบเขานารานซึ่งเต็มไปด้วยทะเลสาบและภูเขาที่งดงามราวภาพวาด

บ่าย เดินทางต่อ ผ่านหุบเขา คัคฮาน (Kaghan Valley) หุบเขาสีเขียว จนถึงเมือง Chilas

ทัวร์ปากีสถาน 14Chilas – Fairy Meadows

เช้า ออกเดินทางสู่ Fairy Meadows โดยออกจากชีลาส ถึงจุดเปลี่ยนรถที่ Raikot Bridge เราจะใช้รถจิ๊บนั่งคันละ 4-5 คน นั่งประมาณ 1 ชั่วโมง ครึ่ง สู่จุดเริ่มต้นเดินเทรค Fairy Meadows

บ่าย เดิน Trek ประมาณ 6.5 กม. สู่ Fairy Meadows ใช้เวลาประมาณ 2.5 – 3.5 ชั่วโมง หรือจะใช้ม้าหรือล่อก็ได้ แต่แนะนำให้เดินจะสะดวกกว่า ทางเดินเป็นเนินสลับทางราบ วิวระหว่างทางเป็นลักษณะป่าสน สลับกับลำธารที่ไหลมาจาก Nanga Parbat Glacier บ่ายคล้อยชมวิวรอบๆ Fairy Meadows วิวทุ่งหญ้า พร้อมชมยอดเขา Nanga Parbat ในบรรยากาศสบายๆ

ทัวร์ปากีสถาน 15Fairy Meadows – Garkush – Phander

เช้า เดินทางสู่ Phander Lake โดยผ่านเมือง Garkush ซึ่งจะเห็นแม่น้ำ Phander ทอดยาวอยู่ในระหว่างทางที่ขับรถผ่าน (ประมาณ 6-7 ชม.)

บ่าย ชมทะเลสาบฟันดาร์ Phander Lake เป็นอีกหนึ่งทะเลสาบที่ไม่ควรพลาด ความงดงามของธรรมชาติเปรียบเหมือนหญิงสาวที่สวยงามซ่อนอยู่ในบ้านที่รอให้เราได้เดินทางเข้ามายลโฉมและสัมผัสความงดงามแล้วไปบอกต่อ อิสระถ่ายภาพตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เที่ยวชมหมู่บ้าน และถ่ายภาพต้นผลไม้ หลากสีสัน มากมาย

ชมหุบเขายาซิน Yasin Valley ที่ตั้งอยู่ในเทือกเขาฮินดูกูช ชมความงดงามของฤดูไม้ไม้ผลิที่คอยต้อนรับผู้มาเยือนด้วยดอกไม้ ใบไม้ที่ค่อยๆแย้มดอก ออกใบมาให้เหล่าผู้เดินทางสัมผัส

ทัวร์ปากีสถาน 16Phander – Gupis – Gilgit – Hunza

เช้า เดินทางต่อไปยังเมือง Hunza โดยผ่านเมือง Gupis ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัส กับต้นผลไม้ต่างๆ เช่น แอปปริคอท , เชอร์รี่ , แอปเปิ้ล สีชมพู สีขาว ทั้งหุบเขา พร้อมกับวิวสายน้ำ พร้อมแนวเทือกเขาฮินดูกูชอันยิ่งใหญ่

บ่าย เดินทางต่อไปยัง Gilgit ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับแนวเทือกเขาคาราโครัมอันยิ่งใหญ่ ระหว่างทางแวะจุดชมวิวราคาโปชิ (Rakaposhi View Point) 7,790 เมตร

ทัวร์ปากีสถาน 6Hunza

เช้า ชมบัลติทฟอร์ด (BALTIT FORT) แลนมาร์คสำคัญของหุบเขาฮุนซ่า ซึ่งเคยใช้เป็นที่อยู่ในอดีตของกลุ่มผู้ปกครองฮุนซ่า จากจุดนี้สามารถเห็นวิวรอบๆ เมืองฮุนซ่า บัลติทฟอร์ดมีอายุกว่า 700 ปี โดยได้ถูกต่อเติมส่วนต่างๆ เช่นระเบียง หน้าต่าง กำแพง เรื่อยมา ที่นี่เป็นสถาปัตยกรรมสไตล์บัลติสถานผสมผสานกับทิเบต

บ่าย ชมตลาดการค้าพื้นเมืองของเมืองคาริมาบัด เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองตามอัธยาศัย หรือจะเลือกเดินถ่ายรูปวิถีชีวิตและบ้านเรือนก็น่าสนใจไม่ใช่น้อย ได้เวลาสมควรพาคณะเข้าที่พักที่ Eagle Nest Resort เป็นรีสอร์ทที่อยู่สูงที่สุดในเมือง Karimabad สามารถมองเห็นหุบเขาเบื้องล่างได้อย่างสวยงาม รวมถึงยอดเขาต่างๆ ที่อยู่รายรอบ โดยเฉพาะเลดี้ฟิงเกอร์ ซึ่งมาจากรูปทรงที่เหมือนนิ้วของหญิงสาว

ทัวร์ปากีสถาน 7Hunza – Passu – Khunjerab

เช้าตรู่ ตื่นรับอากาศหนาวพร้อมชมพระอาทิตย์ค่อยๆ แย้มแสงแรก กระทบเหลี่ยมมุมแห่งยอดเขาหิมะทั้งหลายที่โอบล้อมหุบเขาแห่งนี้ จากสีชมพูเป็นสีทอง เริ่มต้นวันใหม่โดยสมบูรณ์ ทานอาหารเช้า แล้วเดินทางสู่ทะเลสาบ Attabad ทะเลสาบที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อปี 2010 จากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้ดินถล่ม มาปิดกั้นทางน้ำที่ไหลมาจากเทือกเขาหิมะ ทำให้เกิดเป็นทะเลสาบที่สวยงาม นำท่านล่องเรือชมวิวที่ทะเลสาบ จากนั้นเดินทางต่อเข้าสู่ เมืองพาสสุ ซึ่งตั้งอยู่ที่ระดับความสูง 2,400 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ชมทะเลสาบที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันสวยงามอย่างยิ่ง เดินทางถึงเมืองพาสสุ


บ่าย ชมวิวทิวทัศน์ ถ่ายรูปกับภูเขาฟันเลื่อย แล้วเดินทางต่อสู่เมืองซุส (Sost) เมืองชายแดนของปากีสถานก่อนจะเข้าอุทยานแห่งชาติ Khunjerab เขตพรมแดนระหว่างปากีสถานและจีนที่มีความสูง 4,730 เมตร เป็นจุดที่สูงที่สุดบนคาราโครัมไฮเวย์สร้างตั้งแต่ปี 1964 โดยความร่วมมือของจีนและปากีสถาน โดยมีเทือกเขาคาราโครัมเป็นเส้นแบ่งแนวตามธรรมชาติขวางอยู่ จีนสร้างถนนตั้งแต่เมืองคัชการ์ถึงเมืองกุลมิท ประเทศปากีสถานเสร็จในปี 1979 ส่วนปากีสถานสร้างถนนตั้งแต่เมืองกุลมิทลงไปจรดเมือง ราวัลพินดิ แล้วเสร็จในปี1982 พร้อมกับเปิดเส้นทางสำหรับการท่องเที่ยว ส่วนช่องเขาคุนจีราบเปิดให้ข้ามแดนได้ตั้งแต่ปี 1986 พรมแดนแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติ คุนจีราบซึ่งเป็นเขตอนุรักษ์พืชพันธุ์ไม้ป่า รวมทั้งสัตว์ป่าสงวนที่หาดูยาก จนถึงเวลาเดนิทางกลับเมืองพาสสุ

ทัวร์ปากีสถาน 19Passu – Gilgit

เช้า เดินไปถ่ายภาพ Passu Village หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักๆ เห็นวิวของ Passu peak

บ่าย เดินทางสู่ Gilgit ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับแนวเทือกเขาคาราโครัมอันยิ่งใหญ่ เดินทางถึง เมืองกิลกิต (Gilgit) เมืองที่ตั้งอยู่บนเชิงเขาคาราโครัม พื้นที่ส่วนใหญ่ของเมืองเต็มไปด้วยภูเขา ซึ่งภูเขาที่นี้มีความน่าสนใจอย่างมากเพราะได้ชื่อว่าเป็นดินแดนแห่งความงามบริสุทธิ์ที่ตกสำรวจชาวโลก นอกจากนี้เมืองกิลกิตยังเป็นเมืองสำคัญที่เส้นทางสายไหมในอดีตตัดผ่าน และใช้เป็นเส้นทางการเผยแผ่ศาสนาพุทธจากอินเดียสู่ดินแดนต่างๆ ในเอเชีย ทำให้พบหลักฐานทางพระพุทธศาสนาในเมืองนี้เป็นจำนวนมาก แวะชม พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผา (Karga Buddha) เพราะความศรัทธาต่อพุทธศาสนาทำให้ชาวบ้านคนหนึ่งปีนขึ้นไปสลักรูปศาสดาของเขาบนหน้าผาที่สูงจากแม่น้ำ 400 เมตร เชื่อว่าสลักขึ้นราวศตวรรษที่ 7 อำลาเมืองกิลกิตที่เปรียบเสมือนจุดกึ่งกลางของเส้นทางการค้าขนส่งบนคาราโครัมไฮเวย์ (ประมาณ 2 ชม.)

ทัวร์ปากีสถาน 9Gilgit – Islamnabad

เช้า เดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางสู่เมืองหลวงอิสลามาบัด โดยสายการบินภายในประเทศ

เที่ยง ถ่ายภาพที่มัสยิด Faisal Mosque เป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในอิสลามาบัด สร้างเสร็จในปี 1986 ออกแบบโดยสถาปนิกชาวตุรกี ลักษณะคล้ายเต็นท์กลางทะเลทราย

**กรณีที่สายการบินภายในประเทศยกเลิกการเดินทางเราจะเปลี่ยนเป็นการนั่งรถแทน โดยนั่งรถไปที่เมือง Naran และต่อเข้า Islamabad – ละฮอ ในวันรุ่งขึ้น**

ทัวร์ปากีสถาน 10Islamabad – Lahore

เช้า-บ่าย เดินทางไปยัง เมืองละฮอร์ (Lahore city) เมืองที่มีประวัติศาตร์ที่ยาวนาน มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่มีชีวิตชีวา ตลาดในตรอกซอกซอยของเมืองค้าขายสินค้าต่างๆ เช่น ผ้าที่ปักด้วยมือ เครื่องหนัง เครื่องประดับ สร้อยข้อมือ-ข้อเท้าที่ทำด้วยแก้ว และเครื่องประดับทองคำและเงิน

ทัวร์ปากีสถาน 22Lahore City tour

เช้า ชมลาฮอร์ฟอร์ท (Lahore Fort) สถานที่แห่งนี้ถูกสร้าง ถูกทำลาย และสร้างใหม่นับครั้งไม่ถ้วน ก่อนที่จะกลายมาเป็น Lahore Fort ในปัจจุบัน สร้างโดยจักรพรรด์อัคบาร์ ในปี 1566 และสวนหย่อมที่สร้างแล้วเสร็จโดย จักรพรรดิ์แห่งมองโกล อัคบาร์, ป้อมปราการลาฮอร์นี้ ถือได้ว่าเป็นสถานที่ซ่อนเร้นซากอันเก่าแก่โบราณที่สุด

บ่าย เดินทางสู่ชายแดน Wagha Border ซึ่งเป็นชายแดนปากีสถาน-อินเดีย เพื่อชมพิธีปิดชายแดน (Closing Ceremony) (มีพิธีปิดทุกวัน) ท่านจะได้เห็นพิธีปิดด่าน ที่เป็นเหมือนพิธีปลุกใจของชาวปากีสถานและชาวอินเดีย ซึ่งว่ากันว่าถ้ามาละฮอร์จะพลาดการชมพิธีนี้ไม่ได้เด็ดขาด พร้อมทั้งให้ท่านเก็บภาพประทับใจของเจ้าหน้าที่ปิดด่านชายแดนในเครื่องแบบเต็มยศ

ค่ำ เดินทางสู่สนามบินละฮอร์ เที่ยวบิน TG346 เวลา 23.40 น.

ทัวร์ปากีสถาน 23Bangkok

06.10 น. เดินทางถึงเมืองไทยโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

Trip Review

error: Content is protected !!