ทัวร์จีน ตุนหวง จางเยี่ย

หุบเขาสายรุ้ง สู่ทะเลทรายตุนหวง นอนบนรถไฟไปบนเส้นทางสายไหม

สรุปทริป

โปรแกรมเต็ม

DAY 1: กรุงเทพ – เฉินตู – หลานโจว

 • พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ เช็คอินสายการบิน THAI AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยเตรียมเอกสารและอำนวยความสะดวกให้ท่าน
 • ออกเดินทางสู่นครเฉินตู โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบิน TG618 บินตรงสู่สนามบินเฉินตู
 • ถึงสนามบินเฉินตู ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง แล้วนำท่านต่อเครื่องไปยังเมืองหลานโจว
 • เหินฟ้าสู่เมืองหลานโจว โดยสายการบิน  CHINA EASTERN AIRLINE เที่ยวบิน MU2414
 • ถึงเมืองหลานโจว เมืองเอกของมณฑลกานซู่ มณฑลทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ เป็นจุดผ่านของเส้นทางสายไหมอันลือชื่อ เป็นเมืองอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยมและเครื่องจักรกลหนัก ในสมัยโบราณเคยเป็นถิ่นที่อยู่ของพวกซีหยง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

DAY 2 : หลานโจว – กังหันวิดน้ำโบราณ-อนุเสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง – จางเยี่ย (รถไฟความเร็วสูง)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม หลังอาหารนำท่านสู่ชม กังหันวิดน้ำโบราณ  เป็นของชาวลุ่มน้ำหวงเหอสมัยโบราณ ตั้งอยู่ไม่ไกลจากสวนอนุสาวรีย์ของมารดาแม่น้ำเหลือง

 • จากนั้นนำท่านชม อนุสาวรีย์มารดาแม่น้ำเหลือง หรือ หวงเหอหมู่ชิง เป็นรูปนอนตะแคง ศอกดันศีรษะหันมองลูกน้อยที่นอนอิงแอบอยู่ข้างๆ มารดา  สายตาที่นางมองดูลูกน้อยนั้น เป็นแววตาที่ช่างอบอุ่นด้วยความรักเป็นที่สุด

 • รับประทานอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านไปยังสถานีรถไฟความเร็วสูง เพื่อเดินทางไปยังจางเยี่ย (รถไฟขบวนที่ D2751 เวลา 14.10-17.23)
 • รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร พร้อมเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

DAY 3 : จางเยี่ย – ต้าฝอซื่อ – ผิงซานหู

 • รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระใหญ่ หรือ วัดต้าฝอซื่อ สร้างในปีค.ศ.1098 สมัยซีเซี๊ยะ ภายในวิหารใหญ่เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดของประเทศจีน มีความยาว 34.5 เมตร ฐานสูง 1.2 เมตร พระอังสา(ไหล่) กว้าง 7.5 เมตร พระกรรณ(หู) ยาว 4 เมตร สามารถให้คนนั่งเรียงกันได้ถึง 8 คน พระบาทยาว 5.2 เมตร

 • รับประทารอาหารเที่ยง จากนั้นนำท่านชมความงดงามของ ผิงซานหู เป็นหุบเขาธรรมชาติแปลกตาที่เต็มไปด้วยสีสรร และรูปร่างต่างๆมากมายแล้วแต่จินตนาการ
 • รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

Day 4 : หม่าถีซื่อ – ตานเสีย – ตุนหวง (นอนบนรถไฟ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม จากนั้นนำท่านไปชม หมู่พุทธคูหาหม่าถีซื่อ Mait Si Grottoes หมู่พุทธคูหา คือ วัดเหนือ วัดใต้ พระสหัสพุทธคูหา วัดเจดีย์ทอง หมู่บ้านพุทธคูหาพระอวโลกิเตศวรบน-กลาง-ล่าง  นับรวมได้ กว่า 70 พุทธคูหา  ตั้งอยู่บนหน้าผาหินทรายแดง ของภูเขาตันหลิ่งซาน ตอนหนึ่ง ของเทือกเขาฉีเหลียนซาน ในเขตของชนกลุ่มน้อยหวีกู้จู๋ ทางตอนใต้ของจางเย่ หมู่พุทธคูหา เหล่านี้ มีอายุ มานานกว่า 1,600 ปี แล้ว เริ่ม ตั้งแต่สมัยราชวงค์จิ้นตะวันออก มีการขุดและปั้นรูปเคารพต่างๆ ขึ้นในคูหา ถ้ำต่อเนื่องมาอีกในหลายยุคสมัย ยุครุ่งเรืองมีพระภิกษุจำพรรษาอยู่รวมถึง 300 รูป ร่วมสมัยเดียวกับหมู่ถ้ำ โม่เกา ซึ่งอยู่ทางด้านตะวันตกของจางเย่

 • รับประทานอาหารเที่ยง
 • จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เขตภูมิทัศน์จางเย่ฉีเหลียนซานตันเสียตี้เม่า Zhangye Qilianshan Danxia Landform หรือ หรือเรียกกันว่าภูเขาสายรุ้ง โขดภูหินทรายแดงหลากสี หวู่ไฉ่ซาน Rainbow Mountain จัดเป็นหนึ่งในภูมิทัศน์มหัศจรรย์ของจีนอันงดงามแปลกตา ในเขตภูเขาฉีเหลียนซาน  ครอบคลุมอาณา บริเวณกว้างขวางถึง 300 ตร.กม. อยู่บนระดับ   ความสูง 2,000-3,800 ม.จากระดับน้ำทะเล ในทางธรณีวิทยาสันนิษฐานว่ามีอายุมานานกว่า 2 ล้านปี ผ่านการกัดกร่อนของธรรมชาติ สายลม แสงแดด และ ความแห้ง  แล้งของภูมิประเทศ เผยให้เห็นถึงชั้นของแร่ธาตุใต้ดินที่บ้างเป็นริ้วเลื่อมลายหลากสีสัน พาดผ่านทั้งเนินภู  แลซับซ้อน บ้างเป็นหุบโตรกลึกชัน บ้างคล้ายดั่งปราสาทในดินแดนเทพนิยาย และ อื่น ๆ อีกมากมาย ตามจินตนาการอันหลากหลาย
 • รับประทานอาหารเย็น

 • จนถึงเวลานำท่านไปยังสถานีรถไฟเพื่อเดินทางไปยังตุนหวง ขบวนที่ K9667 เวลา 00:06-07.13
  ***คืนนี้สัมผัสการนอนบนรถไฟ แบบตู้นอน ห้องละ 4 ท่าน***

Day 5 : พักผ่อนโรงแรม – ทะเลทรายหมิงซาซาน(รถกอล์ฟ) – ทะเลสาบเสี้ยวพระจันทร์

 • เดินทางถึงเมืองตุนหวง ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลกานซู ทางภาคตะวันตกของจีน เป็นเมืองวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่มีชื่อเสียงของจีน ตั้งอยู่บนเส้นทางสายไหม ซึ่งเป็นเส้นทางคมนาคมสำคัญจากจีนไปยังเขตซีอวี้ เอเชียกลางและยุโรป และเคยเป็นชุมทางการค้าที่เจริญรุ่งเรืองในอดีต

 • รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเข้าเช็คอินที่โรงแรม เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย หรืออาจจะออกมาเดินเล่นพักผ่อนอริยาบท แถวๆโรงแรม

 • จนถึงเวลาช่วงบ่าย นำท่านเดินทางไปยังทะเลทรายหมิงซาซาน ซึ่งเป็นเนินทรายสูงพอสมควร เมื่อท่านขึ้นถึงยอดเขาท่านสามารถไถลลื่นลงมาสู่เชิงเขาด้านล่าง หากโอกาสเหมาะท่านอาจได้ยินเสียงลมสะท้อนเป็นเสียงคล้าย การลั่นกลองรบ เสียงม้าร้อง เสียงสู้รบและเสียงคนร้อง ซึ่งตามตำนานเล่าว่าเคยมีกองทัพถูกพายุทรายพัดกระหน่ำและถูกฝังทั้งเป็นทั้งกองทัพอยู่ใต้ภูเขาลูกนี้ ดังนั้นเมื่อท่านลื่นไถลลงมาจากยอดเนินจึงอาจมีเสียงประหลาดเกิดขึ้น และมักจะเกิดขึ้นเมื่อท่านลื่นลงจากยอดเขา
 • ท่านจะได้ชมทะเลสาบรูปพระจันทร์เสี้ยว ที่อยู่ในบริเวณทะเลทรายแห่งนี้  เป็นทะเลสาบกลางทะเลทรายที่น่ามหัศจรรย์ ท่ามกลางเนินทรายที่ล้อมรอบ
 • รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

Day 6 : ถ้ำโม่เกา – หย่าตัน – หลานโจว(รถไฟ)

 • รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม 

 • จากนั้นนำท่านชมชมถ้ำโม่เกา มรดกโลกที่ยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลก “โม่เกา” เป็นถ้ำที่มีคูหาใหญ่น้อยถึง 495 คูหา มีภาพวาดสีบนผนังสวยงาม มีพระพุทธรูปแกะสลัก และ  องค์เจ้าแม่กวนอิม ในคูหาต้นๆเป็นผลงานการบุกเบิกของพระสงฆ์เล่อจุนในปี ค.ศ. 366 ส่วนคูหาสุดท้ายขุดเมื่อยุคที่มองโกลมีชัยชนะเหนืออาณาจักรจีนในปี ค.ศ. 1277 ดังนั้นประติมากรรมหรือจิตรกรรมที่ท่านจะได้ชมที่ถ้ำโมเกาแห่งนี้ เกิดจากความเพียรพยายามของจิตรกรและช่างหลากยุคหลายสมัย ตลอดช่วงประวัติศาสตร์ที่นับเนื่องยาวนานเกือบ 1,000 ปี

 • รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยัง หย่าตัน คำนี้เป็นคำเรียกโดยรวมของลักษณะภูมิประเทศที่เป็นแนวเขาที่ถูกกัดเซาะโดยแรงลมเป็นเวลาหลายปี จนมีสภาพแปลกตา จนดูเหมือนน่าสะพึงกลัว ฉะนั้นคำว่าหย่าตัน อาจพบได้หลายๆ ที่ โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวของจีน แต่ที่พวกเราไปกันนั้นคือ หย่าตันที่ได้รับการส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวไปแล้ว 

 • โดยอุทยานหย่าตันนั้น ตั้งอยู่บนพื้นที่ของทะเลทรายโกบี ซึ่งแท่นต่างๆ ที่โผล่ขึ้นมานั่นจะถูกเรียกรวมๆ ว่าแท่นโกบีดำ (ปกติจะเรียกแค่ว่าแท่นโกบี)

 • รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสถานีรถไฟ เพื่อเดินทางกลับหลานโจว ขบวนที่ Y669 เวลา 20.07-07.28 

  ***คืนนี้นอนบนรถไฟ แบบตู้ละ 4 เตียงนอน***

Day 7 : หลานโจว – เฉินตู – ถนนกว้างแคบ

 • รับประทานอาหารเช้า ที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินภายในประเทศ เพื่อเดินทางกลับสู่เฉินตู โดยสายการบินภายในประเทศ
 • เหินฟ้าสู่เฉินตู โดยสายการบิน AIR CHINA เที่ยวบินที่ CA4208
 • ถึงสนามบินเฉินตู จากนั้น นำท่านไปเดินเล่นย่าน ถนนกว้างแคบ ก่อนเคยเป็นที่อาศัยของเหล่าบรรดานายทหารน้อยใหญ่ ได้ปรับปรุงมาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ย้อนยุคและสวยงามคลาสสิคมาก ถนนสายนี้มีสินค้าต่างๆมากมายให้ท่านเลือกซื้อกับบรรยากาศถนนโบราณ อิสระให้ท่านช็อปปิ้งตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเย็น ที่ ภัตตาคาร จากนั้นเข้าที่พักพักผ่อนที่โรงแรม

DAY 8 : เฉินตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพ

 • รับประทานอาหารเช้า ที่ โรงแรม
  จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ถนนคนเดินชุนซีลู่ ให้ท่านได้อิสระเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย ทั้งแบรนด์ต่างประเทศ และในประเทศ อาทิ เสื้อผ้า, รองเท้า, เครื่องหนัง, กระเป๋าเดินทาง, นาฬิกา, เกมส์, ของที่ระลึกต่างๆ ฯลฯ ตามอัธยาศัย
 • รับประทานอาหารเที่ยง ที่ ภัตตาคาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบิน เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 • เหินฟ้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิฯ ประเทศไทย โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 613 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

***รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม***

วันที่จัด

ไปไหนมาดอทคอม • 089-4789334 • Line : @painaima.com • painaima@gmail.com • ติดต่อเรา

ไปไหนมาดอทคอม • ติดต่อเรา

error: บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของไปไหนมาดอทคอม