ทัวร์ศรีลังกา

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

ทัวร์ศรีลังกา ของเราแตกต่างยังไง

 • เดินทางกลุ่มเล็ก คล่องตัวา
 • เน้นเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่ มีเวลาให้ดื่มด่ำธรรมชาติงาม
 • โรงแรมระดับ 3-4 ดาว หรือเทียบเท่า

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

reviewbanner-morocco

Day 1
กรุงเทพฯ– โคลัมโบ

18.30 นัดพบที่สนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อทำการเช็คอิน สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ UL883 ออกเดินทางสู่ นครโคลัมโบ เวลา 21.00 น.

22.55 ถึงสนามบินดารานาเยก ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (เวลาท้องถิ่นของศรีลังกาช้ากว่าประเทศไทยประมาณ 1.30 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตอมอัธยาศัย

Day 2
อนุราธปุระ -เจดีย์รุวันเวลิชายะ-เจดีย์ถูปาราม-เจดีย์เชตวัน-เจดีย์อภัยคีรี

เช้า-หลังรับประทานอาหารเช้ากันก่อน นำท่านเดินทางต่อไปยัง เมืองอนุราธปุระ อดีตเคยเป็นเมืองหลวงเก่า สมัยพุทธศตวรรษที่ 3 (เก่าแก่กว่า 2,200 ปี) และเคยเป็นเมืองหลวงของประเทศอยู่นานถึง 1,500 ปี เมืองนี้ตั้งชื่อตามกลุ่มขอดวงดาวอนุราธที่หมายถึง ความมั่นคง ความมั่งคั่งและสมบูรณ์พูนสุข ระหว่างทางสามารถชมวิวทิวทัศน์ของประเทศศรีลังกา

บ่าย-รับประทานอาหารกลางวันที่โรงแรม นำท่านนมัสการพระศรีมหาโพธิ์ หรือ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งได้ประดิษ ฐานมาตั้งแต่เมื่อครั้งสมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ราว 2,200 ปีมาแล้ว เป็นหน่อที่พระนางสังฆมิตตาเถรี พระภิกษุณี อดีตราชธิดาของพระเจ้าอโศกมหาราช ซึ่งได้นำหน่อพระศรีมหาโพธิ์นี้มาจากตำบลพุทธคยาประเทศอินเดียและเป็นหน่อที่แยกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นแรกที่พระพุทธเจ้าเสด็จ ประทับนั่งบำเพ็ญจนตรัสรู้อนุตตรสัมโพธิญาณ ต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่มีอายุนานที่สุดในโลกจนหนังสือกินเนสบุ๊คได้บันทึกไว้

ชมเจดีย์รุวันเวลิชายะ และนมัสการ เจดีย์ถูปาราม พระเจดีย์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญที่สุด เป็นพระเจดีย์องค์แรกของศรีลังกา ซึ่งสถานที่แห่งนี้พระพุทธองค์เคยเสด็จมาด้วยพระองค์เอง และเป็นที่ประดิษฐานพระรากขวัญเบื้องขวา (กระดูกไหปลาร้า) ซึ่งมีอยู่แห่งเดียวในโลก นำท่านชม เจดีย์เชตวัน เจดีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเมืองอนุราธปุระ และชม เจดีย์อภัยคีรี

ค่ำ-รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักที่โรงแรม The Heritage หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

Day3
โปโลนนารุวะ ปราสาทวิชยันตี มูนสโตน สัตตมหาปราสาท

เช้า-หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองโปโลนนารุวะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองหลวงแห่งที่สองของประเทศศรีลังกา นำท่านชมปราสาทวิชยันตี สูง 7 ชั้น จำนวน 1,000 ห้อง ของพระเจ้าปรักกรมพาหุ

บ่าย-หลังอาหารกลางวัน ชม มูนสโตน ที่งดงามและสมบูรณ์ที่สุดที่วัดวัฎทาเก ซึ่งเคยเป็น พระอารามหลวงและเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแก้วในสมัยโปโลนนารุวะ, การ์ดสโตน ชม สัตตมหาปราสาท เจดีย์ 7 ชั้น ศิลปะแบบพม่าทรงสี่เหลี่ยมแห่งเดียวของศรีลังกา ชมสมุดศิลาจารึกที่ใหญ่ที่สุดในโลก

จากนั้นชม พระพุทธรูปที่ภูเขาซึ่งมีชื่อเสียงและสวยงามที่สุดที่ อุตตราราม หรือ กัลวิหาร (GAL VIHARA) พระพุทธรูปหินแกะที่มีพุทธลักษณะปางนั่งสมาธิปางประทับยืนและปางพุทธไสยาสน์ซึ่งสงบนิ่งเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระปัญญาสะท้อนออกจากงานพุทธศิลป์ ณ ศาสนสถานแห่งนี้

ค่ำ-รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักที่ Hotel Sudu Araliya หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

Day 4
โปโลนนารุวะ – สิกิริยา แท่นศิลาราชสีห์

เช้า-หลังอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ เมืองสิกิริยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) นำท่านเดินทางสู่ ยอดเขาสิกิริยา (SIGIRIYA) เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดเดินขึ้นบันได 2,200 ขั้น ซึ่งบนยอดเขานี้ในอดีตเป็นพระราชวังเก่า

บ่าย-หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านชม ป้อมปราการ เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งเดียวบนเกาะนี้รู้จักกันดีในชื่อ LION ROCK หรือ แท่นศิลาราชสีห์  เหตุที่เรียก LION ROCK นั้นเนื่องมาจาก ในอดีตได้เคยมีสิงห์โตตัวใหญ่ ยืนอยู่บริเวณปากทางเข้า บนยอดศิลาจะพบซากปรักหักพังของพระราชวังในอดีต ชม ภาพเขียนสีน้ำของชาวสิงหล เป็นภาพนางอัปสรสวรรค์ ที่มีอายุพันกว่าปีและถูกจัดให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์ของโลก จากนั้นช่วงเย็นเดินทางกลับเมืองโปโลนนารุวะ

ค่ำ-รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักที่ Sigiriya Village Hotel หรือเทียบเท่า จากนั้นพักผ่อนกันตามอัธยาศัย

Day 5
ดัมบูลล่า ถ้ำดัมบูลล่า – แคนดี้ วัดบุปผาราม ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา

เช้า-หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม ออกเดินทางสู่ ถ้ำดัมบูลล่า ตั้งอยู่บนเขาสูงประมาณ 500 ฟุต ภายในถ้ำจะมีภาพวาดพระพุทธรูปที่มีสีสันงดงามชมพระเจดีย์,พระพุทธรูปแกะสลักหินปางสมาธิมากมายประดิษฐานอยู่ทั่วไปในถ้ำที่มีหลายห้อง ซึ่งมีทั้งหมด 5 ถ้ำ ภายในประกอบด้วยพระพุทธรูปมากกว่า 150 องค์ ที่นี่มีภาพวาดฝาพนังและเพดานที่นับว่ามีเนือที่มากที่สุดในโลก

บ่าย-หลังรับประทานอาหารกลาง ออกเดินทางสู่ เมืองแคนดี้  ระหว่างทางแวะชม สวนสมุนไพร (SPICE GARDEN) ที่มีผลิตผลทางการเกษตร จำหน่ายเช่น น้ำยาปลูกผมซึ่งสกัดจากผลมะพร้าวคิงส์โคโคนัท (KING COCONUT) หรือน้ำยาสมุนไพรแก้โรคไขข้อเสื่อม ในอดีตเกาะลังกาเป็นเมืองที่ส่งออกสมุนไพรสู่ประเทศทางยุโรปและตะวันออกกลางที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก ที่ เมือง Matale พร้อมเลือกซื้อยาสมุนไพรที่มีชื่อเสียงของศรีลังกา เข้าสู่เมืองแคนดี้ (Kandy) ตั้งอยู่บนยอดเขา สูงเหนือระดับน้ำทะเลถึง 500 เมตร เป็นเมืองมรดกโลกอีกแห่งหนึ่งของศรีลังกา เมืองนี้เคยเป็นที่มั่นสุดท้ายของกษัตริย์สิงหล ก่อนการยกดินแดนให้กับจักรวรรดิอังกฤษใน ค.ศ. 1815 หลังจากที่ได้ต่อต้านชาวโปรตุเกส และชาวดัตช์มานานถึงสามศตวรรษ สุดท้ายก็ต้องยอมพ่ายแพ้ไปในที่สุด เมืองแคนดี้ เดิมเรียกว่า ‘ศิริวัฒนานคร’ หรือ ‘สิงหขันธนคร’ ชาวเมืองสิงหลเรียก ‘ขันธะ’ หมายถึงกองหินหรือภูเขา เมื่อฝรั่งเข้าครองเมือง ขันธะ จึงออกสำเนียงตามฝรั่งว่า แคนดิ หรือ แคนดี้ พาท่านชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองจากยอดเขา มองเห็นทะเลสาปและตัวเมืองที่สวยงามชม วัดบุปผาราม เป็นวัดที่พระอุบาลีจากกรุงศรีอยุธยามาทำการบรรพชาให้ภิกษุชาวศรีลังกาจุดเริ่มต้นของ “ลัทธิสยามวงศ์” จากนั้นนำท่านชมวิธีการทำผ้าบาติก สินค้าพื้นเมืองที่ขึ้นชื่อของศรีลังกา


ค่ำ-รับประทานอาหารค่ำ พร้อมชม ระบำพื้นเมืองของชาวศรีลังกา จากนั้นเดินทางเข้าที่พักโรงแรม Hotel Topaz หรือเทียบเท่า เพื่อพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

Day 6
แคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว – เมืองนูวารา เอลิยะ

เช้า-หลังรับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  นำท่านเดินทางเข้าสู่ วัดพระเขี้ยวแก้ว นมัสการ พระเขี้ยวแก้ว ซึ่งประดิษฐานอยู่ในผอบและอยู่ในเจดีย์อีก 4 ชั้น อยู่ในห้องกระจกกันกระสุน มีประตูเงิน ประตูทอง


บ่าย-หลังอาหารกลางวัน ออกเดินทางสู่เมืองนูวารา เอลิยะ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)  เมืองพักตากอากาศของอังกฤษครั้งยังเป็นเจ้าอาณานิคมเมื่อ ๒ ศตวรรษที่แล้ว เมืองนี้ตั้งอยู่บนเขาสูง แวดล้อมด้วยเทือกเขาที่เป็นไร่ชายาวสุดสายตา พักผ่อนเก็บเรี่ยวแรงเพื่อการเดินทางสุดประทับใจในวันรุ่งขึ้น


ค่ำ-รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักที่ Jetwing ST Andrew’s Hotel หรือเทียบเท่า

Day 7
ยอดเขาศรีปาทัน – เมืองกอลล์

เช้า-ออกเดินทางแต่ไก่ยังไม่ตื่น (ตี 1.30) เพื่อให้ทันดูพระอาทิตย์ขึ้น  ที่ ยอดเขาศรีปาทะ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่นักจาริกแสวงบุญทั่วทั้งศรีลังกาใฝ่ฝันจะไปให้ถึง ยอดสูงเสียดฟ้า นับเป็นภูเขาที่สวยงามได้รูป ด้านทั้งสองสอบเข้าหากันและมาบรรจบที่ยอดอันเป็นที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท ลักษณะคล้ายสามเหลี่ยมด้านเท่าหรือพีระมิดยามต้องแสงแรกของรุ่งอรุณ ระหว่างทางขึ้นเขาอาจนับได้ว่าเป็นการเดินทางที่วัดใจของทริปนี้เลยก็เป็นได้ หลังจากกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทเพื่อเป็นศิริมงคลแล้ว เป็นอันได้เวลาเดินทางกลับลงจากยอดเขา


บ่าย-หลังรับประทานอาหารกลางวัน นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองกอลล์  เป็นเมืองที่มีความน่าสนใจในแง่ประวัติศาสตร์มากที่สุดของศรีลังกาสร้างบนโขดหินทางตอนใต้ของเกาะเคยเป็นเมืองท่าสำคัญเมื่อ 100 ปีก่อน ปัจจุบันนี้ยังคงรับส่งสินค้าและเป็นท่าจอดเรือ  มีป้อมปราการรวมถึงสถาปัตยกรรมที่สร้างสมัยอาณานิคมของชาวดัชและมีบรรยายกาศสมัยเมื่อครั้ง เป็นศูนย์กลางการปกครองของชาวดัชในศตวรรษ ที่ 17-18 นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านการทำผ้าลูกไม้ อัญมณี และงานแกะสลักไม้ เที่ยวชม The Dutch Fort  ป้อมปราการที่ได้ชื่อว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองกอลล์


ค่ำ-รับประทานอาหารค่ำ เข้าที่พัก พักที่  Unawatuna Beach Hotel หรือเทียบเท่า

Day 8
เมืองกอลล์ – โคลัมโบ อนุสรณ์สถาน วัดคงคาราม วัดกัลณียา

เช้า -หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านออกเดินทางสู่ กรุงโคลัมโบ แวะชม วัดกัลณียา ชมมหาวิหารและเคยเป็นวัดที่พระพุทธเจ้าเสด็จมาด้วยพระองค์เองเมื่อ 2,500 ปี ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงามและพระพุทธรูปที่นำมาจากประเทศไทยไปประดิษฐานไว้ จากนั้น ท่านชม วิหารกลางน้ำ ซึ่งรอบๆวิหารมีพระพุทธรูปมากมายที่นำมาจากประเทศไทย

ชม วัดคงคาราม อันเป็นที่สังฆกรรม ชมรูปปั้นสลักปูนอันสวยงามในวิหารและโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์แห่งแรกของศรีลังกา

บ่าย-หลังรับประทานอาหารกลางวัน  นำท่านช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ศุนย์การค้าและซื้อชาชั้นดีใน ศูนย์การค้า ODEL กันตามอัธยาศัย
ค่ำ-รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นเดินทางสู่สนามบิน เช็คอินสายการบิน สายการบินศรีลังกาแอร์ไลน์ เพื่อเช็คอินเที่ยวบินที่ UL 402

 

Day 9
กรุงโคลัมโบ กทม

01.40 น.-ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร

06.35 น.-เดินทางถึงกรุงเทพ โดยสวัสดิภาพและอิ่มบุญกันถ้วนหน้า

รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กทม – ศรีลังกา
 • วีซ่า
 • ค่าอาหารตามที่ระบุ
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม
 • ประกันการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท เงื่อนใขตามกรมธรรม์

ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์เวียดนามและคนขับรถเวียดนาม วันละ 4 US (4 วัน รวม 16 US)
 • มินิบาร์
 • ค่า VAT 7 % หักภาษี ณ ที่จ่าย 3 % ในกรณีต้องการใบกำกับภาษี

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 5,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery

 

ตารางทริปตลอดปี

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!