ทัวร์ซาปา มูคางไช

กำหนดการเดินทาง

*จัดทริปส่วนตัว  – ราคาพักเดี่ยว กรุณาสอบถามทีมงาน

ทัวร์ซาปา มูคางไช

ทัวร์ซาปา มูคางไช แตกต่างอย่างไร

 • เส้นทางใหม่ ไม่เหมือนใคร สุดยอดนาขั้นบันใด
 • ทัวร์แบบ Full Service*
 • ทัวร์สบาย สไตล์กันเองผู้ใหญ่ไปได้ เด็กไปได้
 • มีเวลาเที่ยว ถ่ายรูปเต็มที่ ไม่เร่งเวลา
 • กรุ๊ปขนาดเล็ก คล่องตัว การันตีไม่เกิน 20 ท่าน

Line Line
ติดต่อเรา (กดจากปุ่มได้เลย)
painaima
painaimadotcom
02-635-3445
089-478-9334
travel@painaima.com

reviewbanner-morocco

 

 

icon-day-01Bangkok – Hanoi – Sapa

07.30 น. นัดพบกันที่สนามบินดอนเมือง ทีมงานนำท่านเชคอินสายการ Lion Air ออกเดินทางสู่ฮานอย เที่ยวบินที่ SL180

11.45 น. เดินทางถึงสนามบินนอยไบ เมืองฮานอย ประเทศเวียดนาม ปัจจุบันสภาพตึกส่วนใหญ่เป็นตึกเก่า สไตส์ โคโลเนียล เป็นอิทธิพลจากยุคที่ฝรั่งเศสเข้ามาปกครองฮานอยตั้งอยู่ริมแม่น้ำดำและแม่น้ำแดง เมืองนี้เคยมีชื่อเรียกต่างๆ กันมาแต่ในอดีต เช่น เมืองทังลอง แปลว่า เมืองมังกรผงาดฟ้า บางครั้งเรียกว่า เมืองโดงกึง แปลว่าเมืองหลวงทางทิศตะวันออก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางนำท่านขึ้นรถบัสปรับอากาศ

บ่าย รับประทานอาหาร จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังเมืองลาวไก (เดินทางประมาณ 4-5 ชม.) ให้เวลาเดินเล่น ชมบรรยากาศของเมือง ได้เวลาอันสมควรนำท่านมุ่งหน้าสู่ ซาปา (Sapa) มี ยอดเขาฟานสิปัน เป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนาม และยังเป็นยอดเขาที่มีความสูงที่สุดในอินโดจีน จนได้รับการกล่าวขานว่าเป็น หลังคาแห่งอินโดจีน ตั้งอยู่บนความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 3,143 เมตร ของเทือกเขาฮว่างเหลี่ยนเซิน ที่ทอดตัวยาวมาจากประเทศจีน ยอดเขารูปทรงปิรามิดลูกนี้ถูกปกคลุมด้วยเมฆหมอกและอุณหภูมิลดต่ำกว่าศูนย์องศาเซสเซียสเกือบตลอดทั้งปี ภูเขาลูกนี้เป็นความใฝ่ฝันและความท้าทายอันยิ่งใหญ่ของนักท่องเที่ยวผจญภัย หลายต่อหลายคนทั้งยังเป็นจุดเริ่มต้นของนักไต่เขาหลายคนเดินทางมาที่นี่ เพื่อพิชิตยอดเขาฟานสีปัน เราใช้ถนนหมายเลข 4D ที่สามแยกบินห์ลื้อ ซึ่งจะผ่านจุดสูงสุดในเวียดนามที่มีถนนตัดผ่านบนความสูง 1,900 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง (ประมาณ 40 กิโลเมตร ) จะถึงซาปาแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเวียดนามเหนือ

เย็น ถึงเมืองซาปา รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าพักผ่อนที่โรงแรม

icon-day-02

Sapa – Fan ci Pan- Cat Cat – Ta Van -Hamrong

เช้า รับประทานอาหารเช้า หลังอาหารนำทุกท่านขึ้นสู่ยอดเขาฟานซิปัน ยอดเขาที่สูงที่สุดในเวียดนามด้วนความสูงจากระดับน้ำทะเลกว่า 3000 เมตร ในอดีตต้องใช้เวลาอย่างน้อย 3 วัน เดินเท้าขึ้นมายังยอดเขาแห่งนี้ กระเช้าแห่งนี้เพิ่งเปิดให้บริการในปี 2559 นี้เอง สัมผัสความสวยงามของขุนเขาอันยิ่งใหญ่ ด้วยสายตาของท่านเอง

 นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขา (CAT CAT VILLAGE) เป็นหมู่บ้านเก่าแก่ของชาวเผ่าม้ง ซึ่งอพยพมาจากประเทศจีน มีเครื่องแต่งกายที่นิยมโทนสีน้ำเงินเข้มหรือดำ ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของนาขั้นบันไดที่มีความสวยงามมาก

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง นำทุกท่านไปชมหมู่บ้านตาฟาน ตั้งอยู่ทางด้านทิศใต้ของซาปา ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นชุมชนของชาวเขาหลายเผ่ามาอยู่รวมกัน แต่เผ่า Giay ถือเป็นชนเผ่าที่มีประชากรส่วนใหญ่ในเวียดนาม และยังมีกลุ่มคนไต หรือ ไท ผสมผสานอยู่รวมกัน ซึ่งในความหลากหลายของชนพื้นเมืองนี้เอง ทำให้สามารถมองเห็นความแตกต่างของเครื่องแต่งกายซึ่งแต่ละเผ่าก็จะแต่งตัวหลากสีสันแตกต่างกันออกไป การเข้าชมหมู่บ้านแห่งนี้นอกจากจะได้ชมวิถีชีวิตของชาวเขา

จากนั้น พาขึ้น เนินเขา Ham Rong หรือ หุบเขาปากมังกร เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเอกชนที่มีชื่อเสียงมากมายในตัวเมืองซาปา มีจุดชมวิวสำหรับชมเมืองซาปาได้รอบด้าน และมองเห็นเทือกเขาที่รายล้อม ซาปาซึ่งเป็นเขาที่ทอดยาวมาจากมณฑลยูนนานในประเทศจีน และยังสามารถมองเห็นยอดเขาฟานสีบังของเทือกเขาฮว่างเหลี่ยนเซิน ภายในเส้นทางบนภูเขาฮามรองยังมีการจัดเส้นทางเดินไว้อย่างดีและมีจุดให้เที่ยวชมทั้งหมด 11 จุดด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสวนไม้ดอกและไม้ผลหลากสีสัน

เย็น รับประทานอาหารค่ำ จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก

icon-day-03

Sapa – Mu Cang Chai

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นเดินทางสู่จ๋ามทันพาสส์ ระดับความสูง 2,047 เมตร เป็นถนนที่สูงที่สุดในเวียดนาม ชมทิวทัศน์ จิบชา กาแฟกลางสายหมอก ชม Silver Water Fall เป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปา ไหลจากยอดเขาฟานซีปัน ซึ่งสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากระยะไกล มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีหลายระดับ สายน้ำลัดเลาะตามหน้าผาลงมาอย่างสวยงาม

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง นำท่านเดินทางไปยังมูคางไซ (เดินทางประมาณ 9 ชม) ถึงตอนเย็น

ค่ำ รับประทานอาหารเย็น แล้วพักผ่อนที่โรงแรม

icon-day-04

Mu Cang Chai – Tule

เช้า รับประทานอาหารเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางไต่ขึ้นเขาเพื่อเข้าเขต เมืองมูคางไซ (Mu Cang Chai) ท่านจะได้เยี่ยมชมวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อย ชาวม้ง  ชาว
La Ha และชาวไทด่อน หรือ ไทขาว เยี่ยมชมนาขั้นบันได Che Xu Phinh ที่ Che Cu Nha แวะถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจตลอดทาง

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง เก็บภาพตามจุดต่างๆ จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังทูเล

เย็น รับประทานอาหารค่ำ เข้าพักผ่อนที่โรงแรม

 

icon-day-05
Tule – Nghia Lo – Hanoi – Bangkok

เช้า รับประทานอาหารเช้ากันที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองฮานอย ผ่านปากแม่น้ำแดง ( Red River Delta ) ไปที่ เมืองลอ หรือ เมืองเหงี่ยโหละ (Nghia Lo) อยู่ห่างจากฮานอยไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ 190 กิโลเมตร มีพื้นที่เป็นเนินเขา ที่อุดมสมบูรณ์ปกคลุมไปด้วยไร่ชา   นาขั้นบันไดและสวนยางบริเวณหุบเขาหรือเนินเขาสูง ลาดลงมาเป็นขั้นๆ ลงไปจนถึงจุดต่ำสุดของหุบเขาหรือเนินเขา บางแห่งสวยงามเหมือนภาพวาด (เดินทางประมาณ 6 ชม.)

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง เดินทางต่อสู่อานอย ถึงช่วงเย็น

เย็น รับประทานอาหารเย็น  จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

20.20 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสารการบินนกแอร์ เที่ยวบิน DD3207

22.20 น. เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง  โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

 

***โปรแกรมทัวร์นี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม***


 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ-ฮานอย สายการบินนกแอร์ สัมภาระ 20 Kg
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • มื้ออาหารที่ระบุตามโปรแกรม (ยกเว้นมื้อเช้าวันเดินทาง)
 • ค่ากระเช้าขึ้นฟานซีปัน
 • ค่าเข้าชมตามระบุในโปรแกรม

ไม่รวม

 • ทิปไกด์และคนขับรถ (วันละ 4USD ต่อวันต่อคน)
 • มินิบาร์
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี ser tax 3% และ tax  7 %

การจองทริป

 • ชำระส่วนแรกท่านละ 5,000 บาท ณ วันที่ทำการจอง
 • ส่วนที่สอง 50% ของที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 45 วัน 
 • ส่วนที่สาม ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนเดินทาง 25 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์

Trip Gallery

ตารางทริปตลอดปี

 

Leave a Reply

Be the First to Comment!

เตือน
avatar
wpDiscuz
error: Content is protected !!