ทัวร์ Road Trip โทโฮขุ ใบไม้เปลี่ยนสี

วันที่จัด
 • 16 – 25 ต.ค. 2562 ค่าทริป 74,900 บาท

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

วันที่ 1     Bangkok-Tokyo

20.00 น.
นัดพบกันที่ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ แถว  H/J ประตู 4 ทีมงานอำนวยความสะดวกเช็คอินสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG682 ออกเดินทางเวลา 22.45 น. บินสู่ สนามบิน Haneda เมืองโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 2     Tokyo- Hitachi kaihin koen – Nikko

06.55 น.
ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง รับสัมภาระ จากนั้นออกเดินทางสู่ สวน Hitachi kaihin koen สวนน่ารักๆ ที่มีพื้นที่ขนาดกว้างใหญ่ตั้งอยู่ริมทะเล ภายในสวนนั้นปลูกต้นไม้ไว้นานาพันธุ์ ออกดอกผลิบานตามแต่ฤดูกาล มีความงามแตกต่างกันในแต่ละเดือน และช่วงที่เราไปนั้นจะมีไฮไลท์เป็น ต้น Kokia ลักษณะต้นจะเป็นพุ่มกลมๆ น่ารัก ที่มีแต่กิ่งก้าน ไม่มีลำต้น ที่กำลังเปลี่ยนเป็นสีแดง ให้บรรยากาศความเป็นใบไม้แดงที่แตกต่าง พร้อมกับดอกคอสมอสสีสันหลากหลาย ที่กำลังบานสะพรั่ง นอกจากนั้นยังมีดอกไม้อื่นๆ เต็มพื้นที่ในสวนให้เดินชมกันได้อย่างจุใจ

–บ่าย–
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่เมืองนิกโก พาชมสถาปัตยกรรมอันเป็นมรดกโลกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี

(ไม่รวมค่าเข้าชมเนื่องจากบางศาลเจ้าปิดซ่อมแซม)

 • ศาลเจ้าโทโชกุ (Toshogu Shrine) สิ่งที่พลาดไม่ได้และเป็นที่รู้จักเมื่อมาที่สถานที่แห่งนี้คือ รูปสลักแมวนิทรา และ รูปสลักลิงสามตัว รวมถึงลวดลายอันละเอียดอ่อนของงานแกะสลักที่ประตูโยเมมง และประตูคารามง
 • ศาลเจ้าฟูตาราซัน (Futarasan Shrine) จุดเด่นของศาลเจ้าแห่งนี้คือโคมสำริดขนาดใหญ่ที่ล้อมด้วยรั้วสีแดง หรือที่เรียกกันว่า “โคมปีศาจ” ภายในบริเวณศาลเจ้า จากนั้นพาท่านชมความงามและถ่ายรูปที่หน้า
 • สะพานชินคิโอะ (Shinkyo Sacred Bridge) สะพานไม้สีแดงที่ตามตำนานกล่าวว่าเป็นสะพานข้ามแม่น้ำ   ดาอิยะของเหล่าเทพเจ้า
 • วัดรินโน (Rinno-ji) วัดสำคัญของนิกโก้ โดยภายในประกอบด้วยศาลาหลัก 2 แห่งคือ ศาลาซันบุตซึ ศาลาหลังใหญ่ และ ศาลาไดโกมะ อยู่ด้านหลัง ซึ่งใช้เป็นหอสวดของผู้ปฎิบัติธรรม

–เย็น–
เข้าพักผ่อนที่โรงแรม

ทัวร์ Road Trip ใบไม้แดงโทโฮขุ

วันที่ 3     Chuzenji Lake – Kinugawa

–เช้า–
หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบซูเซนจิ (Chuzenji Lake) เป็นทะลสาบที่อยู่สูงที่สุดในญี่ปุ่น เหนือระดับน้ำทะเล 1,270 เมตร ทำให้อากาศที่นี่เย็นตลอดปี พาขึ้นกระเช้า Akechidaira Ropeway ชมความงามของหุบเขาสีลูกกวาดในวันใบไม้เปลี่ยนสี

พาชม น้ำตกเคกอน (Kegon) ที่เป็นน้ำตกสูงกว่า 100 เมตร ที่สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาสูงกระทบลงในแอ่งน้ำเบื้องล่าง โดยเฉพาะสายน้ำท่ามกลางใบไม้สีแดงยิ่งแปลกตาและน่าดูยิ่งขึ้นไปอีก โดยบริเวณรอบทะเลสาบยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติให้เราเดินชมความงามของฤดูกาลที่กำลังผลัดใบ

–บ่าย–
เที่ยวชมและถ่ายรูป น้ำตก Ryuzu หรือ น้ำตกหัวมังกร โดยชื่อเรียกนี้ได้มาจากลักษณะรูปร่างของน้ำตกที่ดูเหมือนส่วนหัวของมังกรด้วยความสวยงามของน้ำตกที่แวดล้อมไปด้วยต้นไม้ที่เปลี่ยนสีจากสีเหลืองเป็นสีแดงในช่วงฤดูใบไม้ร่วงนั้น สถานที่แห่งนี้จึงถือว่าเป็นไฮไลท์อย่างนึงของเมืองนิกโก ระหว่างการเดินทางจะมีจุดให้เดินชมธรรมชาติในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ชื่นชมต้นไม้สีแดงเพลิงและสีเหลืองส้ม ตลอดสองข้างทาง

–เย็น–
เดินทางกลับเข้าที่พักที่เมือง Kinugawa

วันที่ 4     Urabandai – Yamagata 

–เช้า–
นำท่านชมหมู่บ้าน Ouchi-juku อายุหลายร้อยปีตั้งแต่สมัยเอโดะ หมู่บ้านแห่งนี้เป็นเสมือนแหล่งที่พัก ตั้งขนาบข้างถนนหลักที่มีชื่อว่าถนนชิโมสึเคะ (Shimotsuke) ถนนเส้นนี้เคยเป็นเส้นทางหลักในการคมนาคมและการค้า เชื่อมต่อระหว่างอาณาจักรไอสึ (Aizu city) ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัด Fukushima และจังหวัด Niigata และเมืองอิไมชิ (Imaichi จังหวัด Tochigi) ในสมัยก่อนการเดินทางต่างๆยังไม่สะดวกสบาย ทั้งโชกุนรวมทั้งขุนนางและพ่อค้าต่างต้องเดินทางด้วยเท้า และหมู่บ้านโออุจิจูคุแห่งนี้นับเป็นหนึ่งในเมืองที่เหล่านักเดินทางนิยมมาพักแรมในระหว่างการเดินทาง เนื่องจากที่นี่มีทั้งอาหารและแหล่งที่พักครบครัน

–บ่าย–
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ Bandai-Asahi หรือที่เรียกติดปากกันว่า Urabandai นำทุกท่านสู่ทางศึกษาธรรมชาติ ทะเลสาบ 5 สี (Goshiki-numa) ซึ่งตั้งอยู่บน ที่ราบสูงบันได (Bandai Kogen) ประกอบไปด้วยทะเลสาบ บึงน้อย-ใหญ่ บ่อน้ำพุร้อน และอื่นๆ ที่เป็นที่รู้จักกันทั่วๆ ไป ก็คือ Aka-numa (บึงอะคานุมะ) หรือ บึงน้ำสีแดง และ Midoro -numa (บึงมิโดรินูมะ) หรือ บึงน้ำสีเขียว เป็นต้น ซึ่งสีของน้ำจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิอากาศและความเข้มข้นของแพลงตอนในน้ำนั่นเอง ทะเลสาบเหล่านี้เกิดขึ้นตั้นแต่ปี 1888 จากการระเบิดของภูเขาไฟ ให้ท่านได้ชมความสวยงามของทะเลสาบหลากสี ผสมผสานกับสีของต้นไม้ที่กำลังเปลี่ยนสีอย่างสวยงาม ตลอดระยะเวลาเดิน

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น
พักที่เมือง Yamagata

ทัวร์ Road Trip ใบไม้แดงโทโฮขุ

วันท่ี่ 5     Yamagata – Yamadera – Naruko

–เช้า-บ่าย–
หลังรับประทานอาหารเช้า นำชม วัดยามาเดระ (Yama-dera Temple) แห่งเมืองยามากาตะ หรือ “ริชชะกุจิ” (Risshakuji) คือชื่ออย่างเป็นทางการของวัดยามาเดระ แต่คนทั่วไปจะคุ้นกับชื่อวัดยามาเดระมากกว่า เนื่องจากยามาเดระแปลตรงๆได้ว่า “วัดภูเขา” วัดแห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ.860 ว่ากันว่าจำนวนขั้นบันไดขึ้นเขาที่วัดนี้มีมากถึง 1,015 ขั้น จนเป็นอีกที่มาของอีกชื่อหนึ่งคือ “วัดบันไดพันขั้น” วัดยามาเดระเป็นวัดที่มีประวัติมายาวนานกว่าพันปี มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ถูกโอบล้อมด้วยบรรยากาศแห่งขุนเขา นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะได้สัมผัสถึงความเงียบสงบของวัดที่เก่าแก่และทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติโดยรอบ

จากนั้นพาไปชมสุดยอดใบไม้เปลี่ยนสีที่ โตรกผา Naruko ซึ่งเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีความนิยมอันดับต้นๆ ของภูมิภาคโทโฮขุ ที่แห่งนี้เป็นโตรกที่มีความโดดเด่น สะพานที่ล้อมรอบไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสี สดใส ประกอบกับเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ยาวประมาณ 2.6 กิโลเมตร ทำให้เราได้สัมผัสกับใบไม้เปลี่ยนสีอย่างเต็มที่ จึงไม่แปลกใจที่นักท่องเที่ยวจะหลั่งไหลมาที่นี่กันมากมาย เรียกได้ว่าเป็นสถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสียอดนิยมแห่งหนึ่ง

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น
พักที่เมือง Naruko

ทัวร์ Road Trip ใบไม้แดงโทโฮขุ

วันที่ 6     Naruko – Hachimantai National park

–เช้า-บ่าย–
หลังอาหารเช้า เดินทางไกลมุ่งหน้าขึ้นเหนือสู่ อุทยานแห่งชาติ Hachimantai ซึ่งอุทยานแห่งชาตินี้กินพื้นที่ในสามจังหวัดคือจังหวัดอาโอโมริ จังหวัดอะคิตะ และจังหวัดอิวาเตะ ชมความงามตลอดสองข้างทางของป่าที่กำลังผลัดใบ เป็นอุทยานที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่น ในช่วงใบไม้เปลี่ยนสี

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น
พักที่ Hachimantai

ทัวร์ Road Trip ใบไม้แดงโทโฮขุ

วันที่ 7     Towada Lake – Hachinohe – Sendai

–เช้า–
เช้าวันนี้เราจะเดินทางสู่อีกหนึ่ง Highlight ของทริป นั่นคือ ทะเลสาบโทวาดะ และ ลำธารโออิราเซะ ที่นี่เป็นหนึ่งสุดยอดความงามของสถานที่ชมใบไม้แดงที่แม้แต่คนญี่ปุ่นเองก็ปรารถนาจะไปชมเช่นเดียวกัน เป็นลำธารที่เป็นทาง ออกทางเดียวของสายน้ำจากทะเลสาบโทวาดะ เดินชมความสวยงามของป่าเปลี่ยนสี ซึ่งเป็นช่วงที่สวยที่สุด ด้วยธรรมชาติอันน่ามหัศจรรย์ เป็นหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปสำหรับคนตามล่าใบไม้หลากสี บางท่านอาจจะได้พบเห็นภาพของลำธารแห่งนี้จากภาพเขียนหรือโปสการ์ดที่ระลึกของประเทศญี่ปุ่นก็เป็นได้

–บ่าย–
เมื่อสิ้นสุดการเดินทางชมธรรมชาติ เดินทางกลับสู่เมือง Hachimantai

–ค่ำ–
รับประทานอาหารเย็น พักผ่อนตามอัธยาศัย

ทัวร์ Road Trip ใบไม้แดงโทโฮขุ

วันที่ 8   Hachimantai – Sendai

–เช้า–
หลังอาหารเช้า เดินทางกลับสู่เมือง Sendai เมืองหลวงแห่งจังหวัดมิยางิ

–บ่าย–
นำชมอ่าวมัตสึชิม่า ที่มีความยาวกว่า 17 กิโลเมตร ประกอบไปด้วยเกาะเล็กเกาะน้อยกระจายตัวกว่า 250 เกาะ อยู่ทั่วทั้งอ่าว มีต้นสนรูปร่างแปลกตาอันเกิดจากแรงลม อ่าวนี้ถือเป็นอ่าวที่รอดพ้นจากซึนามิครั้งที่เกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากภูมิประเทศที่มีเกาะกำบังอันสามารถลดความแรงของคลื่นได้

ได้เวลาสมควร เดินทางเข้าเมืองเซนได แวะชอปปิ้งบนถนน Ichibancho ที่ยาวกว่า 2 กิโลเมตร

–ค่ำ–
คืนนี้พักที่เมือง เซนได

วันที่ 9     Sendai – Tokyo

–เช้า–
หลังอาหารเช้า เดินทางกลับสู่ เมืองโตเกียว (355 km)

–บ่าย–
แวะเดินเล่นในเมืองโตเกียว หรือเลือกซื้อของฝากสักเล็กน้อยก่อนเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเช็คอินสายการบินไทย เที่ยวบิน TG661 ออกจากสนามบินฮาเนดะเวลา 00.20 น.

วันที่ 10    Bangkok

05.25 น.
ถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ และความประทับใจ

รวม

 • ที่พักระดับ 3-4 ดาว หรือ เทียบเท่า พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • อาหารกลางวันและเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 20,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip และ 15 ท่าน สำหรับทริปมาตรฐาน
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!