ทัวร์แกรนด์นอร์เวย์ สไตล์ Road Trip (Tromso-Lofoten-Bergen-Oslo)

วันที่จัด
 • กรุณาติดต่อทีมงาน

รูปรีวิวทริปนอร์เวย์

…รีวิวทริปนอร์เวย์

ติดต่อเรา (กดเลย)

โปรแกรมการเดินทาง

Day 1     Bangkok

21.30 น.   พบกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงานอำนวยความสะดวกทำการ Check in

Day 2     Bangkok – Oslo – Tromso 

00.20 น.   ออกเดินทางโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 954 ไปยังเมืองออสโล ประเทศนอร์เวย์

06.50 น.   ถึงกรุงออสโล  เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ ทําพิธีผ่านคนตรวจเมือง

–เที่ยง–

รับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย   ทําการเช็คอินต่อเครืองไปยังเมืองทรอมโซ   โดยสายการ บิน SAS เที่ยวบินที่ SK4416

11.30 น.   เดินทางไปยังเมืองทรอมโซ
13.20 น.   ถึงสนามบินทรอมโซ จากนั้นเดินทางสู่เมืองทรอมโซ (Tromso) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ซึ่งตั้งอยู่ในเขตมณฑลทรอม (Troms) มณฑลซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ และทางตอนเหนือของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียน อีกทั้งยังเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเขตอาร์กติกเซอร์เคิล

จากนั้น ชมย่านใจกลางเมืองทรอมโซบริเวณย่านใจกลางเมือง ซึ่งคุณจะได้ชื่นชมความงดงามของเหล่าสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันฉูดฉาด

ชมมหาวิหารทรอมโซ (Tromso Cathedral) มหาวิหารไม้ที่ตั้งอยู่ในย่านใจกลางเมือง ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเก่าแก่ที่สุด และยังเป็นหนึ่งในโบสถ์ไม้ที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์ โดยมหาวิหารถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1861 ในแบบสไตล์กอธิคที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง

จากนั้นนำท่าน นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่ ยอดเขาสโตรสไตเนิน (STORSTEINEN MOUNTAIN) เป็นยอดเขาสูงที่มีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นเมืองทรอมโซและบริเวณใกล้เคียงที่มีลักษณะเป็นเกาะใหญ่แยกจากกันโดยมีร่องน้ำซึ่ง เกิดจากการกัดเซาะตั้งแต่ยุคน้ำแข็ง กลายเป็นฟยอร์ดอยู่โดยรอบ อิสระให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจของเมืองทรอมโซจากมุมสูง จากนั้นอิสระให้ท่านเดินเล่นชมเมือง ทรอมโซตามอัธยาศัย จนกระทั่งได้เวลาอันสมควร

–เย็น–

รับประทานอาหารเย็น จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก

 Day 3     Polar Museum – Polar Aquarium – Arctic Cathedral

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า  เดินทางชม พิพิธภัณฑ์ขัวโลก  (Polar Museum) อีกหนึ่ง พิพิธภัณฑ์ที่อยู่ในอาคารไม้สีแดง   มีลักษณะคล้ายๆกับโกดังเก็บของ  ตั้งอยู่บนท่าเทียบ เรือ  เป็นอีกหนึ่งอาคารแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศนอร์เวย์   ซึ่งถูกสร้างขึ้นในช่วงปี 1830  ภายในมีการจัดแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาค  การสํารวจขั้วโลก   รวม ไปถึงพื้นที่ในแถบอาร์กติก   นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงเกี่ยวกับการล่าสัตว์ในเขต อาร์กติก ซึ่งได้แก่ ปลาวาฬ หมีขัวโลก และสิงโตทะเล  

ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโพลาเรีย (Polaria Aquarium)  พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในเขตขั้วโลกเหนือ   สร้างขึ้นในช่วงปี   1998   ซึ่งภายในจะมีการจัดแสดงแมวน้ำ  บ่อปลาขนาดใหญ่ที่มีการรวบรวมสายพันธุ์ปลาในแถบทะเลแบเร็นตส์ (Barents Sea) รวมไปถึงการจัดแสดง เกี่ยวกับการสํารวจขั้วโลก   อุปกรณ์ต่างๆ

–บ่าย–

ชมย่านใจกลางเมือง ให้ท่านได้ชื่นชมความงดงามของสถาปัตยกรรมที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมโดยเฉพาะเหล่าอาคารบ้านไม้เก่าแก่ที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันสดใสฉูดฉาด จากนั้นนำท่านเข้าชม มหาวิหารอาร์คติก (ARCTIC CATHEDRAL) มหาวิหารที่สร้างขึ้นในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ สร้างขึ้นในปี 1965 มีภาพประดับกระจกใหญ่ที่สุดในยุโรป อีกทั้งยัง

–เย็น–

รับประทานอาหารเย็น แล้วนำท่านเข้าพักที่โรงแรม

Day 4   Sami Village – Reindeer Farm – Elverhøy Church

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้าชม หมู่บ้านชาวซามิ (SAMI VILLAGE) ชาวพื้นเมืองที่อาศัยอยู่บริเวณ เมืองทรอมโซ เมื่อเดินทางถึงท่านจะได้ สัมผัสวิถีชีวิตของชาวซามิ โดยต้อนรับ ท่านอย่างอบอุ่นเข้าสู่กระโจมของชาวซามิ (LAVVO) ท่านอาจจะได้ชิม ซุป ร้อนๆ ที่เรียกว่า BIDUS ทำจากเนื้อสัตว์ มันฝรั่งและแครอท ใช้สำหรับในการ แต่งงาน เสริฟพร้อมกับขนมปัง

–บ่าย–

เดินทางสู่ ฟาร์มกวางเรนเดียร์ (REINDEER FARM) ยานพาหนะของซานตาครอส โดยท่านสามารถสัมผัส ให้อาหาร และถ่ายรูปกับกวางเรนเดียร์ได้อย่างใกล้ชิด จากนั้น

ชมโบสถ์ Elverhøy โบสถ์ไม้สีแดงที่มีจุผู้คนได้กว่า 400 คน โบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่    ปี 1803 แต่ปัจจุบันได้ถูกรื้อถอนย้ายที่ตั้งมาอยู่ทางทิศใต้ของเมือง บนจุุดที่สูงที่สุดของเมือง Tromso

–ค่ำ–

พักที่เมือง Tromso

Day 5     Tromso – Svolvær – Lofoten

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่สนามบินทรอมโซ เพื่อเดินทางไปยังเมือง Svolvær

 

10.15 น.   เดินทางโดยสายการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF 863 แวะเปลี่ยนเครื่องที่อันเดเนส

11.00 น.   เดินทางต่อไปยังเมือง Svolvær

11.30 น.   เดินทางถึงสนามบินเมือง Svolvær

–บ่าย–

นำท่านชม Lofoten หมู่เกาะตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศนอร์เวย์ ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมง มีความสวยงามทางธรรมชาติมากมาย ทำให้หมู่เกาะแห่งนี้เคยถูกโหวตให้เป็นสถานที่ที่สวยที่สุดในนอร์เวย์และเป็นหมู่เหาะที่สวยที่สุดในโลกมาแล้ว หากใครเป็นแฟนๆของอันนาและเอลซ่าคงจะคุ้นหูกันอยู่มิใช่น้อย เพราะ หมู่เกาะ Lofoten ถือเป็นต้นแบบของ Arendelle อาณาจักรของเจ้าหญิงทั้งสองนั่นเอง

 

–ค่ำ–
พักที่ Svolvær

Day 6     Atlantic Road – Reine – Hamnoy

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านเดินทางด้วยถนนเส้นที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก Atlantic Road จากนั้นนำท่านเที่ยวชม หมู่เกาะ Lofoten เป็นหมู่เกาะที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของนอร์เวย์ภายในอาร์กติกเซอร์เคิล ประกอบไปด้วยเกาะ 4 เกาะ  เป็นที่ตั้งของหมู่บ้านชาวประมง มีชื่อเสียงด้านการตกปลาและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ลักษณะเป็นหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่บนเกาะที่รายล้อมไปด้วยภูเขาข้ำแข็ง และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีพระอาทิตย์เที่ยงคืนที่สวยที่สุดในโลก เที่ยวชมใน Lofoten เมืองลุพสเตด (Laupstad), Sildfpolines Church, พิพิธภัณฑ์สงคราม (War Museum)

ชม หมู่บ้านชาวประมง Hamnoy ที่พักอาศัย และประกอบอาชีพหลักคือฟาร์มปลาแซลมอนและปลาคอด เป็นอาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่
ชม หมู่บ้าน Reine หมู่บ้านเล็กๆ น่ารักบนหมู่เกาะโลโฟเตน ที่เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์หนึ่งผู้มาเยือนอยากจะมาสัมผัส

–ค่ำ–

คืนนี้เราจะพักกันที่เมือง Svolvær

Day 7     Svolvær – Bergen

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า เดินทางสู่สนามบินสโลเวอร์ เพื่อเดินทางไปยังเมือง Bergen

11.45 น.   เดินทางโดยสายการบิน Wideroe เที่ยวบินที่ WF 863 แวะเปลี่ยนเครื่องที่โบโด

12.30 น.   เดินทางต่อไปยังเมือง Bergen

14.20 น.   เดินทางถึงสนามบินเมือง  Bergen

–บ่าย–

นำท่านชม เมือง Bergen เมืองแห่งภูเขาทั้งเจ็ด ซึ่งแม้จะเป็นเมืองที่มีพื้นที่น้อยแต่กลับเต็มไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศคล้ายยุคกลางด้วยการเดินเล่นบนถนนหินในเมือง และสำรวจตรอกซอกซอยแคบๆ ที่มีบ้านไม้เก่าแก่สไตล์สแกนดิเนเวียน ซึ่งได้รับยกย่องให้เป็นมรดกโลกโดยยูเนสโก
จากนั้นนำท่านขึ้นกระเช้าชมความงามของ Bergen จากมุมสูง และชม พิพิธภัณฑ์ดนตรี Troldhaugen Edvard Grieg Museum ที่ตั้งอยู่ไม่ไกล

–ค่ำ–
พักที่ เมือง Bergen

Day 8     Steinsdalsfossen – Voss – Tvindefossen – Flam

–เช้า–

หลังรับประทานอาหารเช้า นำท่านชมน้ำตก Steinsdalsfossen จานั้น นำท่านเดินทางต่อไปยังเมือง Voss เมืองแห่งวัฒนธรรมประเพณี ที่นี่ท่านสามารถเลือกชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน  Mølstertunet หรือ ชมคอนเสิร์ต Hardanger ซึ่งใช้เครื่องดนตรีคล้ายซอ เพลิดเพลินกับเมืองพอประมาณจากนั้นนำท่านเที่ยวชม Nærøyfjord  ซึ่งเป็นฟยอร์ดที่แคบที่สุดในโลก และยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย ให้ท่านได้เที่ยวชมหมู่บ้าน fjordside ซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางของ Flåmsbana ทางรถไฟสายที่สวยและชันที่สุดของยุโรป  จากนั้นนำท่านไปชมน้ำตก Tvindefossen ที่สวยงามท่ามกลางธรรมชาติแห่งขุนเขา

–บ่าย–

นำท่าเดินทางไปสู่เมือง Flam เมืองท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์กลางของนอร์เวย์ฟยอร์ด อยู่ในเขตซองน์อ็อกฟยอร์ดาเน (Sogn og Fjordane) ทางตะวันตกของนอร์เวย์

–ค่ำ–

พักที่เมือง Flam

Day 9     Flambana – Gamle Lærdalsøyri – Borgund Stave Church

–เช้า–

หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางด้วยขบวนรถไฟสาย Flambana หนึ่งในขบวนรถไฟที่ได้ชื่อว่าโรแมนติกที่สุด และสวยงามที่สุดแห่งอาร์คติกเซอร์เคิล
จากนั้นนำท่านไปยัง Gamle Lærdalsøyri หมู่บ้านไม้เก่าแก่ที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ตั้งแต่ยุคปี 1700-1800 นอกจากนี้ ภายในเมืองยังมีพิพิธภัณฑ์ไปรษณีณ์ของเมือง และขายของที่ระลึกน่ารักๆ

–บ่าย–

นำท่านชม Borgund Stave Church โบสถ์เก่าแก่ที่โอบล้อมด้วยขุนเขา เป็นความงดงามที่อยู่รวมกันมายาวนานหลายศตวรรษ  จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่เมือง Gol

–ค่ำ–
พักที่เมือง Gol

วันที่ 10     Gol – Oslo

–เช้า–

รับประทานเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่ออสโล

–บ่าย–

นำท่านชม เมืองออสโล ชมทำเนียบรัฐบาล พระบรมมหาราชวัง อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปีต่างๆ อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์ อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่าซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง
นำท่านชม อุทยานฟรอกเนอร์ หรือสวนหิน (FROGNER PARK) อุทยานทางธรรมชาติที่มีประติมากรรมอันแสดงถึงความเป็นอยู่ สภาพชีวิต และการดิ้นรน ต่อสู้ของมนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดังของกุสตาฟ วิเกอร์แลนด์ โดยเฉพาะเสาหิน “โมโนลิธ” กลางสวนที่สูงถึง 17 เมตร ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด และเป็นรูปปั้นที่มีชื่อเสียงที่สุดซึ่งท่านไม่ควรพลาดชมในหมู่ปฎิมากรรมทั้งหมด

พาเดินชมและชิมอาหารทะเลแถบ Aker Brygge ที่นักท่องเที่ยวนิยมมาดินเนอร์ท่ามกลางบรรยากาศวิวของออสโลฟยอร์ด

–ค่ำ–

คืนนี้พักที่ เมืองออสโล

Day 11 Oslo -Bangkok

–เช้า–

หลังอาหารเช้า เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่  TG 955

13.30 น.   เดินทางสู่กรุงเทพมหานคร

Day 12     Bangkok

06.30 น.   เดินทางถึงกรุงเทพมหานครโดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

รวม

 • ตั๋วเครื่องภายในประเทศ
 • วีซ่าแบบปกติ (สำหรับพาสปอร์ตไทย)
 • ที่พักระดับ 3 ดาว หรือ อพาร์ทเม้นแบบมีห้องครัวในบางคืน
 • ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าที่จอดรถ ตลอดการเดินทาง
 • น้ำหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม
 • ค่าเข้าชมตามรายการที่ระบุ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต

ไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพ – ออสโล
 • ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
 • ทิปตามสมัครใจ : Guide เป็นคนไทย ไม่มีการบังคับทิปขั้นต่ำ
 • ค่าหนังสือเดินทาง และค่าแปลเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น เครื่องดื่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ประกันกระเป๋าล่าช้า หรือสูญหาย (ซื้อเพิ่มได้)
 • หากต้องการใบกำกับภาษี มี vat 7% และ service tax 3%

การจองทริป

 • สำรองที่นั่ง 30,000 บาท ภายใน 3 วัน​ ส่วนที่เหลือ​ชำระก่อนเดินทาง ​30 วัน

การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด (ยกเว้นค่าใช้จ่าย ที่บริษัทได้จ่ายตามจริงไปก่อน เช่นวีซ่า หรือมัดจำตั๋ว)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-44 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย 25% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
เงื่อนใขการบริการ
 • ทริปออกเดินทางเมื่อครบ 6 ท่าน สำหรับ Roadtrip
 • การใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเพิ่มขึ้นในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย อาทิ เกิดการล่าช้าของสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเวลาของสายการบิน และยกเลิกเที่ยวบินจากสายการบิน, อุบัติเหตุร้ายแรงตามธรรมชาติต่างๆ, การนัดหยุดงาน, ปัญหาทางการเมือง, การจลาจล, การโจรกรรม, และสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งเป็นเหตุอันเกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัท
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์, กำหนดวันเดินทาง, สายการบิน และราคาทัวร์ ตามความเหมาะสม และความจำเป็นที่เกิดขึ้น โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยังคงจะรักษามาตรฐานการบริการและยึดถือผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • ราคาทัวร์ข้างต้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะค่าเงินบาทที่ไม่คงที่ และในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บค่าน้ำมันเพิ่มเติมจากราคาที่กำหนดไว้ (ท่านที่จองก่อนการเปลี่ยนแปลงราคา ไม่ต้องจ่ายส่วนต่าง)
error: Content is protected !!